Zmodyfikowany projekt Statutu PZŁ wg propozycji NRŁ,
wykonany na podstawie propozycji członków PZŁ
przysłanych do redakcji serwisu www.lowiecki.pl


DZIAŁ I

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Polski Związek Łowiecki jest posiadającym osobowość prawną zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, które prowadząi gospodarkę łowiecką poprzez hodowlę i pozyskiwanie zwierzyny oraz działa na rzecz jej ochrony poprzez regulację liczebności populacji zwierząt łownych.

§ 2

Polski Związek Łowiecki zwany dalej Zrzeszeniem działa na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2002 r. nr 42 poz. 372 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą oraz niniejszego statutu.

§ 3

Zrzeszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Zrzeszenia jest m. st. Warszawa.

§ 4

Zrzeszenie ma prawo używać własnego godła, sztandaru, pieczęci, flagi i, barwy oraz oznaki łowieckiej.

§ 5

Zrzeszenie ustanawia i nadaje odznaczenia łowieckie oraz określa wzór oznaki łowieckiej.
Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję
 

Brzmienie §1 przepisane było dosłownie z ustawy i nie musi być powtarzane w statucie. Natomiast statut musi jakoś zaznaczać, że zadania realizowane przez członków tego Zrzeszenia zapisane w ustawie realizuje również samo Zrzeszenie, bo inaczej do nieczego nie byłoby potrzebne. Dlatego ustawowe zadania członków PZŁ przypisujemy w tym paragrafie również Zrzeszeniu. Ponadto dodajemy oczywisty zapis, że PZŁ posiada osobowość prawną, żeby nie trzeba było tego sprawdzać w ustawie.
 
Zmiana kosmetyczna. Oznaka została dodana do §4 określającego symbole, pod którymi występuje Zrzeszenie, pozostawiając odznaczenie łowieckie samodzielnie w §5.
DZIAŁ I

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI


Rozdział II

Zadania Zrzeszenia

§ 6

 1. Do zadań Zrzeszenia należy:
  1. prowadzenie gospodarki łowieckiej,
  2. troska o rozwój łowiectwa i współdziałanie z administracją rządową i samorządową, jednostkami organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i parkami narodowymi oraz organizacjami społecznymi w ochronie środowiska przyrodniczego, w zachowaniu i rozwoju populacji zwierząt łownych i innych zwierząt dziko żyjących,
  3. pielęgnowanie historycznych wartości kultury materialnej i duchowej łowiectwa,
  4. ustalanie kierunków i zasad rozwoju łowiectwa, zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych,
  5. czuwanie nad przestrzeganiem przez członków Zrzeszenia prawa, zasad etyki, obyczajów i tradycji łowieckich,
  6. prowadzenie dyscyplinarnego sądownictwa łowieckiego,
  7. organizowanie szkolenia w zakresie prawidłowego łowiectwa i strzelectwa myśliwskiego,
  8. prowadzenie i popieranie działalności wydawniczej i wystawienniczej o tematyce łowieckiej,
  9. współpraca z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi,
  10. wspieranie i prowadzenie prac naukowych w zakresie gospodarowania zwierzyną,
  11. prowadzenie i popieranie hodowli użytkowych psów myśliwskich i ptaków łowczych,
  12. realizacja innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw środowiska.

 2. Zrzeszenie może prowadzić:
  1. działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach,
  2. stacje naukowo - badawcze.
Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję
 
Zadania Zrzeszenia określiła ustawa, dlatego w statucie nie mogą być inne zadania, niż te wymienione w ustawie.

Propozycja NRŁ usunęła z dotychczasowego statutu zadanie PZŁ "zwalczanie kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego" zapisane tamże w §5 ust.3. Takie zadania powierzono jednak myśliwym i kołom łowieckim w §11 i §34 nowego statutu. Uważamy, że jeżeli zadanie takie przypisano członkom PZŁ, to powinno to być również zadaniem samego Zrzeszenia, ale coż z tego, jeżeli nie ma tego zadania w ustawie, więc nie możemy go wstawić do statutu.
Prowadzenie sądownictwa dyscyplinarnego, to tylko sposób na realizację zadania z ust.5, a nie zadanie samo w sobie, ale ponieważ jest zapisane w ustawie nie może być usunięte z zadań Zrzeszenia w statucie.
Z dotychczasowego statutu usunięto zadanie PZŁ propagowania łowiectwa i ochrony zwierzyny zapisane tamże w §5 ust.14. Uważamy, że jeżeli zadanie takie przypisano członkom PZŁ, to musi to być również zadaniem samego Zrzeszenia, ale coż z tego, jeżeli nie ma tego zadania w ustawie.

DZIAŁ II

CZŁONKOWIE ZRZESZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI,
UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA POLOWANIARozdział III

Postanowienia ogólne

§ 7

 1. Członkami Zrzeszenia są:
  1. osoby fizyczne: a) będące członkami kół łowieckich
   b) nie zrzeszone w kołach łowieckich, zwane dalej członkami niestowarzyszonymi
  2. osoby prawne - koła łowieckie.

 2. Osoby ubiegające się o przyjęcie do Zrzeszenia, po spełnieniu warunków określonych statutem składają : a) deklarację wg wzorów ustalonych przez Naczelną Radę Łowiecką,
  b) uiszczają wpisowe (dotyczy osób fizycznych).
 3.       1.     Właściwym dla przyjęcia deklaracji i wpisowego               od osoby fizycznej jest zarząd okręgowy właściwy               dla miejsca stałego zamieszkania danej osoby, a               w przypadku cudzoziemców, wybrany przez niego               zarząd okręgowy.
  1. Właściwym dla przyjęcia deklaracji od członków założycieli koła łowieckiego jest zarząd okręgowy właściwy dla siedziby koła łowieckiego.
  2. Zarządy, o których mowa w pkt 1 i 2 zwane dalej są "właściwymi zarządami okręgowymi".
 4. Po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 2, osoba ubiegająca się o przyjęcie do Zrzeszenia staje się jego członkiem na mocy zostaje uchwałyą właściwego zarządu okręgowego przyjęta do Zrzeszenia z dniem wpłaty wpisowego i podlega wpisowi do prowadzonego przez niego rejestru. Jeżeli wpisowe nie zostanie uiszczone w ciągu miesiąca od podjęcia uchwały, uchwała zarządu okręgowego traci ważność.
 5. Od uchwały odmownej w sprawie przyjęcia do Zrzeszenia zainteresowanemu przysługuje odwołanie.
 6. Po wyczerpaniu postępowania wewnątrzorganizacyjnego, w sprawach związanych z odmową przyjęcia do Zrzeszenia, zainteresowany może dochodzić swych praw na drodze sądowej przed sądem powszechnym.
 7. Na żądanie członka Zrzeszenia, właściwy zarząd okręgowy powoduje przepisanie go z rejestru powołanego w ust.4, do rejestru w zarządzie okręgowym, właściwym dla koła, którego jest członkiem i zarząd ten staje się dla niego "właściwym zarządem okręgowym" w rozumieniu ust.3 pkt.3 wyżej.

§ 8

 1. Członkom Zrzeszenia - osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym dla łowiectwa może zostać nadane członkostwo honorowe Zrzeszenia.
 2. Członkowie honorowi Zrzeszenia zwolnieni są z płacenia składek na rzecz Zrzeszenia i koła łowieckiego.

§ 9

 1. Prawa i obowiązki członków Zrzeszenia są równe, chyba że niniejszy statut stanowi inaczej.
 2. Ograniczenie praw i obowiązków członków Zrzeszenia może wynikać jedynie z postanowień niniejszego statutu. Przyjętą formą zwracania się do siebie członków Zrzeszenia jest ..."Kolego"... i ..."Koleżanko"...
Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję
 
 
Wykreślono obowiązek wpłacania wpisowego jeszcze przed rozpatrzeniem podania kandydata, bo może nie zostanie przyjęty i po co dodatkowe problemy z wpisowym. Poza tym projekt statutu nie mówił nic co z tym wpisowym w przypadku negatywnej decyzji o przyjęcu; przepada, czy jest zwracane? Lepiej więc po prostu przyjmować wpisowe po pozytywnej decyzji przyjęcia do PZŁ, ale przed wydanie legitymacji potwierdzającej członkostwo.
 

Tym zapisem zagwarantowana zostaje wpłata wpisowego przez nowowstępującego. Gdyby nie zechciał on wpisowego uiścić, a ustawa go do tego obliguje jako warunek uzyskania członkostwa PZŁ, to pozytywna uchwała o przyjęciu powinna mieć okres ważnosci i wygasać np. po 1 miesiącu zwłoki w wpłatą wpisowego.
Jeżeli członek koła, zamieszkały jest poza obszarem działania zarządu okręgowego, który jest właściwym dla jego koła, to ma on problemy z uczestnictwem w imprezach organizowanych w kole, w tym udziału w zawodach strzeleckich, jego wniosek o odznaczenie opiniowany jest gdzie indziej niż on poluje, a z zarządem właściwym dla miejsca zamieszkania wiąże go tylko obowiązek corocznego podstemplowania legitymacji. Dotychczasowy zapis statutu sprawia problemy również członkom PZŁ, obywatelom polskim zamieszkałym na stałe za granicą, których polski adres zamieszkania jest czystą fikcją. Poza tym skarbnik koła ma utrudnionienia związane z przekazywaniem składki PZŁ do innego zarządu okręgowego niż właściy dla koła łowieckiego.
Już paragraf wcześniej różnicuje obowiązki, a więc ust.1 już nie był prawdziwy. Zapis ust.2 mówi tylko o ograniczeniach, a przecież możliwe są nie tylko ograniczenia, ale również roższerzenia praw i obowiązków, stąd zmiana ust.1 lepiej oddaje treść tego paragrafu.
Warto w statucie potwierdzić, jaka jest właściwa forma zwracania się do siebie członków Zrzeszenia.

DZIAŁ II

CZŁONKOWIE ZRZESZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI,
UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA POLOWANIARozdział IV

Prawa członków

§ 10

 1. Członkowie Zrzeszenia mają prawo:
  1. brać czynny udział w wykonywaniu zadań Zrzeszenia, w szczególności związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej,
  2. korzystać z pomocy organów Zrzeszenia w wykonywaniu przez nich swych praw i obowiązków statutowych,
  3. składać oświadczenia we wszystkich przypadkach, w których organy Zrzeszenia mają podjąć uchwały ich dotyczące oraz odwoływać się od tych uchwał,
  4. korzystać z majątku Zrzeszenia, na zasadach określonych uchwałami odpowiednich organów.
 2. Niezależnie od praw wymienionych w ust. 1 członkowie Zrzeszenia - osoby fizyczne mają prawo:
  1. wybierać i być wybieranym do organów Zrzeszenia lub na określoną funkcję,
  2. nosić odznaczenia łowieckie, oznakę łowiecką oraz strój organizacyjny z odpowiednimi dystynkcjami, ustanowionymi w myśl §108 pkt 19,
  3. do wykonywania polować ń indywidualnych oraz uczestniczenia w polowaniach zbiorowych,
  4. uczestniczyć w zawodach strzeleckich, sprawdzianach kynologicznych i ptaków łowczych oraz imprezach organizowanych przez organy Zrzeszenia.
  5. wyrażać swoją wolę powołania przez Właściwe organy Zrzeszenia i kół łowieckich realizując wolę swych członków mogą zwracać się z prośba do właściwych kościołów lub związków wyznaniowych o powołanie duszpasterzy środowisk myśliwych z właściwych kościołów lub związków wyznaniowych.
  6. otrzymywać od organów Zrzeszenia pełną informację o Zrzeszeniu.
  7. wyrażać opinię odnośnie wszystkich spraw dotyczących Zrzeszenia .
Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję
Wykonywanie zadań Zrzeszenia to obowiązek, a nie prawo. Obowiązek ten jest zresztą wymieniony w obowiązkach.
Zapis dotychczasowy dotyczy tylko obowiązków i dopiero po zmianie obejmie również prawa członka, w których członek ma również prawo oczekiwać pomocy Zrzeszenia.
Nie trzeba przywoływać o jakie dystynkcje chodzi, jeżeli jest o nich mowa w innym miejscu statutu.
Po co wymieniać dwa rodzaje polowania, jak mogą pojawić się jeszcze inne oraz zmieniać gramatykę paragrafu.
Konsekwencja wpisania ptaków łowczych do ustawy łowieckiej.
Ust.2 mówi o prawach członków, stąd wstawienie w pkt.5 obowiązków organów Zrzeszenia zakłóca logikę tej cześci statutu. Proponowana zmiana gramatyczna pozwala określić prawo członka, z zachowaniem prawa organów do realizacji woli członków.
Ust.6 i 7, to podstawowe prawa społeczeństwa demokratycznego i nie może zabraknąć tych zapisów w statucie Zrzeszenia.

DZIAŁ II

CZŁONKOWIE ZRZESZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI,
UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA POLOWANIARozdział V

Obowiązki członków

§ 11

Członkowie Zrzeszenia są zobowiązani:
 1. sumiennie wykonywać zadania Zrzeszenia,
 2. przestrzegać prawa łowieckiego, Statutu, uchwał organów Zrzeszenia oraz zasad etyki i tradycji łowieckiej, a także kierować się zasadami koleżeństwa,
 3. dbać o dobre imię łowiectwa polskiego i Zrzeszenia,
 4. ochraniać mienie Zrzeszenia i zwalczać przypadki jego marnotrawienia,
 5. terminowo uiszczać składki członkowskie i inne obowiązujace w Zrzeszeniu opłaty uchwalone przez właściwe organy Zrzeszenia,
 6. brać czynny udział w zwalczaniu kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego,
 7. przestrzegać obowiązujących zasad dotyczących prowadzenia prawidłowej gospodarki łowieckiej z uwzględnieniem zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych,
 8. udostępniać Zrzeszeniu pozyskane trofea łowieckie w celach wystawienniczych i wyceny,
 9. przeciwstawiać się wszelkim niezgodnym z obowiązującym prawem zachowaniom członków Zrzeszenia oraz informować o nich właściwe organy Zrzeszenia.

§ 12

Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 11 członek Zrzeszenia - osoba fizyczna ma obowiązek:
 1. podnosić wiedzę łowiecką,
 2. doskonalić umiejętności strzeleckie według zasad określonych przez Naczelną Radę Łowiecką,
 3. dbać o sprawność broni i optyki myśliwskiej,
 4. składać zeznania i wyjaśnienia na żądanie uprawnionych organów Zrzeszenia,
 5. poddawać się prawomocnym orzeczeniom i postanowieniom sądów łowieckich,
 6. powiadamiać właściwy zarząd okręgowy o zmianach miejsca stałego zamieszkania w terminie 14 30 dni od dokonanej zmiany.
Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję
 

"Zasady koleżeństwa" to nieprecyzyjne pojęcie, nie przystajace do aktu prawnego jakim jest statut. Czy koleżeńskim jest kolega, który informuje o przewinieniu łowieckim organa Zrzeszenia, czy ten, który udaje, że nic nie widział?
Skreślono zapis sugerujący, że organa Zrzeszenia mogą uchwalać opłaty, o których nie ma mic w ustawie, która taksatywnie wymienia z czego może finansować się PZŁ. Wystarczy zapis o innych opłatach obowiązujących w Zrzeszeniu.
Wycena np. szbli dzików kuleje i warto obowiązek wyceny dodać.
Należy dodać obowiązek zwracania uwagi na nieprawidłowości, żeby nie powstało wrażenie, że członek PZŁ może przymykać oko na nieprawidłowości, a tego chyba nie chcemy.
Czyżby tylko doskonalenie się wg zasad określonych przze NRŁ było prawidłowe, a każde inne doskonalenie już nie?

Ten obowiązek jest bezdyskusyjny i nie powinien być pominięty w statucie.
14 dni, to zbyt krótki okres czasu na dopełnienie obowiązku poinformowania o zmianie miejsca zamieszkania, dlatego proponuje się 30 dni.

DZIAŁ II

CZŁONKOWIE ZRZESZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI,
UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA POLOWANIARozdział VI

Członkowie - osoby fizyczne

§ 13

Osoba fizyczna może zostać członkiem Zrzeszenia, jeżeli:
 1. jest pełnoletnia,
 2. korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była karana za przestępstwa wymienione w Prawie łowieckim,
 4. nabyła uprawnienia do wykonywania polowania.

§ 14

Uprawnienia do wykonywania polowania: podstawowe, selekcjonerskie bądź sokolnicze może uzyskać osoba, która spełniła warunki określone ustawą.

§ 15

 1. Osoba ubiegająca się o nabycie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania składa wniosek o przyjęcie na staż w zarządzie koła, ośrodku hodowli zwierzyny lub właściwym zarządzie okręgowym, o którym mowa w §7 ust. 3.
 2. Zarząd koła lub ośrodek hodowli zwierzyny , a także stażysta zobowiązani są o przyjęciu na staż powiadomić właściwy zarząd okręgowy w terminie 14 dni od dnia przyjęcia, przedkładając kopię wniosku oraz stosowną decyzję koła lub ośrodka hodowli zwierzyny.

§ 16

 1. Staż rozpoczyna się z chwilą dokonania rejestracji jego rozpoczęcia przez właściwy zarząd okręgowy i osoba o której mowa w §15 ust. 1 staje się kandydatem do Zrzeszenia, ale rejestracja ta nie może być późniejsza niż w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia z koła.
 2. Właściwy zarząd okręgowy może zobowiązać koło lub ośrodek hodowli zwierzyny Polskiego Związku Łowieckiego, znajdujące się na terenie jego działania do przyjęcia kandydata do odbycia stażu lub skierować na staż w obwodzie pozostającym w dzierżawie Zrzeszenia.

§ 17

Wzór wniosku, o którym mowa w §15 ust. 1, zasady odbywania stażu, sposób jego dokumentowania oraz zaliczania określi Naczelna Rada Łowiecka.

§ 18

Z odbycia stażu zwolnione są:
 1. osoby posiadające wyższe lub średnie wykształcenie leśne,
 2. osoby posiadające inne wyższe wykształcenie o specjalności łowieckiej,
 3. strażnicy łowieccy pełniący swe funkcje przez okres nie krótszy niż 2 lata,
 4. cudzoziemcy oraz obywatele polscy, którzy przebywają z zamiarem stałego pobytu za granicą, jeżeli posiadają aktualne uprawnienia do wykonywania polowania w innym państwie,
 5. osoby, które uprzednio utraciły członkostwo w Polskim Związku Łowieckim.

§ 19

Osoba fizyczna - członek Zrzeszenia - traci członkostwo w Zrzeszeniu w razie:
 1. skreślenia z listy członków Zrzeszenia,
 2. wykluczenia ze Zrzeszenia.

§ 20

 1. Skreślenie z listy członków Zrzeszenia następuje dokonuje właściwy zarząd okregowy w przypadku:
  1. dobrowolnego wystąpienia ze Zrzeszenia,
  2. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwa wymienione w Prawie łowieckim rozdziale X ustawy,
  3. śmierci,
 2. Właściwy zarząd okręgowy może skreślić także członka z listy członków Zrzeszenia w przypadku, gdy zalega on ze składkami lub innymi opłatami na rzecz Zrzeszenia dłużej niż 3 miesiące, po wezwaniu go do zapłaty z terminem płatności na koniec w/w okresu lub w ciągu 14 dni - jeżeli wzywa po tym okresie, a po bezskutecznym upływie wskazanego terminu nie musi już wysłuchiwać zainteresowanego.
 3. Złożenie w terminie odwołania i wpłacenie w tym samym terminie zaległości, o których mowa w ust.2, zobowiązuje zarząd okręgowy do anulowania uchwały o skreśleniu.

§ 21

Członek może być wykluczony ze Zrzeszenia orzeczeniem sądu łowieckiego zapadłym w toku postępowania dyscyplinarnego w razie dopuszczenia się przewinienia łowieckiego.

§ 22

Osoba, o której mowa w §20 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 oraz §21, powinna zobowiązana jest opłacić zaległe składki i inne opłaty na rzecz Zrzeszenia. Zapłata powinna nastąpić jest wymagana w terminie miesiąca od dnia, w którym podjęta została decyzja o utracie utraty członkostwa.

§ 23

 1. Ponowne przyjęcie do Zrzeszenia osoby, o której mowa w §20 ust. 1 pkt 2 może nastąpić po zatarciu skazania a osoby, o której mowa w §21 po upływie 5 3 lat od daty wykluczenia.
 2. Warunkiem ponownego przyjęcia do Zrzeszenia jest wywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w §22.

