Kuglarz (akrobata) - Terathopius ecaudatus - rozp. skrzydeł 70cm. Namibia 2009.