DZIENNIK
Redaktorzy
   Felietony
   Reportaże
   Wywiady
   Sprawozdania
Opowiadania
   Polowania
   Opowiadania
Otwarta trybuna
Na gorąco
Humor
PORTAL
Forum
   Problemy
   Hyde Park
   Wiedza
   Akcesoria
   Strzelectwo
   Psy
   Kuchnia
Prawo
   Pytania
   Ustawa
   Statut
Strzelectwo
   Prawo
   Ciekawostki
   Szkolenie
   Zarządzenia PZŁ
   Przystrzelanie
   Strzelnice
   Konkurencje
   Wawrzyny
   Liga strzelecka
   Amunicja
   Optyka
   Arch. wyników
   Terminarze
Polowania
   Król 2011
   Król 2010
   Król 2009
   Król 2008
   Król 2007
   Król 2006
   Król 2005
   Król 2004
   Król 2003
Imprezy
   Ośno/Słubice '10
   Osie '10
   Ośno/Słubice '09
   Ciechanowiec '08
   Mirosławice '08
   Mirosławice '07
   Nowogard '07
   Sieraków W. '06
   Mirosławice '06
   Osie '06
   Sarnowice '05
   Wojcieszyce '05
   Sobótka '04
   Glinki '04
Tradycja
   Zwyczaje
   Sygnały
   Mundur
   Cer. sztandar.
Ogłoszenia
   Broń
   Optyka
   Psy
Galeria
Pogoda
Księżyc
Kulinaria
Kynologia
Szukaj
autor: Piotr Gawlicki01-06-2013
Jak Senat zamierza zmieniać polskie prawo łowieckie

Przygotowana przez komisje senackie nowelizacja ustawy 'Prawo łowieckie' jest prezentowana w portalu, ale wielu myśliwym może sprawić trudność przebicie się przez prawniczy język zaproponowanych zmian. Dlatego postaram się prostrzymi słowami przedstawić to, co po wyroku Trybunału Konstytucyjnego uznającym sądownictwo łowieckie za niezgodne z Konstytucja RP, zaproponowały Komisja Ustawodawcza i Komisja Środowiska Senatu RP. Zgodnie z regulaminem Senatu, to właśnie jego Komisja Ustawodawcza zobowiązana jest proponować zmiany ustawowe po wyrokach Trybunału i prawdopodobnie dlatego parlamentarzyści nie zajmują się propozycjami posła Stanisława Wziątka, tylko czekają na propozycje Senatu.

Zacznijmy od zmiany najważniejszej, czyli od zakwestionowanego przez TK sądownictwa łowieckiego. Propozycje komisji senackich sprowadzają się do następujących zmian.
  1. Wprowadza się dwa pojęcia przewinień dyscyplinarnych: powszechne przewinienie łowieckie i inne przewinienie łowieckie;
  2. Dotychczas stosowane kary wykluczenia lub zawieszenia w PZŁ będą mogły być stosowane tylko po skazaniu przez sąd powszechny za przestępstwo lub wykroczenie wymienione w rozdziale 10 ustawy (art. 51 - 53 ustawy), nazwane właśnie powszechnym przewinieniem łowieckim;
  3. Do kar za powszechne przewinienie łowieckie dadaje się karę pieniężną w wysokości do maksymanlnie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym;
  4. Od orzeczeń i postanowień kończących postępowanie wobec powszechnych przewinień łowieckich przysługuje odwołanie do karnego sądu okręgowego.
  5. Za naruszenie postanowień statutu lub innych uchwał organów PZŁ statut PZŁ może wprowadzić inne przewinienia łowieckie;
  6. Kary za inne przewinienia łowieckie nie będą mogły dotyczyć zawieszenia lub pozbawienia prawa do polowania, przynależności do PZŁ lub kół łowieckich, możliwości pełnienia funkcji w organach PZŁ lub kół łowieckich, ani naruszać praw i wolności osobistych lub majątkowych;
  7. Sędziów i rzeczników dyscyplinarnych powoływać będą zjazdy, a nie jak dzisiaj NRŁ i ORŁ;
  8. Obwiniony będzie mógł ustanowić obrońcę spośród adwokatów i radców prawnych spoza PZŁ;
  9. koszty postępowania dyscyplinarnego ponosić będzie ukarany.
Jak widać z powyższego, wejście w życie tego projektu całkowicie zmieni postępowania dyscyplinarne w PZŁ. Żeby móc zawiesić uprawnienia łowieckie lub wykluczyć ze Związku, działacze będą musieli poczekać na prawomocny wyrok sądu karnego za naruszenie art.51 - art.53 ustawy 'Prawo łowieckie'. A za inne przewinienie łowieckie sądy dyscyplinarne będą mogły orzekać tylko kary o charakterze honorowym, jak np. pozbawienie tytułów i odznaczeń organizacyjnych, czy zakaz pełnienia funkcji honorowych i od takich kar nie będzie już prawa odwołania się do sądu powszechnego.

