DZIENNIK
Redaktorzy
   Felietony
   Reportaże
   Wywiady
   Sprawozdania
Opowiadania
   Polowania
   Opowiadania
Otwarta trybuna
Na gorąco
Humor
PORTAL
Forum
   Problemy
   Hyde Park
   Wiedza
   Akcesoria
   Strzelectwo
   Psy
   Kuchnia
Prawo
   Pytania
   Ustawa
   Statut
Strzelectwo
   Prawo
   Ciekawostki
   Szkolenie
   Zarządzenia PZŁ
   Przystrzelanie
   Strzelnice
   Konkurencje
   Wawrzyny
   Liga strzelecka
   Amunicja
   Optyka
   Arch. wyników
   Terminarze
Polowania
   Król 2011
   Król 2010
   Król 2009
   Król 2008
   Król 2007
   Król 2006
   Król 2005
   Król 2004
   Król 2003
Imprezy
   Ośno/Słubice '10
   Osie '10
   Ośno/Słubice '09
   Ciechanowiec '08
   Mirosławice '08
   Mirosławice '07
   Nowogard '07
   Sieraków W. '06
   Mirosławice '06
   Osie '06
   Sarnowice '05
   Wojcieszyce '05
   Sobótka '04
   Glinki '04
Tradycja
   Zwyczaje
   Sygnały
   Mundur
   Cer. sztandar.
Ogłoszenia
   Broń
   Optyka
   Psy
Galeria
Pogoda
Księżyc
Kulinaria
Kynologia
Szukaj
autor: Piotr Gawlicki26-01-2021
Czy matoły piszą rozporządzenia w MKiŚ?

Po wielu miesiącach zwłoki, jakby rzutem na taśmę, Minister Klimatu i Środowiska wydał Rozporządzenie w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców, ogłoszone w Dzienniku Ustaw w dniu 21 stycznia br. Dwa dni po jego ogłoszeniu postawiłem pytanie, z jaką datą tworzone są obwody łowieckie przez sejmik wojewódzki, bo tylko data utworzenia obwodów pozwala określić termin na złożenie wniosku przez koła w danym województwie, na podstawie zapisu § 16 przywołanego wyżej rozporządzenia. Datą tą jest data wejścia w życie uchwały o podziale województwa na obwody.

Rozporządzenie posługuje się pojęciem "daty utworzenia obwodu" (§ 2 ust.3, § 16), która determinuje termin składania wniosków i każdy prawnik rozumie, że obwody są utworzone od dnia, w którym do obrotu prawnego wchodzi uchwała, które obwody w województwie utworzyła. Dlatego zadałem sobie trud, żeby ustalić te daty poprzez zapoznanie się z Dziennikami Urzędowymi w poszczególnych województwach. Przypomnę, że zgodnie z Art. 27 ust.17 ustawy Prawo łowieckie, uchwała sejmiku obowiązuje od dnia wejścia w życie w niej określonej, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Od razu poinformuję, że na 16 województw, w ośmiu Dzienniki Urzędowe zawierają uchwały sejmików o podziale województwa na obwody łowieckie, a w pozostałych ośmiu takich uchwał dzienniki nie publikują. Czy uchwały nie publikowane w dziennikach nie zostały jeszcze podjęte przez sejmiki, czy też są już podjęte, ale jeszcze nie opublikowane nie wiem, ale dla kół ma to to tylko takie znaczenie, że nie mogą one jeszcze ustalić kiedy zgodnie z rozporządzeniem upływa termin na złożenie przez nie wniosków na obwody w tych województwach.

A oto lista województw, w których uchwały o nowym podziale na obwody łowieckie nie zostały jeszcze opublikowane w Dziennikach Urzędowych:

- kujawsko-pomorskie (Bydgoszcz, Toruń),
- lubelskie (Lublin),
- łódzkie (Łódź),
- małopolskie (Kraków),
- mazowieckie (Warszawa),
- podlaskie (Białystok),
- śląskie (Katowice),
- wielkopolskie (Poznań).

