DZIENNIK
Redaktorzy
   Felietony
   Reportaże
   Wywiady
   Sprawozdania
Opowiadania
   Polowania
   Opowiadania
Otwarta trybuna
Na gorąco
Humor
PORTAL
Forum
   Problemy
   Hyde Park
   Wiedza
   Akcesoria
   Strzelectwo
   Psy
   Kuchnia
Prawo
   Pytania
   Ustawa
   Statut
Strzelectwo
   Prawo
   Ciekawostki
   Szkolenie
   Zarządzenia PZŁ
   Przystrzelanie
   Strzelnice
   Konkurencje
   Wawrzyny
   Liga strzelecka
   Amunicja
   Optyka
   Arch. wyników
   Terminarze
Polowania
   Król 2011
   Król 2010
   Król 2009
   Król 2008
   Król 2007
   Król 2006
   Król 2005
   Król 2004
   Król 2003
Imprezy
   Ośno/Słubice '10
   Osie '10
   Ośno/Słubice '09
   Ciechanowiec '08
   Mirosławice '08
   Mirosławice '07
   Nowogard '07
   Sieraków W. '06
   Mirosławice '06
   Osie '06
   Sarnowice '05
   Wojcieszyce '05
   Sobótka '04
   Glinki '04
Tradycja
   Zwyczaje
   Sygnały
   Mundur
   Cer. sztandar.
Ogłoszenia
   Broń
   Optyka
   Psy
Galeria
Pogoda
Księżyc
Kulinaria
Kynologia
Szukaj
autor: Piotr Gawlicki20-04-2015
Selekcja po nowemu

Bezsensowne zasady selekcji, stosowane od lat w PZŁ, mogą w tym tygodniu zostać zastąpione nowymi, teraz już tragicznie bezsensownymi. Po 2 latach prac przyjęte zostaną nowe zasady selekcji i oceny prawidłowości odstrzału. Projekt nowych zasad publikowaliśmy w portalu i czas na komentarz. Gdyby chcieć zamknąć go w jednym zdaniu, to następuje zaostrzenie kryteriów odstrzału, szczególnie w najmłodszych rocznikach zwierzyny płowej, z praktycznie całkowitym odejściem od selekcji populacyjnej (strukturalnej wiekowo) gatunków łownych, a dla jelenia szlachetnego, powraca się do obniżania średniego wieku byków, pozwalajac pozyskiwać w najbliższych latach lepsze poroża będące łabędzim śpiewem tego gatunku w Polsce.

Przypomnę jak wyglądała selekcja sięgając tylko 10 lat wstecz. Wprowadzone 10 lat temu zasady w 2005 r., które nowelizowane co najmniej dwukrotnie, otrzymały w roku 2009 jednolity tekst formalnie obowiązujący do dzisiaj. Dodatkowo od 2010 roku wprowadzono okresowe zasady dot. jelenia, niby tylko na 3 lata, 2010 - 2014, ale PZŁ dogadał się z Lasami Państwowymi nie informując o tym swoich członków, że planowanie odstrzału wg tych zasad będzie się stosować dalej, o czym koła dowiadywały się na naradach w nadleśnictwach, zmuszane do kontynuacji ograniczania odstrzału byków o 30%, zastąpionego odstrzałem łań. Pomimo realizowania takiej polityki od 4 lat, powielonej w roku bieżącym, autorzy projektu uznali, że stosunek byków do łań do ma się kształtować jak nawet 1 : 2, choć przez 10 lat uważano, że może to być tylko 1 :1,5. Na jakiej podstawie takie ustalenie? Czy opublikowano kiedykolwiek jakiekolwiek wyniki badań naukowych, że dla gatunku np. jelenia naturalnym jest stosunek byków do łań jak 1 : 1,2, 1 : 1,5 lub 1 : 2,0? Czy wyjaśnił ktoś naukowo, jak to się dzieje, że przy corocznym rozkładzie cieląt płci męskiej i żeńskiej w stosunku 50% - 50%, w całych populacjach ten stosunek znika zamieniając się na nawet dwukrotną przewagę łań nad bykami? Ciekawe skąd mają się brać zwiększone liczby łań, jak już teraz stosunek ten spadł w ciągu ostatnich 5 lat poniżej 1:1? No ale papier wytrzyma wszystko.

A co ma się zmienić po wprowadzeniu zapowiedzianych zmian? Prześledźmy to poniżej.

