strona główna forum dyskusyjne


  

Regulamin Konkursu Sygnalistów

 

I. Występy konkursowe

 

1.      Do konkursu mogą przystąpić tylko wykonawcy, którzy zgłosili swój udział w ustalonym terminie na "Karcie zgłoszenia" przesłanej do Sekretariatu Komitetu Organizacyjnego.

2.      W konkursie mogą wziąć udział tylko muzycy amatorzy.

3.      Każdy sygnalista może w czasie konkursu wystąpić tylko jeden raz i tylko w jednej klasie sygnałów myśliwskich kategorii solowej. Każdy sygnalista, z wyjątkiem kierownika muzycznego, może w czasie konkursu wystąpić tylko jeden raz i tylko w jednej klasie sygnałów myśliwskich kategorii zespołowej.

4.      W trakcie występu nie wolno korzystać z nut i nie wolno dyrygować zespołem.

5.      Podczas występu należy grać sygnały myśliwskie zgodnie z obowiązującym zapisem nutowym zatwierdzonym i ogłoszonym w Polskim Związku Łowieckim (wg zbioru "Sygnały myśliwskie" wydanego przez "Łowiec Polski" w 2001 roku, praca zbiór. Pod red. Macieja Strawy - zaakceptowana przez Komisję Muzyczną Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ i zatwierdzona uchwałą nr 14 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 10.04.2001 r.). Jeżeli wykonywane sygnały napisane są na kilka głosów, należy zagrać wszystkie z nich. Adres strony www.muzyka.mysliwska.pl

6.      Wykonawcy powinni być ubrani w stylu myśliwskim, leśnym, jeździeckim lub historycznym. W zespole należy nosić jednolity ubiór. Myśliwi i leśnicy mogą nosić umundurowanie organizacyjne, nawet jeżeli różni się ono kolorystycznie i pod względem kroju od umundurowania pozostałych członków zespołu. Nakrycie głowy jest obowiązkowe.

7.      Prezentacja odbywa się w lekkim rozkroku, z lewą ręką spoczywającą na biodrze, palce powinny być zwarte. Przykładanie i odkładanie rogu do i od ust powinno odbywać się jednocześnie przez wszystkich członków zespołu.

8.      Kolejność występu poszczególnych solistów i zespołów ustalana jest losowo przed rozpoczęciem konkursu.

 

II. Podział na kategorie i klasy

 

1.      Kategoria solowa (indywidualna):
a. Przesłuchania konkursowe odbywają się w klasach: D, C, B, A.
b. Prowadzona jest klasyfikacja: ogólna, konkursowa i pozakonkursowa.

2.      Kategoria zespołowa:
a. Przesłuchania konkursowe odbywają się w klasach: D, C, B, A, G.
b. Prowadzona jest klasyfikacja: ogólna, konkursowa i pozakonkursowa.

3.      Opis klas konkursowych:
Klasa D -
dla dzieci w wieku do 12 lat. Kategoria solowa i zespołowa. Dozwolone są rogi Plessa in B i rogi Par force in B. obowiązują dwa sygnały dowolnie wybrane z klasyfikacji konkursowej. Minimalna liczebność zespołu wynosi 2 sygnalistów. Dziecko może wystąpić w klasie C, B, A, G za zgodą rodziców lub opiekunów. Należy o tym powiadomić w zgłoszeniu.
Klasa C - kategoria solowa i zespołowa. Dozwolone są rogi Pless in B i rogi Par force in B. obowiązuje jeden wylosowany zestaw trzech sygnałów z     klasy C. Minimalna liczebność zespołu wynosi 2 sygnalistów.
Klasa B - kategoria solowa i zespołowa. Dozwolone są rogi Pless in B i rogi Par force in B. obowiązuje jeden wylosowany zestaw trzech sygnałów klasy B. Minimalna liczebność zespołów wynosi 3 sygnalistów.
Klasa A -  kategoria solowa i zespołowa. W kategorii solowej dozwolone są rogi Pless in B i rogi Par force in B. w kategorii zespołowej dozwolone są tylko rogi Pless in B. obowiązuje jeden wylosowany zestaw trzech sygnałów z klasy A. Minimalna liczebność zespołu wynosi 4 sygnalistów.
Klasa G - tylko kategoria zespołowa. Dozwolone są rogi Pless in B i rogi Par force in B, przy czym rogi Pless in B powinny dominować w stosunku do rogów Par force in B jak 2:1, lecz nie więcej niż 3:1. Obowiązuje jeden wylosowany zestaw trzech sygnałów z klasy G. Minimalna liczebność zespołu wynosi 6 sygnalistów.

4.      W poszczególnych klasach obowiązują sygnały myśliwskie wg klasyfikacji konkursowej KSM PZŁ. W każdej klasie utworzono 5 zestawów konkursowych po 3 sygnały. Jeden z tych zestawów zostaje wylosowany przed konkursem. Wylosowany zestaw powinien być prezentowany w odpowiedniej kolejności sygnałów. Jury może zmniejszyć ilość wykonywanych sygnałów do dwóch.