O wiele gorsza jest sytuacja kół w pozostałych województwach, a dlaczego to wyjaśniam niżej, bo wpierw przedstawię daty podjęcia uchwał przez sejmiki oraz daty wejścia tych uchwał w życie.
  1. dolnośląskie (Wrocław), uchwała z 16/01/2020 weszła w życie od 31 stycznia 2020.
  2. zachodniopomorskie (Szczecin), uchwała z 7/05/2020 weszła w życie od dnia 22 maja 2020.
  3. lubuskie (Gorzów, Zielona Góra), uchwała z 23/11/2020, wchodzi w życie od dnia 1 kwietnia 2021.
  4. opolskie (Opole), uchwała z 27/10/2020, wchodzi w życie od dnia 1 kwietnia 2021.
  5. podkarpackie (Rzeszów), uchwała z 26/10/2020 wchodzi w życie od dnia 1 kwietnia 2021.
  6. pomorskie (Gdańsk), uchwała z 24/02/2020 wchodzi w życie od dnia 1 kwietnia 2021.
  7. świętokrzyskie (Kielce), uchwała z 7/09/2020 wchodzi w życie od dnia 1 kwietnia 2021.
  8. warmińsko-mazurskie (Olsztyn), uchwała z 29/12/2020 wchodzi w życie od dnia 1 kwietnia 2021.
Tylko koła łowieckie okręgów: Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Gór, Legnica (województwo dolnośląskie) oraz okręgów: Szczecin i Koszalin (województwo zachodnio-pomorskie) nie powinny mieć problemów z określeniem terminu złożenia wniosków do zarządów okręgowych, bo termin ten jest jednoznaczny. Mają czas do dnia 15 lutego 2021 roku. Wszystkie koła z pozostałych sześciu województw, w których uchwały sejmików wchodzą w życie w dniu 1 kwietnia, mają czas na złożeniu wniosków do dnia 1 maja 2021, tj. 30 dni po utworzeniu obwodów.

Co to oznacza w praktyce? Oznacza tyle, że dotychczas dzierżawione obwody w województwach lubuskim, opolskim, podkarpackim, pomorskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurski przestają istnieć z dniem 31 marca 2021 roku, koła nie mają podpisanych umów dzierżawy na obwody nowe, więc koła w tych województwach nie polują od dnia 1 kwietnia 2021 roku, bo dopiero 1 maja minie termin na składanie przez nie wniosków. Doliczając czas konieczny na rozpatrzenie wniosków kół, przesłanie zatwierdzonych wniosków do starostw i RDLP oraz przygotowanie w starostwach i RDLP umów dzierżaw do podpisania z kołami można stwierdzić, że gospodarka łowiecka w co najmniej w tych sześciu województwach rozpocznie się nie wcześniej jak latem 2021 r. Ale do tych województw mogą dołączyć następne, z pierwszej listy wymienionych wyżej, jeżeli podjęte w nich uchwały sejmików określą datę wejścia w życie tych uchwał również na dzień 1 kwietnia 2021 roku.

Czy o to chodziło Ministrowi Klimatu i Środowiska podpisującego rozporządzenie przywołane na wstępie? Jeżeli nie, to na usta ciśnie się pytanie, jakim matołom ministerstwo zleciło napisanie treści rozporządzenia? Ministerstwo może powiedzieć, że przecież były konsultacje i każdy mógł się wypowiedzieć zwracając uwagę, że coś z § 16 rozporządzenia jest nie tak. Od razu przy tym ciśnie się na usta pytanie, jaki stanowisko w konsultacjach na tym rozporządzeniem zajął Polski Związek Łowiecki? Czy zajmował się tym Zarząd Główny? A może tylko łowczy krajowy, który przyklepał treść rozporządzenia, bo akceptuje każdy dokument powstały w MKiŚ wiedząc, że jego posada zależy tylko od uległości wobec urzędników ministerstwa? A rozwiązanie było bardzo proste, należało określić jedną datę jako termin składania wniosków, zwalniając 2500 kół z rozstrzygania kiedy utworzono obwody w ich województwach i wówczas to starostwa i RDLP decydowałyby, kiedy podpiszą umowy z zakwalifikowanymi do dzierżaw kołami.