Warto wspomnieć, że senator Stanisław Jurcewicz wnosił, żeby sędziów sądów dyscyplinarnych zjazdy powoływały tylko spośród delegatów na zjazdy, ale wniosek ten nie uzyskał akceptacji w komisjach. Senator zamierzał zgłosić go jako poprawkę na plenarnym posiedzeniu Senatu, ale jest nadzieja, że zmodyfikuje ten wniosek w ślad za moją sugestią, żeby nie ograniczać grona, spośród którego wybierani są sędziowie i rzecznicy dyscyplinarni, ale zgłaszać swoje kandydatury na dość długo przed zjazdami. Wejście w życie obowiązku zgłaszania kandydatur odpowiednio wcześniej, żeby znane one były jeszcze przed wyborami delegatów w kołach, pozwoli członkom PZŁ dyskutować obsadę sądów dyscyplinarnych w kołach i będzie dobrym przykładem, jak w nowym statucie powinny wyglądać wybory do wszystkich innych organów PZŁ. A to, że konieczna będzie zmiana statutu decydują nie tylko powyżej omówione zmiany w postępowaniach dyscyplinarnych, ale również proponowane nowe uregulowanie, że statut PZŁ będzie zatwierdzał Minister Środowiska, a nie Krajowy Zjazd Delegatów.

Drugą poważną zmianą proponowaną przez senatorów jest odejście od oceny odstrzałów samców łosi, jeleni, danieli, saren i muflonów co do ich zgodności z zasadami selekcji osobniczej. Uchylenie istniejącego art. 42d ustawy 'Prawo łowieckie' skasuje dwukrotne w roku pielgrzymki myśliwych z porożami przed oblicze działaczy PZŁ. Bezpośrednią konsekwencją tej zmiany będzie koniec z kolorowymi punktami i karami za nieprawidłowy odstrzał selekcyjny. Zaś pośrednią konsekwencją, o ile organa PZŁ będą potrafiły wyciągnąć wnioski z tej zmiany, będzie zajęcie się na poważnie selekcją populacyjną, czyli sposobami takiego kształtowania liczebności poszczególnych roczników populacji, które powinny rozwiązać problemy podniesienia jakości trofeów i postarzania populacji. Jak wielokrotnie już zwracałem uwagę, PZŁ poprzez selekcję osobniczą nie potrafił rozwiązać tych problemów przez kilkadziesiąt lat, trzymając się kurczowo zasad, których stosowanie działało przeciw skutecznie światłym założeniom. Poważne podejście do selekcji populacyjnej powinno te problemy rozwiązać.

Trzecią z ważnych zmian jest ograniczenie wysokości składki członkowskiej w PZŁ maksymalnie do wysokości 7% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym. Oznacza to, że jeżeli nawet organa PZŁ przyjmą maksymalną stawkę składki, to zostanie ona obniżona w stosunku do roku bieżącego o kilkadziesiąt złotych. Nie wykluczone, że Senat jeszcze ten procent obniży, bo senator Stanisław Jurcewicz zapowiedział zgłoszenia wniosku na plenarnym posiedzeniu Senatu o obniżenie tego procentu do 5%. Przy takiej zmianie składka PZŁ obniżyłaby się poniżej 200 zł. rocznie, co niechybnie prowadziłoby do redukcji etatów w Związku i czyniłoby możliwym szybką reorganizację 49 okręgów w 16 okręgów odpowiadających województwom.

Z innych zmian należy wskazać, że wzmocniony zostaje nadzór Ministra Środowiska nad PZŁ, bo będzie on mógł uchylać sprzeczne z prawem bądź statutem uchwały organów Związku.

