Załącznik nr 1 do uchwały XIX Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego

z dnia 20 listopada 1999 roku

z tekstem Statutu Polskiego Związku Łowieckiego

S t a t u t

Polskiego Związku Łowieckiego
 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
 
§ 1

Polski Związek Łowiecki jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, które działa na podstawie ustawy Prawo łowieckie i niniejszego Statutu.
 
§ 2

Zrzeszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Zrzeszenia jest m.st. Warszawa.
 
§ 3

Zrzeszenie ma prawo używać własnego godła, sztandaru, pieczęci, flagi i barwy
 
§ 4

Zrzeszenie ustanawia i nadaje odznaczenia łowieckie.

 
Rozdział 2
Zadania Zrzeszenia
 
§ 5

1. Do zadań Zrzeszenia należy w szczególności:
   1) prowadzenie gospodarki łowieckiej;
   2) troska o rozwój łowiectwa i współdziałanie z władzami publicznymi, jednostkami organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i parkami narodowymi oraz innymi organizacjami w ochronie środowiska przyrodniczego, w zachowaniu i rozwoju populacji zwierząt łownych i innych zwierząt dziko żyjących;
   3) zwalczanie kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego;
   4) pielęgnowanie historycznych wartości kultury materialnej i duchowej łowiectwa;
   5) ustalanie kierunków i zasad rozwoju łowiectwa oraz funkcjonowania organów Zrzeszenia;
   6) czuwanie nad przestrzeganiem przez członków Zrzeszenia prawa, zasad etyki, obyczajów i tradycji łowieckich;
   7) prowadzenie sądownictwa łowieckiego;
   8) organizowanie szkoleń w zakresie łowiectwa i strzelectwa myśliwskiego;
   9) prowadzenie działalności wydawniczej i wystawienniczej o tematyce łowieckiej;
   10) współpraca z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi;
   11) wspieranie i prowadzenie prac naukowych w zakresie gospodarowania zwierzyną;
   12) prowadzenie i popieranie hodowli użytkowych psów myśliwskich;
   13) wspieranie hodowli ptaków łowczych i sokolnictwa;
   14) propagowanie łowiectwa i ochrony zwierzyny;
   15) realizacja innych zadań dotyczących łowiectwa zleconych przez ministra właściwego do spraw środowiska.
 
2. Zrzeszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z przeznaczeniem uzyskanych dochodów na realizację zadań Zrzeszenia.
3. Zrzeszenie może prowadzić stacje naukowo-badawcze.

 
Rozdział 3
Członkowie Zrzeszenia, ich prawa i obowiązki
 
§ 6

1. Członkami Zrzeszenia są:
   1) osoby fizyczne - spełniające warunki wymienione w § 7 ust. 1
      a) członkowie kół łowieckich
      b) nie zrzeszone w kołach łowieckich, zwane dalej członkami niestowarzyszonymi
    2) osoby prawne - koła łowieckie.
2. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla łowiectwa może zostać nadane członkostwo honorowe Zrzeszenia.

§ 7

1. Osoba fizyczna uzyskuje członkostwo Zrzeszenia na mocy uchwały właściwego, według miejsca stałego pobytu, zarządu okręgowego, jeżeli:
    1) jest pełnoletnia;
    2) posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw obywatelskich;
    3) ma walory moralne dające rękojmię etycznego wykonywania łowiectwa;
    4) nie była karana za przestępstwa wymienione w prawie łowieckim;
    5) odbyła roczny staż kandydacki oraz szkolenie przeprowadzone w Polskim Związku Łowieckim;
    6) zdała z wynikiem pozytywnym egzamin z zakresu łowiectwa oraz wykazała się umiejętnościami strzeleckimi;
    7) złożyła deklarację i uiściła wpisowe.
2. Członek Zrzeszenia może uzyskać członkostwo koła na mocy uchwały zarządu koła, który zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym właściwy zarząd okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego.
3. Członkiem Zrzeszenia może być również cudzoziemiec posiadający prawo pobytu lub kartę stałego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej i spełniający warunki określone w ust. 1, pkt 1, 3 - 7.

§ 8

1. Osoba ubiegająca się o członkostwo Zrzeszenia składa wniosek o przyjęcie na staż w zarządzie koła lub zarządzie okręgowym właściwym według miejsca stałego pobytu i po przyjęciu na staż przez jeden z wymienionych organów staje się, z chwilą rejestracji przez zarząd okręgowy, kandydatem na członka Zrzeszenia.
2. Zasady odbywania stażu kandydackiego oraz wzór deklaracji, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt. 7, określa Naczelna Rada Łowiecka.
3. Z odbycia stażu zwolnione są:
    a) osoby posiadające wyższe lub średnie wykształcenie leśne;
    b) osoby posiadające inne wyższe wykształcenie o specjalności łowieckiej;
    c) strażnicy łowieccy legitymujący się co najmniej dwuletnim okresem zatrudnienia na tym stanowisku;
    d) osoby, o których mowa w § 7 ust. 3, posiadające uprawnienia do wykonywania polowania w innym państwie;
    e) osoby, które uprzednio utraciły członkostwo w Zrzeszeniu.
4. Zarząd okręgowy może zobowiązać koło lub ośrodek hodowli zwierzyny Polskiego Związku Łowieckiego, znajdujące się na terenie jego działania, do przyjęcia kandydata do odbycia stażu.

§ 9

1. Członek Zrzeszenia jest obowišąany:
    1) dbać o dobre imię łowiectwa polskiego i Zrzeszenia;
    2) przestrzegać prawa łowieckiego, Statutu, uchwał władz i organów Zrzeszenia oraz zasad etyki i tradycji łowieckiej, a także kierować się zasadami koleżeństwa;
    3) sumiennie wykonywać zadania Zrzeszenia;
    4) ochraniać mienie Zrzeszenia i zwalczać marnotrawienie tego mienia;
    5) terminowo uiszczać składki członkowskie i inne opłaty uchwalone przez uprawnione do tego władze Zrzeszenia;
    6) brać czynny udział w zwalczaniu kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego;
    7) doskonalić umiejętnoœśi strzeleckie;
    8) podnosić wiedzę łowiecką.
2. Osoba fizyczna - członek Zrzeszenia - ma ponadto obowiązek:
    1) składać zeznania i wyjaśnienia na żądanie władz i organów Zrzeszenia oraz koła łowieckiego;
    2) poddawać się prawomocnym orzeczeniom i postanowieniom sšąów łowieckich.
3. Obowiązki, określone w ust. 1 - z wyłączeniem pkt. 5 - dotyczą również kandydatów.

§ 10

1. Członek Zrzeszenia ma prawo składać2. oświadczenia we wszystkich przypadkach, w których władze i organy Zrzeszenia oraz koła mają podjąć3. uchwały dotyczące jego osoby i odwoływać4. się od tych uchwał.
2. Osoba fizyczna - członek Zrzeszenia - ma także prawo:
    1) wybierać i być wybieranym do władz i organów Zrzeszenia oraz organów koła członek w kole niemacierzystym nie posiada biernego prawa wyborczego w tym kole;
    2) nosić oznakę łowiecką, odznaczenia łowieckie oraz strój organizacyjny z odpowiednimi dystynkcjami.
3. Przepisy ust. 1 dotyczą również kandydatów.
4. Osoby fizyczne - członkowie Zrzeszenia - mają prawo do wykonywania polowania.

§ 11

1. Do członków Zrzeszenia niestowarzyszonych mają zastosowanie przepisy Statutu Zrzeszenia z wyjątkiem tych, które odnoszą się wyłącznie do członków kół.
2. Nadzór organizacyjny nad członkami niestowarzyszonymi sprawują właściwe zarządy okręgowe, które określają tym członkom sposób wykonania obowiązków wynikających z zadań Zrzeszenia.
3. Za dopuszczenie się przez członków niestowarzyszonych wykroczeń przeciwko obowiązującym przepisom ustawowym, statutowym i innym przepisom organizacyjnym nie skutkujących wykluczeniem członka ze Zrzeszenia lub zawieszeniem w jego prawach, zarząd okręgowy może stosować kary organizacyjne:
    a) upomnienia,
    b) nagany;
    c) zawieszenia w prawach do wykonywania polowania na okres do jednego roku.
4. Karę organizacyjną uważa się za niebyłą a adnotację usuwa z akt osobowych
członka po okresie dwóch lat od jej orzeczenia, a w przypadku określonym w ust. 3, lit. c - od jej odbycia.