Ale to nie wszystkie problemy, które § 16 rozporządzenia wprowadza do gospodarki łowieckiej kół. Co z inwentaryzacją i planami łowieckimi w przywołanych wyżej sześciu województwach? Ani 10 marca, ani 22 marca nie będzie komu sporządzać inwentaryzacji i projektów planów łowieckich na nowe obwody, a jaki ma sens robienie planów na obwody likwidowane z dniem 31 marca? Ktoś powie, że stare i nowe obwody to te same tereny, ale co na to powiedzą koła, które stracą na obwodach tysiące hektarów, nawet jak ich wniosek zostanie zakwalifikowany do dzierżawy? Poza tym jaką gwarancję mają koła kończące dzierżawę na starym obwodzie, że teren tego obwodu przypadnie im do dzierżawy jako nowy obwód, a plan łowiecki na kolejny rok koło przygotowuje dla siebie?

Powyższe to nie jedyna ułomność zapisów rozporządzenia. Użyte w nim pojęcie "dotychczasowego dzierżawcy" użyte w rozporządzeniu kłóci się z sytuacją objęcia przez niego dzierżawy nowego obwodu, który nie miał przecież "dotychczasowego dzierżawcy". Co ma łączyć dotychczasowy obwód z nowym obwodem, niekoniecznie obejmujący ten sam teren, żeby "dotychczasowy dzierżawca" był uprawniony do dzierżawy nowego obwodu (po pozytywnej ocenie jego wniosku) jako "dotychczasowy dzierżawca"? Ten sam numer na liście obwodów w województwie? Grunty lub powierzchnie te same na starym i nowym obwodzie w jakim procencie? Co najmniej w 95%, czy może tylko w 51%?

Co w tej sytuacji może się zdarzyć? Najlogiczniej byłoby, gdyby MKiŚ wydało rozporządzenie korygujące § 16 rozporządzenia, w którym ustaliłoby jedną wspólną datę składania wniosków przez wszystkie koła łowieckie. Możliwe, ale obawiam się, że obecnie rządzący z zasady nie przyznają się do swoich błędów i korekty rozporządzenia nie będzie. Raczej spodziewam się "wyjaśnienia" ministerstwa albo Polskiego Związku Łowieckiego, że np. nie jest ważna data wejścia w życie uchwały o podziale województwa na obwody, tylko ważna są daty zakończenie prac na podziałem województwa na obwody lub daty podjęcia przez sejmiki uchwał, nawet nie publikowanych w Dziennikach Urzędowych i daty te byłyby w tym "wyjaśnieniu" podane dla poszczególnych województw. Tylko czy takie "wyjaśnienie" przekona sądy, jak zaczną do niego wpływać skargi od potencjalnych dzierżawców, którzy za datę złożenia wniosku przyjmą 1 maja, czyli 30 dni po utworzeniu obwodu 1 kwietnia? Możliwe też, że ani żadnych zmian w rozporządzeniu, ani żadnych "wyjaśnień" nie będzie, co gwarantuje błędne przyjęcie przez niektóre koła określonego terminu złożenia wniosku, a wówczas otwiera się droga do wyrugowania dotychczasowego dzierżawcy z prawa do dzierżawy nowego obwodu, bo jak informuje PZŁ, ..."Terminy na złożenie wniosku są nieprzywracalne; koło, które uchybi terminowi na złożenie wniosku utraci swój obwód!...., no i do lawiny skarg sądowych.

A co radziłbym kołom w sytuacji, kiedy rozporządzenie nie zostanie poprawione i nie ma pewności, jaką datę ich zarząd okręgowy przyjmie za datę utworzenia obwodów w okręgu? Nie zastanawiajcie się kiedy w waszych województwach utworzono nowe obwody łowieckie, tylko składajcie wnioski o dzierżawę dotychczas dzierżawionych obwodów do dnia 15 lutego, tak jakby w nowe obwody już powstały do 31 grudnia 2020 roku.