Jeleniowate

Znikną klasy wieku samców zwierzyny płowej, które dawały choćby namiastkę selekcji populacyjnej, bo pozwalały planować odstrzał w jakiejś korelacji z wiekiem odstrzeliwanych osobników, pomijając już utrwaloną w praktyce błedną teorię oszczędzania osobników młode, co powodowało odmładzanie się populacji, szczególnie jelenia byka, poprzez wystrzelanie osobników w II klasie, minimalizujące liczbę byków dożywających III klasy. W to miejsce wprowadzony zostaje podział odstrzałów samców na selekcyjne i łowne. Selekcyjne to osobniki poprzedniej klasy I i II w bykach oraz I klasy wieku w rogaczach, a łowne, to osobniki starsze, tak samo definiowane jak poprzednio. Druzgocącą opinię projektu zmian w tym zakresie dał profesor Antoni Przybylski, który z grupą podobnie myślących członków Komisji Hodowlanej NRŁ opuścił to gremium w ub. roku. Cytuję za profesorem, z redagowanego przez niego Zachodnmiego Poradnika Łowieckiego: ...nie proponuje się nic, co mogłoby poprawić zarządzanie zwierzyną, o kształtowaniu struktur nie wspominając. (....) Autorzy tego pomysłu całkowicie zlekceważyli wiele wcześniejszych opinii i opracowań uznanych naukowców (w tym z naszej Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu), którzy wielokrotnie potwierdzali słuszność przejścia z selekcji tylko osobniczej zwierzyny na selekcję także strukturalną, jako podstawy kształtowania przede wszystkim struktury wiekowej i jakości populacji.

Podobne stanowisko zajął profesor Lesław Łabudzki, cytowany jw. przez profesor Antoniego Przybylskiego: ...zrezygnowanie z wiekowego odstrzału strukturalnego - szczególnie jeleni - jest bardzo złym posunięciem. To nie jest uproszczenie zasad, ale poważny błąd w gospodarowaniu populacjami jeleniowatych. Można w ten sposób zupełnie zwichnąć naturalną piramidę wiekową, którą myśliwi (choć w realizacji nieco nieudolnie) powinni szanować i naśladować. Takie podejście zemści się za kilka najbliższych lat. Odstrzał zmierzający do kompletnego partyzanckiego podejścia do wiekowego odstrzału jeleni-byków jest historycznym błędem.

Jak za kilka lat będziemy się zastanawiali co się stało, że jelenia już nie ma w naszych lasach, to po cofnięciu się do tego i podobnych tekstów będzie sobie można przypomnieć, że choć wskazani wyżej profesorowie, nie mówiąc już o mnie, ostrzegali, to kierownictwo Związku stanęło za profesorem Romanem Dziedzicem, głównym autorem i promotorem projektu, który ma się właśnie zamienić w obowiązujące prawo.

A co w kryteriach szczegółowych? Zakłada się, że odstrzał osobników łownych będzie wynosił do 30%, a młodszych selekcyjnych minimum 70%. Jaki będzie tego skutek? Żaden myśliwy nie będzie się oglądał za bykiem lub rogaczem młodym, bo jak dostanie odstrzał na byka selekcyjnego w wieku 1-10 lat lub rogacza w wieku 1-4 lata, to szpicakami i słabymi porożami nie będzie zainteresowany, jako marnymi trofeami. Oszczędzanie byków młodych to prosta droga do likwidacji tych łownych, bo w końcu i te oszczędzane obecnie przez odstrzeliwanie w ich miejsce łań też się skończą. Dodatkowo zaostrzone zostają kryteria oceny dla osobników 2-letnich, bo za odnogi przyjmowane będą odrosty u byków 2 cm, a u rogaczy 1 cm.

Zrealizowane odstrzały oceniane będą tylko jako prawidłowe lub nieprawidłowe, ale za to dopuszczalna będzie pomyłka myśliwego w ocenie wieku o 1 rok. Wykluczas się przy tym pomyłki w ocenie osobników żeńskich i młodzieży, co wg podanych w projekcie kryteriów nie będzie łatwe. Z jednej strony odstrzeliwać się ma przede wszystkim osobniki w złej kondycji, a z drugiej należy oszczędzać samice wychudzone, bo potwierdzają tym swoją zdolność do rozwoju potomstwa, o ile mają powiększone grzęzy. Konia z rzędem temu, kto wybierając do odstrzału wychudzoną łanię lub kozę prawidłowo oceni grzęzy: jak małe to do odstrzału, a jak powiększone, to w żadnym wypadku, bo grozi za to zawieszenie w prawie do polowania lub rzecznik dyscyplinarny. Wypatrywanie odnóg 1-2 cm i ocena wielkości grzęz na pewno przyjęte zostaną przez ogół myśliwych ze zrozumieniem i aprobatą.