§ 24

 1. Na wniosek zainteresowanego członka właściwy zarząd okręgowy może urlopowaćuje go na okres nie przekraczający dwóch 5 lat, zawieszając go w prawach i obowiązkach. W stosunku do członków kół łowieckich wymagana jest należy wystąpić o zgodaę zarządów ich kół, a przy jej braku, pozostaje obowiązek płacenia połowy składki koła przez cały okres urlopowania.
 2. Osoba, o której mowa w ust. 1 zobowiązana jest zdeponować we właściwym zarządzie okręgowym legitymację członka PZŁ.

§ 25

O utracie członkostwa w Zrzeszeniu, właściwy zarząd okręgowy bezzwłocznie powiadamia właściwy organ policji.

§ 26

 1. Potwierdzeniem przynależności do Zrzeszenia jest legitymacja Polskiego Związku Łowieckiego.
 2. Legitymację wydają:
  1. członkom honorowym Zrzeszenia - Zarząd Główny;
  2. pozostałym osobom fizycznym - właściwe zarządy okręgowe,
 3. Wzór legitymacji Zrzeszenia ustala Zarząd Główny.
Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję
W projekcie zakłada się, ze obie strony, tj. i organizator stażu i stażysta mają o rozpoczęciu stażu informować zarząd okręgowy. Jest to rozwiązanie sugerujące bałagan w obiegu dokumentacji i obniżające zaufanie stażystów do Zrzeszenia. Należy wrócić do rozwiązania z obecnego statutu, że odpowiedzialność za poinformowanie zarządu okręgowego spoczywa na organizatorze stażu.

Koła są samodzielnymi podmiotami prawnymi odpowiedzialnymi za gospodarkę łowiecką w dzierżawionych obwodach i administracyjne narzucanie im obowiązków oraz osób nie związanych z kołem do realizacji jego zadań jest rozwiązaniem z poprzedniej epoki. PZŁ ma swoje OHZ oraz będzie zgodnie z ustawą prowadzić gospodarkę łowiecką w obwodach nie wydzierżawionych kołom. To tutaj może organizować staże dla kandydatów, którzy będą poźniej członkami niestowarzyszonymi, a koła niech prowadzą staże dla tych, których chcą następnie na członków. Przymus administracyjny spowoduje, że staż w takim kole będzie fikcją, bo kołu w żaden sposób nie będzie zależeć na wiedzy łowieckiej stażysty, któego i tak nie przyjmie w swoje szeregi.
W obecnym statucie podane jest kto skreśla, a w projekcie to pominięto, w związku z tym uzupełniamy ten paragraf o zapis kto skreśla.

Zastępujemy "Prawo łowieckie" słowem ustawa, bo tak definiuje to statut na wstępie.

Skreślamy inne opłaty, bo takich ustawa nie przewiduje
Powrót do zapisów obecnie obowiązującego statutu. Nie może być tak, żeby za zwłokę nawet o jeden dzień w uiszczeniu opłaty, można było skreślić ze Zrzeszenia.

Zapłacenie należności w ciągu 14 dni, pozwoli uchylić uchwałę zarządu i przywrócić członkostwo w Zrzeszeniu.

Słowo "powinna" jest nieprecyzyjne. Należy używać w statucie pojęć jasnych, a takim jest "zobowiązanie" i "wymaganie" zapłaty zaległości, które przy takim zapisie statutowym będzie można egzekwować również przez postępowanie sądowe. W drugiej części tego zapisu jest zmiana celem precyzyjnego i jednakowego dla wszystkich określenia daty wymagania, bo nie zawsze data podjęcia decyzji jest datą rzeczywistej utraty członkostwa, od czego należy liczyć zaległe zobowiązanie.
Powrót do zapisu obecnie obowiązującego statutu. Nie potrzeba tworzyć dodatkowych barier wobec potencjalnych członków, kiedy zainteresowanie łowiectwem maleje.
Znowelizowana ustawa łowiecka wprowadziła zasadę, że uprawnienia łowieckie wygasają po upływie 5 lat od od ustania członkostwa. Dlaczego więc ograniczać urlopowanie do 2 lat? Nie wykonywanie polowania do pięciu lat nie pozbawia uprawnień, dlatego właśnie 5 lat powinno być górną granicą urlopowania.

Przy braku zgody koła, proponujemy płacenie połowy składki koła. Koło rządzi się trochę innymi prawami niż Zrzeszenie, dlatego przy braku zgody koła, pewien obowiązek na członku powinien pozostać.

DZIAŁ II

CZŁONKOWIE ZRZESZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI,
UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA POLOWANIARozdział VII

Koła łowieckie


Postanowienia ogólne

§ 27

 1. Koło łowieckie, zwane dalej kołem, jest zrzeszeniem osób fizycznych członków Zrzeszenia, mających uprawnienia do wykonywania polowania a będących jednocześnie członkami Zrzeszenia.
 2. Koło łowieckie jako członek Zrzeszenia jest jego podstawowym ogniwem organizacyjnym w realizacji celów i zadań łowiectwa.

§ 28

Nazwę koła i jego siedzibę (adres) określa koło we własnym zakresie.

§ 29

 1. Koło posiada osobowość prawną i ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania.
 2. Osobowość prawną koło nabywa i traci z dniem nabycia i utraty członkostwa w Zrzeszeniu.

§ 30

 1. Koła jako członkowie Zrzeszenia podlegają wpisowi do rejestrów kół łowieckich prowadzonych przez właściwe zarządy okręgowe.
 2. Rejestr kół obejmuje:
  1. liczbę porządkową;
  2. nazwę koła;
  3. siedzibę (adres) koła;
  4. datę uchwały właściwego zarządu okręgowego o wpisaniu koła do rejestru;
  5. osoby uprawnione do reprezentacji oraz sposób reprezentowania koła;
  6. datę i podstawę skreślenia koła z rejestru;
  7. uwagi.
 3. Dla każdej pozycji rejestru prowadzi się akta ewidencyjne, w których gromadzi się:
  1. dokument o utworzeniu koła - uchwałę członków założycieli;
  2. uchwałę, o której mowa w ust. 2 pkt 4;
  3. deklarację członków założycieli;
  4. skład zarządu koła;
  5. ewidencję członków koła,
  6. listę członków koła.
 4. Wszelkie zmiany dotyczące danych o których mowa w ust. 2 pkt 2, 3, 5 oraz ust. 3 pkt 4 podlegają wpisowi do rejestru.
 5. O zmianach podlegających wpisowi do rejestru zarząd koła powiadamia właściwy zarząd okręgowy nie później niż w terminie 14 dni od ich dokonania.

§ 31

Koło prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy, statutu Zrzeszenia oraz uchwał organów Zrzeszenia i koła łowieckiego.

§ 32

 1. Koło może być zawiązane i liczyć przez co najmniej 10 osób fizycznych będących członkami Zrzeszenia.
 2. Koło musi liczyć nie mniej niż 10 członków
 3. Założyciele koła kierują do właściwego zarządu okręgowego wniosek o przyjęcie koła do Zrzeszenia. Do wniosku należy dołączyć:
  1. deklarację członkowską podpisaną przez członków założycieli,
  2. uchwałę członków założycieli o założeniu koła,
  3. uchwały o powołaniu organów koła,
  4. listę członków założycieli z podaniem ich adresów zamieszkania, nr PESEL, z datą przystąpienia do Zrzeszenia oraz z numerami legitymacji członkowskich Zrzeszenia i nazwą zarządu okręgowego, który wydał legitymację,
  5. zapewnienie zarządu okręgowego, właściwego z uwagi na położenie obwodu łowieckiego, o gotowości wystąpienia z wnioskiem o jego wydzierżawienie.
 4. Założyciele koła, którzy podpisali i złożyli deklarację członkowską stają się członkami koła z chwilą przyjęcia go do Zrzeszenia.

§ 33

Koło ma prawo używać pieczęci, oznaki i sztandaru, których wzór ustala amodzielnie.

Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję
 

To samo napisane bardziej gramatycznie.
Po co dublować ewidencję członków kół w ZO, jeżeli jest już zgodnie ze statutem prowadzona w kołach? Nie było tego w poprzednim statucie, a po wprowadzeniu do statutu zobliguje ZO do gromadzenia zdublowanej ewidencji w biurach ZO, jakby tam nie było nic innego do roboty. Poza tym nastepny podpunkt nakazuje prowadzić listę członków koła i to ZO powinno wystarczyć, tak jak wystarczało przez ostatnie kilkadziesiąt lat.
To samo znaczenie wyrażone prościej i bardziej zrozumiale.
 

DZIAŁ II

CZŁONKOWIE ZRZESZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI,
UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA POLOWANIARozdział VIII

Zadania koła i sposób ich realizacji

§ 34

Do zadań koła należy:
 1. prowadzenie gospodarki łowieckiej w dzierżawionych obwodach łowieckich zgodnie z przepisami prawa łowieckiego, wieloletnimi planami hodowlanymi oraz w oparciu o zatwierdzone roczne plany łowieckie, a także zgodnie z zasadami selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych;
 2. inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, mających szczególnie na uwadze poprawę warunków bytowania zwierzyny;
 3. zwalczanie kłusownictwa i wszelkich przejawów szkodnictwa łowieckiego;
 4. organizowanie teoretycznego i praktycznego szkolenia podnoszenie wiedzy członków i kandydatów z zakresu łowiectwa;
 5. czuwanie nad przestrzeganiem przez członków i kandydatów do Zrzeszenia prawa łowieckiego oraz zasad etyki łowieckiej i koleżeńskości;
 6. utrzymywanie dobrych stosunków z ludnością zamieszkałą na terenach dzierżawionych obwodów oraz propagowanie wśród niej idei łowiectwa i ochrony środowiska przyrodniczego;
 7. współpraca ze szkołami w prowadzeniu pracy wychowawczej wśród młodzieży z zakresu ochrony zwierzyny, opieki nad nią i zachowania podstaw łowiectwa, jego zadań i roli w zachowaniu naturalnego środowiska przyrodniczego;
 8. realizowanie innych zadań Zrzeszenia określonych prawem łowieckim oraz wykonywanie czynności zleconych przez organy Zrzeszenia;
 9. prowadzenie działalności gospodarczej w celu realizacji statutowych zadań Koła propagowanie kynologii i sokolnictwa,
 10. przeciwdziałanie szkodom łowieckim na uprawach rolnych.

§ 35

Zadania wymienione w §34 koło realizuje może realizować w szczególności przez:
 1. dzierżawienie obwodów łowieckich i prowadzenie w nich gospodarki łowieckiej;
 2. organizowanie polowań;
 3. tworzenie optymalnych warunków bytowania zwierzyny oraz jej ochronę na terenach dzierżawionych obwodów łowieckich;
 4. działania członków, kandydatów do Zrzeszenia oraz zatrudnionych bądź powołanych przez nie strażników łowieckich, prowadzone w celu zwalczania kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego;
 5. organizowanie szkoleń członków i kandydatów do Zrzeszenia podnoszących ich wiedzę z zakresu przepisów dotyczących łowiectwa;
 6. organizowanie udziału członków i kandydatów do Zrzeszenia w zawodach i treningach strzeleckich, kursach, zajęciach praktycznych, wykładach, pokazach myśliwskich i innych imprezach szkoleniowych i propagandowych oraz czytelnictwo prasy łowieckiej;
 7. aktywne uczestniczenie w organizowanych przez Zrzeszenie akcjach propagujących idee łowiectwa i ochrony środowiska;
 8. udzielanie pomocy członkom Koła w rozwijaniu kynologii myśliwskiej i sokolnictwa;
 9. współdziałanie z organizacjami działającymi na terenach dzierżawionych obwodów oraz jednostkami Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w przedsięwzięciach zmierzających do ochrony środowiska naturalnego;
 10. współdziałanie z organami administracji publicznej: a) w zakresie planowania zagospodarowania przestrzennego terenów wchodzących w     skład dzierżawionych obwodów łowieckich,
  b) wykonywania ustawowych i statutowych zadań koła i Zrzeszenia,
 11. podejmowanie prowadzenie działalności gospodarczej, jako podmiot gospodarczy, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach
 12. współpracę z właścicielami i dzierżawcami gruntów rolnych w zakresie ograniczania szkód łowieckich.
Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję
 

Szkolenie zapisane jest do zadań zarządów okręgowych, a wiec te kompetencje się dublują, a poza tym jak koła ma szkolić swoich członków? Zapis o podnoszeniu wiedzy jest tu bardziej zasadny.
Pojęcie "środowiska" jest pojemniejsze, niż tylko przyroda i łowiectwo (np. też utylizacja odpadów), dlatego w statucie należy pojęcie to uściślić.
Proponowany zapis lepiej oddaje rodzaj pracy wychowawczej wśród młodzieży.
Żaden z organów Zrzeszenia nie ma zapisanych w statucie kompetencji zlecania nieokreślonych czynności kołu. Koło nie może więc mieć obowiązków wykonywania nieokreślonych czynności zleconych przez nieokreślone organy Zrzeszenia.
Ust.9 jest sposobem realizacji zadań, zapisanym zresztą w paragrafie niżej, a nie celem, wiec powinien zostac wykreślony. W to miejsce należy dopisać pominięte w statucie zadanie propagowanie kynologii i sokolnictwa.
Nic nie było w statucie o szkodach łowieckich, tak ważnym aspekcie działalności koła.
§ 35 jest otwartą lista propozycji sposobów realizacji zadań koła i dlatego taka zmiana.
Gdzie koło realizuje swoje zadania jest oczywiste i wynika z ustawy, nie trzeba więc tego uszczegóławiać.
Nie tylko kynologia, ale również sokolnictwo powinno zostać uwzględnione.
Koło ma nie tylko podejmować, ale po prostu albo prowadzi albo nie prowadzi działalności gospodarczej, a określenie, że prowadzi ją jako podmiot gospodarczy jest masłem maślanym.
Konsekwencja dodania do zadań koła przeciwdziałania szkodom łowieckim.

DZIAŁ II

CZŁONKOWIE ZRZESZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI,
UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA POLOWANIARozdział IX

Członkowie koła, ich prawa i obowiązki


Nabycie członkostwa

§ 36

Członkiem koła może być każda osoba, która:
 1. uzyskała członkostwo Zrzeszenia;
 2. złożyła własnoręcznie podpisaną deklarację oraz uiściła wpisowe nie później niż w ciągu 10 dni po przyjęciu;
 3. uzyskała akceptację zarządu koła wyrażoną uchwałą o przyjęciu do koła z określonym dniem.

§ 37

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do koła składa w zarządzie koła deklarację według wzoru ustanowionego przez Naczelną Radę Łowiecką.
 2. Poza wyjątkiem wynikającym z ust. 4 oraz określonym w §49 przyjęcia członka Zrzeszenia do koła dokonuje zarząd koła po wysłuchaniu zainteresowanego.
 3. Przyjęcie członka do koła potwierdza się na deklaracji podpisami złożonymi przez dwóch członków zarządu z podaniem daty przyjęcia.
 4. Od decyzji odmownej w sprawie przyjęcia, zainteresowanemu przysługuje odwołanie.

§ 38

Zarząd koła, o przyjęciu członka Zrzeszenia do koła, zobowiązany jest powiadomić w terminie 14 dni od daty przyjęcia właściwy zarząd okręgowy przesyłając mu stosowaną uchwałę.

§ 39

 1. Członek Zrzeszenia może należeć do więcej niż jednego koła.
 2. Członek należący do więcej niż jednego koła zobowiązany jest określić koło łowieckie za pośrednictwem którego opłaca składkę na rzecz Zrzeszenia. Oświadczenie w tym zakresie przedkłada kołu łowieckiemu i właściwemu zarządowi okręgowemu, które zobowiązane jest poinformować o tym zarząd okręgowy.
 3. Prawa i obowiązki członków koła są równe a ich ograniczenie może wynikać jedynie z postanowień niniejszego statutu.

§ 40

 1. Członek koła ma prawo:
  1. wybierać i być wybieranym do organów koła;
  2. oceniać działalność koła, współdecydować o jego sprawach oraz poprzez zgłaszaćnie odpowiedniech wnioskiów do organów koła;
  3. korzystać z opieki i pomocy koła w zakresie wykonywania praw i obowiązków członkowskich;
  4. składać wyjaśnienia we wszystkich przypadkach, w których organy koła mają podjąć uchwały dotyczące jego osoby i odwoływać się od tych uchwał na zasadach ustalonych statutem;
  5. polować indywidualnie i zbiorowo na zasadach określonych prawem łowieckim oraz uchwałami walnych zgromadzeń;
  6. korzystać z majątku koła na zasadach określonych uchwałą walnego zgromadzenia uchwałami walnych zgromadzeń.
  7. otrzymywać w każdym czasie pełną informację o działalności i przedsięwzięciach organizowanych przez koło oraz o jego sytuacji finansowej.
 2. Przepisy ust. 1 pkt 4 mają zastosowanie również do kandydatów do Zrzeszenia.

§ 41

 1. Członek koła jest zobowiązany:
  1. przestrzegać prawa łowieckiego, statutu Zrzeszenia oraz uchwał organów Zrzeszenia i koła a także dobrych obyczajów, zasad etyki i tradycji łowieckiej oraz zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych;
  2. współdziałać z organami Zrzeszenia w wykonywaniu ustawowych i statutowych zadań koła łowieckiego i Zrzeszenia;
  3. sumiennie wykonywać zadania, które zostaną mu zlecone przez organy koła i Zrzeszenia;
  4. ochraniać mienie koła i Zrzeszenia;
  5. regularnie terminowo uiszczać zobowiązania finansowe wobec składki członkowskie i inne opłaty uchwalone przez uprawnione do tego organy koła;
  6. brać czynny udział w zwalczaniu kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego;
  7. podnosić wiedzę łowiecką oraz doskonalić umiejętności strzeleckie;
  8. składać zeznania i wyjaśnienia na żądanie organów Zrzeszenia oraz koła.

 2. Obowiązki określane w ust. 1, z wyjątkiem pkt 5 i 7 dotyczą również kandydatów do Zrzeszenia.
Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję
 
Bez wprowadzonego uzupełnienia, jedynym warunkiem przyjecia do koła byłoby złożenie deklaracji przez członka PZŁ, a więc koło nia miałoby żadnego wpływu na przyjmowanie członków, bo nawet przy negatywnym stanowisku zarządu i WZ, ZO miałby na podstawie tego paragrafu statutu prawo do uchylenia tych uchwał. Dodatkowo zmieniamy zapis dot. wpisowego, każąc go wpłacić w ciągu 10 dni po uchwale przyjmującej do koła, a nie z góry przy składaniu deklaracji.
Po członkowie Zrzeszenia mają deklarować i w kole i w ZO, gdzie płacą składkę. Wystarczy jako koło zbiorowo poinformuje o tym zarząd okręgowy.

Druga cześć zdania jest formą realizacji prawa, zapisanego w pierwszej części zdania, a nie dodatkowym prawem, dlatego wprowadzono tę poprawkę.
Koło powinno pomagać nie tylko w obowiązkach, ale i w prawach.

Niepotrzebnie zawężono w statucie polowanie tylko do indywidualnego, albo zbiorowego, szczególnie, że pojęcia te nie są nigdzie zdefiniowane. Wystarczy po prostu prawo do polowania.
Nie tylko jedno walne zgromadzenie może uchwalać sprawy dotyczące z majątku koła.

To prawo, jako niezbywalne prawo członka każdego zrzeszenia, powinno być w statucie przywołane.
Żaden z organów Zrzeszenia nie otrzymał kompetencji zlecania czegokolwiek członkom koła.
Słowo regularnie nie jest właściwym, bo np. zobowiązania mogą nie być regularne. Poza tym zobowiązania należy nazywać po imieniu i tak zostało to skorygowane.
Nie można stażyście zabronić podnoszenia wiedzy łowieckiej oraz doskonalenia umiejętności strzeleckich, bo z tego będzie zdawał egzamin, żeby do Zrzeszenia wstąpić.

DZIAŁ II

CZŁONKOWIE ZRZESZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI,
UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA POLOWANIARozdział X

Utrata członkostwa w kole

§ 42

Członek traci członkostwo w kole na skutek skreślenia lub wykluczenia z koła.