Ze względu na ograniczoną rozmiar niniejszej publikacji, nie wspominam o innych zmianach ustawowych, które przeniesione zostały z obecnego statutu PZŁ do ustawy, bo nie wprowadzają one zmian do wykształconej praktyki łowieckiej. Przykładem takiej zmiany jest wpisanie do ustawy prawa prowadzącego polowanie do wykluczenia uczestnika z części lub całości polowania przypadku naruszenia zasad i warunków wykonywania polowania, a w szczególności przepisów o zachowaniu bezpieczeństwa na polowaniu zbiorowym. Takie rozwiązanie gwarantuje również obecny statut PZŁ.

Mogą się wśród myśliwych podnieść głosy, szczególnie tych, którzy oczekują od parlamentarzystów zmian bardziej radykalnych, zmieniających istniejący model polskiego łowiectwa, że projekt senacki w ogóle nie dotyka spraw fundamentalnych, jak np. prawa do polowania dla właścicieli gruntów, albo monopolu PZŁ w systemie uprawnień do polowania. Odpowiedzią na takie zarzuty niech będzie informacja, że zgodnie z regulaminem Senatu, nie może on zajmować się innymi zagadnieniami niż te, które wypunktował Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku. Na zmiany wykraczające poza wyrok TK trzeba poczekać, ale może nie aż tak długo, bo jak oświadczyła na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej Senatu przedstawicielka rządu, przygotowywany jest projekt kompleksowych zmian w prawie łowieckim, choć nie ujawniła w jaką stronę prawo łowieckie miałoby się zmieniać.

Pomijając więc wskazane wyżej zastrzeżenia zbyt wąskiego spojrzenia przez Senat na prawo łowieckie, projekt kierowany z komisji na plenarne posiedzenie Senatu należy uznać za więcej niż dobry i warty poparcia go przez szerokie rzesze myśliwych. Na opinie myśliwych czekają senatorowie i jedną z dróg ich wyrażenia jest udział w ankiecie niżej. Z wynikami tej ankiety zapoznani zostaną senatorowie jeszcze przed plenarnym posiedzeniem Senatu, na którym omawiany będzie projekt zmian przygotowany w komisjach. Zapraszam do oddania swojego głosu na jedną z możliwych odpowiedzi w ankiecie na stronie www.lowiecki.pl
04-06-2013 16:28 Broxen Ciepło , ciepło Colton !
Ktoś tu już pisał - zerkając na ankietę – ilu jest jeszcze zwolenników peerlowskiego drylu.
Poczekajmy dwa dni, 5- 6 czerwca br. Senat na plenarnym posiedzeniu (cała izba) będzie zajmował się projektem, który tyle emocji budzi.
04-06-2013 16:13 COLTON Mając na uwadze m.in. takie założenie tzn. "jakie są środki dyscyplinujące do kierowania pracą członków w kole", to daj sobie spokój z jakimkolwiek zgłaszaniem się do pracy w ZK lub jeżeli nie widzisz innych sposobów do kierowania ludźmi w kole wogóle się nie odzywaj. (To nie do Ciebie!!! - tylko tak dla ogółu) Działalność ZK to ich praca zgodnie z podziałem obowiązków i kompetencjami w ZK, organizacja roboty, polowań, imprez etc. Reszta - co powinno być WIELKIM wspieraniem przez mysliwych w kole tychże członków przez całą ich kadencję, nie powinna budzić wśród nich żadnych pobudek do prób podejmowania dyscyplinowania w imię czegoś tam.