Dzik

Postawa rolników i polityków w sprawie depopulacji lub nawet tylko redukcji populacji dzików odbiła się również na projekcie zmian zasad gospodarowania populacjami tego gatunku. Zagęszczenie dziak w obwodzie ma być zależne tylko od uznania dzierżawcy (koło łowieckie) lub zarządcy obwodu łowieckiego (OHZ). Dzierżawca lub zarządca obwodu będzie też ustalał liczbę dzików w obwodzie do pozyskania bez względu na wiek i płeć. W tej sytuacji można stwierdzić, że nie określono żadnych kryteriów i zasad gospodarowania tym gatunkiem zwierzyny, w myśl hasła "róbta co chceta". W tym kontekście kpiną z myśliwych okazały się wprowadzane przez Ministerstwo Środowiska, w uzgodnieniu z PZŁ, zamiany w planach łowieckich przelatków na dziki pozostałe, pozostałych na lochy, czy zaliczenie wycinków do odyńców. Radosna twórczość urzędników i działaczy z Nowego Światu ląduje w śmietniku.

Ocena prawidłowości odstrzału

Od 1 października 2014 obowiązują nowe zasady prawidłowości odstrzału przyjęte uchwałą NRŁ nr 43/2014 z dnia 16 września 2014 r.. Projekt w praktyce powiela tę uchwałę z jednym wyjątkiem. Za odstrzał niezgodny z zasadami selekcji samic i osobników młodych, zarządy kół i zarządy okręgowe mają stosować kary porządkowe lub kierować wnioski do okręgowych rzeczników dyscyplinarnych. W ten sposób wymyślono dodatkowy bicz na opornych członków koła, co znając konflikty personalne wewnątrz kół, wspierane poparciem dla zarządów kół przez zarządy okręgowe, pozwoli na powiększenie władzy organów nad szeregowymi członkami PZŁ.


Czy powyżej opisane zasady utrzymają się długo? Na pewno nie, co można stwierdzić na podstawie tego, ile już różnych pomysłów wcielano w życie w PZŁ, za każdym razem jedynie słusznych. Z jakim skutkiem? Żadnym. Byki i rogacze ciągle występują w większości jako selekcyjne, nic nie robiąc sobie z coraz to podobno doskonalszych metod selekcji, które powinny przez ostatnie 60 lat, wprowadzić do populacji tylko byki koronne i rogacze szóstaki regularne. Populacje samców, szczególnie jelenia szlachetnego, mają średnią wieku za niską. Odstrzeliwuje się więcej łań niż byków, a oficjalnie utrzymuje, że tych pierwszych jest więcej, nawet dwukrotnie. Nonsens za nonsensem, pozostający bez związku z prawidłową gospodarką populacjami, bo liczy się zupełnie co innego.

Dla dobrych relacji z Lasami Państwowymi, tępiącymi u siebie jelenia jako zagrożenie dla produkcji desek, dokonuje się redukcji tego gatunku. Nieformalne układy z politykami, dają możliwość utrzymania się działaczy z Nowego Światu na stołkach. Członków PZŁ dyscyplinuje się dwukrotnymi odwiedzinami w komisji oceny trofeów, stwarzajac odruch strachu, że przyłożą zawieszenie albo postępowanie dyscyplinarne i utrzymuje się przed nimi w tajemnicy wszystko to, co organa robią na codzień. A ci przestraszenie i nie doinformowani nie będą głów podnosić i kolejne kadencje można żyć z ich pieniędzy. Ot właśnie bierutowski model łowiectwa z kolejnymi zasadami selekcji godnymi czasów słusznie minionych.
23-04-2015 18:19 marcino ...dokonuje się redukcji gatunku - i co z tego - obecnie w Polsce zasoby zwierzyny gróbej są jak nigdy w histori - trzeba redukowac i najmniej w tym ingerencji Lasów Państwowych.


A co do selekcji - to jaki ma ona sens można prześledzić na przykładzie poniżej

Plan odształu jeleni w jednym z kół

jeleni wszystkich 200
w tym byków - 50
byków strzelonych nie przez dewizowców - czyli tych w stosunku do których stosuje się selekcję 25

wniosek selekcji poddano 12,5 % populacji odstrzelonej

oczywiście ile z tego faktycznie było strzelonych zgodnie z zasadami selekcji a ile podkładek - to juz inna sprawa