§ 12

1. Osoba fizyczna - członek Zrzeszenia - traci członkostwo w Zrzeszeniu w razie:
    1) dobrowolnego wystąpienia ze Zrzeszenia;
    2) śmierci;
    3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwa
wymienione w prawie łowieckim. Skreślenia dokonuje zarząd okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego.
2. Osoba fizyczna - członek Zrzeszenia - może być wykluczony ze Zrzeszenia w razie:
    1) naruszenia przepisów prawa łowieckiego;
    2) nieprzestrzegania w sposób rażący Statutu lub innych uchwał władz i organów Zrzeszenia;
    3) wykonywania polowania w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami i etyką łowiecką;
    4) działania na szkodę Zrzeszenia lub dobrego imienia łowiectwa polskiego;
    5) prawomocnego skazania za inne niż wymienione w ust. 1 pkt 3, przestępstwa.
3. O wykluczeniu członka - osoby fizycznej - ze Zrzeszenia orzekają sądy łowieckie.
4. Członek Zrzeszenia podlega skreśleniu z listy członków Zrzeszenia, jeżeli zalega z opłatami na rzecz Zrzeszenia dłużej niż trzy miesiące. O skreśleniu z listy członków i ponownym wpisaniu decyduje zarząd okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego.
5. Osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 i 4, powinna opłacić zaległe składki na rzecz Zrzeszenia do końca miesiąca, w którym podjęta została decyzja o utracie członkostwa, a także uregulować wszystkie inne należności.
6. Ponowne przyjęcie do Zrzeszenia osoby, o której mowa w ust. 1pkt 3, może nastąpić po zatarciu skazania, a osoby, o której mowa w ust. 2 - po upływie 3 lat od daty wykluczenia.
7. Na wniosek zainteresowanego członka właściwy zarząd okręgowy może urlopować go na okres nie przekraczający dwóch lat, zawieszając go w prawach i obowiązkach . W stosunku do członków kół łowieckich wymagana jest zgoda zarządu koła macierzystego.

§ 13

O utracie członkostwa Zrzeszenia, o którym mowa w § 12 ust. 1, 2 i 4, właściwy zarząd okręgowy bezzwłocznie powiadamia komendanta wojewódzkiego policji.
§ 14

1. Osoba prawna nie będąca kołem łowieckim może być członkiem wspierającym, jeśli jej statutowe zadania będą wspomagały statutowe zadania Zrzeszenia.
2. Decyzję o przyjęciu członka wspierającego podejmuje Zarząd Główny z inicjatywy własnej lub na wniosek właściwego zarządu okręgowego i na podstawie zgłoszonej przez osobę prawną deklaracji.
3. Członek wspierający podlega skreśleniu ze Zrzeszenia na skutek:
    1) rezygnacji z członkostwa;
    2) utraty osobowości prawnej;
    3) długotrwałej bezczynności we wspieraniu Zrzeszenia.
4. Utrata członkostwa Zrzeszenia osoby wspierającej następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego.

§ 15

1. Członkostwo honorowe, na wniosek Naczelnej Rady Łowieckiej, nadaje Krajowy Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów obecnych delegatów.
2. Członkowie honorowi Zrzeszenia są zwolnieni z płacenia składek członkowskich Zrzeszenia i koła.
3. Członkowie honorowi Zrzeszenia są uprawnieni do uczestniczenia w krajowych i właściwych, z uwagi na miejsce zamieszkania, okręgowych zjazdach delegatów na prawach delegatów.

§ 16

Legitymacje Zrzeszenia wydają:
1) członkom honorowym Zrzeszenia - Zarzšą Główny;
2) pozostałym osobom fizycznym - właściwe zarządy okręgowe.

 
Rozdział 4
Koła łowieckie
 
§ 17

Koło łowieckie posiada osobowość prawną i wchodzi w skład Zrzeszenia.
 
§ 18

1. Zadaniem koła jest prowadzenie gospodarki łowieckiej na terenach dzierżawionych obwodów łowieckich zgodnie z przepisami prawa łowieckiego i zatwierdzonymi planami hodowlanymi i łowieckimi oraz realizowanie innych statutowych zadań Zrzeszenia.
2. Uprawnienia i obowiązki koła określają przepisy prawa łowieckiego, Statutu Zrzeszenia oraz statutu koła łowieckiego.
3. Koło działa na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i na terenie dzierżawionego obwodu odpowiada za prawidłową gospodarkę zwierzyną zgodnie z przyjętymi zasadami.
4. Koło jest odpowiedzialne za szkolenie łowieckie i strzeleckie oraz za kształtowanie prawidłowych postaw swoich członków i ich wzajemnego współżycia koleżeńskiego.

§ 19

1. Członkiem koła może być osoba fizyczna - członek Zrzeszenia.
2. Osoba fizyczna - członek Zrzeszenia - może należeć do wielu kół, z których jedno jest jego kołem macierzystym. Szczegółowe zasady przynależności członka do koła niemacierzystego określa statut tego koła.
3. Składkę na rzecz Zrzeszenia członek koła uiszcza za pośrednictwem koła macierzystego.

§ 20

1. Utrata członkostwa w kole następuje w razie:
    1) utraty członkostwa w Zrzeszeniu;
    2) dobrowolnego wystąpienia z koła;     w przypadku określonym w punkcie 1 i 2 skreślenia dokonuje zarząd koła;
    3) nieprzestrzegania statutu koła bądź uporczywego uchylania się od wykonywania obowiązków nałożonych przez koło;
    4) uchylania się od płacenia składek i innych opłat na rzecz koła przez okres dłuższy niż trzy miesiące;
    5) gdy członek koła nie przestrzega zasad współżycia koleżeńskiego lub utracił walory wymienione w 7 ust. 1 pkt 3.
2. O utracie członkostwa w kole, w drodze uchwały, decyduje:
    a) zarząd koła - z przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt 4;
    b) walne zgromadzenie - z przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt 3 i 5, gdy 2/3 członków koła obecnych na walnym zgromadzeniu uzna w tajnym głosowaniu zasadność tych zarzutów.
3. Członek Zrzeszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-5, traci członkostwo Zrzeszenia jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z koła nie zostanie przyjęty do innego koła lub nie uzyska statusu członka niestowarzyszonego. Skreślenia dokonuje zarząd okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego.
4. Zarząd okręgowy odmawia wpisania do rejestru członków niestowarzyszonych osób, które utraciły członkostwo w kole, a które nie spełniają warunków określonych w § 7 ust. 1 pkt 2-4.

§ 21

1. Za dopuszczenie się przez członków koła wykroczeń przeciwko obowiązującym przepisom ustawowym, statutowym i innym przepisom organizacyjnym nie skutkującym wykluczeniem członka ze Zrzeszenia lub zawieszeniem w jego prawach, zarząd koła może stosować kary organizacyjne:
    a) upomnienia;
    b) nagany;
    c) zawieszenia w prawach do wykonywania polowania na okres do jednego roku;
    d) zawieszenia w prawach członka koła na okres do jednego roku.
2. Karę organizacyjną uważa się za niebyłą a adnotację usuwa z akt osobowych członka po okresie dwóch lat od jej orzeczenia, a w przypadku określonym w ust. 1, lit. c i d - od jej odbycia.
3. Członek koła pełniący funkcję w organach koła może być, w przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie naruszenia prawa łowieckiego, statutu lub innych przepisów organizacyjnych, zawieszony przez zarząd okręgowy w pełnieniu funkcji do czasu walnego zgromadzenia koła lub do prawomocnego zakończenia postępowania dyscyplinarnego. W stosunku do osób pełniących funkcje w organach koła, zarząd koła nie jest władny stosować kar statutowych.

