DZIENNIK
Redaktorzy
   Felietony
   Reportaże
   Wywiady
   Sprawozdania
Opowiadania
   Polowania
   Opowiadania
Otwarta trybuna
Na gorąco
Humor
PORTAL
Forum
   Problemy
   Hyde Park
   Wiedza
   Akcesoria
   Strzelectwo
   Psy
   Kuchnia
Prawo
   Pytania
   Ustawa
   Statut
Strzelectwo
   Prawo
   Ciekawostki
   Szkolenie
   Zarządzenia PZŁ
   Przystrzelanie
   Strzelnice
   Konkurencje
   Wawrzyny
   Liga strzelecka
   Amunicja
   Optyka
   Arch. wyników
   Terminarze
Polowania
   Król 2011
   Król 2010
   Król 2009
   Król 2008
   Król 2007
   Król 2006
   Król 2005
   Król 2004
   Król 2003
Imprezy
   Ośno/Słubice '10
   Osie '10
   Ośno/Słubice '09
   Ciechanowiec '08
   Mirosławice '08
   Mirosławice '07
   Nowogard '07
   Sieraków W. '06
   Mirosławice '06
   Osie '06
   Sarnowice '05
   Wojcieszyce '05
   Sobótka '04
   Glinki '04
Tradycja
   Zwyczaje
   Sygnały
   Mundur
   Cer. sztandar.
Ogłoszenia
   Broń
   Optyka
   Psy
Galeria
Pogoda
Księżyc
Kulinaria
Kynologia
Szukaj
autor: Ryszard Piechocki30-04-2006
Przewóz broni do Szwecji

W redakcyjnej korespondencji znalazłem taki passus:

„...znam przypadki, że celnicy krajów UE nie honorowali polskiej Europejskiej Karty Broni
Może byś się tym zainteresował.


Więc mamy to, że Szwedzi nie wpuścili naszych na polowanie z bronią, mimo, że mieli EKB. Jakby nie było to mamy następną ‘hydrozagadkę’. Co do zasady, to Dyrektywa ‘477’ ustanawiająca EKB daje możliwość poruszania się z tym dokumentem i bronią myśliwską po UE, wszakże pod warunkiem, że myśliwy udokumentuje potrzebę polowania, np. w formie wykupionego odstrzału, czy też zaproszenia na polowanie wystawionego przez uprawnioną osobę. Dyrektywa ustanawia również i to, że państwa mogą coś dołożyć. Same zasady dyrektywy, to pewien minimalny standard dla przepisów krajów członkowskich. Warto również przypomnieć, że dyrektywy UE obligują rządy państw członkowskich, a nie poszczególnych obywateli. Obywatel może natomiast skarżyć swój rząd, że przepisami swojego kraju nie wprowadził standardów dyrektywy w życie.

Skoro kraje mogą, to i niektóre korzystają. Ot taka Austria. Z doniesień wynika, że Jäger z Niemiec jadąc z bronią do Austrii poza EKB musi też mieć dodatkową zgodę władz austriackich. Poza tym, nasi niechętnie przyjmują do wiadomości, że EKB to nie zezwolenie paneuropejskie na posiadanie i użytkowanie broni na terenie krajów UE, ale tylko i wyłącznie dokument stwierdzający, że posiadana broń jest bronią legalną i zarejestrowaną w kraju pochodzenia. A unijność tego dokumentu polega na uznaniu go jako dowodu (a nie zezwolenia) przez kraje członkowskie.

A jak ze Szwedami? Odpowiedź na to pytanie daje serwis konsularny ambasady Szwecji. Niestety po polsku, to tylko ile wina i ile papierosów można do wikingów wwieźć. Natomiast warunki wwozu broni można znaleźć w ich urzędzie celnym pod linkiem:
http://www.tullverket.se/en/Travellers/What_may_I_bring/weapons.htm

Możemy tam przeczytać:
Broni palnej nie wolno wwozić ani wywozić ze Szwecji bez zezwolenia.

Podróżni przed wjazdem do Szwecji muszą z dużym wyprzedzeniem złożyć wniosek oraz uzyskać z komendy wojewódzkiej szwedzkiej policji odpowiedniej dla miejsca wwozu zezwolenie przywozowe. Gdy podróżny przybywa z kraju należącego do UE musi również przedstawić EKB, wydaną przez upoważnione władze odpowiednie dla miejsca zamieszkania tej osoby.

EKB musi zawierać szczegóły dotyczące wwożonej broni palnej przeznaczonej na polowanie lub zawody sportowe. Jeśli EKB zawiera również zezwolenie wwozowe wydane przez Szwedzką Policję, to jest ono ważne samo w sobie. Zezwolenie wwozowe może być ważne na kilka podróży na okres do jednego roku od wydania.