Warto przy okazji wspomnieć, że Polski Związek Łowiecki w zaistniałej niejasnej sytuacji co do terminów składania wniosków, jeszcze potęguje bałagan z informacją o utworzeniu wzoru formularza wniosku składanego w zarządach okręgowych. A ja zapytam, na jakiej podstawie prawnej? Czy stosowanie tego formularza będzie dla kół obligatoryjne, a jeśli tak, to znowu na jakiej podstawie prawnej? A co, jeżeli koło złoży wniosek wg własnego wzoru? Komisja uzna to za brak formalny i zwróci go do przepisania na formularz „obowiązujący”? Napisze ufoludek takie dyrdymały, a potem pieniądze z naszych składek idą do mec. Krzysztofa Grochalskiego lub do mec. Moniki Idźczak, żeby napisali coś na okrągło w sprawie wzoru formularza wniosku, nie kompromitując swoich kancelarii podobnie jak robił to swego czasu mec. Kozarzewski.
02-02-2021 21:25 S.N.F https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/3056/wiadomosci/556730/files/obwieszczenie_marszalka_wojewodztwa_lodzkiego.pdf
30-01-2021 12:49 Artur Jesionowicz Piotrze Gawlicki, Twoje milczenie przyjmuję jako zgodzenie się z moimi drobnymi tu uwagami. Jednocześnie domyślam się, że zajęty w tej chwili jesteś opracowaniem artykułu, odnoszącego się tym razem do treści przekazanych filmem instruktażowym, jaki zamieszczony został na internetowej stronie PZŁ.
28-01-2021 17:11 Broxen Myśliwi –forumowicze powinni przyjąć do wiadomości, że dla spraw łowiectwa osoby znane szerzej dla tego środowiska, posiadające do dyspozycji znane medium mogą zdecydowanie więcej niż sami tak sądzą i oceniają.
A jaki byłby problem, gdy w sprawach projektów dla prawa łowieckiego i szeroko
pojętych spraw z zakresu łowiectwa myśliwi-forumowicze upoważnili do reprezentowania ich przed organami władzy publicznej przez pana Gawlickiego ?

Nawet zapalczywi przeciwnicy redaktora już chyba od dawna wiedzą, że ci niby
„nasi organizacyjni reprezentanci” to jedna wielka marność.
Nic nie dodając ani ujmując - pan redaktor byłby jednoosobowo stokrotnie lepszą merytorycznie i organizacyjnie osobą do transparentnego i merytorycznego reprezentowania myśliwych od tych z ZG czy NRŁ.
Broxen „ w ciemno” takie upoważnienie by wystawił, bo cóż dziś ma Broxen z tego że niby Broxena reprezentuje jakiś nominat partyjno –towarzyski w ZG czy ZO ?
Co – nie tylko Broxen - ma z tego (oprócz wstydu), że jest np. jakaś NRŁ i jej nominaci dla prowadzenia postępowań dyscyplinarnych , którzy praworządnego postępowania nie egzekwują ?
Redaktor swoją wiedzą , dotychczasową postawą, jak mało kto w pzetele, daje niemalże gwarancję praworządnego działania i egzekwowania od innych praworządnego działania.
Jeden warunek :
Te wszystkie uporządkowane i racjonalnie uzasadnione wnioski w sprawie zmian w polskim łowiectwie trzeba na piśmie, równolegle adresować do ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz klimatu i środowiska
27-01-2021 12:07 Broxen Skoro policjant pisze petycje do pani marszałek Witek w sprawie zmian w policji i składa propozycje zmian ustawowych dotyczących policji to co stoi na przeszkodzie by redaktor też taką petycję/je tam złożył.
26-01-2021 20:54 Artur Jesionowicz Piszesz, Piotrze Gawlicki:

„Powyższe to nie jedyna ułomność zapisów rozporządzenia. Użyte w nim pojęcie "dotychczasowego dzierżawcy" użyte w rozporządzeniu kłóci się z sytuacją objęcia przez niego dzierżawy nowego obwodu, który nie miał przecież "dotychczasowego dzierżawcy". Co ma łączyć dotychczasowy obwód z nowym obwodem, niekoniecznie obejmujący ten sam teren, żeby "dotychczasowy dzierżawca" był uprawniony do dzierżawy nowego obwodu (po pozytywnej ocenie jego wniosku) jako "dotychczasowy dzierżawca"? Ten sam numer na liście obwodów w województwie? Grunty lub powierzchnie te same na starym i nowym obwodzie w jakim procencie? Co najmniej w 95%, czy może tylko w 51%?”.