§ 22

1. Koło może być zawiązane przez co najmniej 15 osób fizycznych będącymi członkami Zrzeszenia.
2. Założyciele koła kierują do zarządu okręgowego właściwego według siedziby koła wniosek o przyjęcie koła do Zrzeszenia. Do wniosku tego należy dołączyć:
    1) statut koła podpisany przez wszystkich założycieli;
    2) oświadczenie założycieli, iż koło to będzie ich kołem macierzystym;
    3) pisemne zapewnienie wydzierżawienia obwodu łowieckiego.
3. Statut koła musi być zgodny z prawem łowieckim i Statutem Zrzeszenia oraz określać zasady organizacyjne koła, a w szczególności:
    1) nazwę i siedzibę koła łowieckiego;
    2) zadania koła i sposób ich realizacji;
    3) sposób nabywania i utraty członkostwa koła oraz prawa i obowiązki członków;
    4) kary organizacyjne za naruszenie obowiązków członkowskich;
    5) fundusze i majątek oraz sposób ich nabywania i zbywania;
    6) władze i organy koła, zasady ich powoływania i odwoływania;
    7) zasady reprezentowania koła przy nabywaniu praw oraz zaciąganiu zobowiązań;
    8) sposób zmiany statutu koła;
    9) warunki i sposób łączenia się, podziału, rozwiązywania oraz likwidacji koła.

§ 23

1. Przyjęcie koła do Zrzeszenia następuje z chwilą podjęcia przez właściwy zarząd okręgowy uchwały o wpisaniu koła do prowadzonego rejestru.
2. Zarząd okręgowy przyjmuje koło do Zrzeszenia, jeżeli koło odpowiada wymaganiom Statutu.
3. W przypadku stwierdzenia braków we wniosku lub załącznikach, bądź o ile statut nie odpowiada warunkom określonym w § 22 ust 3, zarząd okręgowy wzywa założycieli do usunięcia braków w terminie 30 dni.
4. W przypadku nieusunięcia braków w wyznaczonym terminie zarzšą okręgowy odmawia wpisania do rejestru.

§ 24

1. Osobowość prawną, na mocy ustawy Prawo Łowieckie, koło nabywa z chwilą wpisania do rejestru.
2. Wszelkie zmiany statutu koła podlegają wpisowi do rejestru kół łowieckich.
3. Rejestr kół obejmuje:
    1) liczbę porządkową;
    2) nazwę koła;
    3) siedzibę (adres) koła;
    4) datę uchwały zarzšąu okręgowego o wpisaniu koła do rejestru;
    5) osoby uprawnione do reprezentacji oraz sposób reprezentowania koła;
    6) datę i podstawę skreślenia koła z rejestru;
    7) uwagi.
4. Dla każdej pozycji rejestru prowadzi się akta ewidencyjne, w których gromadzi się:
    1) dokument o utworzeniu koła;
    2) uchwałę, o której mowa w ust. 3 pkt 4;
    3) statut koła, uchwałę o zatwierdzeniu statutu oraz inne dokumenty związane ze zmianami statutu;
    4) listę członków koła i skład zarządu koła;
    5) ewidencję członków koła, dla których koło jest kołem macierzystym.

§ 25

Koło może posiadać fundusze oraz nabywać i zbywać składniki majątkowe.
§ 26

1. Na majątek koła składają się:
    1) majątek trwały;
    2) majątek obrotowy;
    3) wpływy z wpisowego, składek członkowskich i innych opłat, uchwalonych przez walne zgromadzenie koła;
    4) wpływy z gospodarki łowieckiej koła;
    5) dobrowolne świadczenia osób fizycznych i prawnych;
    6) dochody z imprez organizowanych przez koło;
    7) dotacje, darowizny itp.;
    8) dochody z prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Uzyskane dochody koła przeznacza się na finansowanie jego działalności statutowej.

§ 27

1. Władzą koła jest walne zgromadzenie. Walne zgromadzenie stanowią członkowie koła.
2. Organami koła są:
    1) zarząd koła - organem wykonawczym walnego zgromadzenia;
    2) komisja rewizyjna - organem kontrolnym walnego zgromadzenia, który kontroluje działalność organizacyjną, gospodarczą i finansową zarządu koła.
3. Szczegółowy zakres działania oraz uprawnienia władz i organów koła określa jego statut.

§ 28

1. Zarządy okręgowe, właściwe według miejsca siedziby kół, koordynują ich działalność i sprawują nad nimi nadzór organizacyjny w myśl § 45 pkt 2 Statutu. Koordynację i nadzór nad kołami w zakresie gospodarki łowieckiej sprawują zarządy okręgowe właściwe dla miejsca położenia dzierżawionych przez nie obwodów łowieckich.
2. Koła są zobowiązane przedstawiać właściwemu zarządowi okręgowemu uchwały walnego zgromadzenia koła w terminie do 30 dni od jego odbycia. Ponadto, na każde żądanie władz i organów Zrzeszenia składać oświadczenia i wyjaśnienia oraz wymagane dokumenty.
3. Zarząd okręgowy uchyla uchwały władz i organów koła sprzeczne z prawem.
4. Na żądanie zarządu okręgowego zarząd koła obowiązany jest zwołać w określonym terminie walne zgromadzenie koła z uwzględnieniem w porządku obrad spraw wskazanych przez ten organ. Walne zgromadzenie winno odbyć się w terminie nie dłuższym niż 30 dni od zgłoszenia żądania. Od uchwały tej nie przysługuje odwołanie.
5. W przypadku niezastosowania się zarządu koła do żądania, o którym mowa w ust. 4, zarząd okręgowy sam zwołuje walne zgromadzenie koła.

§ 29

Za naruszenie prawa łowieckiego, Statutu, uchwał władz i organów Zrzeszenia oraz dyscypliny organizacyjnej, mogą być w odniesieniu do kół stosowane następujące kary organizacyjne:
1) ostrzeżenie, którego udziela zarząd okręgowy;
2) wykluczenie koła ze Zrzeszenia, o którym decyduje okręgowa rada łowiecka.

§ 30

1. Koło traci członkostwo Zrzeszenia w razie:
    1) wykluczenia koła ze Zrzeszenia;
    2) rozwiązania koła.
2. Członkowie rozwiązanego lub wykluczonego koła tracą członkostwo Zrzeszenia, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji o rozwiązaniu lub wykluczeniu koła nie uzyskają członkostwa innego koła bądź statusu członka niestowarzyszonego.

§ 31

Rozwiązanie koła następuje na podstawie:
1. Uchwały walnego zgromadzenia koła podjętej przez 2/3 ogólnej liczby członków koła.
2. Uchwały okręgowej rady łowieckiej właściwej według siedziby koła w przypadku:
    1) zmniejszenia się liczby członków koła poniżej piętnastu i nieuzupełnienia przez koło liczby członków w terminie sześciu miesięcy;
    2) niedzierżawienia przez okres co najmniej jednego roku żadnego obwodu łowieckiego.

§ 32

1. W razie wykluczenia koła ze Zrzeszenia lub jego rozwiązania, następuje likwidacja koła.
2. Likwidacji koła dokonuje ostatni zarząd koła lub likwidatorzy powołani przez walne zgromadzenie koła. W przypadku niepowołania likwidatora w terminie 30 dni od daty uchwały o rozwiązaniu bądź wykluczeniu koła ze Zrzeszenia, likwidatora powołuje zarzšą okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego.
3. W razie uchylania się likwidatorów od przeprowadzenia likwidacji koła, zarząd okręgowy odwołuje likwidatorów i powołuje nowych.
4. Majątek pozostały po likwidacji koła przechodzi na cele społeczne związane z łowiectwem oznaczone w statucie koła łowieckiego lub w uchwale walnego zgromadzenia koła dotyczącej jego likwidacji.

§ 33

Koła, uchwałami walnych zgromadzeń, mogą dokonywać podziału lub łączyć się. Szczegółowe zasady podziału bądź połšązenia określają statuty kół.

 
Rozdział 5
Władze i organy Zrzeszenia
 

§ 34

1. Władzami Zrzeszenia są:
    a) Krajowy Zjazd Delegatów;
    b) Naczelna Rada Łowiecka ;
    c) wojewódzkie sejmiki łowieckie;
    d) okręgowe zjazdy delegatów;
    e) okręgowe rady łowieckie.
2. Władzami sądowniczymi Zrzeszenia są:
    Główny Sąd Łowiecki i okręgowe sądy łowieckie.
3. Organami wykonawczymi Zrzeszenia są:
    a) Zarząd Główny i zarządy okręgowe;
    b) Główna Komisja Rewizyjna i okręgowe komisje rewizyjne;
    c) Główny Rzecznik Dyscyplinarny i okręgowi rzecznicy dyscyplinarni;
    d) Kapituła Odznaczeń Łowieckich.
 