§ 43

 1. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku:
  1. dobrowolnego wystąpienia z koła;
  2. śmierci członka koła;
  3. ustania członkostwa w Zrzeszeniu.
 2. Zarząd koła może skreślić członka z koła jeśli zalega on z zapłatą składek i innych opłat uchwalonych przez walne zgromadzenie na rzecz koła dłużej niż 3 miesiące, po wezwaniu go do zapłaty z terminem płatności na koniec w/w okresu lub w ciągu 7 dni - jeżeli wzywa po tym okresie, a po bezskutecznym upływie wskazanego terminu nie musi już wysłuchiwać zainteresowanego.
 3. Skreślony winien zostać w ciągu 14 dni powiadomiony przez zarząd na piśmie o treści uchwały o skreśleniu wraz z uzasadnieniem oraz pouczony o trybie odwołania.
 4. Złożenie w terminie odwołania i wpłacenie w tym samym terminie zaległości, o których mowa w ust.2, anuluje uchwałę o skreśleniu.

§ 44

 1. Wykluczenie członka z koła może nastąpić w przypadku:
  1. nieprzestrzegania prawa łowieckiego, lub statutu Zrzeszenia, wyrządzenia kołu znacznej szkody materialnej lub przez swoje działanie przyczynienia się do jej powstania, bądź uporczywego uchylania się od wykonywania obowiązków nałożonych przez uprawnione organy koła;
  2. gdy członek koła rażąco narusza zasady współżycia koleżeńskiego, dobre obyczaje bądź zasady etyki i tradycji łowieckiej co najmniej 1/5 członków koła zażąda wykluczenia.
 2. O umieszczeniu w porządku obrad sprawy dotyczącej wykluczenia członka z koła oraz jej uzasadnieniu zainteresowany oraz pozostali członkowie koła powinni być powiadomieni na piśmie co najmniej na 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia. Zainteresowanego powiadamia się przesyłką za zwrotnym poświadczeniem odbioru.
 3. Wykluczenia dokonuje walne zgromadzenie koła.
 4. W przypadku wykluczenia członka z koła - w myśl ust. 1 pkt 1, zarząd koła ma prawo zawiesić go w prawach członka koła do czasu rozpatrzenia odwołania.
 5. Wykluczony winien zostać w ciągu 14 dni powiadomiony przez zarząd na piśmie o treści uchwały o wykluczeniu wraz z uzasadnieniem oraz pouczony o trybie odwołania.

§ 45

Złożenie odwołania od Podjęta przez zarząd uchwała o zawieszeniu y podjętej zgodnie z §44 ust. 4 nie wstrzymuje jej wykonania jest prawomocna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 46

Członek skreślony lub wykluczony z koła powinna zobowiązany jest opłacić składkę członkowską na rzecz koła w terminie do 30 dni od dnia, w którym ustało członkostwo oraz uregulować wszystkie inne opłaty na rzecz koła.

§47

O utracie członkostwa w kole zarząd koła zobowiązany jest powiadomić właściwy zarząd okręgowy w terminie 14 dni od uprawomocnienia się decyzji o ustaniu członkostwa.

§ 48

Po wyczerpaniu postępowania wewnątrzorganizacyjnego w sprawach związanych z utratą członkostwa w kole, zainteresowany może dochodzić swych praw na drodze sądowej - przed sądami powszechnymi.

§ 49

 1. Ponowne przyjęcie członka do koła, z którego został uprzednio wykluczony, może nastąpić po upływie 3 lat od daty wykluczenia na podstawie uchwały walnego zgromadzenia koła.
 2. Od uchwały podjętej w myśl ust. 1 przysługuje odwołanie nie przysługuje o powtórne rozpatrzenie podania, tylko w przypadku naruszenia formalnych postanowień niniejszego statutu.

§ 50

Warunkiem ponownego przyjęcia do koła jest wywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w §46.

Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję
 
Walne zgromadzenie nie ma uprawnień do uchwalania jakichkolwiek, poza ustawowymi, opłat od członków, dlatego nie należy sugerować takiej możliwości.

Dotychczasową zasadę, że skreślać można dopiero po przekroczeniu zadłużenia ponad 3 miesiące należy przywrócić, z tym, że ponieważ skreślony może przez zapłatę przywrócić swoje członkostwo (patrz niżej), można zrezygnować z wzywania go do złożenia wyjaśnień.

Żeby uniknąć niejasności i niedomówień, o swojej decyzji o skreśleniu zarząd koła powinien poinformować zainteresowanego, bo w przypadku zaległości może naliczył je źle i zainteresowany musi mieć do odwołania pełną informację jak obliczono zobowiązanie, a w przypadku uregulowania przez niego należności we wskazanym terminie, status członka zostaje przywrócony.
Często występujące naruszenia majątku kół lub narażenia koła na stratę upoważnia, żeby takie postępowanie było również podstawą wykluczenia.

"Niekoleżeńskość" nie jest pojęciem definiowalnym i dlatego nie może występować w akcie prawnym. Po prostu należy umożliwić wykluczenie z koła członka, którego 2/3 członków nie chce, ale żeby możliwość taka nie była nadużywana, powinno jej zażądać 20% członków koła.
Konsekwencja zmiany jak wyżej.
Żeby uniknąć niejasności i niedomówień, zarząd koła powinien poinformować zainteresowanego o uchwale o wykluczeniu.
Zmiana dla lepszego gramatycznie brzmienia tego zapisu.
Słowo "powininna" zastąpione zostało słowem bardziej jednoznacznym "zobowiązany".
Każdy członek Zrzeszenia ma prawo do dwuinstancyjnego załatwienia swojej sprawy. W tym wypadku wystarczy, jeżeli druga instancja rozpatrzy odwołanie tylko pod względem uchybień formalnych.

DZIAŁ II

CZŁONKOWIE ZRZESZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI,
UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA POLOWANIARozdział XI

Organy koła

§ 51

Organami koła są;
 1. Walne zgromadzenie jako najwyższa władza koła,
 2. Zarząd koła jako jego organ zarządzający,
 3. Komisja Rewizyjna jako organ kontrolny walnego zgromadzenia.


Walne zgromadzenie

§ 52

 1. Walne zgromadzenie tworzą członkowie koła zebrani zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.
 2. Członek koła może brać udział w walnym zgromadzeniu tylko osobiście.
 3. W walnym zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele organów Zrzeszenia.
 4. W walnym zgromadzeniu mogą uczestniczyć za jego zgodą zaproszeni przez zarząd goście.

§ 53

Do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia należy:
 1. określenie nazwy , i siedziby i adresu koła,
 2. powoływanie (wybór) i odwoływanie zarządu i komisji rewizyjnej oraz ich jego poszczególnych członków, określanie liczby członków zarządu i komisji rewizyjnej, a także sprawowanych funkcji oraz sposobu wyboru;
 3. wybór delegatów na okręgowe zjazdy delegatów, o których mowa w §120 ust. 1;
 4. powoływanie (wybór) i odwoływanie komisji rewizyjnej i jej poszczególnych członków określanie sposobu wyboru zarządu, komisji rewizyjnej i delegatów na zjazdy okregowe;
 5. wykluczanie członków z koła;
 6. uchwalanie planu działalności i budżetu koła;
 7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu i komisji rewizyjnej koła, wykonania budżetu i przyjęcia sprawozdania finansowego, bilansu oraz udzielanie absolutorium członkom zarządu;
 8. uchwalanie wysokości składek na rzecz koła, sposobu oraz terminu ich uiszczania oraz wpisowego, a także innych opłat wnoszonych przez członków na rzecz koła;
 9. zwalnianie w całości lub w części od składek i innych opłat na rzecz koła poszczególnych jego członków;
 10. ustalanie zasad wydawania i cofania zezwoleń na polowania indywidualne oraz zasad zagospodarowywania pozyskanej zwierzyny;
 11. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych i gospodarczych;
 12. podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości oraz wysokości zobowiązań jakie zarząd ma prawo zaciągnąć w imieniu koła;
 13. zatwierdzanie wniosków zgłaszanych przez zarząd lub członków koła o odznaczenia łowieckie, uchwalanie wyróżnień i nagród dla członków koła za zasługi w statutowej działalności;
 14. podjęcie uchwały w sprawie przekazywania na własność dysponowania trofeów łowieckichami zwierzyny pozyskanej zgodnie z zasadami selekcji osobniczej na terenie dzierżawionych obwodów łowieckich;
 15. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia, podziału i rozwiązania koła;
 16. powoływanie komisji problemowych;
 17. uchwalanie regulaminu i porządku obrad walnego zgromadzenia;
 18. uchwalanie wniosków, o których mowa w §120 ust.5 pkt.2 o zwołanie okręgowych zjazdów delegatów;
 19. ustanawianie sztandaru koła oraz logo i wzoru oznaki;
 20. uchwalanie i rozpatrywanie innych nie wymienionych spraw, a przewidzianych w niniejszym statucie , oraz zleconych przez organy Zrzeszenia.
 21. ustanawianie zasad członkostwa honorowego w kole i nadawania takiego tytułu członkom koła na wniosek zarządu koła lub 1/5 jego członków.

§ 54

Walne zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 55

Zwyczajne walne zgromadzenie jest zwoływane przez zarząd raz do roku , w ciągu 45 dni po zakończeniu roku łowieckiego, przede wszystkim w celu rozpatrzenia spraw wymienionych w §53 pkt 6, 7 i 8.

§ 56

 1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie może być zwołane przez zarząd w każdym czasie.
 2. Zarząd zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenia także na żądanie:
  1. komisji rewizyjnej koła;
  2. właściwego zarządu okręgowego Zrzeszenia;
  3. 1/3 ogólnej liczby członków koła.
 3. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem spraw, które mają być przedmiotem obrad.
 4. Zarząd obowiązany jest zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie w terminie 7 dni od otrzymania żądania określonego w ust. 2. Walne zgromadzenie winno w takim terminie, żeby mogło się ono odbyć się nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania.
 5. Nie zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w terminie podanym w ust.4 upoważnia właściwy zarząd okręgowy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

§ 57

Zwołanie walnego zgromadzenia następuje przez pisemne zawiadomienie każdego członka koła co najmniej na 14 dni przed zgromadzeniem z podaniem:
 1. daty, godziny i miejsca mającego się odbyć walnego zgromadzenia;
 2. proponowanego porządku obrad.

§ 58

 1. Uprawnieni do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, w myśl §56 ust. 2, mogą również żądać zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad, tak walnego zgromadzenia zwyczajnego jak i nadzwyczajnego, pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem przynajmniej na 10 dni przed jego terminem.
 2. O zamieszczeniu nowych spraw w proponowanym porządku obrad zarząd zawiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem walnego zgromadzenia.
 3. Skierowanie żądania o umieszczeniu w proponowanym porządku obrad jak i umieszczenie w porządku obrad spraw związanych z odwołaniem i powołaniem członków organów koła przed upływem kadencji oraz z wykluczeniem członka z koła wymaga uzasadnienia.

§ 59

 1. Walne zgromadzenie władne jest podejmować uchwały, gdy zostało zwołane zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu i jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad przyjętym przez to zgromadzenie.
 2. Walne zgromadzenie władne jest podejmować uchwały bez zachowania wymogów ust. 1
  1. o ile uzupełnić proponowany porządek obrad tylko o sprawy nie dotyczące bezpośrednio żadnego członka koła, chyba że obecni są wszyscy członkowie koła i nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu odnośnie samego walnego zgromadzenia jak i podejmowanych uchwał;
  2. uchwała dotyczyć ma bezpośrednio członka koła, a on sam wyraził zgodę na rozpatrzenie sprawy.
 3. W przypadku gdy zwołane walne zgromadzenie nie odpowiada wymogom określonym w statucie należy ponownie zwołać walne zgromadzenie z zachowaniem wymogów §57, które będzie władne podejmować uchwały bez względu na liczbę uczestniczących członków, z wyłączeniem przypadku dotyczącego rozwiązania koła.

§ 60

 1. Walne zgromadzenia wybiera przewodniczącego obrad i sekretarza.
 2. Z przebiegu walnego zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz. Protokół podlega zatwierdzeniu na najbliższym walnym zgromadzeniu koła.
 3. Członkowie koła mogą przeglądać protokoły.

§ 61

 1. Uchwały walnego zgromadzenia obowiązują wszystkich członków koła.
 2. Koło jest zobowiązane przedstawić właściwemu zarządowi okręgowemu protokoły walnych zgromadzeń wraz z podjętymi uchwałami w terminie 30 dni od odbycia walnego zgromadzenia oraz na każde żądanie właściwych organów Zrzeszenia składać oświadczenia i wyjaśnienia, a także przedkładać wymagane dokumenty.

Zarząd koła

§ 62

 1. Zarząd koła składa się od 4 do 7 członków, wybranych spośród członków koła.
 2. W skład zarządu wchodzą: prezes, łowczy, sekretarz, skarbnik.
 3. Walne zgromadzenie może dokonać wyboru większej liczby członków zarządu, powierzając im pełnienie określonych funkcji.
 4. Walne zgromadzenie podejmuje decyzje i dokonuje wyboru członków zarządu przez dokonanie bezpośredniego wyboru do pełnienia poszczególnych funkcji.
 5. Walne zgromadzenie może także
  1. dokonać wyboru odpowiedniej liczby członków, którzy ze swego grona wybierają członków zarządu na poszczególne funkcje. Ukonstytuowanie się zarządu powinno nastąpić przed zakończeniem obrad walnego zgromadzenia dokonującego wyboru.
  2. Walne zgromadzenie może także dokonać w pierwszej kolejności wyboru prezesa zarządu i na jego wniosek, pozostałych członków.
  3. dokonać wyboru jednego zarządu z list zawierających kompletne zarządy, z funkcjami przydzielonymi do poszczególnych kandydatów na każdej liście.
 6. W przypadku określonym w ust. 5 pkt.1 oraz dokonania zmian pełnionych funkcji w ramach zarządu w trakcie jego kadencji, zarząd o zmianach powiadamia niezwłocznie członków koła.
 7. Członek zarządu, który nie uzyskał absolutorium może być odwołany przez walne zgromadzenie zwykłą większością głosów na tym samym posiedzeniu, z pominięciem wymogu umieszczenia w porządku dziennym walnego zgromadzenia sprawy odwołania.
 8. W przypadku przewidzianym w ust. 7 walne zgromadzenie może przeprowadzić wybory uzupełniające do zarządu koła z pominięciem umieszczenia tej sprawy w porządku obrad. Walne zgromadzenie może przeprowadzić także wybory uzupełniające do zarządu koła z pominięciem wcześniejszego umieszczenia tej sprawy w porządku obrad w przypadku stwierdzenia przez walne zgromadzenie zaprzestania pełnienia funkcji.
 9. W przypadku utraty zdolności sprawowania swej funkcji przez członka zarządu lub złożenia przez niego rezygnacji i zaprzestania pełnienia swych obowiązków, zarząd powierza pełnienie obowiązków innemu członkowi zarządu lub też innemu członkowi koła, za jego zgodą, na czas do najbliższego walnego zgromadzenia, a osoba tak powołana spoza członków . Osoba nie będąca członkiem zarządu, w trakcie jego obrad dysponuje jedynie głosem doradczym.

§ 63

 1. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
  1. Posiedzenie zarządu zwołuje i prowadzi prezes, a w przypadku jego nieobecności upoważniony wcześniej przez zarząd inny członek zarządu.
  2. W przypadku nie zwołania przez prezesa posiedzenia zarządu w terminie określonym w ust. 1, posiedzenie zarządu może zwołać upoważniony wcześniej każdy członek zarządu.
 2. Do ważności uchwał potrzebna jest obecność prezesa lub upoważnionego wcześniej członka zarządu.
 3. Z posiedzeń zarządu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący obrad i sekretarz. Protokół podlega zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu zarządu.

§ 64

Do kompetencji zarządu należą wszystkie sprawy koła, z wyjątkiem zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia, a w szczególności:
 1. bieżące kierowanie sprawami związanymi z prowadzeniem gospodarki łowieckiej, działalności gospodarczej i organizacyjnej koła;
 2. realizacja budżetu i prowadzenie sprawozdawczości finansowo-księgowej;
 3. opracowanie projektów planów działalności koła;
 4. wykonywanie uchwał walnego zgromadzenia;
 5. wykonywanie uchwał i zarządzeń organów Zrzeszenia zapisanych w ich kompetencjach;
 6. zawieranie umów z uwzględnieniem §53 pkt 12;
 7. przyjmowanie i skreślanie członków i kandydatów;
 8. organizowanie i prowadzenie szkoleń;
 9. organizowanie praktycznych szkoleń i treningów strzeleckich;
 10. powoływanie i odwoływanie gospodarzy łowisk, do których obowiązków należy organizowanie gospodarki łowieckiej i pracy myśliwych w łowisku w porozumieniu z łowczym koła.
 11. zatrudnianie i zwalnianie oraz powoływanie i odwoływanie strażników łowieckich, i innych pracowników koła, a także wyznaczanie im zakresu obowiązków;
 12. nakładanie na członków kar porządkowych;
 13. nadzór nad stażami kandydatów i ich zaliczanie;
 14. wykonywanie innych zadań nie zastrzeżonych do kompetencji walnego zgromadzenia.

§ 65

 1. Podział obowiązków między członków zarządu następuje wg poniższych zasad:
  1. Prezes zarządu kieruje bieżącą działalnością koła, reprezentuje koło na zewnątrz, kieruje pracą zarządu oraz zwołuje jego posiedzenia i im przewodniczy, a także dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
  2. Łowczy organizuje gospodarkę łowiecką w dzierżawionych obwodach, kieruje pracą gospodarzy łowisk, organizuje polowania, czuwa nad przestrzeganiem przez członków obowiązujących przepisów dotyczących wykonywania polowania, a w szczególności zasad bezpieczeństwa, etyki łowieckiej, dobrych obyczajów myśliwskich i koleżeńskich, opracowuje wnioski do planów hodowlanych, prowadzi ewidencję polowań oraz statystykę w zakresie zagospodarowania obwodów i pozyskania zwierzyny.
  3. Sekretarz sporządza protokoły zebrań zarządu, prowadzi zbiór protokołów walnych zgromadzeń i zarządu, rejestr uchwał walnych zgromadzeń i zarządu, prowadzi korespondencję, ewidencję członków i załatwia wszystkie sprawy związanie z prowadzeniem biurowości koła.
  4. Skarbnik - osobiście lub z pomocą osoby o odpowiednich kwalifikacjach, prowadzi kasę i rachunkowość koła, ściąga wszelkie przypadające na rzecz koła i Zrzeszenia składki i opłaty, czuwa nad prawidłowym wykonywaniem budżetu i prowadzi wszelką dokumentację finansowo-księgową.
 2. Zarząd we własnym zakresie dokonuje szczegółowego podziału kompetencji pozostałych obowiązków między swych członków, informując o tym członków koła.

§ 66

 1. Oświadczenia woli w imieniu koła składają dwaj członkowie zarządu w tym prezes, albo lub jeden członek zarządu i osoba przez zarząd do tego upoważniona. W imieniu koła zarząd składa oświadczenia na piśmie, umieszczając swoje podpisy pod nazwą koła.
 2. Zarząd może udzielić jednemu z członków zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych określonego rodzaju lub czynności szczególnych, związanych z kierowaniem bieżącą działalności koła.

§ 67

Zarząd koła zobowiązany jest zapoznać wszystkich członków z obowiązującymi uchwałami organów Zrzeszenia i koła i na żądanie członka okazać je do wglądu.


Komisja rewizyjna


§ 68

 1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym walnego zgromadzenia, kontroluje całokształt działalności statutowej, organizacyjnej, gospodarczej i finansowej koła.
 2. Komisja rewizyjna składa się z 3-5 członków.
 3. W przypadku stwierdzenia zaprzestania pełnienia funkcji w komisji rewizyjnej, walne zgromadzenie może przeprowadzić wybory uzupełniające, z pominięciem umieszczenia tej sprawy w porządku dziennym.
  1. Członkowie komisji rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego przed zakończeniem obrad walnego zgromadzenia, które dokonało wyboru komisji rewizyjnej.
  2. O zmianach na stanowiskach w komisji rewizyjnej, jej przewodniczący powiadamia niezwłocznie zarząd i członków koła.
 4. Członkowie komisji rewizyjnej pełnią swe funkcje społecznie i nie mogą być z tego tytułu wynagradzani.

§ 69

 1. Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Komisja rewizyjna obowiązana jest dokonać kontroli działalności zarządu, w tym dokumentacji finansowo - księgowej, co najmniej raz w roku.
 2. Posiedzenia komisji rewizyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący.
 3. W przypadku gdy przewodniczący nie zwoła posiedzenia komisji rewizyjnej w terminie i w sprawach określonych w ust. 1, posiedzenia zwołuje co najmniej 2 członków komisji rewizyjnej.
 4. Z posiedzeń komisji rewizyjnej sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i protokolant.

