DZIENNIK
Redaktorzy
   Felietony
   Reportaże
   Wywiady
   Sprawozdania
Opowiadania
   Polowania
   Opowiadania
Otwarta trybuna
Na gorąco
Humor
PORTAL
Forum
   Problemy
   Hyde Park
   Wiedza
   Akcesoria
   Strzelectwo
   Psy
   Kuchnia
Prawo
   Pytania
   Ustawa
   Statut
Strzelectwo
   Prawo
   Ciekawostki
   Szkolenie
   Zarządzenia PZŁ
   Przystrzelanie
   Strzelnice
   Konkurencje
   Wawrzyny
   Liga strzelecka
   Amunicja
   Optyka
   Arch. wyników
   Terminarze
Polowania
   Król 2011
   Król 2010
   Król 2009
   Król 2008
   Król 2007
   Król 2006
   Król 2005
   Król 2004
   Król 2003
Imprezy
   Ośno/Słubice '10
   Osie '10
   Ośno/Słubice '09
   Ciechanowiec '08
   Mirosławice '08
   Mirosławice '07
   Nowogard '07
   Sieraków W. '06
   Mirosławice '06
   Osie '06
   Sarnowice '05
   Wojcieszyce '05
   Sobótka '04
   Glinki '04
Tradycja
   Zwyczaje
   Sygnały
   Mundur
   Cer. sztandar.
Ogłoszenia
   Broń
   Optyka
   Psy
Galeria
Pogoda
Księżyc
Kulinaria
Kynologia
Szukaj
autor: Janusz Kibic14-02-2014
Skarga do WSA na bezczynność koła

W swoim tekście z dnia 24 stycznia br. zapowiedziałem przedstawienie wzorów skargi do WSA i wniosku o ukaranie koła grzywną na wypadek braku odpowiedzi koła na wniosek o udostępnienie informacji o działaniu koła, które koło zobowiązane jest ujawniać na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dzisiaj przedstawiam poniżej wzór skargi, którą skarży się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność koła, które nie zechce odpowiedzieć na wniosek sformułowany mniej więcej tak, jak w przywołanym wyżej artykule.

Żeby wiedzieć kiedy koło rzeczywiście otrzymało wniosek o informację, można sprawdzić datę odbioru przesyłki, znając numer przesyłki poleconej wysłanej do koła. Od tego dnia koło ma 14 dni na odpowiedź. Odpowiedź mogła być nadana 14-go dnia, więc trzeba odczekać z tydzień na ewentualne nadejście przesyłki od koła.

Ponieważ ustawa o dostępie do informacji publicznej przewiduje możliwość zaskarżenia (art. 21), nie jest potrzebne wezwanie do zaprzestania naruszeń prawa przewidziane przez ustawę o postępowaniu przed sadem administracyjnym (art. 52 § 3 tej ustawy), więc można od razu pisać skargę do WSA wysyłając ją za pośrednictwem koła. Nie ma terminu na złożenie skargi do WSA.


....................., dnia ............... 2014 r.
  Do:
Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego
w ..............................

ul. ......................................
................................

za pośrednictwem

Koło łowieckie
...............................................

ul. ...........................................
..............................................
Skarżący: Imię i nazwisko
ul. .....................................
.........................................

Skarżony: Koło Łowieckie ............................................
ul. .........................................
..............................................:
 
 
Skarga na bezczynność w udzieleniu informacji publicznej
 
W trybie art. 3 § 2 pkt 8) w związku z art. 3 § 2 pkt 4) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270 ze zm., dalej jako „p.p.s.a.”) skarżę bezczynność Koła Łowieckiego ...................... (dalej Koło) w ................... udzielenia informacji publicznej na wniosek z dnia .........................


Kołu zarzucam:

naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz.1198 ze zm., dalej jako „u.d.i.p.”), poprzez bezczynność w udzieleniu informacji publicznej.


Mając powyższe na względzie wnoszę o:

I. na podstawie art. 146 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) nakazanie Kołu udzielenia informacji poprzez udostępnienie kopii ........................................................................................ dotyczących ............................................,

lub

II. na podstawie Art. 145. § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) nakazanie powtórnego rozpatrzenia wniosku o informację publiczną.

i

III. zasądzenie od skarżonego na rzecz skarżącego kosztów postępowania według norm przepisanych.
 
 
Uzasadnienie
 
Wnioskiem z dnia ............................... zwróciłem się do Koła z wnioskiem o udzielenie informacji poprzez udostępnienie .....................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

dowód: wniosek o udzielenie informacji publicznejz dnia ......................................