Po przybyciu do Szwecji podróżny musi zgłosić się do Szwedzkiego Urzędu Celnego, wypełnić tzw. Deklarację Broni (Arms Declaration) oraz okazać 'Zezwolenie na Wwóz' wydane przez Szwedzką Policję.

W celu uzyskania ze Szwedzkiej Policji 'Zezwolenia na Wwóz' właściciel broni palnej musi posiadać na każdą jednostkę wwożonej broni pozwolenie na ich posiadanie wydane przez stosowny urząd jego kraju. Musi on również okazać wystawione prze organizatora w Szwecji zaproszenie na polowanie lub strzeleckie zawody sportowe.

W trakcie wyjazdu podróżny musi zgłosić Szwedzkiemu Urzędowi Celnemu fakt wywozu broni z kraju oraz zwrócić Deklarację Broni na dowód, że broń zostaje wywieziona.


Tyle ze szwedzkiego serwisu celnego. Prosto i dokładnie. Jak z tego widać, bo dwa razy nie trzeba czytać, to podstawowym dokumentem uprawniającym do wwozu broni do Szwecji jest ich 'Zezwolenie na Wwóz', wydawane przez miejscową policję. Zezwolenie to może mieć dwojaką formę – na papierze, lub poprzez wpis do EKB. EKB, mimo, że również wymagana, to tylko dodatek do 'Zezwolenia' dla myśliwych z UE. Inaczej nie może być, skoro EKB to tylko uznane również przez Szwedów zaświadczenie o posiadaniu zarejestrowanej w Polsce broni. Rację więc mieli szwedzcy celnicy, że nie wpuścili naszych tylko z EKB.

Tak tylko w formie sprawdzenia zaglądamy na portal Szwedzkiej Policji.
http://www.polisen.se/inter/nodeid=19763&pageversion=1.html

Tu znajduje się m.in. taka informacja:

Osoba jadąca do Szwecji może wwieźć do kraju (Szwecji) broń, pod warunkiem, że przed podróżą uzyskała zezwolenie.
...
Ze względów praktycznych władze zezwalają szwedzkim organizatorom polowania lub zawodów strzeleckich do występowania w imieniu nie skandynawskich gości z wnioskiem o udzielenie takiego zezwolenia.
Wniosek o uzyskanie zezwolenia musi zawierać poniższe informacje:
1. markę/producenta broni, numer seryjny oraz kaliber,
2. cel i okres używania broni w Szwecji
3. najwcześniejszy dzień przybycia oraz najpóźniejszy dzień wyjazdu
4. ilość amunicji i jej kaliber
5. imię nazwisko wnioskodawcy, datę urodzenia, adres i kraj
6. imię nazwisko zapraszającego myśliwego/organizatora zawodów, adres i numer telefonu,
7. położenie terenu łowieckiego lub strzelnicy
8. przejście graniczne wwozu i wywozu broni
9. zezwolenie na polowanie (szwedzkie) lub zaproszenie na polowanie/zawody
10. jeśli zagraniczny gość posiada w jakiejkolwiek formie pozwolenie lub zaświadczenie na broń, to kopię należy dołączyć do wniosku.

Wniosek musi być złożony w jednostce policji, na co najmniej 4 tygodnie przed przybyciem zaproszonego myśliwego.
Opłata za każde zezwolenie wynosi 600 SEK (stan na 01.07.2005 i tylko w koronach) i jest płatna w momencie jego otrzymania (ustawa 1992;191).

Dla gminy Sztokholm, z wyłączeniem Arlanda (port lotniczy), wnioski przyjmuje
Polismyndigheten i Stockholms län
OTI
106 75 Stockholm
Post Giro 11 48 75-8
IBAN: SE73 9500 0099 6026 0114 8758
BIC: NDEAESS

Jeśli wnioskodawca podróżuje samolotem i przybywa do portu lotniczego Arlanda, to opłata może być wniesiona przez Post Giro 13 53 96-0 razem z wnioskiem. Na poleceniu zapłaty proszę dopisać „Conveyance of weapons” oraz nazwisko wnioskodawcy. Możliwa jest również wpłata gotówki wraz ze złożeniem wniosku. Jeśli opłata nie zostanie wniesiona, to wniosek nie będzie rozpatrzony i zgoda na wwóz nie będzie udzielona.

Jeśli podróżny przybywa statkiem lub innym środkiem transportu poza gminą Sztokholm, to wniosek składa i uiszcza opłatę w odpowiedniej jednostce policji.