§ 70

Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:
 1. przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli kasy i rachunkowości oraz gospodarczej działalności zarządu koła;
 2. dokonywanie okresowych ocen działalności statutowej zarządu koła;
 3. sporządzanie protokołów z rewizji i ocen działalności oraz innych czynności;
 4. składanie ze swych czynności sprawozdań walnemu zgromadzeniu, zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę rocznego sprawozdania finansowego oraz ocenę pracy zarządu;
 5. składanie wniosków w sprawie absolutorium dla członków zarządu;
 6. współpraca z okręgową komisją rewizyjną.

§ 71

W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń prawa przez zarząd koła lub poszczególnych jego członków, komisja rewizyjna zobowiązana jest powiadomić o tym właściwy zarząd okręgowy Zrzeszenia.


Przepisy wspólne dla zarządu i komisji rewizyjnej

§ 72

 1. Nie można być jednocześnie członkiem zarządu i komisji rewizyjnej.
 2. W skład komisji rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby pozostające z członkami zarządu w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej oraz stosunku zależności służbowej lub pracowniczej Członkowie zarządu i komisji rewizyjnej pełnią swe funkcje społecznie i nie mogą być z tego tytułu wynagradzani.
 3. W skład zarządu nie mogą wchodzić osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa w oparciu o przepisy rozdziału 4 ustawy Członkowie zarządu i komisji rewizyjnej mogą otrzymać zwrot poniesionych przez nich kosztów związanych z pełnionymi funkcjami, na zasadach określonych przez walne zgromadzenie koła.
Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję
 
Nie każde spotkanie członków koła jest walnym zgromadzeniem, co należy zaznaczyć w statucie.
To nie zarząd, ale samo walne zgromadzenia decyduje o obecności gości.
Konieczność zmiany adresu koła zależny jest możliwa w wielu sytuacjach, pozostawienie więc tego kompetencji WZ jest bardzo niewygodne.
Jaśniejsze i lepsze gramatycznie zapisy, niż w dotychczasowe w od ust.2 do ust.4 tego paragrafu.
Sprawozdanie finansowe i bilans, to najważniejsze dokumenty z działalności, pominięte w projekcie statutu NRŁ.
Jeżeli WZ decyduje o zasadach wydawania zezwoleń na polowania indywidualne, to powinno również ustalić zasady cofania tych zezwoleń.
Należy podjąć uchwałę dot. wszystkich trofeów, a nie tylko pozyskanej zgodnie z zasadami selekcji osobniczej, bo co z pozostałymi, w tym z orężem dzika, grandlami jelenia, czaszką drapieżnika, etc.?
To walne zgromadzenie określa swój porządek obrad.
Lepsze zrozumienie treści.

Koła tworzą również swoje logo i należy określić, kto je zatwierdza.
Organy Zrzeszenia moga zlecać tylko to, do czego mają kompetwencje statutowe.
Analogicznie do członka honorowego Zrzeszenia, trzeba dać kołom możliwość ustanawiania członka honorowego koła.
Bardziej jasna definicja zwyczajnego walnego zgromadzenia.
Kiedy zarząd musi wysłać zawiadomienie wynika z terminów statutowych i nie trzeba wprowadzać jeszcze jednego terminu do przestrzegania.
To cały czas jest jeszcze proponowany porządek obrad.
To cały czas jest jeszcze proponowany porządek obrad.
To cały czas jest jeszcze proponowany porządek obrad.
Dopiero po przyjęciu przez WZ, porządek obrad staje się obowiązujący.
Uzupełnienie porządku obrad w projekcie NRŁ, możliwe przy zgo dzie zainteresowanego i braku sprzeciwu z sali pomija prawa osób nieobecnych, które znając inny proponowany porządek obrad, mogły chcieć uczestniczyć w WZ. Wybór przez członka dogodnego dla niego momentu rozpatrzenia jego sprawy, np. wtedy kiedy nieobecne są na WZ osoby przeciwnego zdania, może być nadużywany. Również możliwe było zablokowanie rozpatrzenia danej sprawy przez jednego członka, nawet jeżeli wszyscy członkowie koła sa obecni.

Poprawiamy te mankamenty wprowadzając zasadę, że wszystkie sprawy, które nie dotyczą bespośrednio praw i obowiązków członków, mogą być do porządku obrad dodane, a te ostatnie, tylko jeżeli obecni są wszyscy członkowie koła.
Poprawka gramatyczna.
Ten sposób był wykorzystywany przez niektóre koła w przeszłości i może pozostać w nowym statucie.
Korekta porządkowa.
Zapis skreślono, bo pozbawia członków koła, nieobecnych na WZ, prawa do wyboru zarządu. Poza tym, można byłoby przy pomocy tego przepisu manipulować wyborami, bo członek zarządu mógłby rezygnować na korzyść innego członka koła, który byłby wybrany przez obecnych na WZ, a może nieobecni byliby zdecydowanie przeciw.
Jeżli powierzyć, to tylko za zgodą zainteresowanego.
Poprawka gramatyczna.
Jak prezes zaniemoże, albo "zastrajkuje", a wcześniejszej uchwały na ten temat nie było, to wg. projektu statutu NRŁ nie będzie można w ogóle zwołać posiedzenia.
Uzupełniono o obowiązującą sprawozdawczość finansowo-księgową.
Uchwały i zarządzenia wobec koła mogą wynikać tylko z kompetencji organów Zrzeszenia.
Przywołani statutem gospodarze łowisk nie są nigdzie zdefiniowani, więc należało uzupełnić ten punkt o obowiązki, jakie tym gospodarzom się powierza.
Należy jasno powiedzieć, kto nadzoruje i zalicza staż kandydatom na członków Zrzeszenia.
Konsekwencja zapisu kompetencji zarządu wobec gospodarzy.
Konsekwencja rezygnacji z pojęcia koleżeńskości w całym statucie.
Główne kompetencje sa rozdzielone w ustępie wyżej. Pozostaje podzielić pozostałe obowiązki, co też wprowadamy do tego zapisu.
Jeżeli zgodnie w paragrafem wyżej, do prezesa należy reprezentowanie koła na zewnątrz, to musi być on obecny przy skłądaniu oświadczeń woli. Nie zawsze oświadczenie można składać na piśmie, np. zeznania strony podczas rozprawy w sądzie.
Nie można pełnomocnictwa zawężać tylko do jednych spraw, bo co w przypadku innych spraw, np. przy zakupie nieruchomości lub występownia adwokata sądzie.
Niepotrzebne ograniczenie, bo członkowie komisji rewizyjnej mogą zmienić przewodniczącego w każdym czasie.
Skreślony zapis został przeniesiony do §72, jako wspólny również dla zarządu koła.
Ograniczenia biernego prawa wyborczego z propnowanych przez NRŁ tytułów to napiętnowanie z góry, że każda relacja rodzinna między członkiem zarządu i komisji rewizyjnej oraz każda działalność gospodarcza w obszarze łowiectwa jest krętactwem i oszustwem. Takie postawienie sprawy jest dla tych osób obraźliwe, a jeżeli takie sytuacje w marginalnych sytuacjach wystąpią, to członkowie koła mogą odwołać członków organów koła w każdym czasie. Niech koło wybiera do swoich organów kogo chce, szczególnie, że w kołach tylko z 10 członkami, przy dotychczasowym zapisie, w ogóle może nie dojść do wyboru organów koła.

Zamiast skreślonych ustępów, wprowadzamy jasne zapis dotyczące zasad pobierania przez członków organów koła pieniędzy, za wykonywanie swoich funkcji.

DZIAŁ II

CZŁONKOWIE ZRZESZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI,
UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA POLOWANIARozdział XII

Majątek i fundusze koła


Wpisowe i składka

§ 73

Koło może tworzyć fundusze oraz nabywać i zbywać składniki majątkowe.

§ 74

 1. Na majątek koła składa się:
  1. majątek trwały, wartości niematerialne i prawne,
  2. majątek obrotowy
   - środki pieniężne,
   - należności i roszczenia
  3. doprzychody:
   - z wpisowego, składek członkowskich i innych opłat uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Koła, dotacje i darowizny, dobrowolne świadczenia osób fizycznych i prawnych oraz z imprez organizowanych przez koło,
   - wpływy z gospodarki łowieckiej,
   - doprzychody z prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. Wysokość wpisowego do koła nie może przekraczać pięciokrotnej rocznej składki do Zrzeszenia.
 3. Poza wpisowym koło nie ma prawa pobierać od nowowstępujących jakichkolwiek innych świadczeń finansowych, w tym darowizn.
 4. Walne Zgromadzenie określa sposób i terminy uiszczania składek.
 5. Uzyskane dochody koła przeznacza się na finansowanie jego działalności statutowej.
 6. Rok gospodarczy w kole trwa od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego.
Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję
 
Finansowanie Zrzeszenia i koła, może odbywać się tylko z tytułów określonych w ustawie i walne zgromadzenie nie ma kompetencji dla uchwalania jakichkolwiek innych opłat.
W nomenklaturze finansowej i podatkowej nie używa się słowa "dochody", tylko "przychody"

DZIAŁ II

CZŁONKOWIE ZRZESZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI,
UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA POLOWANIARozdział XIII

Utrata członkostwa w Zrzeszeniu

§ 75

Koło traci członkostwo Zrzeszenia w razie:
 1. wykluczenia koła ze Zrzeszenia;
 2. rozwiązania koła.

§ 76

 1. Wykluczenie koła ze Zrzeszenia może nastąpić, gdy członkowie koła lub jego organy w sposób rażący naruszają przepisy prawa łowieckiego, statutu Zrzeszenia, uchwały organów Zrzeszenia oraz dyscyplinę organizacyjną , a walne zgromadzenie koła zwołane w tej sprawie na żądanie zarządu okręgowego, nie zbiera się.
 2. Walne Zgromadzenia przywołane w ust.1, zobowiązane jest podjąć uchwały w sprawach zarzutów zarządu okręgowego, a informację o możliwym wykluczeniu koła ze Zrzeszenia należy przedstawić wszystkim członkom koła w piśmie zwołującym walne zgromadzenie.

§ 77

Rozwiązanie koła następuje w przypadkach:
 1. Podjęcia przez walne zgromadzenie koła uchwały o jego rozwiązaniu.
 2. Podjęcia uchwały przez okręgową radę łowiecką właściwą wg siedziby koła w przypadku:
  a) zmniejszenia się liczby członków koła poniżej 10 i nie uzupełnienia przez koło liczby członków w terminie 6 miesięcy;
  b) nie dzierżawienia przez okres co najmniej jednego roku żadnego obwodu łowieckiego, pomimo istnienia oferty na dzierżawę obwodu.

§ 78

W razie wykluczenia koła ze Zrzeszenia lub jego rozwiązania, następuje likwidacja koła.

Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję
 
Poszczególnych członków koła, rażąco naruszających prawo łowieckie, kara się przez sądy powszechne i sądy łowieckie, w tym wykluczeniem z PZŁ. Dlaczego za ich postępowanie można byłoby wykluczać z PZŁ całe koło? To byłaby zbiorowa odpowiedzialność, dlatego dokonaliśmy odpowiedniego skreślenia w tym paragrafie.
Dopisaliśmy do tego paragrafu konkretna procedurę, która może doprowadzić do wykluczenia koła z PZŁ. Ważnym elementem tej procedury jest stanowisko członków kołą, wyrażone w sprawie zamierzomnego wykluczenia na specjalnie zwołanym walnym zgromadzeniu. Członkowie koła muszą być świadomi, że nad kołem wisi groŸba wykluczenia z PZŁ.
Dopisliśmy ten warunek, żeby była całkowita jasność, czy koło nie dzierżawi obwodu z powodów leżących po jego stronie. Jeżeli wolnego obwodu wolnego nie ma, to niech koło czeka na niego, a nie zostaje z PZŁ usunięte.

DZIAŁ II

CZŁONKOWIE ZRZESZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI,
UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA POLOWANIARozdział XIV

Łączenie się, podział oraz likwidacja koła


Łączenie się kół

§ 79

Koło może w każdym czasie połączyć się z innym kołem na podstawie uchwał walnych zgromadzeń łączących się kół.

§ 80

Uchwały o połączeniu powinny zawierać:
 1. oznaczenie koła przejmującego i przejmowanego;
 2. datę połączenia.

§ 81

Podstawę rachunkową połączenia stanowią sprawozdania finansowe łączących się kół, sporządzone na dzień połączenia.

§ 82

Połączenie wywiera skutek od chwili wpisania go do rejestru właściwego zarządu okręgowego i wykreślenia koła przejmowanego.

§ 83

Członkowie, którzy w chwili połączenia należeli do koła przejmowanego, stają się członkami koła przejmującego.

§ 84

Wskutek połączenia majątek koła przejętego przechodzi na koło przejmujące a wierzyciele i dłużnicy pierwszego stają się wierzycielami i dłużnikami drugiego.

§ 85

 1. Niezwłocznie po podjęciu uchwał o połączeniu zamiast zarządu i komisji rewizyjnej koła przejmowanego, działa z Zarząd i komisja rewizyjna koła przejmującego przejmują obowiązki zarządu i komisji rewizyjnej koła przejmowanego w momencie zarejestrowania zmian zgodnie z §82 statutu.
 2. Jeżeli uchwały walnych zgromadzeń o połączeniu tak stanowią, p Po wpisie połączenia do rejestru, koło dokonuje niezwłocznie wyboru nowego zarządu i komisji rewizyjnej na okres do końca kadencji tak jak dotychczasowego zarządu.


Podział koła

§ 86

Koło może podzielić się na podstawie uchwały walnego zgromadzenia w ten sposób, że z jego wydzielonej części zostaje utworzone nowe koło.

§ 87

 1. Uchwała o podziale koła powinna zawierać:
  1. oznaczenie dotychczasowego koła i koła powstającego w wyniku podziału;
  2. listę członków przechodzących do nowego koła powstałą w oparciu o dobrowolne oświadczenie członków;
  3. zatwierdzenie sprawozdania finansowego koła i planu podziału składników majątkowych i finansowych oraz określenie procentowego udziału koła dotychczasowego i powstającego w dzielonym majątku;
  4. datę podziału koła.
 2. Koła dotychczasowe i koło powstające winny dzierżawić lub mieć gwarancję wydzierżawienia obwodu łowieckiego.

§ 88

Niezwłocznie po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały o podziale koła zebranie członków przechodzących do nowego koła:
 1. określa ilość członków zarządu, funkcję w zarządzie, sposób jego wyboru oraz dokonuje wyboru zarządu ilość członków komisji rewizyjnej,
 2. dokonuje wyboru zarządu i komisji rewizyjnej.

§ 89

Zarząd koła powstającego jest obowiązany w terminie 14 dni od jego wyboru wystąpić z wnioskiem do właściwego zarządu okręgowego Zrzeszenia o wpisanie koła do rejestru a zarząd koła dotychczasowego - z wnioskiem o wpisanie do rejestru jego podziału.

§ 90

Wskutek podziału koła, na koło powstające przechodzą z chwilą jego zarejestrowania wynikające z planu podziału składniki majątkowe oraz prawa i zobowiązania. W tym też zakresie wierzyciele i dłużnicy dotychczasowego koła stają się wierzycielami i dłużnikami powstającego koła. Za zobowiązania powstałe przed podziałem koło dotychczasowe i nowopowstające odpowiadają proporcjonalnie do przejętego majątku.

§ 91

Niezwłocznie po dokonaniu rejestracji o podziale koła zarząd koła zwołuje walne zgromadzenie celem podjęcia uchwał, o których mowa w §53 pkt 1, 6, 8, 10, 14.

§ 92

Przy podziale koła i rejestracji koła nowopowstającego stosuje się odpowiednio przepisy §30 niniejszego statutu.


Likwidacja koła

§ 93

Likwidacji koła dokonuje ostatni zarząd koła lub likwidatorzy powołani przez walne zgromadzenie koła.

§ 94

W przypadku nie powołania likwidatora przez walne zgromadzenie koła w terminie 30 dni od daty uchwały o rozwiązaniu koła bądź jego wykluczeniu ze Zrzeszenia likwidatora powołuje właściwy zarząd okręgowy.

§ 95

Likwidatorzy koła obowiązani są:
 1. powiadomić niezwłocznie właściwy zarząd okręgowy Zrzeszenia o powierzeniu im likwidacji z podaniem swoich nazwisk, imion i adresów do korespondencji;
 2. złożyć właściwemu zarządowi okręgowemu:
  a) bilans otwarcia likwidacji,
  b) sprawozdanie z dokonanej likwidacji koła.

§ 96

W przypadku uchylania się przez likwidatorów od przeprowadzenia likwidacji koła, albo nie zakończenia likwidacji koła w terminie 12 miesięcy od powołania likwidatora właściwy zarząd okręgowy władny jest odwołać likwidatorów i powołać nowych.

§ 97

 1. W przypadku likwidacji koła jego majątek przeznacza się na zaspokojenie zobowiązań koła. Majątek pozostały po likwidacji koła przechodzi na cele społeczne związane z łowiectwem, oznaczone w uchwale walnego zgromadzenia koła.
 2. Jeżeli zwołane przez likwidatora walne zgromadzenie nie jest w stanie podjąć decyzji o przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji lub mimo zwołania walne zgromadzenie nie jest w stanie się odbyć, decyzję o przeznaczeniu majątku podejmuje właściwy zarząd okręgowy Zrzeszenia.
Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję
 
Pojęcie "niezwłocznie" jest mało precyzyjne, dlatego termin ten dookreślamy dokładnie ten moment, nadając równocześnie temu przepisowi lepsze brzmienie gramatyczne.
Niezależnie od stanowiska walnych zgromadzeń, nowe koło powinno wybrać swoje organy, żeby w nowym kole członkowie jego organów pochodzili z wyboru.
Uzupełniono zapis o sprawę określenia liczby członków komisji rewizyjnej, o czym w propozycji NRŁ zapomniano.
 

DZIAŁ III

ORGANY ZRZESZENIA, ICH ZADANIA I KOMPETENCJERozdział XV


Organy Zrzeszenia

§ 98

 1. Centralnymi Krajowymi organami Zrzeszenia są:
  1. Krajowy Zjazd Delegatów, jako najwyższa władza Zrzeszenia,
  2. Naczelna Rada Łowiecka,
  3. Zarząd Główny,
  4. Kapituła Odznaczeń Łowieckich,

 2. Okręgowymi organami Zrzeszenia są:
  1. Okręgowy Zjazd Delegatów,
  2. Okręgowe Rady Łowieckie,
  3. Zarządy Okręgowe

 3. Organami postępowania dyscyplinarnego są:
  1. Główny Sąd Łowiecki i okręgowe sądy łowieckie,
  2. Główny Rzecznik Dyscyplinarny i okręgowi rzecznicy dyscyplinarni

 4. Organami kontroli wewnętrznej są Główna Komisja Rewizyjna i okręgowe komisje rewizyjne.

§ 99

Obowiązki nakładane na członków Zrzeszenia, koła łowieckie oraz organy Zrzeszenia mogą wynikać tylko z ustawy lub niniejszego statutu.

Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję
 
Ustawa łowiecka używa pojęcia organów krajowych, nie można wiec nazywać ich w statucie centralnymi. Dla spójności i jasności statutu, zapis §99 przepisany z ustawy, o pozycji zjazdu w Zrzeszeniu, zamieszczamy od razu w §98.
W tej kwestii projekt statutu nigdzie nie wypowiada się jednoznacznie i dlatego, to oczywiste na gruncie państwa prawa stwierdzenie, powinno zostać dodane do statutu.

DZIAŁ III

ORGANY ZRZESZENIA, ICH ZADANIA I KOMPETENCJE


Rozdział XVI

Krajowy Zjazd Delegatów

§ 100

Krajowy Zjazd Delegatów stanowią delegaci wybrani przez Okręgowe Zjazdy Delegatów.

§ 101

 1. Krajowy Zjazd Delegatów może być zwoływany przez Naczelną Radę Łowiecką w każdym czasie, ale nie rzadziej niż dwa razy w ciągu kadencji: na początku kadencji po wyborze delegatów na Zjazd i po dwóch latach kadencji.
 2. Krajowy Zjazd Delegatów po dwóch latach kadencji odbywa się w ciągu 90 dni od zakończenia roku finansowego.

§ 102

 1. Krajowy Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Naczelną Radę Łowiecką w terminie 45 dni od otrzymania pisemnego wniosku, z proponowanym porządkiem obrad, od:
  1. ministra właściwego do spraw środowiska
  2. co najmniej 1/5 liczby Okręgowych Rad Łowieckich;
  3. co najmniej 1/5 delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów;
  4. Zarządu Głównego.

