Toko nosaty, Toko szary - Tockus nasutus - rozp. skrzydeł 90-110cm, dł. ciała 43-48cm. Namibia.