5.      Zespoły, które nie spełniają wymagań regulaminowych, mogą zostać dopuszczeni do występu w klasyfikacji pozakonkursowej. Goście z Zagranicy biorą udział na tych samych warunkach co Polacy.

 

 

III. Ocena Jury

Organizator konkursu powołuje jury, które ocenia wykonanie sygnałów i utworów muzycznych. W jego skład wchodzi minimum trzej jurorów, w tym co najmniej jeden juror nominowany z Kolegium Jurorów KSM PZŁ, jako przewodniczący Jury. Od roku 2004 w skład Jury będzie co najmniej dwóch jurorów nominowanych. Każdy z jurorów ocenia zaprezentowane sygnały samodzielnie wg następujących kryteriów:

a.       Wygląd zewnętrzny, prezentacja wykonawcy - 0-10 pkt. Za cały występ

b.      Zgodność wykonania z zapisem nutowym - 0-10 pkt. Za jeden sygnał

c.      Technika zadęcia, brzmienie dźwięków - 0-10 pkt. Za jeden sygnał

d.      Wykonanie artystyczne 0-10 pkt. Za jeden sygnał

 

W celu uniknięcia miejsc ex aequo, przy tej samej ogólnej liczbie punktów uzyskanych przez uczestników konkursu, wprowadza się zasadę uszeregowania zajętych miejsc na podstawie punktów przyznanych za poszczególne kryteria konkursowe w następującej kolejności: a/ zgodność wykonania z zapisem nutowym, b/ technika zadęcia, brzmienie dźwięków, c/ wykonanie artystyczne, d/ wygląd zewnętrzny, prezentacja wykonawcy. Każdy z jurorów wypełnia arkusz oceny konkursowej.

 

IV. Wyróżnienie za udział i osiągnięte wyniki

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy i w miarę możliwości odznaki konkursowe:

 

 

VRegulamin Konkursu Muzyki Myśliwskiej

 

1.      Konkurs rozegrany zostanie tylko w kategorii zespołowej z podziałem na cztery klasy: MB, MEs, MD, MSH. Minimalna liczba członków zespołów wynosi 3 osoby. Obowiązują trzy utwory o tematyce myśliwskiej nieprzekraczające łącznie 7 minut. Wolno grać z nut.


2.      Opis klas konkursowych:
Klasa MB - dozwolone tylko rogi Pless in B (bezwentylowe i wentylowe) i rogi Par force in B (bezwentylowe i wentylowe).
Klasa MEs - dozwolone są tylko rogi Par force in Es
Klasa MD - dozwolone są tylko rogi Par force in D
Klasa MSH (SH- salon hubertowski), dozwolone jest wykonanie instrumentalne (na instrumentach muzycznych nie myśliwskich lub rogach myśliwskich i instrumentach nie myśliwskich), a także wykonanie wokalne i wokalno - instrumentalne


3.      Każdy zespół jest zobowiązany przed konkursem przesłać na adres komitetu organizacyjnego partytury utworów dowolnych. Partytury powinny być oprawione i przygotowane w pięciu egzemplarzach, po jednym dla każdego z jurorów


4.      Pozostałym wymagania według "Regulaminu Ogólnopolskich i regionalnych Konkursów Sygnalistów Myśliwskich".

 

 

VI Sygnały Myśliwskie

 

Klasyfikacja konkursowa Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ

 

Klasa "C" i "D"

 

 1. Apel na łowy
 2. Naganka naprzód
 3. Zakaz strzału w miot
 4. Rozładuj broń
 5. Zbiórka myśliwych
 6. Koniec polowania (sygnał obowiązkowy)
 7. Stój
 8. Całość
 9. Zając na rozkładzie
 10. Królik na rozkładzie

 

Klasa "B"

 

 1. Posiłek
 2. Król polowania
 3. Wilk lub ryś na rozkładzie
 4. Jeleń na rozkładzie
 5. Daniel na rozkładzie
 6. Dzik na rozkładzie (sygnał obowiązkowy)
 7. Sarna na rozkładzie
 8. Jenot na rozkładzie
 9. Drapieżnik na rozkładzie
 10. Pióro na rozkładzie

 

Klasa "A" i "G"

 

 1. Pobudka
 2. Powitanie(sygnał obowiązkowy)
 3. Darz Bór
 4. Pasowanie myśliwskie
 5. Żubr na rozkładzie
 6. Niedźwiedź na rozkładzie
 7. Łoś na rozkładzie
 8. Muflon na rozkładzie
 9. Kozica na rozkładzie
 10. Lis na rozkładzie

 

 


Wróć do strony głównej I Międzynarodowego Festiwalu Kultury Myśliwskiej - Oleśnica 2005

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.