§ 103

 1. Do delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów oraz do ministra właściwego do spraw środowiska, należy wysłać zawiadomienie o Zjeździe na 30 dni przed terminem Zjazdu, wraz z projektem proponowanego porządku obrad oraz listą kandydatów na Łowczego Krajowego.
 2. W Krajowym Zjeździe Delegatów mogą brać udział członkowie organów Zrzeszenia, członkowie honorowi, przedstawiciel ministerstwa środowiska i osoby zaproszone przez Prezesa NRŁ, ale bez czynnego i biernego prawa wyborczego, jak również sprawozdawcy mediów.

§ 104

 1. Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów wybierani są przez Okręgowe Zjazdy Delegatów, w stosunku jeden delegat na każdą rozpoczętą liczbę pięciuset członków Zrzeszenia, według terenu działania Okręgowej Rady Łowieckiej, w której opłacają składkę członkowską w Zrzeszeniu.
 2. Mandaty delegatów na Zjazd zachowują ważność przez całą kadencję, chyba, że delegat zostaje mandatu pozbawiony zgodnie z niniejszym statutem.

§ 105

Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:
 1. uchwalanie Statutu Zrzeszenia i jego zmian;
 2. podział terytorium kraju na okręgi PZŁ;
 3. ustalanie kierunków i zasad realizacji zadań Zrzeszenia;
 4. skrócenie bieżącej kadencji organów Zrzeszenia i kół łowieckich;
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Naczelnej Rady Łowieckiej;
 6. powołanie Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej spośród delegatów na Zjazd Krajowy;
 7. powołanie Łowczego Krajowego;
 8. powołanie Prezesa Głównego Sądu Łowieckiego;
 9. odwołanie Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej powołanego przez tę Radę;
 10. odwołanie Łowczego Krajowego powołanego przez Naczelną Radę Łowiecką;
 11. odwołanie Prezesa Głównego Sądu Łowieckiego powołanego przez Naczelną Radę Łowiecką;
 12. udzielenie absolutorium Łowczemu Krajowemu i Zarządowi Głównemu za okresy dwuletnie;
 13. nadawanie członkostwa honorowego Zrzeszenia;
 14. ustanawianie godła, barw, sztandaru oraz flagi Zrzeszenia;
 15. uchwalanie zasad ustalania wpisowego i składki członkowskiej;
 16. ustanawianie odznaczeń Polskiego Związku Łowieckiego oraz wzoru oznaki Zrzeszenia;
 17. uchwalanie regulaminu obrad Krajowego Zjazdu Delegatów i jego porządku obrad;
 18. tworzenie komisji problemowych przygotowujących uchwały Zjazdu;
 19. określenie kwoty powyżej której obciążanie majątku i nabywanie bądź zbywanie nieruchomości wymaga uchwały Naczelnej Rady Łowieckiej;
 20. podczas obrad zjazdu wszystkie kompetencje Naczelnej Rady Łowieckiej;
 21. wykonywanie innych zadań określonych Statutem.
Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję
 
Według znowelizowanej ustawy Krajowy Zjazd Delegatów jest organem najwyższej władzy Zrzeszenia. Najwyższa zgodnie z ustawą władza Zrzeszenia musi posiadać najważniejsze i najbardziej znaczące dla działania Zrzeszenia kompetencje. Tak wiec w stosunku do dotychczasowych kompetencji Zjazdu, należy powierzyć Zjazdowi prawo powoływania najwyższych stanowisk w Zrzeszeniu: prezesa NRŁ, Łowczego Krajowego i Prezesa Głównego Sądu Łowieckiego. Te trzy osoby stają na czele najważniejszych organów w Zrzeszeniu. Nie powierzenie najwyższemu organowi władzy Zrzeszenia tej kompetencji byłoby zamachem na ustawową pozycję Zjazdu i należy się tylko dziwić, że uchwalający poprzedni statut Zjazd Krajowy, tak łatwo pozbył się swej władczej roli w podstawowych dla działania każdej organizacji decyzjach kadrowych.

Argument najczęściej przeciwstawiany powyższej zasadzie wskazywał na powstanie problemu w przypadku ustąpienia lub zaprzestania pełnienia obowiązków przez osoby zajmujące w/w kluczowe stanowiska w Zrzeszeniu. W obecnym kształcie ustawy łowieckiej argument ten stracił zupełnie na znaczeniu. Ustawa w nowym brzmieniu powierzyła NRŁ realizacja innych zadań przewidzianych statutem pomiędzy Krajowymi Zjazdami Delegatów. Tak więc powierzenie NRŁ obowiązku powołania nowych osób na w/w stanowiska w przypadku opuszczenia tych stanowisk przez osoby wybrane na Zjeździe jest naturalną konsekwencją zmian dokonanych w ustawie.

Dodatkową kompetencją, której Zjazd Krajowy dotychczas nie posiadał, powinno być określania ilości okręgów, na jakie dzieli się Zrzeszenie. Tak decyzja jest kluczową dla PZŁ i dlatego powinna być powierzona najwyższej jego władzy.

Pproponujemy, żeby kadencja wszystkich organów Zrzeszenia skrócona została do 4 lat, a Krajowy Zjazd Delegatów obradował nie jak dotychczas tylko raz na początku kadencji, ale żeby podsumował działalność NRŁ, ZG i Łowczego Krajowego również w połowie kadencji, tj. po dwóch latach. Jeżeli Zjazd ten jest ustawowo najwyższą władza Zrzeszenia, to niepoważnym jest, żeby oddawał on swoją władzę aż na 5 lat innym organom Zrzeszenia. Okres 4-letni jest wystarczający, żeby zrealizować stawiane sobie przed rozpoczęciem kadencji cele, tak w organach Zrzeszenia, jak i w organach koła łowieckiego, a częstsza niż raz na 5 lat aktywizacja członków do dyskusji o działalności Zrzeszenia i koła jest jak najbardziej potrzebna.

Uprawnienia do zwołania Krajowego Zjazdu Delegatów (również zjazdów okręgowych) zostały złagodzone w propozycji użytkowników serwisu "Łowiecki", bo zamiast dotychczasowych 1/3 liczby ORŁ, proponuje się, żeby już 1/5 ORŁ mogło zwołać Zjazd Krajowy. 20% to jest już znaczącą liczbą i nie ma co utrzymywać tej wielkości na zaporowej wysokości 33%. Zmniejszenie wymaganej granicy może uaktywnić ORŁ do bardziej aktywnego działania również dla dobra całego Zrzeszenia, a nie tylko na rzecz swojego okręgu.

Wprowadzony przez nas obowiązek zgłaszania się kandydatów na Łowczego Krajowego, również i na łowczych okręgowych, wcześniej niż podczas obrad organu wybierającego daje wyborcom możliwość zapoznania się z dotychczasową działalnością kandydatów i przedyskutowania tych kandydatur z członkami Zrzeszenia. Poza tym zniknie argument o przynoszeniu kandydatów w teczce, na czym tylko dobrze wyjdzie wizerunek Zrzeszenia.

Propozycja statutu PZŁ wg NRŁ przypisuje Zjazdowi Krajowemu 8 zadań, z czego połowa to sprawy na pewno nie najważniejsze dla działalności PZŁ. A sobi esamej NRŁ przypisuje aż 22 zadania, z czego 18 najwyższej wagi, a więc kilkakrotnie więcej niż przypisanych Zjazdowi. W naszej propozycji statutu, zadań przypisanych Krajowemu Zjazdowi Delegatów jest jest 3-krotnie więcej niż w projekcie NRŁ. Żeby ostatecznemu podziałowi tych kompetencji nie można było zarzucić niezgodności z ustawą, wprowadzamy zapis, że Zjazd posiada również wszystkie kompetencje NRŁ w czasie kiedy obraduje. To najlepszy sposób zagwarantowania Zjazdowi władczej kompetencji wobec NRŁ, która od statutu z 1946 roku zabiera Zjazdowi w kolejnych statutach poszczególne jego kompetencje

DZIAŁ III

ORGANY ZRZESZENIA, ICH ZADANIA I KOMPETENCJE


Rozdział XVII

Naczelna Rada Łowiecka

§ 106

W skład Naczelnej Rady Łowiecką wchodzi Prezes oraz członkowie w sumarycznej liczbie 50 osób, wybrani przez Krajowy Zjazd Delegatów spośród delegatów na ten Zjazd.

§ 107

 1. NRŁ dokooptuje do swego składu nowego członka spośród osób posiadających mandat delegata na Krajowy Zjazd Delegatów, w ciągu 90 dni po zaprzestaniu pełnienia funkcji przez dotychczasowego członka, z zastrzeżeniem ust.2;
 2. Możliwość kooptacji w sposób określony w ust.1 nie może dotyczyć składu Rady pochodzącego z wyboru, jeżeli jego liczba zmniejszy się do 40 osób. Gdyby ilość osób w NRŁ pochodząca z wyboru zmniejszyła się do 40, to Rada działa w pozostałej liczbie osób pochodzących z wyboru i osób dokooptowanych do tego czasu, bez możliwości dalszego uzupełniania liczby członków.

§ 108

Do kompetencji Naczelnej Rady Łowieckiej należy:
 1. zwoływanie Krajowego Zjazdu Delegatów w sytuacjach przewidzianych Statutem;
 2. przedkładanie Krajowemu Zjazdowi Delegatów sprawozdania za okres od poprzedniego Zjazdu;
 3. nadzorowanie wykonywania uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów;
 4. uchwalanie regulaminów i zasad przewidzianych w Statucie Zrzeszenia;
 5. uchwalanie zasad organizacyjnych dotyczących członków niestowarzyszonych;
 6. uchwalanie rocznych planów działalności i preliminarzy budżetowych Zrzeszenia;
 7. zatwierdzanie preliminarzy budżetowych uchwalanych przez Okręgowe Rady Łowieckie;
 8. zatwierdzanie rocznego sprawozdania wykonania budżetu Zrzeszenia, bilansu i rocznego sprawozdania finansowego Zarządu Głównego;
 9. ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz rozdziału składek między budżety Zarządu Głównego i Zarządów Okręgowych Zrzeszenia, z zastrzeżeniem §128 pkt.18;
 10. uchwalanie wytycznych dotyczących racjonalnej gospodarki łowieckiej,
 11. uchwalanie zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych;
 12. kodyfikowanie zasad i sposobu pielęgnacji etyki i tradycji łowieckiej;
 13. powoływanie:
  1. wiceprezesa NRŁ spośród członków Rady na wniosek Prezesa Rady;
  2. sędziów Głównego Sądu Łowieckiego na wniosek Prezesa Głównego Sądu Łowieckiego;
  3. Łowczego Krajowego, ale tylko w przypadku zaprzestania pełnienia funkcji przez Łowczego wybranego przez Krajowy Zjazd Delegatów.
  4. zastępcy Łowczego Krajowego na jego wniosek;
  5. Prezesa Głównego Sądu Łowieckiego, ale tylko w przypadku zaprzestania pełnienia funkcji przez Prezesa wybranego przez Krajowy Zjazd Delegatów;
  6. przewodniczącego i członków Głównej Komisji Rewizyjnej;
  7. Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców;
  8. przewodniczącego i członków Kapituły Odznaczeń Łowieckich.
 14. sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Zarządu Głównego i okręgowych rad łowieckich;
 15. ustalanie zasad wynagradzania i zwrotu kosztów działania Łowczego Krajowego, Zarządu Głównego, Łowczych Okręgowych oraz Prezesa NRŁ;
 16. uchwalanie wysokości wynagradzania Łowczego Krajowego;
 17. ustalanie zasad wypłacania rekompensat z tytułu ponoszonych kosztów związanych z pełnioną funkcją przez sędziów i rzeczników dyscyplinarnych;
 18. określanie granic okręgów i dokonywanie ich zmian na wniosek Zarządu Głównego;
 19. uchwalanie zasad stosowania sankcji organizacyjnych za dokonanie nieprawidłowego odstrzału samców zwierzyny płowej;
 20. podejmowanie uchwał w sprawie konieczności zwołania Okręgowego Zjazdu Delegatów;
 21. powoływanie komisji problemowych Rady i klubów specjalistycznych (np. strzeleckich, kolekcjonerskich, kynologicznych, sokolniczych itp.);
 22. uchylanie uchwał Okręgowych Rad Łowieckich w razie ich niezgodności z prawem;
 23. rozpatrywanie odwołań od uchwał Okręgowych Rad Łowieckich;
 24. wnioskowanie do Ministra Środowiska odstrzału gatunków chronionych zagrażających gospodarce łowieckiej;
 25. powoływanie i odwoływanie przedstawicieli Zrzeszenia w organizacjach międzynarodowych na wniosek Zarządu Głównego;
 26. powoływanie i odwoływanie przedstawicieli Zrzeszenia do innych organizacji szczebla krajowego;
 27. wyrażanie Zarządowi Głównemu zgody na zbywanie nieruchomości oraz obciążanie majątku powyżej kwoty określonej przez Krajowy Zjazd Delegatów;
 28. udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu za każdy rok gospodarczy;
 29. ustalanie wzoru stroju organizacyjnego wraz z dystynkcjami;
 30. składanie wniosków o nadanie godności członka honorowego Zrzeszenia;
 31. uchwalanie regulaminu obrad Naczelnej Rady Łowieckiej;
 32. wykonywanie innych zadań przewidzianych Statutem.

§ 109

 1. Posiedzenia Naczelnej Rady Łowieckiej zwoływane są przez Prezesa Rady lub zastępującego go wiceprezesa co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym.
 2. Posiedzenie Naczelnej Rady Łowieckiej zwołuje się także w terminie 30 dni na pisemny wniosek:
  1. ministra właściwego do spraw środowiska
  2. Zarządu Głównego,
  3. co najmniej 1/5 członków Naczelnej Rady Łowieckiej.
 3. Zasady zwoływania, obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin obrad Naczelnej Rady Łowieckie, przyjęty przez Radę.
 4. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady wraz z proponowanym porządkiem obrad wysyła się członkom Rady oraz wnioskodawcom danego posiedzenia wskazanym w ust.2, co najmniej na 21 dni przed posiedzeniem.
 5. W posiedzeniach Naczelnej Rady Łowieckiej mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Zarządu Głównego, prezes Głównego Sądu Łowieckiego, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, przewodniczący Kapituły Odznaczeń Łowieckich, Główny Rzecznik Dyscyplinarny, a także goście zaproszeni przez Prezesa Rady lub zastępującego go wiceprezesa.

§ 110

 1. Prezes Naczelnej Rady Łowieckiej przewodniczy obradom Rady i na bieżąco kieruje jej pracami.
 2. Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej zastępuje wiceprezes Rady.
 3. Prezes lub wiceprezes Naczelnej Rady Łowieckiej reprezentują Radę na zewnątrz.
 4. Na miejsce Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej, który przestał pełnić swoje funkcje, wchodzi osoba wybrana przez Naczelną Radę Łowiecką spośród osób posiadających mandat delegata na Krajowy Zjazd Delegatów.

§ 111

Do obowiązków Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej należy:
 1. pełnienie funkcji reprezentacyjnych Zrzeszenia na szczeblu krajowym;
 2. nadzorowanie opracowywania projektów uchwał na obrady Rady;
 3. nadzorowanie działalnością komisji problemowych i klubów specjalistycznych Rady;
 4. kontrola wykonywania uchwał i zaleceń Rady;
 5. przedkładanie projektu porządku obrad Rady;
 6. określenie zakresu uprawnień i obowiązków wiceprezesa Rady;
 7. przedkładanie NRŁ do zatwierdzenia zasad wynagradzania Łowczego Krajowego i Łowczych Okręgowych;
 8. proponowanie wysokości wynagradzania Łowczego Krajowego;
 9. ustalanie wysokości wynagrodzenia Łowczych Okręgowych w korelacji z wynagrodzeniem Łowczego Krajowego;
 10. ustalenie wysokości rekompensat dla sędziów Głównego Sądu Łowieckiego i rzeczników zespołu Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego.
 11. reprezentowanie Zrzeszenia w ramach stosunku pracy z Łowczym Krajowym i Łowczymi Okręgowymi;
 12. zapraszanie gości na Krajowy Zjazd Delegatów;

Propozycje z projektu NRŁ

Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję
 
Do ustawowych zadań NRŁ należy obecnie ustalanie kierunków i planów działalności Polskiego Związku Łowieckiego między Krajowymi Zjazdami Delegatów oraz realizacja innych zadań przewidzianych statutem. W stosunku do dotychczas obowiązujących uregulowań statutowych oraz projektu statutu opracowanego przez NRŁ, powinna ona utracić znaczna ilość kompetencji, w tym dotyczących powoływania osób na stanowiska, do których kompetencje uzyskuje Zjazd Krajowy.

Pozostałe kompetencje NRŁ występujące w obecnym statucie mogą pozostać w nowym statucie, z tym, że jeżeli podział kraju na okręgi PZŁ powierzony zostaje Zjazdowi Krajowemu, to NRŁ powinna mieć kompetencje do ustalania i zmieniania granic okręgów określonych już przez Zjazd.

Przy kompetencjach NRŁ warto wspomnieć o jej Prezesie, którego osoba jest tylko primus inter pares pomiędzy innymi członkami Rady, a więc ani on ani dotychczasowe Prezydium Rady nie mogą mieć żadnych kompetencji władczych wykraczających poza funkcje reprezentacyjne i wewnętrzne sprawy NRŁ.

Jako nowe rozwiązanie proponujemy, żeby wszyscy członkowie NRŁ, byli wybierani w ten sam sposób, tj. przez najwyższy organ władzy jakim jest Zjazd Krajowy. Również proponuje się inny sposób kooptacji określonej liczby członków NRŁ (ORŁ) celem zapobieżenia sytuacji zmniejszania się stanu osobowego tych organów w sposób zmniejszający ich reprezentatywność. Dotychczas do NRŁ (ORŁ) wchodziły osoby z lisy wyborczej w kolejności otrzymanych głosów, co mogło powodować, że do NRŁ (ORŁ) można się było teoretycznie dostać z jednym głosem poparcia podczas zjazdu. W propozycji kooptacji dokonuje sama NRŁ (ORŁ) w granicach określonych statutem.

W przedmiocie powoływania osób do innych organów, proponuje się, żeby wskazane były w statucie osoby, które dane powołanie wnioskują, co jak wskazano już przy Zjeździe Krajowym, zaciera nieprzyjemne wrażenie, że kandydatury w PZŁ przynoszone są w teczce.

DZIAŁ III

ORGANY ZRZESZENIA, ICH ZADANIA I KOMPETENCJE


Rozdział XVIII

Zarząd Główny

§ 112

 1. Zarząd Główny zarządza Polskim Związkiem Łowieckim i reprezentuje Zrzeszenie na zewnątrz.
 2. W skład Zarządu Głównego wchodzi Łowczy Krajowy, jako jego przewodniczący, zastępca Łowczego Krajowego oraz Łowczowie Okręgowi.

§ 113

 1. Na miejsce Łowczego Okręgowego, który przestał pełnić swoje funkcje w Zarządzie Głównym, wchodzi osoba wybrana przez właściwą Okręgową Radę Łowiecką.
 2. Zarząd Główny upoważnia swoich członków do określonych czynności związanych z zarządzaniem Zrzeszeniem oraz do reprezentowania Zrzeszenia na zewnątrz w okręgach.

