DZIENNIK
Redaktorzy
   Felietony
   Reportaże
   Wywiady
   Sprawozdania
Opowiadania
   Polowania
   Opowiadania
Otwarta trybuna
Na gorąco
Humor
PORTAL
Forum
   Problemy
   Hyde Park
   Wiedza
   Akcesoria
   Strzelectwo
   Psy
   Kuchnia
Prawo
   Pytania
   Ustawa
   Statut
Strzelectwo
   Prawo
   Ciekawostki
   Szkolenie
   Zarządzenia PZŁ
   Przystrzelanie
   Strzelnice
   Konkurencje
   Wawrzyny
   Liga strzelecka
   Amunicja
   Optyka
   Arch. wyników
   Terminarze
Polowania
   Król 2011
   Król 2010
   Król 2009
   Król 2008
   Król 2007
   Król 2006
   Król 2005
   Król 2004
   Król 2003
Imprezy
   Ośno/Słubice '10
   Osie '10
   Ośno/Słubice '09
   Ciechanowiec '08
   Mirosławice '08
   Mirosławice '07
   Nowogard '07
   Sieraków W. '06
   Mirosławice '06
   Osie '06
   Sarnowice '05
   Wojcieszyce '05
   Sobótka '04
   Glinki '04
Tradycja
   Zwyczaje
   Sygnały
   Mundur
   Cer. sztandar.
Ogłoszenia
   Broń
   Optyka
   Psy
Galeria
Pogoda
Księżyc
Kulinaria
Kynologia
Szukaj
autor: Piotr Gawlicki28-01-2018
ZO nielegalne zmusza koła do użycia swojego programu

Wiemy, że są naciski, a nawet żądania formułowane przez niektóre zarządy okręgowe, żeby koła zaczęły korzystać z oprogramowania PZŁ do zarządzania kołem, w tym do prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej. Nie jest to działanie powszechne we wszystkich ZO, pewnie tylko w tych bardziej gorliwych, albo tych, których działacze mają jakieś prywatny interes w forsowaniu tego oprogramowania. Przykładem na takie działanie może być ZO PZŁ w Lesznie, którego pismo do kół publikujemy poniżej. W tym kontekście i przed ewentualną decyzją o skorzystaniu z oprogramowania PZŁ, sugeruję wziąć uwagę poniższe uwagi.

Ani ZO PZŁ, ani żaden inny podmiot nie może zmusić zarządu koła do stosowania takiego, a nie innego oprogramowania. Żaden przepis ustawy lub statutu nie upoważnia ZO PZŁ do nakazania lub żądania korzystania z oprogramowania PZŁ. Uchwała ZO PZŁ z takim wymaganiem nie ma żadnej podstawy prawnej i w żaden sposób nie obliguje koła do jej wykonania. To typowe prawo powielaczowe, znane dobrze z czasów słusznie minionych, wymuszające jakieś zachowanie bez żadnych podstaw prawnych.

Koło jest osobą prawną, która zobowiązana jest przestrzegać 'Ustawy o rachunkowości', a ta jest jednoznaczna. Odpowiedzialność za właściwe wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości spoczywa tylko i wyłącznie na zarządzie koła. Gdyby Urząd Skarbowy stwierdził podczas kontroli, że program, z którego korzysta koła. nieprawidłowo prowadzi księgi rachunkowe, odpowiedzialność na to spada personalnie na wszystkich członków zarządu, a nie np. tylko na prezesa lub skarbnika lub na autora oprogramowania, bo PZŁ nie zobowiązuje się pisemnie do przejęcia tej odpowiedzialności, co umożliwiają zapisy powyższej ustawy cytowane niżej:
Art. 4
...........

...........
ust.5
Kierownik jednostki, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości – z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury – zostaną powierzone innej osobie lub przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 11 ust. 2, za ich zgodą. Przyjęcie odpowiedzialności przez inną osobę lub przedsiębiorcę powinno być stwierdzone w formie pisemnej. W przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, a nie została wskazana osoba odpowiedzialna, odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie tego organu.

Art. 4a
ust. 1 Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe, skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej spełniały wymagania przewidziane w ustawie.

ust 2 Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostki odpowiadają solidarnie wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem stanowiącym naruszenie obowiązku wynikającego z ust.1.