Jak się wybiera lub dopuszcza do wyboru (czasami sami się lansują stawiając i chlając wódę, a później dokuczają) pustych łbów i śmierdzących leni, bez krzty zajawki do dobrej współracy, ludzi niekoleżeńskich do ZK, to w takim kole są tylko wojny i głupota dzielące ludzi a nie ich integracja.
Do ZK wybiera się kolegów rozsądnych i pracowitych, którzy mają predyspozycje do pokierowania kołem, potrafią złagodzić każdą iskrę zajawki w sposób czysty i uczciwy, a nie szukają pod byle pretekstem środków dyscyplinujących do kierowania kołem. To jest juz ostateczna ostateczność.
Takie podejście jest chore. Uczciwi, koleżeńscy i pracowici mają w dooopie jakieś tam środki dyscyplinujące. Sami sa zdyscyplinowani.
Nawet nie boją się prawa - bo po co?
DB
04-06-2013 13:19 Pomorski Łowca Ale z tego co widzę to postępowania dyscyplinujące w ramach Zarządu Koła nadal będą funkcjonować ! Czyli ewentualne represje będą wymierzane w kołach !
A tak swoją drogą to niby jak zarząd miałby prowadzić swoją działalność nie mając żadnych środków nacisku na członków ?
03-06-2013 12:45 COLTON Wystarczy spoglądać na wyniki ostatniej ankiety i wszystko wiadomo. Średnio ponad 60% ankieterów uważa, że zmiany są dobre - to tak ogólnie. Już w 2009 roku była podobna ankieta ws. "postaci" zasiadających w SŁ - wynik był jeszcze korzystniejszy dla obecnego działania. Co do s. Gorczycy i nie tylko - nie dał się "zahukać" - gość reprezentuje "poziom" i jest konsekwentny, dla większości osób z ZG PZŁ niestety jest to NIEOSIAGALNE. Szkoda, bo przez to m.in. tracimy cenny NASZ czas w PZŁ. To chyba L.Miller powiedział, że mężczyznę poznaje się jak kończy... Ale dobrze jest... DB
02-06-2013 23:17 MAUZES 
Bez wątpienia inicjatywa senatu jest dążeniem do normalności w PZŁ, warto pochylić się m.in. nad problemem "nie prawników w SŁ"!
Rozumiem, że jest to inicjatywa senatu i sejm będzie przeprowadzał trzy czytania, ostatnie to formalność, ale w pierwszym, a w szczególności drugim wiele może się wydarzyć (tylko dobrego:))! Wziątka bym się nie obawiał, że zamiesza- wystarczająco się skompromitował inicjatywą poselską, choć jak dla mnie była to raczej inicjatywa Nowego Świata! Znacznie bardziej posłowi Wziątkowi wychodzi siedzenie w jednym rzędzie z Blochem podczas imprez niż tworzenie prawa! Senator Gorczyca mimo, że działacze PZŁ przypinali mu od dobrych kilku lat łatkę wroga PZŁ, to moim zdaniem swoim zangażowaniem zyskał wśród myśliwych, a przy najmniej pokazał odwrotność kreowanego przez PZŁ senatora wizerunku!
Pewnie więcej jest jeszcze tematów związanych SŁ nad którymi warto przy tym projekcie się pochylić, ale to już zadanie dla specjalistów tej dziedziny m.in. kol. Piotra, kol. Stanisława, kol. Artura 123 i ...