§ 114

Do zakresu działalności Zarządu Głównego należy:
 1. zarządzanie Zrzeszeniem;
 2. reprezentowanie Zrzeszenia na zewnątrz;
 3. prowadzenie działalności Zrzeszenia w ramach zatwierdzonych planów oraz uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów i Naczelnej Rady Łowieckiej;
 4. przedstawianie Naczelnej Radzie Łowieckiej:
  1. projektów rocznych planów działalności i budżetu Zrzeszenia,
  2. sprawozdań z wykonania budżetu Zrzeszenia oraz jego działalności,
  3. rocznego sprawozdania finansowego i bilansu zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości,
  4. wniosków dotyczących działalności Zrzeszenia,
 5. wnioskowanie do Naczelnej Rady Łowieckiej zwołania Krajowego Zjazdu Delegatów;
 6. nadzór i kontrola działalności Zarządów Okręgowych;
 7. powoływanie i odwoływanie przedstawicieli Zrzeszenia do innych organizacji szczebla krajowego;
 8. wydawanie instrukcji dla Zarządów Okręgowych, kół łowieckich i członków Zrzeszenia, przewidzianych uchwałami właściwych organów Zrzeszenia;
 9. wydawanie komunikatów o możliwości zgłaszania się kandydatów na stanowiska obsadzane przez Naczelną Radę Łowiecką;
 10. wydawanie zarządzeń normujących zasady działania jednostek organizacyjnych i biur Zrzeszenia podległych Zarządowi Głównemu;
 11. zarządzanie majątkiem Zrzeszenia, pozostającym w dyspozycji Zarządu Głównego;
 12. publikacja bilansu oraz rachunku wyników Zrzeszenia przed przedstawieniem ich Krajowemu Zjazdowi Delegatów i Naczelnej Radzie Łowieckiej;
 13. nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz obciążanie majątku Zrzeszenia z zastrzeżeniem §108 ust.27;
 14. ustalanie zasad postępowania przy składaniu wniosków o wydzierżawienie obwodów łowieckich;
 15. określanie zasad przekazywania na własność trofeów łowieckich na terenie zarządzanych obwodów łowieckich;
 16. współdziałanie z właściwymi organami państwowymi przy opracowywaniu lub zmianie przepisów prawa w dziedzinie łowiectwa;
 17. wydawanie opinii przewidzianych w prawie łowieckim lub na żądanie ministra właściwego do spraw środowiska;
 18. ustalanie, w uzgodnieniu z Prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej, reprezentacji na krajowe i międzynarodowe Zjazdy, konferencje, imprezy kynologiczne, strzeleckie i sokolnicze;
 19. nadzór nad stacjami badawczymi Zrzeszenia;
 20. podpisywanie umów na obowiązkowe ubezpieczanie członków Zrzeszenia na warunkach zaakceptowanych przez Naczelną Radę Łowiecką;
 21. powoływanie klubów specjalistycznych oraz zatwierdzanie zasad ich działania;
 22. prowadzenie biblioteki i archiwum Zrzeszenia;
 23. gwarantowanie obsługi biurowej i organizacyjnej Prezesowi Naczelnej Rady Łowieckiej;
 24. obsługa organizacyjna Krajowego Zjazdu Delegatów;
 25. bieżące współdziałanie z organami państwowymi i organizacjami społecznymi szczebla krajowego oraz dyrekcją Państwowego Gospodarstwa Leśnego w sprawach dotyczących łowiectwa.
 26. wykonywanie innych zadań zleconych Statutem oraz przez Krajowy Zjazd Delegatów i Naczelną Radę Łowiecką oraz podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Zrzeszenia.

§ 115

 1. Łowczy Krajowy jest przewodniczącym Zarządu Głównego PZŁ i na bieżąco kieruje jego pracami.
 2. Łowczemu Krajowemu podlega bezpośrednio biuro Zarządu Głównego i inne jednostki organizacyjne szczebla krajowego Zrzeszenia.
 3. Łowczy Krajowy będący w momencie powołania członkiem innych organów PZŁ traci w nich członkostwo, ale nie dotyczy to mandatu delegata na Krajowy i Okręgowy Zjazd Delegatów.
 4. Na miejsce Łowczego Krajowego, który przestał pełnić swoje funkcje, wybierana jest osoba przez Naczelną Radę Łowiecką.
 5. Kandydaci na Łowczych Krajowych muszą zgłosić swoje kandydatury do Naczelnej Rady Łowieckiej nie później niż na 45 dni przed planowanym Krajowym Zjazdem Delegatów.

§ 116

Do obowiązków Łowczego Krajowego należy:
 1. kierowanie bieżącą działalnością Zrzeszenia w ramach upoważnień Zarządu Głównego;
 2. wnioskowanie powołania i odwołania swojego zastępcy i określenie jego wynagrodzenia;
 3. dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, w stosunku do pracowników Zrzeszenia, z zastrzeżeniem §111 ust.10.
 4. reprezentowanie Zarządu Głównego w sprawach stosunku pracy ze swoimi zastępcami;
 5. zwoływanie posiedzeń Zarządu Głównego z określaniem proponowanego porządku obrad;
 6. przygotowanie posiedzeń Zarządu Głównego.  Propozycje z projektu NRŁ

Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję
 
Tego organu PZŁ dotyczy najpoważniejsza zmiana wprowadzona przez znowelizowaną ustawę. Z organu istniejącego tylko w oparciu o statut Zrzeszenia i zapisane w nim kompetencje, Zarząd Główny stał się ustawowym organem zarządzającym i reprezentującym Zrzeszenie na zewnątrz. Taki zapis ustawy zdeterminował całą strukturę zarządzającą Zrzeszeniem, bo tylko ZG ma prawo zarządzać działalnością Zrzeszenia na wszystkich jego szczeblach, tak krajowym, jak i okręgowym.

Kompetencje zarządcze posiadane dotychczas samorządnie przez zarządy okręgowe nie mogą w świetle zmian do ustawy ostać się w nowym statucie. Biorąc jednak pod uwagę konieczność zarządzanie Zrzeszeniem na obszarze całego kraju, trudno sobie wyobrazić, że będzie to mógł robić centralnie ZG w kształcie, do jakiego przyzwyczailiśmy się dotychczas. Jedynym sposobem, żeby okręgami zarządzały osoby formalnie związane z ZG jest, aby łowczowie okręgowi byli członkami Zarządu Głównego, reprezentującymi go w okręgach.

Na zarzut, że 50 osobowy Zarzad Główny jest za duży i przez to mało efektywny odpowiadamy, że kierunkiem zmian PZŁ musi być powrót do okręgów wojewódzkich, przez co ZG liczyłby tylko 18 osób jak proponujemy, co na kraj tego rozmiaru co Polska i ponad 100000 myśliwych wcale nie jest dużą liczbą. Poza tym, w ZG wytworzyłby się naturalny podział, że łowczy krajowy i jego zastępca zajmowaliby się Zrzeszeniem na szczeblu krajowym, a łowczowie okręgowi będacy też członkami ZG, sprawami okręgowymi. Prezentowane obawy, że zmniejszenie ilości okręgów zmarnuje dorobek dotychczasowych 49 okręgów i oddali struktury Zrzeszenie od kół łowieckich jest chybiony, bo zarząd okręgowy w danym województwie otrzymuje w naszej propozycji prawo powoływania swoich biur terenowych w siedzibach dotychczasowych okręgów, a zatrudniona tam kadra wysoko doświadczonych i profesjonalnych specjalistów łowieckich może dalej działać na rzecz lokalnych środowisk myśliwych. Jedyna zmiana, to zmniejszenie ilości szefów i personelu obsługi, co pozwoli zatrudnić znacząco większa ilość pracowników merytorycznych, za te same pieniądze.

Za strukturą wojewódzką Zrzeszenia przemawia również konieczność ustanowienia w PZŁ organów odpowiedzialnych za współdziałanie z wojewodami i samorządami wojewódzkimi. Odpowiedzialne za to dotychczas sejmiki wojewódzkie przestają istnieć, a wymyślenie organów odpowiedzialnych za te zadania przy dotychczasowym podziale na 49 okręgów wymagałoby łamania ustawy łowieckiej i zburzenia przejrzystej struktury organów Zrzeszenia określonej przez tę ustawę. Decyzja o zmianie ilości okręgów dla sprawnego przejścia na 16 okręgów pod rządami nowego statutu, podjęta powinna zostać pod rządami jeszcze starego statutu. Dlatego komisja statutowa lub ZG powinny wystąpić do NRŁ z wnioskiem o skorzystanie z jej uprawnień do podziału terytorialnego kraju na okręgi, aby uchwałę o powołaniu 16 okręgów NRŁ podjęła przed Krajowym Zjazdem Delegatów w bieżącym roku.

Proponujemy, żeby wybierani przez zjazdy okręgowe łowczowie okręgowi, stawali się członkami Zarządu Głównego i zarządzali w jego imieniu Zrzeszeniem w okręgach. Przewodniczącym Zarządu Głównego byłby wybierany przez Zjazd Krajowy, łowczy krajowy. Powyższe uregulowanie gwarantowałoby, że najważniejszy organ zarządczy Zrzeszenia jakim jest jego ZG, powoływany byłby przez jego najwyższe władze, a nie jak dotąd przez organ przedstawicielski tej władzy. W przypadkach konieczności powołania nowego łowczego okręgowego pomiędzy zjazdami, kompetencję tę miałaby ORŁ, podobnie jak NRŁ wobec łowczego krajowego.

Redakcja zdaje sobie sprawę, że proponowane powyżej rozwiązanie napotka zdecydowany opór osób obecnie kierujących Zrzeszeniem. Podnoszony argument o konieczności dobierania sobie ludzi przez łowczego krajowego, na tej samej zasadzie co szef rządu jest z gruntu chybiony, bo po pierwsze Premier jest konstytucyjnym organem państwa, a łowczy krajowy nie jest nawet powołany w ustawie łowieckiej jako organ PZŁ, a co więcej, organ zarządzający Zrzeszeniem - Zarząd Główny - jest organem kolegialnym, w którym jego przewodniczący może pełnić co najwyżej rolę primus inter pares, tak samo jak Prezes NRŁ. W takiej ustawowej sytuacji, jakiekolwiek kompetencje nadane statutem PZŁ łowczemu krajowemu, mogą dotyczyć jedynie organizowania pracy Zarządu Głównego, kierowania jego biurem i reprezentowania Zrzeszenia na zewnątrz, bez jakichkolwiek kompetencji tak wobec członków tego Zarządu, jak i innych organów Zrzeszenia, a decyzje, które łowczy krajowy miałby podejmować w sprawach zarządzania Zrzeszeniem musiałyby mieć umocowanie we wcześniejszych uchwałach podjętych przez Zarządu Główny. Tak więc zapis z propozycji statutu wg NRŁ o wpływie łowczego krajowego na powoływanie łowczych okręgowych jest obecnie ustawowo niedopuszczalny.

W związku z podniesieniem rangi Zarządu Głównego, powinien on otrzymać prawo wnoszenia o zwołanie Krajowego i okręgowych zjazdów delegatów. W stosunku do dotychczasowego statutu dodaliśmy Zarządowi Głównemu (również zarządom okręgowym) obowiązek wydawania komunikatów o możliwości zgłaszania się kandydatów na stanowiska obsadzane przez Naczelną Radę Łowiecką (okręgowe rady łowieckie), co poszerzy krąg osób chcących aktywnie włączać się w działalność Zrzeszenia i wprowadza możliwość bliższego poznania dotychczasowych osiągnięć kandydatów przez gremia powołujące na określone stanowiska w Zrzeszeniu.

Z powyższym łączy się obowiązek informowania delegatów na zjazdy o osobach kandydujących na najwyższe stanowiska w Zrzeszeniu, co umożliwia delegatom przedyskutowanie kandydatur z gremiami, które delegaci reprezentują oraz włącza w najważniejsze sprawy Zrzeszenia i aktywizuje szerokie rzesze jego członków.

DZIAŁ III

ORGANY ZRZESZENIA, ICH ZADANIA I KOMPETENCJE


Rozdział XIX

Kapituła Odznaczeń Łowieckich

§ 117

 1. Za zasługi na polu łowiectwa na wniosek właściwych organów Zrzeszenia, nadawane są odznaczenia łowieckie.
 2. Odznaczeniami łowieckimi są:
  1. Złom;
  2. Złoty, Srebrny i Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej;
  3. Medal Świętego Huberta;
  4. Odznaka Za Zasługi dla Łowiectwa;
 3. Odznaczenia łowieckie nadaje w imieniu Zrzeszenia Kapituła Odznaczeń Łowieckich.
 4. Kapituła Odznaczeń Łowieckich składa się z jedenastu osób powołanych spośród członków Zrzeszenia odznaczonych Złomem lub Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej. Członkowie Kapituły wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§ 118

 1. Odznaczenia łowieckie, o których mowa w §117 ust. 2 pkt 1, 2, 3 i §119 nadawane są członkom Zrzeszenia.
 2. Osobom lub instytucjom spoza Zrzeszenia za szczególne zasługi w rozwoju gospodarki łowieckiej, stworzenie wybitnych dzieł artystycznych o tematyce łowieckiej lub rozpowszechnianie idei łowieckich mogą być nadawane odznaczenia łowieckie wymienione w §117 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz w §119.
 3. Tryb postępowania Kapituły Odznaczeń Łowieckich określa regulamin, uchwalony przez Naczelną Radę Łowiecką.

§ 119

Odznaczeniami łowieckimi są także odznaczenia ustanawiane przez okręgowe rady łowieckie.

 

 
 
 

DZIAŁ III

ORGANY ZRZESZENIA, ICH ZADANIA I KOMPETENCJE


Rozdział XX

Okręgowy zjazd delegatów

§ 120

 1. Okręgowy Zjazd delegatów tworzą:
  1. delegaci wybrani przez walne zgromadzenia kół łowieckich mających siedzibę na terenie działania Okręgowej Rady Łowieckiej;
  2. delegaci wybrani spośród członków niestowarzyszonych zamieszkałych na terenie działania Okręgowej Rady Łowieckiej;
  3. delegaci wybrani przez walne zgromadzenia kół mających siedzibę w innych okręgach dzierżawiących obwody łowieckie na terenie działania danej Okręgowej Rady Łowieckiej;
 2. Każdy delegat na okręgowy zjazd delegatów niezależnie od liczby reprezentowanych kół posiada jeden głos.

§ 121

 1. Okręgowy Zjazd Delegatów może być zwoływany uchwałą Okręgowej Radę Łowiecką w każdym czasie, ale nie rzadziej niż dwa razy w ciągu kadencji: po wyborze delegatów na Zjazd i po dwóch latach kadencji.
 2. Okręgowy Zjazd Delegatów po dwóch latach kadencji odbywa się w ciągu 60 dni od dnia zakończenia roku finansowego.

§ 122

 1. Okręgowy Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Okręgowy w terminie do 45 dni od otrzymania pisemnego wniosku, z proponowanym porządkiem obrad, od:
  1. Naczelnej Rady Łowieckiej;
  2. od co najmniej 1/5 kół mających siedzibę na terenie działania Okręgowej Rady Łowieckiej;
  3. od co najmniej 1/5 delegatów na Zjazd Okręgowy;
  4. Zarządu Głównego.

§ 123

 1. Do delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów należy wysłać zawiadomienie o Zjeździe na 30 dni przed terminem Zjazdu, wraz z projektem proponowanego porządku obrad, a w przypadku wyborów Łowczego Okręgowego, z listą kandydatów na tę funkcję.
 2. W Okręgowym zjeździe delegatów mogą brać udział członkowie organów Zrzeszenia oraz członkowie honorowi i osoby zaproszone przez Prezesa ORŁ, ale bez czynnego i biernego prawa wyborczego, jak również sprawozdawcy mediów;

§ 124

 1. Delegaci na Okręgowy Zjazd delegatów wybierani są przez walne zgromadzenia kół mających siedzibę na terenie działania danej Okręgowej Rady Łowieckiej w stosunku jeden delegat na każdą pełną liczbę dwudziestu członków koła, w którym opłacają składkę członkowską w Zrzeszeniu.
 2. Członkowie niestowarzyszeni wybierają na Zjazd Okręgowy swych delegatów w liczbie jeden delegat na każdą pełną dwudziestkę członków obecnych podczas wyborów delegatów, legitymujących się miejscem stałego pobytu na terenie działania danej Okręgowej Rady Łowieckiej;
 3. Delegaci kół mających siedziby poza terenem działania Okręgowej Rady Łowieckiej wybierani są w liczbie jednego delegata na każde koło.
 4. Mandaty delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów zachowują ważność przez całą kadencję.

§ 125

Do kompetencji Okręgowego Zjazdu Delegatów należy:
 1. podejmowanie uchwał dotyczących realizacji zadań Zrzeszenia na obszarze okręgu, w tym wynikających z wytycznych Krajowego Zjazdu Delegatów oraz uchwał Naczelnej Rady Łowieckiej podjętych w ramach jej kompetencji;
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Okręgowej Rady Łowieckiej;
 3. wybór spośród delegatów na Zjazd Okręgowy:
  1. delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów,
  2. Okręgowej Rady Łowieckiej,
  3. Prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej;
 4. powoływanie Łowczego Okręgowego;
 5. powoływanie Prezesa Okręgowego Sądu Łowieckiego;
 6. odwoływanie Prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej powołanego przez ORŁ
 7. odwoływanie Łowczego Okręgowego powołanego przez ORŁ
 8. odwoływanie Prezesa Sądu Okręgowego powołanego przez ORŁ
 9. udzielenie absolutorium Łowczemu Okręgowemu i Zarządowi Okręgowemu za okres dwóch lat;
 10. powoływanie komisji problemowych przygotowujących uchwały Zjazdu;
 11. uchwalanie regulaminu i porządku obrad Okręgowego Zjazdu Delegatów;
 12. podczas obrad zjazdu wszystkie kompetencje Okręgowej Rady Łowieckiej;
 13. wykonywanie innych zadań przewidzianych Statutem.

Propozycje z projektu NRŁ

Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję
 
Podstawowa działalność Zrzeszenia realizowana jest w kołach łowieckich i okręgach, sprawujących nadzór nad tymi kołami. Kontynuując dotychczasowe doświadczenia należy bezwzględnie ukonstytułować w nowym statucie Okręgowe Zjazdy Delegatów jako najwyższą władzę Zrzeszenia w okręgach. Kompetencje zjazdów oręgowych powinny być podobne do kompetencji Zjazdu Krajowego, tyle, że o zakresie zadań dotyczšcych okręgu. Tak jak Zjazd Krajowy, tak i zjazdy okręgowe powinny otrzymać kompetencję powoływania łowczych okręgowych oraz prezesów ORŁ i prezesów okręgowych sądów łowieckich.

Dalej, tak jak i Krajowy Zjazd Delegatów, tak i zjazdy okręgowe powinny w połowie kadencji podsumować działalność ORŁ, zarządów i łowczych okręgowych oraz sądu łowieckiego. Ponadto, równeiż tak jak Zjazd Krajowy, zjazdy okręgowe otrzymujš w naszej propozycji wszystkie kompetencje okręgowej rady łowieckiej w okresie zjazdu.

DZIAŁ III

ORGANY ZRZESZENIA, ICH ZADANIA I KOMPETENCJE


Rozdział XXI

Okręgowa rada łowiecka

§ 126

W skład Okręgowej Rady Łowieckiej wchodzi Prezes oraz członkowie w sumarycznej liczbie 25 osób, wybrani przez Okręgowy Zjazd Delegatów;

§ 127

 1. Okręgowa Rada Łowiecka dokooptuje do swego składu nowego członka spośród delegatów na Zjazd Okręgowy, w ciągu 45 dni po zaprzestaniu pełnienia funkcji przez dotychczasowego członka, z zastrzeżeniem ust.2;
 2. Możliwość kooptacji w sposób określony w ust.1 nie może dotyczyć składu Rady pochodzącego z wyboru, jeżeli jego liczba zmniejszy się do 20 osób. Gdyby ilość członków Okręgowej Rady Łowieckiej pochodząca z wyboru zmniejszyła się do 20, to Rada działa w pozostałej liczbie osób pochodzących z wyboru i osób dokooptowanych do tego czasu, bez możliwości dalszego uzupełniania liczby członków przez ORŁ.