Urząd Celny usytuowany przy bramce odpraw celnych przyjmuje od myśliwych i zawodników oryginalne dokumenty. Przy wyjeździe zagraniczny podróżny winien okazać celnikom broń celem uzyskania pieczątki oraz zezwolenia na jej wywóz. Personel lotniska wraz z punktem kontroli bagażu sprawdzą powyższą procedurę.


I tyle na razie informacji celno policyjnych. Jednakże komu mało, to może jeszcze zajrzeć na stronę
http://www.polisen.se/inter/mediacache//4347/1541/2015/RPS_553_11_0505.pdf

2. Formularz deklaracji wwozowej broni, rownież do edycji:
http://www.tullverket.se/NR/rdonlyres/5B02EFE4-0AEA-40E1-A900-308D3285AAD0/0/7302.doc

3. Wyciąg ze szwedzkiej ustawy o broni (z podziękowaniami dla p. Sylwii):

§11 W przypadku pozwolenia na wwóz broni palnej do Szwecji, obowiązują te same warunki jak w przypadku pozwolenia na posiadanie broni §§ 3,6.
Pozowolenie na wwóz amunicji wydaje się osobie, która ma prawo posiadania w Szwecji amunicji , jeżeli istnieją przesłanki pozwalające przyjąć, że amunicja nie będzie użyta niezgodnie z przeznaczeniem.

§12 Pozwolenie przywozowe daje prawo, w określonym czasie i w odniesienu do przedmiotu określonego w pozwoleniu , do posiadania w Szwecji takiej broni palnej i takiej amunicji, która zostaje wwieziona do kraju na podstawie owego pozwolenia. Pozwolenie to obowiązuje pod warunkiem, że broń i amunicja zostaną wwiezione w okresie sześciu miesięcy od dnia wydania pozwolenia lub dłuższym czasie, określonym przez władze policyjne.

§13 Broń palną lub amunicję wolno wwieźć do Szwecji bez specjalnego pozwolenia w następujących przypadkach:
a) osoby prywatne mogą wwieźć taką broń palną i taką amunicję, na którą w Szwecji uzyskały prawo posiadania na użytek osobisty. Dotyczy to również takich związków (stowarzyszeń), organów muzeów i firm ochroniarskich, którym można wydać pozwolenie na posiadanie broni palnej.
b)osoby prywatne, które posiadają wydane przez upoważnione władze w Danii, Finlandii lub Norwegii stałe pozwolenie na posiadanie w tych krajach broni myśliwskiej lub sportowej; dla własnego użytku do polowania lub udziału w zawodach strzeleckich w Szwecji. Osoba wwożąca swoją własność może w takim przypadku posiadać w Szwecji taką broń i amunicję bez pozwolenia, w czasie maksymalnie trzech miesięcy od dnia wwozu. Ustawa 2000:147.

§14 Bez zezwolenia władz policyjnych, broni palnej i amunicji nie można przechowywać w magazynie celnym czy też na wolnym obszarze lub w wolnym magazynie. Ustawa 2000:147.

§15 Broń palną lub amunicję, które podróżny wwiózł do Szwecji na osobisty użytek nie mając prawa wwozu, można z powrotem wywieźć, jeżeli własność zostanie zgodnie z procedurą zgłoszona w Urzędzie Celnym. Broń taka i amunicja zostają przejęte przez państwo , jeżeli własność ta nie zostanie wywieziona albo w okresie czterech miesięcy od daty zgłoszenia, albo w dłuższym okresie, określonym każdorazowo przez Urząd Celny. W takim przypadku własność traktowana będzie jako porzucona. Ustawa 1999:433.

§16 Temu, kto ma prawo prowadzenia obrotu bronią palną wydaje się pozwolenie na wwóz do Szwecji takiej broni palnej, która objęta jest zezwoleniem na obrót bronią. W przypadku broni palnej półautomatycznej, wymagane jest pozwolenie na wwóz w każdym pojedyńczym przypadku. Ustawa 2000:147
06-07-2009 22:49 kristofferp wielokrotnie przewozilem przez Szwecje broń z Norwegii (tranzyt) na polowianie w Polsce.
Szwedzi nie uznawali Europejskiego paszportu broni. Trzebz bylo wypelniać deklarację tranzytowa.
Alternatywnie mozna tranzyt deklarować samemu na internecie.
26-07-2006 16:15 Step2 Podobnie jak FK byłem na polowaniu na losie w Szwecji i żadnych komplikacji przy wjeździe ani przy wyjeździe nie było. Wymagalne dokumenty wwozowe i potwierdzenie wykupu polowania przedkładałem, ale to przecież normalne,.....
05-05-2006 08:15 FK Byłem w październiku zeszłego roku na polowaniu w Szwecji. Jedyne co usłyszałem od pogranicznika to "Good luck".
FK

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.