Jeśli do tego dodać że te parę procent dotyczy nie całęj populacji ale tylko ilości odstrzelonej i że prawidłowy odstrzał byków w 3 klasie to każdy odstrzał, to wpływ na jakość populacji jaki mamy dzięki trzymaniu się zasad selekcji jest na wyrost mówiąc ZNIKOMY.
23-04-2015 10:23 werant Art.43 ust.1a PŁ - członek PZŁ, przedstawiciel dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, "... wskazuje zwierzynę przeznaczoną do odstrzału i odpowiedzialny jest za dokonanie wpisu, ...".
Regulacja prawna w takim zapisie, prowadzi do degeneracji zasad selekcji.
22-04-2015 20:01 Kordelas Tak właściwie cała tą "selekcję" o kant d...y można rozpierniczyć. Jaki sens jest stosować się do zasad selekcji osobniczej zwierzyny płowej skoro w większości kół łowieckich ( a przynajmniej w tych, w których występują duże szkody łowieckie)znaczną część samców zwierzyny płowej przeznacza się do odstrzału tzw. dewizowcom, których jak wiadomo selekcja nie obowiązuje i walą do wszystkiego na co ich stać niezależnie od tego, czy jest to osobnik selekcyjny, czy przyszłościowy. W moim kole w tym sezonie na 66 kozłów ( w 2 obwodach )dla myśliwych zagranicznych, do odstrzału przeznaczono 46 szt. w 4 terminach - 2 majowe i dwa lipcowe. Z 14 jeleni byków przeznaczono 10. I tak jest już czwarty rok i końca tego procederu nie widać. Pytam się więc, co zostanie w łowisku za 2,3 lata skoro wybije się osobniki o najlepszych genach? Jeszcze 5, 7 lat temu regularnie co roku strzelane były sztuki medalowe, zarówno kozły jak i byki. Od dwóch lat nie strzelono ani jednego byka ani też kozła, który otarł by się choćby o brąz. Selekcja w wydaniu polskim to jedna wielka hipokryzja.
21-04-2015 11:45 lelek_nowy Piotr, nie jest prawdą, że dla populacji ustabilizowanej średni czas życia = odwrotność współczynnika przyrostu zrealizowanego. Średni czas życia zależy przede wszystkim od tego, jak w poszczególnych rocznikach populacji następuje eksploatacja łowiecka. Więcej na ten temat pisał admin na http://lowiecki.pl/felietony/tekst.php?id=362, skąd zacytuję tezę, że po kilkunastu latach stosowania tych samych parametrów pozyskania, populacja jelenia będzie jednoznacznie określona, tak co do liczby byków w obecnych klasach wieku, stosunku płci, a nawet z pewnym przybliżeniem, liczby byków w każdym wieku i to niezależnie jaka będzie populacja wyjściowa. A więc również średnia wieku populacji będzie stała, zależna właśnie od parametrów pozyskania.
21-04-2015 00:28 Pomorski Łowca Jeżeli:
1. Chcemy mieć ustabilizowaną populację jelenia.
2. Współczynnik przyrostu zrealizowanego wynosi 25% populacji
to średni czas życia jelenia byka wynosi 4 lata. Wynika to faktu że - średni czas życia = odwrotność współczynnika przyrostu zrealizowanego. Matematyki się nie zmieni. Zasady pozyskania mogą tylko zdecydować czy strzelamy wszystko w wieku czterech lat. Czy połowę w wieku dwóch lat a drugą w wieku sześciu. Czy wymyślimy jakiś inny twór statystyczny. Ale średnia zawsze będzie = 4 lata !
20-04-2015 21:27 fotogamrat U mnie od kilku lat jest więcej byków niż łań, ale dopiero w tym roku zatwierdzono nam plan odstrzału z większą liczbą samców do pozyskania.Inna sprawa, że w 3 innych obwodach od ponad 20 juz lat strzela sie tylko byki w 2 i 3 kw ( ostatni sezon ok 120 sztuk)a 1 kw to efekt wypadków drogowych.Na wspomnianą powyżej liczbę byków 30-40% stanowia byki w wieku 11i wyżej. Co roku pada kilka osobników ponad 15 letnich(ocena metodami laboratoryjnymi za granicą)
20-04-2015 19:36 Krzych75 Tak Kolego Piotrze,papier przyjmie wszystko! W znanym mi kole nie ma byka w 3 klasie.mówią mozna wyjąć 3 4 no może najwyżej 5.w planie jest 19 naście!!! Ten naród Zwariował.no już dawno:-) Darz Bór
20-04-2015 15:34 lelek_nowy ..."po prostu się je strzela"..., a co pozostanie w lesie z danego gatunku nie trzeba się martwić, nasza chata z kraja.
20-04-2015 15:28 ANDY Można by napisać - wreszcie idzie ku temu. Po prostu do odstrzału przeznacza się określoną ilość sztuk i nie zważając specjalnie na 'kryteria' po prostu się je strzela . Pomijam 'pływanie' w określaniu zasad przyznawania odstrzałów. Bo to jest problem. Co zaś się tyczy 'bierutowskiego modela' proponuję dołożyć do tego jeszcze :Ojczyznę wolną racz nam wrócić' - skutek będzie dla niektórych taki sam....
20-04-2015 15:03 fifty(123) D....i nie brakuje
20-04-2015 12:34 jednostronnie koronny amen

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.