§ 128

Do kompetencji Okręgowej Rady Łowieckiej należy nadzorowanie działalności Zrzeszenia na terenie jej działania, a w szczególności:
 1. zwoływanie Okręgowych Zjazdów delegatów w sytuacjach przewidzianych Statutem;
 2. przedkładanie Okręgowemu Zjazdowi delegatów sprawozdania za okres swojej działalności;
 3. wykonywanie uchwał Zjazdów delegatów oraz Naczelnej Rady Łowieckiej;
 4. tworzenie kompleksowych planów rozwoju gospodarki łowieckiej na obszarze okręgu oraz koordynowanie działalności kół przy opracowywaniu wieloletnich planów hodowlanych;
 5. powoływanie na wniosek Zarządu Okręgowego jego biur terenowych na obszarze okręgu;
 6. określanie ilości osób stanowiących Zarząd Okręgowy;
 7. uchwalanie rocznych planów działalności i preliminarzy budżetowych do zatwierdzenia przez NRŁ;
 8. inspirowanie porozumień i tworzenie wspólnych przedsięwzięć wojewódzkich dla określonego celu gospodarki łowieckiej, w tym również dla tworzenia rejonów hodowlanych;
 9. zatwierdzanie rocznego sprawozdania wykonania budżetu ORŁ oraz bilansu i sprawozdania finansowego zarządu okręgowego;
 10. powoływanie:
  1. wiceprezesa ORŁ spośród członków Rady na wniosek Prezesa Rady;
  2. sędziów Okręgowego Sądu Łowieckiego na wniosek prezesa Sądu Okręgowego;
  3. członków Zarządu Okręgowego na wniosek Łowczego Okręgowego;
  4. Łowczego Okręgowego, ale tylko w przypadku zaprzestania pełnienia funkcji przez Łowczego wybranego przez Okręgowy Zjazd Delegatów;
  5. przewodniczącego i członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej;
  6. Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców;
 11. sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Zarządu Okręgowego;
 12. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Okręgowego;
 13. rozwiązywanie i wykluczanie kół ze Zrzeszenia, w przypadkach przewidzianych Statutem;
 14. powoływanie komisji dokonujących oceny zgodności odstrzału samców zwierzyny płowej i muflonów, pozyskanych w obwodach położonych na terenie okręgu, z zasadami selekcji osobniczej zwierząt łownych oraz powoływanie komisji odwoławczych;
 15. przedstawianie Kapitule Odznaczeń Łowieckich wniosków o nadanie odznaczeń Polskiego Związku Łowieckiego oraz ustanawianie odznaczeń okręgowych i zasad ich przyznawania;
 16. ustanawianie okręgowych odznaczeń łowieckich i zasad ich przyznawania;
 17. wykonywanie zadań zleconych przez Naczelną Radę Łowiecką w ramach jej kompetencji;
 18. ustalanie wysokości składki członkowskiej od kół łowieckich z dzierżawionego hektara obwodu łowieckiego w okręgu;
 19. zwoływanie zebrań wyborczych delegatów reprezentujących członków niestowarzyszonych w okręgu;
 20. opiniowanie projektów podziału obszaru okręgu na obwody łowieckie i zmian granic tych obwodów;
 21. wnioskowanie do wojewody odstrzału gatunków chronionych zagrażających gospodarce łowieckiej;
 22. opiniowanie możliwości skracania okresów polowań na terenie województwa;
 23. inicjowanie przedsięwzięć łowieckich na terenie okręgu, w tym mających na celu zwalczanie kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego;
 24. udzielanie absolutorium Zarządowi Okręgowemu za każdy rok gospodarczy;
 25. przedstawianie Kapitule Odznaczeń Łowieckich wniosków z terenu okręgu o nadanie odznaczeń Zrzeszenia;
 26. powoływanie komisji problemowych i klubów specjalistycznych (np. strzeleckich, kolekcjonerskich, kynologicznych, sokolniczych itp.) oraz ich członków;
 27. współpraca z innymi Okręgowymi Radami Łowieckimi oraz równorzędnymi zagranicznymi organizacjami łowieckimi;
 28. powoływanie i odwoływanie przedstawicieli Zrzeszenia do innych organizacji szczebla wojewódzkiego;
 29. organizowanie i popieranie prac naukowych w zakresie łowiectwa na terenie okręgu;
 30. popieranie i propagowanie na terenie okręgu:
  1. łowiectwa, ochrony zwierzyny i środowiska naturalnego;
  2. działań służących pielęgnowaniu historycznych wartości kultury materialnej i duchowej łowiectwa, zasad etyki, tradycji i obyczajów łowieckich;
  3. hodowli użytkowych psów myśliwskich;
  4. sokolnictwa i hodowli ptaków łowczych;
  5. strzelectwa myśliwskiego
 31. uchwalanie regulaminu obrad Okręgowej Rady Łowieckiej;
 32. uchwalanie regulaminów i zasad przewidzianych w Statucie Zrzeszenia;
 33. wykonywanie innych zadań przewidzianych statutem.

§ 129

 1. Posiedzenia Okręgowej Rady Łowieckiej zwoływane są przez Prezesa lub zastępującego go wiceprezesa Rady co najmniej raz na kwartał.
 2. Posiedzenie Okręgowej Rady Łowieckiej powinno być zwołane w terminie 21 dni od otrzymania pisemnego wniosku, z proponowanym porządkiem obrad, od:
  1. Naczelnej Rady Łowieckiej,
  2. Zarządu Głównego,
  3. właściwego zarządu okręgowego,
  4. co najmniej 1/5 ogólnej liczby kół mających siedzibę na terenie okręgu,
  5. co najmniej 1/5 członków Okręgowej Rady Łowieckiej.
 3. Zasady zwoływania, obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin obrad Okręgowej Rady Łowieckiej,
 4. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady wraz z proponowanym porządkiem obrad wysyła się członkom Rady oraz wnioskodawcom danego posiedzenia wskazanym w ust.3, co najmniej na 14 dni przed posiedzeniem.
 5. W posiedzeniu Okręgowej Rady Łowieckiej mogą brać udział członkowie Naczelnej Rady Łowieckiej, Zarządu Głównego, członkowie zarządu Okręgowego, Prezes Sądu Okręgowego, przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny, a także zaproszeni przez Prezesa Rady lub samą Radę goście.

§ 130

 1. Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej przewodniczy obradom Rady i na bieżąco kieruje jej pracami.
 2. Prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej zastępuje wiceprezes Rady.
 3. Prezes lub wiceprezes Okręgowej Rady Łowieckiej reprezentują Radę na zewnątrz.
 4. Na miejsce Prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej, który przestał pełnić swoje funkcje, wchodzi osoba wybrana przez Okręgową Radę Łowiecką spośród osób posiadających mandat delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów.

§ 131

Do obowiązków Prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej należy:
 1. pełnienie funkcji reprezentacyjnych Zrzeszenia na szczeblu okręgowym;
 2. nadzorowanie opracowywania projektów uchwał na obrady Rady;
 3. nadzorowanie działalnością komisji problemowych Rady i klubów specjalistycznych;
 4. kontrola wykonywania uchwał i zaleceń Rady;
 5. przedkładanie projektu porządku obrad Rady;
 6. określenie zakresu uprawnień i obowiązków wiceprezesa Rady;
 7. ustalenie wysokości rekompensat dla sędziów okręgowego sądu łowieckiego i zespołu okręgowego rzecznika dyscyplinarnego.
 8. zapraszanie gości na Okręgowy Zjazd Delegatów.

Propozycje z projektu NRŁ

Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję
 
ORŁ są obecnie ustawowymi organami Zrzeszenia. Ich kompetencje powinny być podobne do kompetencji NRŁ, tyle że w sprawach dot. okręgu. Również tak samo jak wobec Prezesa NRŁ, tak i wobec prezesów ORŁ wystąpić muszą ograniczenia ich kompetencji tylko do funkcji reprezentacyjnych i organizowania pracy ORŁ.

DZIAŁ III

ORGANY ZRZESZENIA, ICH ZADANIA I KOMPETENCJE


Rozdział XXII

Zarząd okręgowy

§ 132

 1. W skład zarządu Okręgowego wchodzi Łowczy Okręgowy, jako jego przewodniczący oraz od dwóch do czterech członków wybranych przez Okręgową Radę Łowiecką.
 2. Zarząd Okręgowy zarządza Polskim Związkiem Łowieckim na terenie okręgu i reprezentuje tam Zrzeszenie na zewnątrz w ramach upoważnień Zarządu Głównego.
 3. Na miejsce Łowczego Okręgowego, który przestał pełnić swoje funkcje, wchodzi osoba wybrana przez właściwą Okręgową Radę Łowiecką.
 4. Zarząd Okręgowy może upoważnić swoich członków do określonych czynności związanych z zakresem kompetencji Zarządu.
 5. Osoby pełniące funkcje w organach koła, przestają je pełnić z dniem powołania na funkcję w zarządzie okręgowym.
 6. Odwołania od uchwały Zarządu Okręgowego o zawieszaniu w czynnościach członków organów koła łowieckiego nie zawieszają tej uchwały.

§ 133

 1. Do kompetencji Zarządu Okręgowego należy:
  1. realizowanie uchwał właściwych organów Zrzeszenia;
  2. zarządzenie funduszami i majątkiem pozostającym w dyspozycji Zarządu Okręgowego;
  3. przedstawianie Okręgowej Radzie Łowieckiej rocznych planów działalności i preliminarzy budżetowych oraz sprawozdań z ich wykonania;
  4. prowadzenie kontroli działalności kół łowieckich i członków;
  5. zawieszanie w czynnościach członków organów koła łowieckiego na okres do walnego zgromadzenia, ale nie dłużej niż na 6 miesięcy;
  6. prowadzenie ewidencji członków Zrzeszenia;
  7. nadzór i kontrola nad kołami łowieckimi i członkami niestowarzyszonymi;
  8. organizacja szkolenia członków i kandydatów do Zrzeszenia;
  9. wnioskowanie do Okręgowej Rady Łowieckiej powołania przedstawicieli do innych organizacji;
  10. prowadzenie rejestru kół łowieckich, ich członków oraz stażystów w okręgu;
  11. ustalanie wysokości opłat za szkolenie i egzaminowanie, uwzględniających poniesione koszty;
  12. powoływanie komisji egzaminacyjnych dla oceny wymaganej celem otrzymania uprawnień do wykonywania polowania;
  13. powoływanie spośród członków komisji, o których mowa w §128 pkt 14, składów oceniających dokonujących oceny prawidłowości odstrzałów samców zwierzyny płowej i muflonów z zasadami selekcji osobniczej;
  14. uzgadnianie z właściwym nadleśniczym zatwierdzania rocznych planów łowieckich sporządzanych przez dzierżawców obwodów łowieckich;
  15. składanie wniosków o wydzierżawienie obwodów łowieckich;
  16. prowadzenie monitoringu zwierzyny oraz rejestru łowieckich trofeów medalowych;
  17. wydawanie komunikatów o możliwości zgłaszania się kandydatów na stanowiska obsadzane przez Okręgową Radę Łowiecką;
  18. gwarantowanie obsługi biurowej i organizacyjnej Prezesowi i Okręgowej Radzie Łowieckiej;
  19. obsługa organizacyjna Okręgowego Zjazdu Delegatów;
  20. bieżące współdziałanie z organami państwowymi i samorządu terytorialnego w okręgach, organizacjami społecznymi oraz jednostkami organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego na szczeblu okręgu w sprawach dotyczących łowiectwa;
  21. wykonywanie innych zadań zleconych przez Okręgową Radę Łowiecką i Zarząd Główny w zakresie ich kompetencji oraz podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Zrzeszenia.
 2. Zarząd Okręgowy współpracuje z terenowymi organami administracji rządowej i samorządowej przy wykonywaniu zadań związanych z łowiectwem.

§ 134

 1. Łowczy Okręgowy jest przewodniczącym Zarządu Okręgowego w okręgu, w którym został wybrany.
 2. Łowczemu Okręgowemu podlega bezpośrednio biuro Zarządu Okręgowego i inne jednostki organizacyjne szczebla okręgowego Zrzeszenia.
 3. Łowczy Okręgowy dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, w stosunku do pracowników Zrzeszenia w okręgu, z zastrzeżeniem §111 ust.10.
 4. Łowczy Okręgowy będący w momencie powołania członkiem innych organów PZŁ traci w nich członkostwo, ale nie dotyczy to mandatu delegata na Krajowy i Okręgowy Zjazd Delegatów.
 5. Kandydaci na Łowczych Okręgowych muszą zgłosić swoje kandydatury do Okręgowej Rady Łowieckiej nie później niż na 45 dni przed planowanym Okręgowym Zjazdem Delegatów.
 6. Łowczy Okręgowy posiada prawo veta wobec uchwał Zarządu Okręgowego.
 7. Uchwały Zarządu Okręgowego zawetowane przez Łowczego Okręgowego nie wchodzą w życie.
 8. Zarząd Okręgowy może w ciągu 14 dni odwołać się od veta Łowczego Okręgowego do Okręgowej Rady Łowieckiej, która ma 30 dni od na uchylenie veta. Jeżeli w tym terminie veto zostanie uchylone, to uchwała Zarządu Okręgowego wchodzi w życie z dniem jej uchylenia przez ORŁ.

Propozycje z projektu NRŁ

Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję
 
Ten dobrze już utrwalony w świadomości myśliwych organ Zrzeszenia powinien zostać utrzymany w nowym statucie. W propozycji statutu opracowanym przez redakcję serwisu, osoby na stanowiska pozostałych poza łowczym okręgowym członków zarządu okręgowego, powoływane byłyby jak dotychczas przez okręgowe rady łowieckie.

Jednak pozycja łowczego okręgowego, jako równocześnie członka ZG musi być zdecydowanie wzmocniona wobec obecnej sytuacji, czemu służyłoby proponowane mu prawo veta do uchwał zarządu okręgowego.

Również proponuje się ustalić ostateczność uchwały o zawieszaniu w czynnościach członków organów koła łowieckiego przez Zarząd Okręgowy. Z zapisów dotychczasowego statutu PZŁ wynika, że w przypadkach określonych statutem ZO miał prawo zawiesić członków organów koła, ale zgodnie z ogólną zasadą zapisaną w tymże statucie, złożenie odwołania do ORŁ zawieszało decyzję ZO i osoby nawet z poważnymi zarzutami dalej sprawowały swoje funkcje. W naszej propozycji propozycji, złożenie odwołania nie zawiesza uchwały ZO.

DZIAŁ III

ORGANY ZRZESZENIA, ICH ZADANIA I KOMPETENCJE


Rozdział XXIII

Postępowanie dyscyplinarne


Przepisy ogólne

§ 135

 1. Postępowanie dyscyplinarne przeciwko członkom Zrzeszenia - osobom fizycznym obejmuje:
  1. postępowanie dyscyplinarne prowadzone przez rzeczników dyscyplinarnych i sądy łowieckie - zwane dalej postępowaniem dyscyplinarnym,
  2. postępowanie porządkowe prowadzone przez organy koła i Zrzeszenia - zwane dalej postępowaniem porządkowym,
  3. postępowanie dyscyplinujące w trakcie wykonywania polowania.
 2. Sankcje dyscyplinarne wymierzane członkom Zrzeszenia - osobom fizycznym obejmują:
  1. kary dyscyplinarne,
  2. kary porządkowe,
  3. środki dyscyplinujące nakładane w trakcie wykonywania polowania.


Postępowanie dyscyplinarne

§ 136

 1. Odpowiedzialności dyscyplinarnej przed rzecznikami dyscyplinarnymi i sądami łowieckimi podlega członek Zrzeszenia, który popełnił przewinienie łowieckie podejrzany jest o popełnienie przewinienia łowieckiego lub czynów wymienionych w rozdziale X ustawy, a także ten członek Zrzeszenia, który usiłuje dokonać przewinienia łowieckiego, podżega do jego popełnienia lub pomaga w jego ich popełnieniu.
 2. Utrata członkostwa w Zrzeszeniu, po popełnieniu przewinienia łowieckiego, nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego.

§ 137

 1. Przewinieniem łowieckim członka Zrzeszenia jest działanie, bądź zaniechanie polegające na:
  1. naruszeniu obowiązujących przepisów ustawowych i wydanych na jej podstawie rozporządzeń właściwego ministra regulujące zasady łowiectwa polskiego;
  2. naruszeniu przepisów statutu lub innych uchwał organów Zrzeszenia;
  3. wykonywaniu polowania w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i etyką łowiecką;
  4. umyślnym działaniu na szkodę Zrzeszenia lub dobrego imienia łowiectwa.
 2. Przewinieniami łowieckimi są także przestępstwa i wykroczenia wymienione w rozdziale X ustawy.

§ 138

Organy Zrzeszenia, koła łowieckiego oraz członkowie Zrzeszenia obowiązani są udzielać pomocy sądom łowieckim i rzecznikom dyscyplinarnym w wykonywaniu ich funkcji.

§ 139

 1. Nie wszczyna się postępowania dyscyplinarnego, jeżeli od chwili popełnienia przewinienia łowieckiego upłynęły 3 lata.
 2. Postępowanie dyscyplinarne umarza się, jeżeli nie zostało ono zakończone w terminie 3 lat od jego wszczęcia.
 3. Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przerywa bieg przedawnienia.

§ 140

Jeżeli wina obwinionego o popełnienie przewinienia łowieckiego nie budzi wątpliwości, szkodliwość czynu nie jest znaczna, obwiniony nie był do tej pory karany przez sądy łowieckie, rzecznik dyscyplinarny bądź sąd łowiecki mogą odstąpić od prowadzenia postępowania dyscyplinarnego, i sprawę przekazać zarządowi koła, a w przypadku członków niestowarzyszonych właściwemu zarządowi okręgowemu celem wymierzenia kar porządkowych.

§ 141

 1. Karami dyscyplinarnymi są kary zasadnicze i dodatkowe.
 2. Karami zasadniczymi są:
  1. nagana;
  2. zawieszenie w prawach członka Zrzeszenia na okres:
   1.  od 6 miesięcy do lat 3;
   2.  do zakończenia postępowania, o którym mowa w §142 ust.2;
  3. wykluczenie ze Zrzeszenia.
 3. Karami dodatkowymi są:
  1. pozbawienie prawa pełnienia funkcji w organach Zrzeszenia i koła łowieckiego na okres do lat 5;
  2. pozbawienie odznaczeń łowieckich w razie wykluczenia ze Zrzeszenia;
  3. zarządzenie ogłoszenia prawomocnego orzeczenia w miesięczniku "Łowiec Polski" lub łowieckich pismach regionalnych wydawanych przez Zrzeszenie, na koszt ukaranego.
 4. Sąd łowiecki może zobowiązać obwinionego do
  1. naprawienia wyrządzonej szkody,
  2. do przeproszenia poszkodowanego.

§ 142

 1. W przypadku skazania członka Zrzeszenia przez sąd powszechny za wykroczenia wymienione w rozdziale X ustawy lub warunkowego umorzenia postępowania karnego za czyny wymienione w przepisach tego
  Rozdziału ustawy, sąd łowiecki bez przeprowadzenia w postępowania u dyscyplinarnego ym wymierza mu karę zawieszenia w prawach członka Zrzeszenia na okres od 1 do 3 lat lub wykluczenie za Zrzeszenia.
 2. W przypadku wszczęcia przeciwko postawienia członkowi Zrzeszenia zarzutu przez organa ścigania w ramach postępowania karnego, bądź postępowania w sprawach o wykroczenia o przestępstwa lub wykroczenia wymienione w rozdziale X ustawy, zarząd okręgowy zawiesza rzecznik dyscyplinarny składa w sądzie łowieckim wniosek o zawieszenie go w prawach członka Zrzeszenia na okres do zakończenia postępowania.
 3. O wszczęciu postępowania, o którym mowa w ust. 2 członek Zrzeszenia zobowiązany jest powiadomić właściwy zarząd okręgowy.
 4. Od uchwały podjętej Orzeczenie sądu podjęte w trybie ust. 2 odwołanie nie przysługuje. jest natychmiast wykonalne, a ewentualne odwołanie do sądu łowieckiego II instancji musi zostać rozpatrzone w ciągu 6 tygodni od jego złożenia.

§ 143

 1. Postępowanie dyscyplinarne toczy się niezależnie od zawiesza się na czas postępowania karnego lub innego postępowania przewidzianego w przepisach odrębnych w stosunku do czynów, których dotyczą te postępowania.
 2. Postępowanie dyscyplinarne o przewinienie łowieckie umarza się w przypadku jeśli w sprawie o ten czyn umorzono postępowanie karne toczące się przeciwko danej osobie, lub zapadł wyrok uniewinniający przed sądem powszechnym, a czyn ten nie wypełnia znamion innego przewinienia łowieckiego.

§ 144

 1. W postępowaniu dyscyplinarnym obwiniony ma prawo korzystać z pomocy obrońcy, członka Zrzeszenia, który nie pełni funkcji w jego organach lub nie jest jego pracownikiem.
 2. Na rozprawach sędziowie i rzecznicy dyscyplinarni występują w strojach organizacyjnych z odpowiednimi dystynkcjami.

§ 145

Zasady działania rzeczników dyscyplinarnych i sądów łowieckich oraz tryb postępowania przed tymi organami określa Regulamin Postępowania Dyscyplinarnego w Polskim Związku Łowieckim uchwalony przez Naczelną Radę Łowiecką.


Sądy łowieckie

§ 146

 1. Sądy łowieckie powołane są do rozpoznawania w trybie dyscyplinarnym spraw osób fizycznych członków Zrzeszenia oraz byłych członków, o których mowa w §136 ust. 2.
 2. Sędziowie sądów łowieckich są niezawiśli i podlegają jedynie prawu.
 3. Sędziowie sądów łowieckich wydając orzeczenia kierują się wyłącznie zasadami prawa i etyki łowieckiej.
 4. Sądy łowieckie powoływane są:
  1. Główny Sąd Łowiecki - w składzie prezesa i od 15 do 25 sędziów Głównego Sądu Łowieckiego;
  2. okręgowe sądy łowieckie - w składzie prezesa i od 6 do 15 25 sędziów okręgowych sądów okręgowych;
 5. Sądy wydają orzeczenia w składach orzekających.