Krajowy Zjazd Delegatów

§ 35

1. Krajowy Zjazd Delegatów stanowią delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy delegatów i członkowie honorowi Polskiego Związku Łowieckiego. Osobom tym przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.
2. Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Naczelną Radę Łowiecką.
3. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów powinien odbywać się w terminie 45 dni od otrzymania wniosku:
    1) ministra właściwego do spraw środowiska;
    2) co najmniej 1/3 liczby okręgowych rad łowieckich, wraz z pisemnym umotywowaniem tego żądania;
    3) co najmniej 2/5 delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów, wraz z pisemnym umotywowaniem tego żądania.
4. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów może być ponadto zwołany w każdym czasie przez Naczelną Radę Łowiecką.
5. W Krajowym Zjeździe Delegatów mogą brać udział członkowie Naczelnej Rady Łowieckiej, Zarządu Głównego, prezes Głównego Sądu Łowieckiego, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej i Kapituły Odznaczeń Łowieckich oraz Główny Rzecznik Dyscyplinarny.
6. O Krajowym Zjeździe Delegatów zawiadamia się ministra właściwego do spraw środowiska.
7. W Krajowym Zjeździe Delegatów mogą brać udział inne osoby zaproszone przez Naczelną Radę Łowiecką.
8. Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów i osoby wymienione w ust. 5-7 oraz § 15 powinny otrzymać na 30 dni przed terminem Zjazdu zawiadomienie o Zjeździe, wraz z projektem proponowanego porządku obrad.

§ 36

1. Delegaci na zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów wybierani są przez okręgowe zjazdy delegatów, w stosunku jeden delegat na każdą rozpoczętą liczbę pięciuset członków według miejsca stałego pobytu, obejmującego teren działania okręgowej rady łowieckiej.
2. Mandaty delegatów zachowują ważność do czasu wyboru delegatów na następny zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów.

§ 37

Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:
1) uchwalanie Statutu Zrzeszenia i jego zmian;
2) ustalanie kierunków działania i zasad realizacji zadań Zrzeszenia;
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Naczelnej Rady Łowieckiej;
4) wybór dziesięciu członków Naczelnej Rady Łowieckiej spośród delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów;
5) nadawanie członkostwa honorowego Zrzeszenia;
6) ustanawianie godła, barw i sztandaru oraz flagi i pieczęci Zrzeszenia;
7) ustanawianie odznaczeń Polskiego Związku Łowieckiego;
8) uchwalanie regulaminu obrad Krajowego Zjazdu Delegatów;
9) uchwalanie zasad ustalania wpisowego i składki członkowskiej.
 
Naczelna Rada Łowiecka

§ 38

W skład Naczelnej Rady Łowiecką wchodzą:
1) członkowie - po jednym z każdego okręgu - wybrani przez okręgowe zjazdy delegatów spośród delegatów na te zjazdy;
2) członkowie - w liczbie dziesięciu osób - wybrani przez Krajowy Zjazd Delegatów spośród co najmniej piętnastu kandydatów będących delegatami na ten Zjazd.

§ 39

Na miejsce członków Naczelnej Rady Łowieckiej, którzy przestali pełnić swoje funkcje wchodzą:
1) w miejsce członka, o którym mowa w 38 pkt 1, zastępca wybrany przez zjazd, o którym mowa w § 38 pkt 1;
2) w miejsce członka, o którym mowa w 38 pkt 2, osoba, która uzyskała kolejnšą największą liczbę głosów podczas zjazdu, o którym mowa w § 38 pkt 2.

§ 40

Do zadań Naczelnej Rady Łowieckiej należy:
1) zwoływanie Krajowego Zjazdu Delegatów oraz przedkładanie projektu regulaminu Zjazdu, porządku obrad i projektów uchwał;
2) przedkładanie Krajowemu Zjazdowi Delegatów sprawozdania za okres swojej działalności;
3) nadzorowanie wykonywania uchwał Krajowych Zjazdów Delegatów;
4) uchwalanie regulaminu obrad Naczelnej Rady Łowieckiej;
5) uchwalanie regulaminów i zasad przewidzianych w Statucie Zrzeszenia;
6) uchwalanie zasad organizacyjnych dotyczących członków niestowarzyszonych;
7) uchwalanie rocznych planów działalności i preliminarzy budżetowych Zrzeszenia;
8) zatwierdzanie preliminarzy budżetowych uchwalanych przez okręgowe rady łowieckie;
9) zatwierdzanie rocznego sprawozdania wykonania budżetu Zrzeszenia i udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu;
10) ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich, z zastrzeżeniem § 45 pkt 5, oraz rozdziału składek między budżety Zarządu Głównego i zarządów okręgowych Zrzeszenia;
11) uchwalanie wytycznych dotyczących racjonalnej gospodarki łowieckiej, w tym zasad gospodarowania populacjami zwierząt łownych;
12) określanie zasad etyki łowieckiej;
13) powoływanie i odwoływanie:
    a) prezesa i sędziów Głównego Sądu Łowieckiego;
    b) przewodniczącego Zarzšąu Głównego - Łowczego Krajowego;
    c) od dwóch do czterech członków Zarządu Głównego na wniosek Łowczego Krajowego;
    d) przewodniczącego i członków Głównej Komisji Rewizyjnej;
    e) przewodniczącego i członków Kapituły Odznaczeń Łowieckich;
    f) Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców;
14) sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Zarządu Głównego;
15) podział terytorialny kraju na okręgi oraz dokonywanie zmian granic okręgów;
16) zwoływanie, na wniosek wojewódzkich sejmików łowieckich, nadzwyczajnych
okręgowych zjazdów delegatów wraz z zamieszczaniem w porządku obrad określonych spraw. Od uchwał tych nie przysługuje odwołanie;
17) uchwalanie sankcji organizacyjnych za dokonanie nieprawidłowego odstrzału samców zwierzyny płowej;
18) powoływanie komisji problemowych;
19) składanie wniosków o nadanie godności członka honorowego;
20) uchylanie uchwał wojewódzkich sejmików łowieckich oraz w trybie nadzoru, o którym mowa w § 73 ust 8, okręgowych rad łowieckich, w razie ich niezgodności z prawem;
21) rozpatrywanie przewidzianych Statutem odwołań od decyzji okręgowych rad łowieckich;
22) powoływanie i odwoływanie przedstawicieli Zrzeszenia w organizacjach międzynarodowych;
23) ustalanie wzoru stroju organizacyjnego wraz z dystynkcjami;
24) wykonywanie innych zadań przewidzianych Statutem.

§ 41

Naczelna Rada Łowiecka wybiera spośród członków Rady prezesa, dwóch wiceprezesów dwóch członków, którzy stanowią Prezydium Rady. Prezesem Rady nie może być osoba zatrudniona w organach administracji publicznej na stanowisku związanym ze sprawowaniem nadzoru nad działalnościšąZrzeszenia.

§ 42

1. Posiedzenia Naczelnej Rady Łowieckiej zwoływane są przez prezesa Rady lub zastępującego go wiceprezesa. Zasady zwoływania, obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin obrad Naczelnej Rady Łowieckiej.
2. Posiedzenie Rady powinno być zwoływane w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego żądania ministra właściwego do spraw środowiska.
3. W posiedzeniach Naczelnej Rady Łowieckiej mogą brać udział członkowie Zarządu Głównego, prezes Głównego Sądu Łowieckiego, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, przewodniczący Kapituły Odznaczeń Łowieckich, Główny Rzecznik Dyscyplinarny, a także goście zaproszeni przez Prezydium Rady.

§ 43

Do kompetencji Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej należy: 1) pełnienie funkcji reprezentacyjnych Zrzeszenia;
2) kierowanie pod obrady Rady projektów uchwał;
3) nadzór nad działalnością komisji problemowych Rady;
4) kontrola wykonywania uchwał i zaleceń Rady;
5) przedkładanie projektu porządku obrad Rady;
6) wyrażanie zgody na zbywanie nieruchomości oraz obciążanie majątku powyżej kwoty określonej przez Naczelną Radę Łowiecką;
7) ustalanie zasad i wysokości wynagradzania Łowczego Krajowego - Przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego;
8) zawieszanie wykonania, do czasu rozpoznania przez Naczelną Radę Łowiecką, uchwał wojewódzkich sejmików łowieckich, okręgowych rad łowieckich i Zarządu Głównego, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia prawa;
9) ustalanie zasad i wysokości wynagradzania sędziów i rzeczników dyscyplinarnych.
 