02-06-2013 22:19 COLTON MAUZES, ale mi też nijak nie pasują osobowości: "sędzia w sądzie - nie prawnik" lub "etyczny ubek we władzach lub organach PZŁ". A życie pokazuje inaczej i w PZŁ jednak może tak być -:( Może Senatorowie zwrócą na tą istniejącą paranoję uwagę w Sejmie? Sąd koleżeński powinien stanowić skład ludzi dażących się zaufaniem czyli mężów zaufania wybranych spośród myśliwych - prawników. No chyba to jest zrozumiałe?
DB
02-06-2013 21:22 MAUZES Szkoda, że do SŁ nie będą obligatoryjnie wybierani koledzy, którzy mają wykształcenie prawnicze! Czuje, że to znowu będzie cyrk pajaców w sukienkach za wyjątkiem pełnomocnika obwinionego, który nie występował w sukience! Obawiam się, że dopiero wtedy społeczeństwo zobaczy poprzez adwokatów-nie myśliwych jaka jest w Naszym środowisku patologia przebierańców! Pewnie więcej pojawi się humoru o myśliwych (takie kawały typu o blondynce)!
02-06-2013 21:09 domiś Kol. Boxen – przepraszam, kol Manek ma rację jesteś zbyt inteligentny, aby być ,……. Hmmm, darujmy sobie, kim. Małe, co nieco w ramach przeprosin, od ręki, dajesz namiary i to coś kurier przywiezie ;-)))
Manek napisał: ,,No coz Domis, jak wiemy nie przepadamy za sobá,” odpowiem jak Pyzdra – tyz prowda!
02-06-2013 17:15 Manek67 Co do meritum... Ja jestem zadowolony z tych zmian i (o ile wejdá w zycie) bedzie to krok w dobrym kierunku. Po prawdzie widze te zagrozenia, o ktorych pisze RafalJ, bo wg mnie ma troche racji, ale róbmy male kroczki, które mozemy kontrolowac, przy duzych mozna sie latwiej potknac. Oby sie tylko udalo i za to trzeba teraz trzymac kciuki. NIe boicie sie powiázan Zalewski-Bloch? Wedlug mnie ta batalia nie jest jeszcze wygrana :-0
DB
02-06-2013 17:11 Manek67 Hmm... sádzisz Domisiu, ze RafalJ vel Artur123 bylby na tyle wyrafinowany, aby pod nowym nikiem "Broxen" toczyl tak zacieta dyskujsé sam ze soba?!!? Hmmmm...raczej sie z Toba nie zgodze (jak zreszta prawie zawsze) Poza tym wedlug mne skrzywdziles tá niecna supozycja Broxena i winienes mu za to przeprosiny i ... male co nie co. Dotychczasowe wypowiedzi Broxena sá wywazone, rozsadne i nie ida w kierunku poniewierania adwersarzy, a to czyni OGROMNA róznice.
Pozdrawiam
PS. No coz Domis, jak wiemy nie przepadamy za sobá, ale selekta musze Ci szczerze pogratulowac! Sliczny :-) To jest to, co "Manki" tez lubia najbardziej DB
02-06-2013 14:31 Rafał J. "Jaja obciąć" przydałoby się chyba Tobie :-). Może byś wtedy w końcu zrozumiał, o czym piszę. Trzeciej powtórki nie będzie.
02-06-2013 11:15 Broxen Jeszcze raz to samo - pkt 5 z projektu Senackiego : Kary za inne przewinienia łowieckie nie będą mogły dotyczyć zawieszenia lub pozbawienia prawa do polowania, przynależności do PZŁ lub kół łowieckich, możliwości pełnienia funkcji w organach PZŁ lub kół łowieckich, ani naruszać praw i wolności osobistych lub majątkowych”.
Gdyby stało się tak, że ta propozycja senacka zostanie w takiej wersji uchwalona to na tych „pomijających” prawo i fałszywie oskarżających jest przecież art. 235 Kodeksu karnego. Zasady prawidłowej legislacji zabraniają dublowania zapisów o odpowiedzialności karnej, chyba że Rafał domaga się, by za takie „pomijanie” był zapis exstra – „jaja obcinać”.