Decydując się na korzystanie z oprogramowania PZŁ należy wziąć również pod uwagę, że w ten sposób PZŁ otrzymuje pełny dostęp do informacji o każdym elemencie majątki koła i o każdej złotówce tego majątku. Nie miałoby to znaczenia, gdyby PZŁ i koło były całkowicie niezależnymi od siebie podmiotami, ale statut PZŁ jednoznacznie stwierdza, że koło rozwiązać może ORŁ, a wówczas jego majątek przechodzi w praktyce na rzecz PZŁ. Proszę zapoznać się z tym artykułem lub tym artykułem, dającymi obraz możliwych działań PZŁ. A rozwiązywanie kół jest obecnie jeszcze bardziej ułatwione, po zmianach w ustawie 'Prawo łowieckie' wprowadzonych ustawą z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Obecnie brzmienie ustawy pozwala na wypowiedzenie umów dzierżawy obwodów, czego dotychczas nie było, w tym na wniosek PZŁ, co zgodnie ze statutem PZŁ jest równoznaczne z rozwiązaniem koła. Czy bogate koło może być pewne, że zainteresowany jego majątkiem PZŁ, albo ZO PZŁ niezadowolony z niezależnego zarządu koła, nie spowoduje wypowiedzenia umów dzierżawy obwodów, żeby koło rozwiązać i przejąć jego majątek? Właśnie ze względu na umożliwienie koło samodzielnej kontroli swojego majątku, nie wprowadziliśmy do naszego programu do zarządzania kołem eKEPI Gospodarka Koła modułu finansowo-księgowego, żeby koło było spokojne, że jego majątku nikt poza nim nie pozna. Poza tym niektóre koła korzystające z naszego oprogramowania testowały program PZŁ i jednoznacznie mnie informowały, że to porażka, co najmniej w konfrontacji z naszym oprogramowaniem.

Wiadomo również nie od dzisiaj, że nad PZŁ zbierają się czarne chmury, a to z inicjatywy rolników, a to z inicjatywy ruchów przeciwnych łowiectwu, chcących delegalizacji PZŁ. Do tego nowy Minister Środowiska, odmiennie niż min. J. Szyszko, wyraźnie opowiada się publicznie za większą kontrolą łowiectwa i przygotował już propozycję zmian w ustawie, którą bardzo szybko ma przeprowadzić Sejm. Proszę zapoznać się z tą propozycją, z której wynika, że dni przewodniczącego ZG Lecha Blocha i łowczych okręgowych są policzone, bo zostaną usunięci i na Nowym Świecie w Warszawie już się z tym pogodzono. Na poniedziałek i wtorek Lech Bloch zwołał spotkanie pożegnalne ze wszystkimi łowczymi okręgowymi, a w czwartek będzie pożegnanie z Naczelna Radą Łowiecką. Dokumenty emerytalne Lecha Blocha są już złożone w ZUS.

Dlatego sugeruję głębokie zastanowienie się, czy rozpoczynać korzystanie z programu PZŁ, który najprawdopodobniej zostanie zarzucony w najbliższym czasie, bo wykonany i wdrażany przez zewnętrzną prywatną firmę Torn, Sp. z o.o., której ZG PZŁ udostępnił dane osobowe członków PZŁ bez ich wiedzy i zgody. Po zmianach w Zarządzie Głównym i zarządach okręgowych obsadzonych politycznie, nie będzie przyzwolenia na wyciąganie z PZŁ kolejnych milionów na ciągle niedopracowany program informatyczny. Można spokojnie zlekceważyć takie pisma jak to wyżej od ZO PZŁ w Lesznie i kolokwialnie mówiąc 'olać' szkolenie, o który mowa w tym piśmie.

Zachęcam za to do zapoznania się i skorzystania z naszego oprogramowania eKEPI Gospodarka Koła i zapraszam na targi KNIEJE w Poznaniu w dniach 9-11 lutego, gdzie na naszym stosiku w Hali 8 można będzie dokładnie zapoznać się z możliwościami programu, w tym z elektroniczną ewidencją polowań indywidualnych, funkcjonalnością bijącej na głowę inne konkurencyjne rozwiązania dostępne na rynku.
29-01-2018 08:49 azil II Nie składa, bo większość jest takiego pokroju jak "KOLEGA"
29-01-2018 03:35 marcino Jakoś nikt nie składa - czyli chyba jednak nie jest to takie oczywiste
28-01-2018 12:26 werant Proponuję złożyć pozew zbiorowy do sądu za to , że cyt. "... ZG PZŁ udostępnił dane osobowe członków PZŁ bez wiedzy i zgody.", członków PZŁ.
Odnośnie w/w pisma ZO PZŁ w Lesznie, jestem za, cyt. "olać szkolenie, o którym mowa w tym piśmie." i łowczego St. Grylewicza (autora pisma).

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.