Wojewódzki Sejmik Łowiecki

§ 44

1. Wojewódzki sejmik łowiecki pełni funkcję wojewódzkiej organizacji łowieckiej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo łowieckie.
2. Wojewódzki sejmik łowiecki, którego siedzibą jest właściwe miasto wojewódzkie, tworzą:
    1) prezesi okręgowych rad łowieckich mających siedzibę na terenie danego województwa;
    2) członkowie Naczelnej Rady Łowieckiej z okręgów wchodzących w skład województwa;
    3) po dwóch członków wybranych przez okręgowe zjazdy delegatów z danego okręgu.
3. Jeżeli na terenie, o którym mowa w ust 1, działa jedna okręgowa rada łowiecka, funkcję sejmiku łowieckiego pełni prezydium rady oraz członkowie Naczelnej Rady Łowieckiej z danego okręgu.
4. Wojewódzki sejmik łowiecki wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
Przewodniczącym wojewódzkiego sejmiku łowieckiego nie może być osoba zatrudniona w organach administracji publicznej na stanowisku związanym ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością Zrzeszenia.
5. Wojewódzki sejmik łowiecki reprezentuje okręgowe organizacje łowieckie mające siedzibę na terenie danego województwa wobec organów administracji publicznej szczebla wojewódzkiego.

§ 45

Do zadań wojewódzkiego sejmiku łowieckiego należy:
1) koordynowanie działalności okręgowych rad łowieckich;
2) koordynowanie i nadzorowanie za pośrednictwem okręgowych rad i zarządów działalności kół łowieckich oraz osób fizycznych - członków niestowarzyszonych Zrzeszenia - mających siedzibę bądź zamieszkałych na terenie jego działania, z zastrzeżeniem § 28 ust. 1;
3) rozpatrywanie odwołań od uchwał okręgowych rad łowieckich;
4) uchylanie w trybie nadzoru, o którym mowa w § 73 ust. 8, uchwał okręgowych rad łowieckich;
5) ustalanie wysokości składki członkowskiej od kół łowieckich z dzierżawionego hektara obwodu łowieckiego na terenie działania wojewódzkiego sejmiku łowieckiego;
6) zawieszanie, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia prawa, działalności okręgowych rad łowieckich i kierowanie wniosków w tej sprawie do Naczelnej Rady Łowieckiej o zwołanie nadzwyczajnego okręgowego zjazdu delegatów;
7) opiniowanie projektów podziału obszaru województwa na obwody łowieckie i zmian granic tych obwodów. W odniesieniu do terenów położonych w zasięgu działania okręgowych rad i zarządów, nie reprezentowanych w sejmiku, po zasięgnięciu ich opinii;
8) współpraca z organami państwowymi, samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi na szczeblu wojewódzkim oraz właściwymi regionalnymi dyrekcjami Lasów Państwowych, w zakresie łowiectwa i ochrony środowiska.
9) inicjowanie przedsięwzięć łowieckich na terenie województwa, w tym mających na celu zwalczanie kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego;
10) współpraca z innymi wojewódzkimi sejmikami łowieckimi oraz równorzędnymi zagranicznymi organizacjami łowieckimi;
11) organizowanie i popieranie prac naukowych w zakresie łowiectwa obejmujących teren województwa;
12) popieranie i propagowanie:
    a) łowiectwa, ochrony zwierzyny i środowiska naturalnego;
    b) działań służących pielęgnowaniu historycznych wartości kultury materialnej i duchowej łowiectwa, zasad etyki, tradycji i obyczajów łowieckich;
    c) hodowli użytkowych psów myśliwskich;
    d) sokolnictwa i hodowli ptaków łowczych;
13) ustanawianie wojewódzkich odznaczeń łowieckich i zasad ich przyznawania;
14) organizacyjne wspieranie inicjatyw wymienionych w ustępach 5-8 okręgowych organizacji łowieckich;
15) wykonywanie innych zadań przewidzianych Statutem.

§ 46

1. Posiedzenia wojewódzkiego sejmiku łowieckiego odbywają się co najmniej dwa razy w roku. Zwołuje je przewodniczący lub jego zastępca.
2. Posiedzenia wojewódzkiego sejmiku łowieckiego należy zwołać także na wniosek:
    a) Naczelnej Rady Łowieckiej lub jej prezydium,
    b) co najmniej 2/3 jego członków.
3. W posiedzeniach wojewódzkiego sejmiku łowieckiego mogą brać udział z głosem doradczym:
    a) członkowie honorowi Polskiego Związku Łowieckiego;
    b) członkowie naczelnych władz i organów Polskiego Związku Łowieckiego;
    c) łowczowie okręgowi z terenu działania wojewódzkiego sejmiku łowieckiego
    d) zaproszeni goście.
4. Członkowie wojewódzkiego sejmiku łowieckiego otrzymują co najmniej 14 dni przed jego posiedzeniem zawiadomienie o jego terminie wraz z proponowanym porządkiem obrad.
5. Koszty funkcjonowania wojewódzkiego sejmiku łowieckiego ponoszą w częściach równych właściwe zarządy okręgowe.
 
Okręgowy zjazd delegatów

§ 47

1. Okręgowy zjazd delegatów tworzą:
    a) delegaci wybrani przez walne zgromadzenia kół łowieckich mających siedzibę na terenie działania okręgowej rady łowieckiej;
    b) delegaci wybrani spośród członków niestowarzyszonych zamieszkałych na terenie działania okręgowej rady łowieckiej;
    c) delegaci wybrani przez walne zgromadzenia kół mających siedzibę w innych okręgach a dzierżawiących obwody łowieckie na terenie działania danej okręgowej rady łowieckiej;
    d) członkowie honorowi Polskiego Związku Łowieckiego zamieszkali na terenie działania danej okręgowej rady łowieckiej.
Osobom tym przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze. 2. Okręgowy zjazd delegatów zwoływany jest przez okręgową radę łowiecką.
3. Nadzwyczajny okręgowy zjazd delegatów powinien się odbyć w terminie 45 dni od:
    a) otrzymania odpowiedniej uchwały Naczelnej Rady Łowieckiej;
    b) zgłoszenia pisemnego żądania, z podaniem motywów, przez co najmniej 1/3 kół mających siedzibę na terenie działania okręgowej rady łowieckiej lub 1/3 delegatów na okręgowy zjazd.
4. Nadzwyczajny okręgowy zjazd delegatów może być ponadto zwołany w każdym czasie przez okręgową radę łowiecką.
5. W okręgowym zjeździe delegatów mogą brać udział członkowie okręgowej rady łowieckiej, zarządu okręgowego, okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowego sądu łowieckiego oraz zespołu rzecznika dyscyplinarnego. Ponadto na zjazd mogą być zapraszani goście.
6. Delegaci na okręgowy zjazd delegatów oraz instytucje i osoby wymienione w ust. 5 i § 15 ust. 1 powinny otrzymać na 30 dni przed zjazdem zawiadomienie o jego terminie, wraz z proponowanym porządkiem obrad.

§ 48

1. Delegaci na okręgowy zjazd delegatów wybierani są przez walne zgromadzenia kół mających siedzibę na terenie działania danej okręgowej rady łowieckiej w liczbie jednego delegata na każde koło. Koła liczące więcej niż dwudziestu członków wybierają po jednym delegacie na każdą pełną liczbę dwudziestu członków macierzystych.
2. Członkowie niestowarzyszeni wybierają na zjazd okręgowy swych delegatów w liczbie jednego delegata na każdą rozpoczętą setkę członków legitymujących się miejscem stałego pobytu na terenie działania okręgowej rady łowieckiej.
3. Delegaci kół mających siedziby poza terenem działania okręgowej rady łowieckiej wybierani są w liczbie jednego delegata na każde koło.
4. Wybory delegatów odbywają się przed każdym zwyczajnym zjazdem delegatów.
5. Mandaty delegatów zachowują ważność w okresie między zwyczajnymi zjazdami.

§ 49

Do kompetencji okręgowego zjazdu delegatów należy:
1) podejmowanie uchwał dotyczących realizacji zadań Zrzeszenia na obszarze okręgu, w tym wynikających z wytycznych Krajowego Zjazdu Delegatów i Naczelnej Rady Łowieckiej;
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności okręgowej rady łowieckiej;
3) wybór spośród delegatów na okręgowy zjazd: okręgowej rady łowieckiej, delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów, w tym przedstawiciela do Naczelnej Rady Łowieckiej oraz jego zastępcy, a także dwóch członków wojewódzkiego sejmiku łowieckiego;
4) wykonywanie innych zadań przewidzianych Statutem.