Pomimo upływu 14 dni od otrzymania wniosku Koło nie udzieliło odpowiedzi co wskazuje na bezczynność organu.

Koło łowieckie są podstawowym ogniwem organizacyjnym w Polskim Związku Łowieckim w realizacji celów i zadań łowiectwa, zgodnie z art. 33 ust.1 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372 ze zm., dalej jako "p.ł."). Zaś Polski Związek Łowiecki jest podmiotem wykonującym zadania publiczne, a przez to objętym regulacją art. 4 ust. 1 u.d.i.p., bo ustawodawca w art. 34 p.ł. przekazał temu podmiotowi szereg zadań z zakresu administracji publicznej, w tym m. in.: prowadzenie gospodarki łowieckiej w obwodach wyłączonych z wydzierżawienia i w obwodach wydzierżawionych przez koła łowieckie, troskę o rozwój łowiectwa i współdziałanie z administracją rządową i samorządową, jednostkami organizacyjny-mi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i parkami narodowymi oraz organizacjami społecznymi w ochronie środowiska przyrodniczego, a także w zachowaniu i rozwoju populacji zwierząt łownych i innych dziko żyjących. Związek realizuje również inne zadania powierzone mu przez ministra właściwego do spraw ochrony środowiska. Wymienione zadania nałożone na związek w drodze ustawy ze względu na ich cel mają charakter publiczny.

Publicznoprawny charakter działalności Polskiego Związku Łowieckiego przesądza również o tym, że ten sam charakter mają koła łowieckie, stąd żądane w niniejszej sprawie informacje od Koła stanowią informację publiczną. Skarżący domagał się bowiem informacji o działalności Koła. Zatem będący przedmiotem niniejszej sprawy wniosek z dnia ........................., jako dotyczący udzielenia informacji o charakterze publicznym i skierowany do podmiotu wykonującego zadania publiczne, podlegał rozpatrzeniu przez Koło w trybie przewidzianym w u.d.i.p.

Do podobnej konkluzji doszedł również Naczelny Sąd Administracyjny, stwierdzając w postanowieniu z dnia 28 listopada 2013 r.:


.....Zatem w świetle przepisów ustawy Prawo łowieckie, Polski Związek Łowiecki wykonuje m.in. zadania administracji państwowej związane z wyrażonym w art. 5 oraz art. 74 ust. 2 Konstytucji obowiązkiem ochrony środowiska naturalnego (porównaj: motywy uzasadnienia do wyroku TK z dn. 6.11.2012 r. sygn. K 21/11, (opubl. OTK-A 2012/10/119). Zadania te wykonują także koła łowieckie jako podstawowe ogniwo organizacyjne w Polskim Związku Łowieckim w realizacji celów i zadań łowiectwa. Stanowi o tym przepis art. 33 ust.1 ustawy Prawo łowieckie. (....)

Przepis art. 4 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wskazuje, że obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, a w szczególności kategorie podmiotów wskazane w punktach 1-5. (....)

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że koła łowieckie są tymi "innymi podmiotami wykonującymi zadania publiczne" w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Niewątpliwie bowiem, skoro jak już wyżej wywiedziono, wbrew argumentacji sądu pierwszej instancji, koła łowieckie wykonują zadania administracji państwowej związane z łowiectwem w rozumieniu art. 1 ustawy Prawo łowieckie, to co do zasady mogą one być zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej."...
(sygn. akt I OZ 1155/13)

Reasumując, brak odpowiedzi na przedmiotowy wniosek należy uznać za bezczynność, na którą przysługuje skarga do sądu administracyjnego w trybie art. 3 § 2 pkt 8 w zw. z art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a.

Wobec powyższego, wnoszę jak na wstępie...............................................


Załączniki:
1. wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia ........................
2. odpis skargi wraz z załącznikami.

Rozpatrzenie takiej skargi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny kosztuje 100 zł. wpisu, o który sąd poprosi pismem skarżącego. Jeżeli sąd przyzna rację skarżącemu, to zasądzi mu zwrot tego wpisu. Nie dotyczyć to będzie kosztów pełnomocnika procesowego, jeżeli skarżący występować będzie przez adwokata lub radcę prawnego, bo tego WSA i NSA nie zasądzają.
Brak komentarzy do tej publikacji

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.