strona główna forum dyskusyjne


  

Konkurs Fotograficzny "Łowiectwo w Fotografii"


Organizatorzy Festiwalu mają zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału  w naszym konkursie.

Regulamin:

1. Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim uczestniczyć wszyscy fotografujący z terenu Europy.

2. Zdjęcia powinny mieć chrakter zdjęc przyrodniczych,  a ich tematem powinno być szeroko rozumiane łowiectwo.

3. Każdy uczestnik może nadesłać do 3-5 zdjęć z których każde będzie oceniane osobno. Nie przewidujemy oceny cykłów tematycznych.

4. Format zdjęć czarno-białych i kolorowych musi mieścić się w wymiarach 30x40 cm do 30 x 45 cm, a fotografie mają być wykonane zarówno metodą tradycyjną jak i cyfrową. Na odwrocie zdjęcia należy umieścić tytuł zdjęcia i godło autora (powinno ono mieć formę hasła, nie rysunku).

5. Do każdego zestawu zdjęć lub zdjęcia należy dołaczyć zaklejoną kopertę opatrzoną godłem autora, a zwierajacą nazwisko imię i adres autora oraz adnotację o następującej treści: "Akceptuję regulamin konkursu "Łowiectwo w fotografii" oraz warunki uczestnictwa w konkursie - własnoręczny podpis autora zdjęcia a w przypadku zdjęć wykonanych prze autorów niepełnoletnich również podpis rodzica."
6. Zdjęcia przekazywane na konkurs muszą dotrzeć do organizatorów do dnia do 07.10.2005 (data stempla pocztowego nie ma znaczenia).
7. Udział w konkursie jest bezpłatny.
8. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za zniszczenie lub zaginięcie przesyłek nadesłanych lub osyłanych drogą pocztową.
9. Powołane przez organizatorów jury w składzie: Paweł Świątkiewicz - przewodniczący, Arkadiusz Wojnarowski - członek, członkowie-przedstawiciele Czech i miasta Oleśnicy,  oceni nadesłane prace i przyzna nagrody za pierwsze (1000 zł), drugie (700 zł) i trzecie miejsce (500 zł). Prace nagrodzone pozostają w archiwum organizatrów konkursu

10. Najlepsze w ocenie jury 35 - 50 zdjęć będzie eksponowane na wystawie pokonkursowej na Zamku w Oleśnicy w terminie 1-30.X.2005r.

11. Uroczyste otwarcie wystawy i wręczenie nagród i dyplomów nastąpi  podczas gali w dniu 15.10.2005 o godz. 16 00 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu przy ul. Kochanowskiego 4

12. Laureaci i autorzy  prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej zostaną poinformowani droga pocztową o dokładnym terminie i miejscu  zakończenia konkursu.

13. Pozostałe nadesłane prace zostaną  zwrócone autorom drogą pocztową w terminie                       1- 14.11.2005r

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego wykorzystania zdjęć nadesłanych na konkurs do promocji tego konkursu.
Prace, które nie będą spełniać warunków regulaminowych nie będą brane pod uwagę przez jury.
15. Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega zmianie.
16.Prace należy przysłać na adres:
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu. Ul Reja 10 56-400 z dopiskiem


Wróć do strony głównej I Międzynarodowego Festiwalu Kultury Myśliwskiej - Oleśnica 2005

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.