§ 50

1. Sšąiadujące okręgowe organizacje mogą, przy zachowaniu dotychczasowych terenów działania, łączyć się w jedną wspólną okręgową organizację łowiecką. Decyzję o połączeniu podejmuje Naczelna Rada Łowiecka na zgodny wniosek właściwych okręgowych zjazdów.
2. Wniosek, o którym mowa w pkt. 1, winien zawierać określenie siedziby i źródeł finansowania nowo powstałej okręgowej organizacji łowieckiej.
 
Okręgowa rada łowiecka

§ 51

1. Okręgowa rada łowiecka wybierana jest przez okręgowy zjazd delegatów w składzie dziesięciu do piętnastu członków spośród co najmniej dwudziestu kandydatów będących delegatami tego zjazdu.
2. Na miejsce członków okręgowej rady łowieckiej, którzy przestali pełnić swoją funkcję, wchodzą osoby, które uzyskały kolejną, największą liczbę głosów w wyborach, o których mowa w ust. 1.

§ 52

Do zadań okręgowej rady łowieckiej należy nadzorowanie działalności Zrzeszenia na terenie jej działania, a w szczególności:
1) zwoływanie okręgowych zjazdów delegatów, przedkładanie projektu regulaminu zjazdu, porządku obrad i projektów uchwał;
2) przedkładanie okręgowemu zjazdowi delegatów sprawozdania za okres swojej działalności;
3) wykonywanie uchwał zjazdów delegatów oraz Naczelnej Rady Łowieckiej;
4) tworzenie kompleksowych planów rozwoju gospodarki łowieckiej na obszarze okręgu oraz koordynowanie działalności kół przy opracowywaniu wieloletnich planów hodowlanych;
5) uchwalanie regulaminu obrad okręgowej rady łowieckiej;
6) uchwalanie rocznych planów działalności i preliminarzy budżetowych;
7) inspirowanie porozumień i tworzenia wspólnych przedsięwzięć wojewódzkich dla określonego celu gospodarki łowieckiej, w tym również dla tworzenia rejonów hodowlanych;
8) udzielanie absolutorium zarządowi okręgowemu;
9) powoływanie i odwoływanie:
    a) prezesa i sędziów okręgowego sądu łowieckiego;
    b) łowczego okręgowego w uzgodnieniu z Łowczym Krajowym;
    c) od dwóch do czterech członków zarządu okręgowego na wniosek łowczego okręgowego;
    d) przewodniczącego i członków okręgowej komisji rewizyjnej;
    e) okręgowego rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców;
10) powoływanie komisji problemowych;
11) nadzór nad działalnością zarządu okręgowego;
12) rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu okręgowego;
13) rozwiązywanie i wykluczanie kół ze Zrzeszenia, w przypadkach przewidzianych Statutem;
14) przedstawianie Kapitule Odznaczeń Łowieckich wniosków o nadanie odznaczeń Polskiego Związku Łowieckiego oraz ustanawianie odznaczeń okręgowych i zasad ich przyznawania;
15) wykonywanie zadań zleconych przez Naczelną Radę Łowiecką.

§ 53

1. Okręgowa rada łowiecka wybiera spośród członków rady prezesa, jego zastępcę i sekretarza, którzy stanowią prezydium rady. Prezesem okręgowej rady łowieckiej nie może być osoba zatrudniona w organach administracji publicznej na stanowisku związanym ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością Zrzeszenia.
2. Posiedzenia okręgowej rady łowieckiej zwoływane są przez prezesa lub wiceprezesa rady. Zasady zwoływania, obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin obrad okręgowej rady łowieckiej.
3. Posiedzenie okręgowej rady łowieckiej powinno być zwołane w terminie 14 dni od otrzymania odpowiedniej uchwały Naczelnej Rady Łowieckiej oraz obejmować sprawy przez nią wskazane.
4. Członkowie rady powinni otrzymać co najmniej na 10 dni przed posiedzeniem zawiadomienie o jego terminie, wraz z proponowanym porządkiem obrad.
5. W posiedzeniu okręgowej rady łowieckiej mogą brać udział członkowie Naczelnej Rady Łowieckiej, Zarządu Głównego, przewodniczący lub zastępca właściwego wojewódzkiego sejmiku łowieckiego oraz członkowie zarządu okręgowego, prezes okręgowego sądu łowieckiego, przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowy rzecznik dyscyplinarny, a także zaproszeni przez prezydium goście.

§ 54

Do kompetencji prezydium okręgowej rady łowieckiej należy w szczególności:
1) ustalanie projektu porządku obrad rady;
2) przygotowywanie projektów kierunków działalności rady i kierowanie pod jej obrady projektów uchwał;
3) nadzór nad działalnością komisji problemowych rady;
4) kontrola wykonywania uchwał i zaleceń rady;
5) współdziałanie z organami państwowymi, samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi oraz jednostkami organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego w sprawach dotyczących łowiectwa.
 
Sądy łowieckie

§ 55

1. Sądy Łowieckie powoływane są do rozpatrywania w trybie dyscyplinarnym spraw osób fizycznych - członków Zrzeszenia, o czyny niezgodne z prawem łowieckim, Statutem, etyką łowiecką lub dyscypliną organizacyjną, a także w przypadku określonym w § 12 ust. 2 pkt 5.
2. Sędziowie sądów łowieckich są niezawiśli i podlegają jedynie prawu.
3. Sędziowie sądów łowieckich w orzekaniu kierujšąsię wyłącznie przepisami prawa.
4. Członków sądów łowieckich powołują:
    a) Głównego Sądu Łowieckiego - w liczbie 15-25 osób - Naczelna Rada Łowiecka;
    b) okręgowego sądu łowieckiego - w liczbie do 15 osób - okręgowa rada łowiecka.

§ 56

Regulamin postępowania sądów łowieckich i rzeczników dyscyplinarnych Zrzeszenia uchwala Naczelna Rada Łowiecka.

§ 57

1. Jeżeli stopień społecznej szkodliwości czynu nie jest znaczny, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a sprawca nie był karany przez sądy łowieckie - postępowanie dyscyplinarne można warunkowo umorzyć na okres próby od sześciu miesięcy do dwóch lat.
2. Warunkowego umorzenia nie stosuje się wobec osób podejrzanych o popełnienie przestępstw wymienionych w art. 52 i 53 ustawy Prawo łowieckie.
3. Warunkowe umorzenie można uzależnić od uprzedniego naprawienia szkody, zadośćuczynienia za wyrządzoną szkodę lub pojednania się z pokrzywdzonym, a nadto od uiszczenia na rzecz Zrzeszenia kwoty w wysokości rocznej składki na rzecz Zrzeszenia tytułem kosztów postępowania.
4. Warunkowo umorzone postępowanie dyscyplinarne winno być podjęte w okresie próby lub w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od jej zakończenia, jeżeli w okresie próby sprawca naruszy przepisy prawa łowieckiego.

§ 58

1. Sądy łowieckie wymierzają kary zasadnicze i kary dodatkowe.
2. Karami zasadniczymi są:
    1) nagana;
    2) zawieszenie w prawach członka Zrzeszenia na okres od sześciu miesięcy do trzech lat;
    3) wykluczenie ze Zrzeszenia.
3. Karami dodatkowymi są:
    1) obowiązek ponownego złożenia egzaminu w zakresie określonym przez sąd łowiecki;
    2) pozbawienie prawa pełnienia funkcji we władzach i organach Zrzeszenia lub koła łowieckiego na czas do pięciu lat;
    3) pozbawienie odznaczeń łowieckich w razie wykluczenia z Polskiego Związku Łowieckiego.
4. Sąd łowiecki może zobowiązać obwinionego do naprawienia wyrządzonej szkody.
5. Sąd łowiecki może zarządzić ogłoszenie prawomocnego orzeczenia w „Łowcu Polskim” lub łowieckich pismach regionalnych, na koszt ukaranego.