Odpowiedź zauważam w samym rozporządzeniu. Cytuję:

„§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) dotychczasowym dzierżawcy – rozumie się przez to koło łowieckie, które przed dniem złożenia wniosku o dzierżawę obwodu łowieckiego jako ostatnie dzierżawiło przez okres co najmniej jednego łowieckiego roku gospodarczego obwód łowiecki, którego:
a) [...],
b) WIĘKSZA CZĘŚĆ POWIERZCHNI obejmuje obszar wchodzący w skład nowego obwodu łowieckiego, powstałego w następstwie podziału województw na obwody łowieckie;”.


„Większa część powierzchni”, czyli ponad 50%.
26-01-2021 20:42 Artur Jesionowicz Piszesz, Piotrze Gawlicki:

„A rozwiązanie było bardzo proste, należało określić jedną datę jako termin składania wniosków, zwalniając 2500 kół z rozstrzygania kiedy utworzono obwody w ich województwach i wówczas to starostwa i RDLP decydowałyby, kiedy podpiszą umowy z zakwalifikowanymi do dzierżaw kołami”.

Niekoniecznie. Można było zamiast zamieszczonego w rozporządzeniu:

„§ 16. W roku 2021 wniosek o dzierżawę obwodu łowieckiego, UTWORZONEGO podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie W OKRESIE:
2) od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. – składa się w terminie do dnia 15 lutego 2021 r.;
2) od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. – składa się w terminie do dnia 28 lutego 2021 r.;
3) od dnia 1 lutego 2021 r. – składa się w terminie 30 dni od dnia jego utworzenia”,

pójść w kierunku przykładowo takim:

„§ 16. W roku 2021 wniosek o dzierżawę obwodu łowieckiego, o którym mowa W UCHWALE sejmiku województwa, PODJĘTEJ na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie W OKRESIE:
1) od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. – składa się w terminie do dnia 15 lutego 2021 r.;
2) od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. – składa się w terminie do dnia 28 lutego 2021 r.;
3) od dnia 1 lutego 2021 r. – składa się w terminie 30 dni od dnia jego utworzenia”.
26-01-2021 20:40 Artur Jesionowicz Pytasz, Piotrze Gawlicki:

„Jakie stanowisko w konsultacjach nad tym rozporządzeniem zajął Polski Związek Łowiecki”?

Na podstronie RCL, dotyczącej projektu przedmiotowego rozporządzenia, znalazłem „uwagi do projektu rozporządzenia ws dzierżaw”, autorstwa właśnie PZŁ:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12339706/katalog/12732137#12732137

Na końcu uwag czytamy:

„Z uwagi na ilość niezbędnych zmian i poprawek kompetentne służby Polskiego Związku Łowieckiego opracowały ujednolicony projekt rozporządzenia uwzględniający powyższe postulaty, który przedstawia się w załączeniu”.

Niestety, projektu „kompetentnych służb Polskiego Związku Łowieckiego”, mimo mowy o nim w piśmie, nie znalazłem.
26-01-2021 19:26 Artur Jesionowicz Piotrze Gawlicki, z całą pewnością niemały trud włożyłeś w napisanie tego naprawdę bardzo dobrego, pożytecznego dla wielu tekstu. Pełen szacun za to. Ja nie potrafiłem przykładowo poprawnie sprawdzić sytuacji w jednym województwie, a Ty skutecznie uporałeś się z takim sprawdzeniem sytuacji we wszystkich 16 województwach. Zostaję pod dużym wrażeniem.

Co do szczegółów, tak przynajmniej wygląda to z mojego punktu widzenia, nie ustrzegłeś się w swoim tekście pewnych drobnych niedopowiedzeń, a nawet jednego czy dwóch błędów w oglądzie sytuacji. Być może warto by było rzecz skorygować, zanim inni Ci to wytkną.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.