Surykatka - Suricata suricatta - masa do 0,9 kg. Namibia 2001.