§ 59

1. Sprawy członków Naczelnej Rady Łowieckiej, Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Łowieckiego, Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców oraz członków Kapituły Odznaczeń Łowieckich rozpatruje Główny Sąd Łowiecki.
2. Wszystkie sprawy nie wymienione w ust. 1 rozpatrują w pierwszej instancji okręgowe sądy łowieckie.
3. Od orzeczeń okręgowych sądów łowieckich rzecznikowi i obwinionemu przysługuje odwołanie do Głównego Sądu Łowieckiego.
4. Od orzeczeń Głównego Sądu Łowieckiego, jako pierwszej instancji, rzecznikowi i obwinionemu przysługuje odwołanie do powiększonego kompletu tego Sądu.
5. Prawomocne orzeczenie sądu łowieckiego może być wzruszane jedynie w drodze rewizji nadzwyczajnej lub wznowienia postępowania.
6. Postępowanie przed sądami łowieckimi o ten sam czyn toczy się niezależnie od postępowania karnego lub innego postępowania, przewidzianego w przepisach odrębnych.
7. W postępowaniu przed sądami łowieckimi obwiniony ma prawo korzystać z obrońcy, którym może być inny członek Zrzeszenia.
 
Zarząd Główny

§ 60

W skład Zarządu Głównego wchodzi Łowczy Krajowy, jako jego przewodniczący, oraz od dwóch do czterech członków.

§ 61

Do zakresu działalności Zarządu Głównego należy:
1) reprezentowanie Zrzeszenia na zewnątrz;
2) prowadzenie działalności Zrzeszenia w ramach zatwierdzonych planów oraz uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów i Naczelnej Rady Łowieckiej;
3) przedstawianie Naczelnej Radzie Łowieckiej rocznych planów działalności i preliminarzy budżetowych oraz sprawozdań z wykonywanych czynności;
4) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z łowczymi okręgowymi;
5) nadzór nad działalnością zarządów okręgowych;
6) wydawanie niezbędnych zarządzeń oraz instrukcji;
7) zarządzanie majątkiem Zrzeszenia, pozostającym w dyspozycji Zarządu Głównego;
8) nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz obciążanie tego majątku;
9) współdziałanie z właściwymi organami administracji publicznej przy opracowywaniu krajowych założeń dotyczących gospodarki łowieckiej;
10) współdziałanie z komisjami parlamentarnymi przy opracowywaniu lub zmianie przepisów prawa w dziedzinie łowiectwa;
11) wydawanie opinii przewidzianych w prawie łowieckim lub na żądanie ministra właściwego do spraw środowiska;
12) ustalanie, w uzgodnieniu z Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej, reprezentacji na krajowe i międzynarodowe zjazdy, konferencje, imprezy kynologiczne i strzeleckie;
13) nadzór nad stacjami badawczymi Zrzeszenia;
14) powoływanie klubów specjalistycznych oraz zatwierdzanie zasad ich działania;
15) prowadzenie biblioteki i archiwum Zrzeszenia;
16) wykonywanie innych zadań zleconych Statutem oraz przez Naczelną Radę Łowiecką, a także podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji władz i innych organów Zrzeszenia.
 
Zarząd okręgowy,

§ 62

W skład zarządu okręgowego wchodzi łowczy okręgowy, jako jego przewodniczący, oraz od dwóch do czterech członków.

§ 63

1. Do zadań zarządu okręgowego należy:
    1) realizowanie uchwał władz i organów Zrzeszenia;
    2) zarządzenie funduszami i majątkiem pozostającym w dyspozycji zarządu okręgowego;
    3) przedstawianie okręgowej radzie łowieckiej rocznych planów działalności i preliminarzy budżetowych oraz sprawozdań z ich wykonania;
    4) prowadzenie kontroli działalności kół łowieckich i członków;
    5) prowadzenie ewidencji członków Zrzeszenia;
    6) nadzór nad kołami łowieckimi i członkami niestowarzyszonymi;
    7) szkolenie członków i kandydatów;
    8) wyznaczanie, w porozumieniu z prezydium okręgowej rady łowieckiej, przedstawicieli do innych organizacji;
    9) prowadzenie rejestru kół łowieckich;
    10) wydawanie niezbędnych zarządzeń i instrukcji;
    11) wykonywanie innych zadań zleconych przez okręgową radę łowiecką i Zarząd Główny oraz podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji władz i innych organów Zrzeszenia.
2. Zarząd okręgowy współpracuje z terenowymi organami administracji publicznej przy wykonywaniu zadań związanych z łowiectwem.
Główna Komisja Rewizyjna

§ 64

1. Główna Komisja Rewizyjna powołana jest do kontroli i analizy działalności organizacyjnej, gospodarczej i finansowej Zarządu Głównego.
2. Główna Komisja Rewizyjna może również kontrolować działalność okręgowych władz i organów Zrzeszenia oraz kół łowieckich.
3. Główna Komisja Rewizyjna powoływana jest w składzie dziesięciu osób.
4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
5. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach i organach Zrzeszenia oraz być jego pracownikami.

§ 65

1. Główna Komisja Rewizyjna wykonuje swoje czynności z własnej inicjatywy lub na żądanie Naczelnej Rady Łowieckiej; obowiązana jest jednak dokonać kontroli działalności Zarządu Głównego co najmniej raz na rok.
2. Z wyników kontroli Główna Komisja Rewizyjna składa corocznie sprawozdania Naczelnej Radzie Łowieckiej, przedkładając wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu.
3. Główna Komisja Rewizyjna koordynuje pracę okręgowych komisji rewizyjnych.
Okręgowa komisja rewizyjna

§ 66

1. Okręgowa komisja rewizyjna jest powołana do kontroli i analizy działalności organizacyjnej, gospodarczej i finansowej zarządu okręgowego. Komisja rewizyjna może również kontrolować w powyższym zakresie działalność w kołach łowieckich.
2. Okręgowa komisja rewizyjna powołana jest w składzie siedmiu osób.
3. Członkowie okręgowej komisji rewizyjnej wybierają ze swojego grona zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
4. Członkowie okręgowej komisji rewizyjnej nie mogą być pracownikami Zrzeszenia oraz pełnić innych funkcji w jego władzach i organach.

§ 67

1. Okręgowa komisja rewizyjna wykonuje czynności z własnej inicjatywy lub na żądanie okręgowej rady łowieckiej; obowiązana jest jednak dokonać kontroli działalności zarządu okręgowego co najmniej raz na rok.
2. Z wyników kontroli okręgowa komisja rewizyjna składa corocznie sprawozdania okręgowej radzie łowieckiej, przedkładając wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi okręgowemu.
Rzecznicy dyscyplinarni

§ 68

1. Rzecznicy dyscyplinarni prowadzą postępowania wyjaśniające oraz dochodzenia dyscyplinarne, a także wnoszą i popierają oskarżenia przed sądami łowieckimi o czyny określone w 55 ust. 1.
2. Wszystkie władze i organy Zrzeszenia oraz wszyscy członkowie Zrzeszenia obowiązani są udzielać pomocy rzecznikowi dyscyplinarnemu w wykonywaniu jego funkcji.
3. Rzecznik dyscyplinarny w zakresie wykonywania swoich funkcji nie jest związany poleceniami, które są sprzeczne z prawem, Statutem lub uchwałami władz Zrzeszenia.
4. Nie wszczyna się postępowania, jeżeli od chwili popełnienia czynu, o którym mowa w 55 ust. 1, upłynęły trzy lata lub upłynęło sześć miesięcy od powzięcia przez rzecznika dyscyplinarnego wiadomości o tym czynie.
5. Postępowanie dyscyplinarne umarza się, jeśli nie zostało ono zakończone w terminie trzech lat od jego wszczęcia.
6. Przepisy § 57 stosuje się odpowiednio do rzeczników dyscyplinarnych.
7. Wszczęcie postępowania przez rzecznika dyscyplinarnego przerywa bieg przedawnienia.
8. Rzecznik dyscyplinarny podejmuje niezbędne czynności profilaktyczne mające na celu zapobieganie przewinieniom łowieckim, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu władz lub organów informuje właściwe władze Zrzeszenia.
9. Zastosowanie przez organy Zrzeszenia lub koła w stosunku do osób fizycznych - członków Zrzeszenia - sankcji organizacyjnych przewidzianych Statutem nie stoi na przeszkodzie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przez rzecznika gdy uzna on, że przewinienie to jest znaczniejszej wagi.