02-06-2013 00:00 Rafał J. Drugi raz powtórzę, co mam na myśli:
Z POMIJANIEM OBOWIĄZUJĄCYCH PROCEDUR. Ustawa Prawo łowieckie takim niecnym praktykom sprzyja.
01-06-2013 22:31 lelek_nowy Broxen odpowiedział niżej na obawę karania w kole zawieszeniem prawa do polowania. Oczywiście organa PZŁ mogą chcieć nie podporządkować się zapisom ustawy, gdyby senackie propozycje przeszły, tak samo jak po wyroku TK i likwidując sądy łowieckie udawały, że kół on nie obowiązuje. Tyle, że statut będzie zatwierdzany przez MŚ, a tam raczej takie pomysły nie przejdą. MŚ to jednak nie KZD PZŁ.
01-06-2013 21:56 Rafał J. Broxen. Widzę, że hucznie obchodzisz dzisiaj Dzień Dziecka i trochę niedowidzisz. Dla Ciebie więc specjalnie jeszcze raz: [Rzecz najważniejsza jednak – choć projekt z grubsza reguluje materię związaną z wykluczaniem i zawieszeniem w PZŁ, ale kompletnie nie dotyka kwestii OCHRONY prawa do wykonywania polowania w kole łowieckim. Prawa, które tak często i z taką łatwością odbierane jest Z POMIJANIEM OBOWIĄZUJĄCYCH PROCEDUR na czas krótszy czy dłuższy, a czasami nawet bardzo długi. Według senatorów ten problem widocznie nie istnieje, ale dla ich wyborców z grona szarych myśliwych, już nie koniecznie tak musi być]. Łatwość omijania procedur można by .... znacznie utrudnić :-). Ustawowo. Zgadniesz, w jaki sposób, czy może to za trudne dla Ciebie?
01-06-2013 21:41 domiś  Kol. Broxen mądrze piszesz i jako żywo przypominasz mi pewnego forumowego kol. o Nicku na A..123, który chwilowo zaniemógł. Godnie go zastępujesz.
01-06-2013 20:09 Broxen Panie Redaktorze !
Chciałbym tu poruszyć problem nie tyle wysokości proponowanej składki do PZŁ, bo projekt idzie w słusznym kierunku, ale myślę o zapisie paragrafu 127 pkt 15 w Statucie.
Wierchuszka na wieść o braku możliwości łupania członków składką natychmiast podniesie składkę członkowską dla kół z tytułu dzierżawionego hektara obwodu i to niezależnie od kategorii tego obwodu i …„wyrwie” swoje.
Skoro było uzsadnienie i potrzeba by regulować ustawą składkę członkowską to należy rozważać a nawet domagać się, być ustawową załatwić i ten problen "tenuty bis".
Jest też pytanie czy ta "tenuta bis " być musi ?
01-06-2013 19:45 Broxen …”ale kompletnie nie dotyka kwestii OCHRONY prawa do wykonywania polowania w kole łowieckim. Prawa, które tak często i z taką łatwością odbierane jest z pomijaniem obowiązujących procedur na czas krótszy czy dłuższy, a czasami nawet bardzo długi. Według senatorów ten problem widocznie nie istnieje, ale dla ich wyborców z grona szarych myśliwych, już nie koniecznie tak musi być”.
Cóż to za malkontenctwo ?
Redaktor drukowanym pisze :
5. Za naruszenie postanowień statutu lub innych uchwał organów PZŁ statut PZŁ może wprowadzić inne przewinienia łowieckie;
6. Kary za inne przewinienia łowieckie nie będą mogły dotyczyć zawieszenia lub pozbawienia prawa do polowania, przynależności do PZŁ lub kół łowieckich, możliwości pełnienia funkcji w organach PZŁ lub kół łowieckich, ani naruszać praw i wolności osobistych lub majątkowych;
01-06-2013 19:14 Rafał J. „... ale wielu myśliwym może sprawić trudność przebicie się przez prawniczy język zaproponowanych zmian. Dlatego postaram się prostRzymi słowami przedstawić to, co po wyroku Trybunału Konstytucyjnego uznającym sądownictwo łowieckie za niezgodne z Konstytucja RP, zaproponowały Komisja Ustawodawcza i Komisja Środowiska Senatu RP”. Zwracam się z prośbą do Piotra Gawlickiego, aby „prostymi słowami przedstawił mi” swój punkt widzenia na krytyczne uwagi, poczynione przeze mnie niżej.
01-06-2013 19:03 Rafał J. Proponowana kara pieniężna jest bardzo problematyczna i odnoszę wrażenie, że ociera się o niezgodność z Konstytucją RP. Poza tym projekt ustawy nie uwzględnia sytuacji związanych z naruszaniem postanowień uchwał organów koła. Rzecz najważniejsza jednak – choć projekt z grubsza reguluje materię związaną z wykluczaniem i zawieszeniem w PZŁ, ale kompletnie nie dotyka kwestii OCHRONY prawa do wykonywania polowania w kole łowieckim. Prawa, które tak często i z taką łatwością odbierane jest z pomijaniem obowiązujących procedur na czas krótszy czy dłuższy, a czasami nawet bardzo długi. Według senatorów ten problem widocznie nie istnieje, ale dla ich wyborców z grona szarych myśliwych, już nie koniecznie tak musi być. Jak oceniam zmiany prawa łowieckiego zaproponowane w Senacie? NIE ZAGŁOSUJĘ, gdyż brakuje mi możliwości kliknięcia na odpowiedź mniej więcej takiej treści:

[Większość rozwiązań jest właściwa, część mi nie odpowiada, a pewnej jeszcze innej części koniecznych moich zdaniem rozwiązań, w ogóle nie zauważam].
01-06-2013 16:33 Broxen Szanowny Panie Redaktorze.
Mając na względzie Pana kontakty i ponad przeciętne zorientowanie w temacie chciałbym zaproponować dalsze cywilizowane rozwiązania dotyczące zapisów w ustawie Prawo Łowieckie uwzględniając rzecz jasna propozycję senackiego projektu.
Uważam, że słusznie senatorowie zamierzają zlikwidować zapis art. 42d z ustawy.
Konsekwencją likwidacji tego zapisu ( art. 42d) powinniśmy zabiegać by zlikwidowano z ustawy zapis art. 42 ust 3 i 4, a upoważniony ustawą minister zmienił obecne rozporządzenie w nabywania uprawnień do polowania. W dziejach naszego łowiectwa już był jeden dobry przykład na rozwiązanie tego problemu, ale nasi przedstawiciele walczyli jak „lwy” by obowiązujące w owym czasie rozwiązanie utrącić.

A dlaczego w zakresie nabywania uprawnień do polowania nie wrócić do treści rozporządzenia MOŚZNiL z dnia 26sierpnia 1997roku, które likwidowało stopniowanie uprawnień?
Poniżej tekst tego rozporządzenia.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA
z dnia 26 sierpnia 1997 r.
w sprawie uprawnień do wykonywania polowania.
(Dz. U. Nr 103 z dnia 3 września 1997 r.)
Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 147, poz. 713 oraz z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 60, poz. 369 i Nr 80, poz. 491) zarządza się, co następuje:
§ 1.Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe zasady uzyskiwania uprawnień do wykonywania polowania,
2) tryb zawieszania i cofania uprawnień do wykonywania polowania,
3) szczegółowe zasady powoływania komisji egzaminacyjnej,
4) zakres i tryb przeprowadzania egzaminu,
5) wzór dokumentu stwierdzającego posiadanie odpowiednich kwalifikacji i wynikających z nich uprawnień.
§ 2. 1.Uprawnienia do wykonywania polowania może uzyskać osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie,
2) odbyła roczny staż w kole łowieckim lub ośrodku hodowli zwierzyny oraz otrzymała opinię z odbytego stażu,
3) nie była skazana za przestępstwo określone w prawie łowieckim.
2.Uprawnienia do wykonywania polowania może także uzyskać osoba nie będąca obywatelem polskim, posiadająca prawo stałego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej i spełniająca wymagania określone w ust. 1 pkt 2 i 3.
3.Z odbycia stażu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zwolniona jest osoba posiadająca średnie lub wyższe wykształcenie z zakresu leśnictwa oraz średnie rolnicze ze specjalizacją w zakresie gospodarki łowieckiej.
§ 3. 1.Uprawnienia do wykonywania polowania podlegają zawieszeniu na okres jednego roku w przypadku ukarania na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 147, poz. 713 oraz z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 60, poz. 369 i Nr 80, poz. 491), zwanej dalej "Prawem łowieckim".
2.Uprawnienia do wykonywania polowania podlegają cofnięciu w przypadku skazania na podstawie art. 52 lub art. 53 Prawa łowieckiego.
§ 4. 1.Komisję egzaminacyjną powołuje się w sześcioosobowym składzie spośród osób posiadających uprawnienia do wykonywania polowania.
2.W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:
1) trzej przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego,
2) przedstawiciel wojewody,
3) przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
4) przedstawiciel Policji.
3.Komisji egzaminacyjnej przewodniczy przedstawiciel Polskiego Związku Łowieckiego.
§ 5.Zakres egzaminu obejmuje:
1) przepisy prawa łowieckiego,
2) etykę, tradycje i język myśliwski,
3) biologię gatunków zwierząt łownych,
4) gatunki zwierząt prawnie chronionych,
5) zasady: ochrony przyrody, prowadzenia gospodarki łowieckiej, wykonywania polowania, prowadzenia selekcji w populacjach zwierząt łownych oraz wyceny medalowej trofeów łowieckich,
6) budowę broni i amunicji myśliwskiej oraz zasady praktycznego i bezpiecznego posługiwania się bronią myśliwską,
7) wyposażenie myśliwskie,
8) kynologię myśliwską,
9) sposób zagospodarowania pozyskanej zwierzyny i preparowania trofeów łowieckich,
10) biologię ptaków łowczych, zasad ich układania oraz łowienia zwierzyny za pomocą ptaków łowczych,
11) umiejętności strzeleckie.
§ 6. 1.Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu składa w Polskim Związku Łowieckim pisemny wniosek zawierający dane personalne.
2.Do wniosku należy dołączyć:
1) fotokopię dowodu tożsamości lub innego dokumentu poświadczającego miejsce stałego zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej,
2) opinię z odbycia stażu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, albo
3) dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia, o którym mowa w § 2 ust. 3.
§ 7. 1.Egzamin powinien odbyć się nie później niż w okresie sześciu miesięcy od daty złożenia wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 1.
2.Termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu wyznacza przewodniczący komisji i wysyła wnioskodawcy zawiadomienie co najmniej na 30 dni przed tym terminem.
3.Egzamin składa się z trzech części:
1) pisemnej w postaci testu,
2) ustnej,
3) sprawdzianu strzeleckiego.
§ 8. 1.Osoby przystępujące do części pisemnej egzaminu zgłaszają się w terminie i miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego komisji i wypełniają, w obecności komisji, arkusze testowe. Czas trwania testu nie może przekroczyć trzech godzin. Osoba, która prawidłowo wypełni test co najmniej w 75%, jest dopuszczona do części ustnej egzaminu.
2.Wyniki testu podaje się do wiadomości przez wywieszenie ogłoszenia w miejscu przeprowadzenia egzaminu, najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu egzaminu. W ogłoszeniu podaje się jednocześnie miejsce i termin części ustnej egzaminu, które należy wyznaczyć nie później niż w ciągu 14 dni od daty odbycia testu.
3.Część ustna egzaminu obejmuje odpowiedź na trzy pytania; członkowie komisji mogą zadawać pytania uzupełniające. Osoba, która pozytywnie zdała część ustną egzaminu, dopuszczona jest do sprawdzianu strzeleckiego.
4.Wyniki części ustnej egzaminu podaje się do wiadomości przez wywieszenie ogłoszenia w miejscu i dniu przeprowadzenia egzaminu. W ogłoszeniu podaje się jednocześnie miejsce i termin sprawdzianu strzeleckiego, które należy wyznaczyć nie później niż w ciągu 14 dni od daty odbycia części ustnej egzaminu.
5.Sprawdzian strzelecki obejmuje ocenę umiejętności strzeleckich oraz sposobu bezpiecznego posługiwania się bronią.
6.Do ustalenia wyniku egzaminu stosuje się dwie oceny: pozytywną i negatywną. Wynik egzaminu ustala się większością głosów komisji egzaminacyjnej; w razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
7.Z przeprowadzonego egzaminu komisja sporządza protokół, obejmujący:
1) imię i nazwisko przewodniczącego komisji oraz imiona i nazwiska członków komisji,
2) datę i numer dokumentu ustalającego skład osobowy komisji,
3) imiona i nazwiska osób, które przystąpiły do egzaminu,
4) stwierdzenie dopuszczenia do części ustnej egzaminu,
5) stwierdzenie dopuszczenia do sprawdzianu strzeleckiego,
6) datę i wynik egzaminu,
7) podpisy: przewodniczącego i członków komisji.
§ 9.Osobie, która zdała egzamin z wynikiem pozytywnym, Polski Związek Łowiecki wydaje dokument o zdaniu egzaminu, według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia.
§ 10.Uzyskanie, zawieszenie oraz cofnięcie uprawnień do wykonywania polowania podlega wpisowi do dowodu członkostwa Polskiego Związku Łowieckiego.
§ 11.Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Polski Związek Łowiecki
....................... ............., dnia ....... r.
ZAŚWIADCZENIE
Nr .......
Stwierdza się, że .............................................
(imiona i nazwisko)
ur. dnia .................... r. w ............................
złożył(a) w dniach ................. r. .....................r.
z wynikiem pozytywnym egzamin, o którym mowa w art. 42 ust. 3
ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie
(Dz. U. Nr 147, poz. 713 oraz z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 60,
poz. 369 i Nr 80, poz. 491).
.......................
(podpis)01-06-2013 15:45 Broxen ..."zgodnie z regulaminem Senatu, nie może on zajmować się innymi zagadnieniami niż te, które wypunktował Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku. Na zmiany wykraczające poza wyrok TK trzeba poczekać, ale może nie aż tak długo, bo jak oświadczyła na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej Senatu przedstawicielka rządu, przygotowywany jest projekt kompleksowych zmian w prawie łowieckim"

Mając powyższe na uwadze jest OK.
01-06-2013 13:19 jeager Kropla drąży skałę! Idzie wszystko w dobrym kierunku. Przyjdzie też niebawem czas na skruszenie monopolu PZŁ, a może i lustrację osób zajmujących ważne etatowe stanowiska w organach Zrzeszenia PZŁ. Dla ludzi skompromitowanych w przeszłości (ZG, ZO) nie powinno być miejsca dla nich w PZŁ.
01-06-2013 12:25 COLTON Obawiać się trzeba nie tych co mają inne zdanie, lecz tych, co mają inne zdanie i jednocześnie są zbyt tchórzliwi by je wypowiedzieć.

"Nic bardziej wyzwalającego niż walka o sprawę większą niż my sami, o coś co nas pochłania, ale nie dotyczy jedynie naszej egzystencji." (John McCain)

Po zagłosowaniu w ankiecie jestem :)))))))))))))))))

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.