§ 69

Zasady działania rzeczników dyscyplinarnych oraz tryb postępowania przed sądami łowieckimi określa regulamin wymieniony w 56 statutu.
Kapituła Odznaczeń Łowieckich

§ 70

1. Kapituła Odznaczeń Łowieckich składa się z jedenastu osób powołanych spośród członków Zrzeszenia odznaczonych Złomem lub Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej. Członkowie Kapituły wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
2. Za zasługi na polu łowiectwa Kapituła Odznaczeń Łowieckich, na wniosek właściwych władz i organów Zrzeszenia, przyznaje w imieniu Naczelnej Rady Łowieckiej odznaczenia łowieckie, o których mowa w ust 3.
3. Odznaczeniami łowieckimi są:
    1) Złom;
    2) Złoty, Srebrny i Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej;
    3) Medal Świętego Huberta;
    4) Odznaka Za Zasługi dla Łowiectwa;
    5) inne odznaczenia ustanawiane przez Krajowy Zjazd Delegatów.
4. Odznaczeniami łowieckimi są także odznaczenia ustanawiane przez wojewódzkie sejmiki łowieckie.

§ 71

1. Odznaczenia łowieckie przyznawane są członkom Polskiego Związku Łowieckiego.
2. Osobom lub instytucjom spoza Zrzeszenia za szczególne zasługi w rozwoju gospodarki łowieckiej, stworzenie wybitnych dzieł artystycznych o tematyce łowieckiej lub rozpowszechnianie idei łowieckich mogą być przyznawane odznaczenia łowieckie wymienione w § 70 ust. 3 pkt 3 - 5 oraz ust. 4.
3. Tryb postępowania Kapituły Odznaczeń Łowieckich określa regulamin, uchwalony przez Naczelną Radę Łowiecką.

 
Rozdział 6
Postępowanie wewnątrzorganizacyjne
 
§ 72

1. Kadencja wszystkich władz i organów Zrzeszenia oraz organów kół łowieckich trwa pięć lat.
2. Członek władz lub organów Zrzeszenia oraz organów koła przestaje pełnić swą funkcję w przypadku:
    a) śmierci;     b) zrzeczenia się pełnienia funkcji;     c) utraty członkostwa Zrzeszenia. 3. Zaprzestania pełnienia funkcji stwierdza odpowiednia władza Zrzeszenia lub koła łowieckiego.
4. Członek władz i organów Zrzeszenia oraz organów kół łowieckich może być odwołany ze swej funkcji w każdym czasie przez władzę lub organ, który go powołał.
5. O ile Statut Zrzeszenia lub koła łowieckiego nie stanowi inaczej, władze Zrzeszenia i kół łowieckich podejmują uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków, w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Wybór delegatów na zjazdy, wybór i odwołanie władz i organów Zrzeszenia oraz organów kół łowieckich odbywają się w głosowaniu tajnym.

§ 73

1. W sprawach przewidzianych Statutem od uchwał organów i władz kół łowieckich oraz Zrzeszenia, podjętych w pierwszej instancji, przysługuje stronom odwołanie.
2. Odwołanie przysługuje od uchwał:
    1) zarządu koła - do walnego zgromadzenia koła;
    2) walnego zgromadzenia koła - do zarządu okręgowego;
    3) zarządu okręgowego - do okręgowej rady łowieckiej;
    4) okręgowej rady łowieckiej - do wojewódzkiego sejmiku łowieckiego;
    5) Zarządu Głównego - do Naczelnej Rady Łowieckiej;
    6) Wojewódzkiego Sejmiku Łowieckiego - do Naczelnej Rady Łowieckiej.
3. Jeżeli na terenie wojewódzkiego sejmiku łowieckiego działa jednookręgowa rada łowiecka, odwołania od jej uchwał rozpatruje oraz uchyla uchwały w trybie nadzoru, o którym mowa w ust. 8, Naczelna Rada Łowiecka.
4. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały, za pośrednictwem organu lub władzy, która podjęła tę uchwałę.
5. W sprawach skreślenia członka z koła lub Zrzeszenia zainteresowany powinien zostać zawiadomiony na piśmie o treœśi uchwały i jej uzasadnieniu oraz pouczony o trybie odwołania.
6. O ile Statut nie stanowi inaczej, złożenie odwołania w trybie i terminie określonym w ust. 2 wstrzymuje wykonanie uchwały podjętej w pierwszej instancji do czasu rozpatrzenia tego odwołania przez organ odwoławczy.
7. Uchwały podjęte w trybie odwoławczym przez instancje wymienione w ust. 2 są ostateczne.
8. Uchwały, o których mowa w ust. 7, mogą być uchylone jedynie w trybie nadzoru, w przypadku ich niezgodności z prawem i Statutem oraz w przypadku ujawnienia istotnych dla sprawy okoliczności, które nie były znane przy podejmowaniu tych uchwał.

 
Rozdział 7
Majątek i fundusze Zrzeszenia
 
§ 74

Majątek i fundusze Zrzeszenia powstają z wpłat wpisowego, składek członkowskich, opłat, dochodów z własnej działalności i imprez organizowanych przez Zrzeszenie, dochodów z majątku Zrzeszenia oraz z darowizn i innych uznanych źródeł.

§ 75

1. Zrzeszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad, określonych w odrębnych przepisach.
2. Dochód z działalności gospodarczej Zrzeszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

§ 76

Zrzeszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 77

Uzyskane przychody Zrzeszenie przeznacza na finansowanie działalności statutowej oraz inne cele określone uchwałami władz i organów.

§ 78

1. Podstawowym funduszem Zrzeszenia jest fundusz statutowy, zwany funduszem zasadniczym.
2. Zrzeszenie tworzy inne fundusze w oparciu o ogólnie obowiązujące przepisy.
3. Zrzeszenie może, na mocy uchwał swych władz i organów, tworzyć inne fundusze celowe.

§ 79

Wpływy uzyskane ze składek członkowskich podlegają podziałowi między budżet Zarządu Głównego i budżety zarządów okręgowych właściwych według miejsca stałego pobytu członków i właściwych dla położenia obwodów dzierżawionych przez koło.

§ 80

Oświadczenia woli w imieniu Zrzeszenia składa Łowczy Krajowy lub inne osoby przez niego upoważnione.

 
Rozdział 8
Nadzór organów Państwa nad działalnością Zrzeszenia
 
§ 81

Przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z 1989 r., zm. Nr 14, poz. 86 z 1990 r., Nr 27, poz. 118 z 1996 r. i Nr 106, poz. 668 z 1998 r.) - regulujące zasady nadzoru nad stowarzyszeniami, stosuje się odpowiednio do nadzoru nad działalnością Zrzeszenia.

 
Rozdział 9
Przepisy przejściowe i końcowe
 
§ 82

1. Dotychczasowe władze i organy Polskiego Związku Łowieckiego szczebla wojewódzkiego stają się władzami i organami okręgowymi Polskiego Związku Łowieckiego w rozumieniu przepisów niniejszego Statutu.
2. Dotychczasowe miejsca siedzib władz i organów Polskiego Związku Łowieckiego szczebla wojewódzkiego stają się miejscami władz i organów okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego.
3. Do czasu podjęcia przez Naczelną Radę Łowiecką uchwały w trybie § 40 pkt 15 niniejszego Statutu władze i organy okręgowe Polskiego Związku Łowieckiego działają w granicach dotychczasowych wojewódzkich organizacji łowieckich.

§ 83

1. Do czasu wydania regulaminów przewidzianych w Statucie zachowują moc dotychczasowe regulaminy Zrzeszenia w zakresie, w jakim nie są sprzeczne ze Statutem.
2. Koła łowieckie dostosują swoje statuty do przepisów Statutu Zrzeszenia w terminie jednego roku od wejścia tego Statutu w życie. Do tego czasu statuty kół zachowują swoją ważność w zakresie, w jakim nie są sprzeczne ze Statutem Zrzeszenia.
3. Kadencja wszystkich władz i organów Zrzeszenia oraz organów kół łowieckich, rozpoczęta przed wejściem w życie niniejszego Statutu, trwa do roku najbliższego Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów.

§ 84

Osoby fizyczne i prawne, które nabyły członkostwo Zrzeszenia na podstawie dotychczasowych przepisów, stają się członkami Zrzeszenia w rozumieniu przepisów niniejszego Statutu.


Warunki stażu PZŁ Strona
główna