§ 147

 1. Postępowanie przed sądami dyscyplinarnymi jest dwuinstancyjne.
 2. Właściwym do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji, za wyjątkiem przewidzianym w ust. 3 jest okręgowy sąd łowiecki.
 3. Sprawy członków Naczelnej Rady Łowieckiej, Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Łowieckiego, Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców oraz członków Kapituły Odznaczeń Łowieckich rozpatruje Główny Sąd Łowiecki.
 4. W sprawach i osobom przewidzianym regulaminem postępowania, o którym mowa w §145 od orzeczeń i postanowień okręgowych sądów łowieckich przysługuje odwołanie do Głównego Sądu Łowieckiego, natomiast od orzeczeń i postanowień Głównego Sądu Łowieckiego podjętych w pierwszej instancji do powiększonego składu tego sądu.

§ 148

 1. Prawomocne orzeczenia i postanowienia sądów łowieckich mogą być wzruszane jedynie w drodze rewizji nadzwyczajnej lub wznowienia postępowania na zasadach określonych w regulaminie, o którym mowa w §145.
 2. Uprawnionymi do wniesienia rewizji nadzwyczajnej są Prezes Głównego Sądu Łowieckiego, Główny Rzecznik Dyscyplinarny i Przewodniczący Zarządu Głównego Zrzeszenia.

Rzecznicy dyscyplinarni

§ 149

 1. Rzecznicy dyscyplinarni prowadzą postępowania wyjaśniające oraz dochodzenie dyscyplinarne, a także wnoszą i popierają oskarżenia przed sądami łowieckimi o przewinienia łowieckie.
 2. Rzecznik dyscyplinarny, w zakresie wykonywania swoich funkcji jest niezależny i nie jest związany żadnymi poleceniami, które są sprzeczne z prawem, statutem lub uchwałami organów Zrzeszenia.
 3. Rzecznik dyscyplinarny podejmuje niezbędne czynności profilaktyczne mające na celu zapobieganie przewinieniom łowieckim, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu organów koła bądź Zrzeszenia informuje o tym organy sprawujące nad nimi nadzór.
 4. Przepis §147 ust. 3 w przypadku postępowania dyscyplinarnego prowadzonego przez rzeczników stosuje się odpowiednio.
 5. Zastosowanie przez organy Zrzeszenia lub koła w stosunku do osób fizycznych - członków Zrzeszenia - kar porządkowych przewidzianych statutem nie stoi na przeszkodzie wszczęciu postępowania dyscyplinarnego przez rzecznika, gdy uzna on, że przewinienie to jest znaczniejszej wagi.

§ 150

Powołuje się zespoły rzeczników dyscyplinarnych w składzie:
 1. Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego - Główny Rzecznik Dyscyplinarny oraz 4 jego zastępców;
 2. okręgowych rzeczników dyscyplinarnych oraz od 1 do 4 9 ich zastępców.

Postępowanie porządkowe

§ 151

 1. Za dopuszczenie się przez członków Zrzeszenia - osoby fizyczne - wykroczeń przeciwko przepisom prawa łowieckiego, statutu, uchwałom organów Zrzeszenia i koła łowieckiego mogą być stosowane kary porządkowe:
  1. upomnienia;
  2. nagany;
  3. zawieszenia w prawach do wykonywania polowania na okres do jednego roku;
  4. zawieszenia w prawach członka koła na okres do jednego roku.
 2. Kary, o których mowa w ust. 1 wymierzane są w stosunku do członków koła przez zarząd koła, a w przypadku członków niestowarzyszonych - kary wymienione w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 przez właściwy zarząd okręgowy.
 3. W stosunku do kół łowieckich dopuszczających się wykroczeń przeciwko przepisom prawa łowieckiego, statutu oraz uchwałom Zrzeszenia mogą być stosowane kary porządkowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.
 4. Kary porządkowe w stosunku do kół łowieckich stosuje właściwy zarząd okręgowy.
 5. Przed wymierzeniem kary zarząd koła, bądź zarząd okręgowy zobowiązane są wysłuchać zainteresowanego lub umożliwić mu w inny sposób zajęcie stanowiska.

§ 152

 1. W przypadku naruszenia zasad i warunków wykonywania polowania, w szczególności przepisów o zachowaniu bezpieczeństwa na polowaniu zbiorowym, prowadzący polowanie może stosować środki dyscyplinujące:
  1. upomnienie,
  2. wykluczenie z części lub całości polowania.
 2. O naruszeniu przepisów i zastosowaniu środków, o których mowa w ust. 1, prowadzący polowanie powiadamia zarząd koła, a w przypadku członków niestowarzyszonych bądź naruszenia przepisów na terenach ośrodków hodowli zwierzyny - właściwy zarząd okręgowy.
 3. Zarząd koła, a w przypadku członków niestowarzyszonych bądź naruszenia przepisów, o których mowa w ust. 1 na terenach ośrodków hodowli zwierzyny - właściwy zarząd okręgowy, niezależnie od środków wymienionych w ust. 1, władny jest zastosować kary porządkowe przewidziane w §151 ust. 1, lub na wniosek prowadzącego polowanie karę pieniężną nie przekraczającą 50% wysokości rocznej składki do koła a w przypadku członków niestowarzyszonych w wysokości 50% składki do Zrzeszenia.
 4. Od decyzji prowadzącego polowanie odwołanie nie przysługuje. Na wniosek zainteresowanych, zarząd koła władny jest wypowiedzieć się odnośnie zasadności nałożonych przez prowadzącego polowanie środków dyscyplinujących.

§ 153

O zastosowaniu kary porządkowej, o której mowa w §151 ust. 1 pkt 3 i 4 - prezes zarządu koła, a w przypadku członków niestowarzyszonych i kary, o której mowa w §151 ust. 1 pkt 3 - łowczy okręgowy, są zobowiązani powiadomić w terminie 14 dni właściwego okręgowego rzecznika dyscyplinarnego.

§ 154

Karę porządkową uważa się za niebyłą, a adnotacje usuwa się z akt osobowych członka po okresie dwóch lat od jej orzeczenia, a w przypadku określonym w §151 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz §157 ust. 1 pkt 3 i 4 od jej odbycia.

§ 155

 1. Członek koła pełniący funkcję w organach koła może być, w przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie naruszenie prawa łowieckiego, statutu lub innych przepisów organizacyjnych, zawieszony przez właściwy dla koła zarząd okręgowy w pełnieniu funkcji do czasu walnego zgromadzenia koła lub prawomocnego zakończenia postępowania dyscyplinarnego.
 2. Od uchwały podjętej w trybie ust. 1 odwołanie nie przysługuje. zawiesza tej uchwały, a odwołanie musi zostać rozpatrzone w ciągu 6 tygodni od jego złożenia.

§ 156

W stosunku do osób pełniących funkcję w organach koła, zarząd koła nie jest władny stosować kar porządkowych.

§ 157

 1. Za naruszenie zasad selekcji osobniczej samców zwierzyny płowej i muflonów oraz zasad postępowania z trofeami łowieckimi, właściwy zarząd okręgowy - na podstawie arkusza oceny sporządzanego przez komisje, o których mowa w art. 42d ustawy lub w przypadku pozyskania w obwodach łowieckich pozostających poza zarządem Zrzeszenia - na wniosek zarządu okręgowego właściwego dla miejsca pozyskania zwierzyny stosuje kary porządkowe:
  1. upomnienie,
  2. nagana,
  3. zawieszenie w prawach polowania na określony gatunek samców zwierzyny płowej na okres do lat 3 jednego roku,
  4. zawieszenie w prawach polowania na samce zwierzyny płowej na okres do lat 3 jednego roku.
 2. Przy wymierzaniu kar porządkowych zarząd okręgowy stosuje zasady ujęte w uchwale Naczelnej Rady Łowieckiej w sprawie zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych.
 3. Przepis §151 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 4. Wymierzenie kary porządkowej, o której mowa w §151 nie stoi na przeszkodzie wszczęciu przez rzecznika dyscyplinarnego postępowania dyscyplinarnego.
 5. Walne zgromadzenia kół łowieckich - w przypadku zwierzyny pozyskiwanej na terenie dzierżawionych obwodów łowieckich - oraz Zarząd Główny Zrzeszenia - w przypadku zwierzyny pozyskiwanej na terenach obwodów łowieckich zarządzanych przez Zrzeszenie - zobowiązani są podjąć uchwały dotyczące własności dysponowania trofeówami pozyskanej zwierzyny pozyskanych zgodnie z zasadami selekcji osobniczej.
Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję
 

 
Nie podlegają odpowiedzialności przed rzecznikiem i sądami łowieckimi osoby, które popełniły przewinienie, ale te, które są o to podejrzewane. Równocześnie, po wyłączeniu czynów z rozdziału X ustawy z definicji przewinienia łowieckiego (patrz niżej), należy traktować je oddzielnie również w tym zapisie.
W naszej propozycji przestępstwa i wykroczenia z rozdziału X ustawy usunięte są z definicji przewinienia łowieckiego. Powodem jest to, że o ich zaistnieniu konstytucyjnie decyduje prokurator i sąd powszechny. Nie mogą dwa różne postępowania: powszechne i łowieckie rozstrzygać i karać równolegle za to samo przewinienie, albo sąd łowiecki zastępować sąd powszechny. Jeżeli sąd powszechny prawomocnie skarze za przestępstwo lub wykroczenie, to Zrzeszenie opiera sie na takim wyroku i postępuje zgodnie z innymi zapisami statutu. To co sąd łowiecki może robić, to w przypadku ujawnienia w ramach postępowania dyscyplinarnego naruszenia przepisów rozdziału X ustawy, to kierować sprawę do prokuratora, a sam rozważyć zawieszenie członkostwo obwinionego w Zrzeszeniu do czasu zakończenia postępowania karnego.

Dla uściślenia pkt.4, dodajemy do tego przewinienia słowo "umyślnie". Działanie nieumyślne i przy tak bardzo niezdefiniowanym pojęciu jak "działanie na szkodę" powinno być wyłączone z przewinienia łowieckiego. Przykladowo po tej zmianie, krytyce organów Zrzeszenia, artykułowanej w celu poprawy jego działania, nie można byłoby zarzucić działania na szkodę Zrzeszenia, a bez tej zmiany można by próbować.

W konsekwencji zmian do §142 niżej, taka karę należy dopisać w tym paragrafie.

Zapis bez naszej poprawki mógłby sugerować, że można zasądzić zamieszczenie ogłoszenia również w prasie regionalnej nie związanej ze Zrzeszeniem, albo dyskryminować inne ogólnopolskie pisma łowieckie. Orzeczenie dotyczy członka Zrzeszenia, więc publikowane powinnno być w prasie wydawanej przez to Zrzeszenie.
Wymierzanie kary przez sąd łowiecki bez przeprowadzenia postępowania zaprzecza roli sądu, który musi zważyć za i przeciw, dając obwinianemu prawo do obrony. Jeżeli sąd powszechcny skazał, to również najwyższa kara, wykluczenie ze Zrzeszenia, powinna móc być zastosowana.

Nie samo wszczęciwe postępowania, ale dopiero postawienie zarzutów powinno upoważniać ZO do zawieszenia członka w Zrzeszeniu. Przy obecnym zapisie wystarczy pomówienie, na podstawie którego właściwe organa rozpoczną postępowanie, a już należałoby zawiesić członka w Zrzeszeniu.
Ust.3, jako obowiązek donoszenia na samego siebie nie mieści sie w standardach państwa prawa, które nie dopuszczają jednoinstancyjności w żadnym przypadku, dlatego nie można obwinianego pozbawić możliwości odwołania się. Ponieważ z jednej strony złożenie odwołania nie powinno zawieszać uchwały ZO, to odwołanie musi zostać rozpatrzone w najkrótszym możliwym terminie.
W konsekwencji zmian wyżej, nie można prowadzić równoległego postępowania za te same czyny, dlatego postępowanie dyscyplinarne należy zawiesić, a obwinionego ewentualnie zawiesić, zgodnie z §142 ust.2.

W związku z pozbawieniem możliwości orzekania wobec przestępstw i wykroczeń ściganych i sądzonych przez państwowe organa sprawiedliwości, nie należy upodabniać sądu łowieckiego do sądów powszechnych, a wiec występowanie w togach powinno zostać zastąpione występowaniem w strojach organizacyjnych, podkreślających wewnątrzorganizacyjny charakter sądu.

Gdyby obszary okręgów zwiększały się np. do rozmiaru województwa, to 15 sędziów w okręgu może być za mało, dlatego proponujemy 25.

Z zapisu w projekcie wynika, że rzecznik mógłby być związany poleceniami, którym nie można zarzucić sprzeczności z prawem, statutem lub uchwałami organów Zrzesznia, a rzecznik jak i prokurator musi być niezależny od żadnych poleceń i dlatego odpowiednio poprawiamy ten zapis.

Gdyby obszary okręgów zwiększały się, to 4 zastępców rzeczników w okręgu może być za mało, dlatego proponujemy 9.

A w jaki sposób prowadzący polowanie w kole ma dochodzić z którego okręgu jest myśliwy niestowarzyszony, którego ukarał i w jaki sposób ma informować o tym zarząd okęgowy. To jest sprawa zarządu koła, aby taką informację do właściwego zarządu okręgowego wysłać.

Kara pieniężna bez umocowania ustawowego jest zawsze kara niekonstytucyjną i dlatego nie może być przywołana przez statut PZŁ.

Obarczanie prezesa koła obowiązkiem, który i tak zrealizuje sekretarz jest niepotrzebne i obowiązek taki może ciążyć po prostu na zarządzie koła.

Nie można obwinianego pozbawić możliwości odwołania się. Ponieważ jednak strony złożenie odwołania nie powinno zawieszać uchwały ZO, to odwołanie musi zostać rozpatrzone w najkrótszym możliwym terminie.

Proponowana kara do 3 lat zwieszenia w prawie do polowania byłaby niezgodna z §151 statutu, który określa dla kar porządkowych skalę do jednego roku zawieszenia. Jeżeli najwyższa kara zawieszenia w polowaniach jest jeden rok, to inny paragraf statutu nie może rozszerzać jej do 3 lat.

O zastosowaniu takiej kary informowany jest zgodnie z §153 okręgowy rzecznik dysyplinarny i może on prowadzić sprawę na podstawie §149 ust.5, nie potrzeba więc powtarzać tego jeszcze raz.

W kole powinna być uchwała o dysponowaniu każdych trofeów, nie tylko o tym pozyskanym zgodnie z zasadami selekcji osobniczej, bo inaczej co zrobić z trofeami pozyskanymi niezgodnie z tym zasadami? A własność trofeów jak i tuszy jest ustawowo koła.

DZIAŁ III

ORGANY ZRZESZENIA, ICH ZADANIA I KOMPETENCJE


Rozdział XXIV

Organa kontroli wewnętrznej

§ 158

Organami kontroli wewnętrznej Zrzeszenia jest Główna Komisja Rewizyjna oraz okręgowe komisje rewizyjne.

Główna Komisja Rewizyjna

§ 159

 1. Główna Komisja Rewizyjna powołana jest do kontroli i analizy działalności organizacyjnej, gospodarczej i finansowej Zarządu Głównego.
 2. Główna Komisja Rewizyjna może również kontrolować działalność okręgowych organów Zrzeszenia oraz kół łowieckich.
 3. Główna Komisja Rewizyjna powoływana jest w składzie szesnastu osób.
 4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§ 160

 1. Główna Komisja Rewizyjna wykonuje swoje czynności z własnej inicjatywy lub na wniosek polecenie Naczelnej Rady Łowieckiej oraz w przypadku określonym w §159 ust. 2 także na wniosek - Zarządu Głównego. Obowiązana jest jednak dokonać kontroli działalności Zarządu Głównego co najmniej raz na rok.
 2. Z wyników kontroli Główna Komisja Rewizyjna składa corocznie sprawozdania Naczelnej Radzie Łowieckiej, przedkładając:
  1. wyniki badania rocznego sprawozdania finansowego i bilansu Zrzeszenia,
  2. sprawozdanie z kontroli wykonania budżetu Zrzeszenia.
  3. wniosek w sprawie o udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu
 3. Główna Komisja Rewizyjna koordynuje pracę okręgowych komisji rewizyjnych.

Okręgowa komisja rewizyjna

§ 161

 1. Okręgowa komisja rewizyjna jest powołana do kontroli i analizy działalności organizacyjnej, gospodarczej i finansowej zarządu okręgowego.
 2. Komisja rewizyjna może również kontrolować w zakresie określonym w ust. 1 działalność w kołach łowieckich.
 3. Okręgowa komisja rewizyjna powołana jest w składzie siedmiu osób.
 4. Członkowie okręgowej komisji rewizyjnej wybierają ze swojego grona zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§ 162

 1. Okręgowa komisja rewizyjna wykonuje czynności z własnej inicjatywy lub na wniosek polecenie okręgowej rady łowieckiej oraz w przypadku określonym w §161 ust. 2 także na wniosek - zarządu okręgowego. Obowiązana jest jednak dokonać kontroli działalności zarządu okręgowego co najmniej raz na rok.
 2. Z wyników kontroli okręgowa komisja rewizyjna składa corocznie sprawozdania okręgowej radzie łowieckiej, przedkładając:
  1. wynik badania rocznego sprawozdania finansowego zarządu okręgowego,
  2. sprawozdanie z kontroli wykonania budżetu zarządu okręgowego.
  3. wniosek w sprawie o udzielenie absolutorium zarządowi okręgowemu.
Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję
 
Główna Komisja Rewizyjna nie może być podporządkowana NRŁ i wykonywać jej polecenia. Jest to organ samodzielny, do którego NRŁ może tylko wnioskować.
Statut nie określał co ma wykonywać Główna Komisja Rewizyjna, a ta, jak w każdym stowarzyszeniu prowadzącym działalność gospodarczą, musi zająć się sprawozdaniem finansowym, bilansem i budżetem Zrzeszenia.
Jak wyżej, okręgowa komisja rewizyjna nie może być podporządkowana ORŁ i wykonywać jej polecenia. Jest to organ samodzielny, do którego ORŁ może tylko wnioskować.
Statut nie określał co ma wykonywać okręgowa komisja rewizyjna, a ta, jak w każdym stowarzyszeniu prowadzącym działalność gospodarczą, musi zająć się sprawozdaniem finansowym, bilansem i budżetem Zrzeszenia, w tym przypadku na poziomie okręgu.

DZIAŁ III

ORGANY ZRZESZENIA, ICH ZADANIA I KOMPETENCJE


Rozdział XXV

Przepisy wspólne dla organów Zrzeszenia

§ 163

 1. Pracownicy Zrzeszenia pochodzący z wyboru nie mogą pełnić funkcji w organach funkcję tylko w tym organie Zrzeszenia, z którego wynika ich zatrudnienie, z wyjątkami jak w ust.3 niżej. o których mowa w §98 ust. 1 pkt 2 i 4, ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 i 4 a także być społecznymi członkami organów wymienionych w §98 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3 Zrzeszenia.
 2. Nie można zatrudniać w Zrzeszeniu osób prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o Rozdział IV ustawy, na stanowiska w organach Zrzeszenia.Sędziowie sądów łowieckich, rzecznicy dyscyplinarni i ich zastępcy oraz członkowie Komisji Rewizyjnych nie mogą pełnić funkcji w innych organach Zrzeszenia.
 3. Nie można jednocześnie pełnić funkcji w więcej niż jednym organie organach Zrzeszenia, za wyjątkiem mandatów na Krajowy i Okręgowe Zjazdy Delegatów o których mowa w §98 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3.
 4. Zakaz pełnienia funkcji w organach Zrzeszenia, o których mowa w §98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 2 i 3 obejmuje osoby prowadzące działalność gospodarczą w oparciu o Rozdział IV ustawy.
Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję
 

Nieczytelne i zbyt szczegółowe zapisy zakazujace zatrudniania osób pełniących funkcje w innych organach Zrzeszenmia zostały zastąpione prostymi zapisami znaczącymi to samo.

Dodatkowo zapisano zasadę, że za wyjątkiem funkcji w organach koła i mandatów na krajowy i okręgowe zjazdy delegatów, nie można pełnić funkcji w dwóch organach Zrzeszenia. Uzupełnia to lukę dotychczasowego projektu, który np. nie pozwalał zatrudnić na etacie w zarządzie okęgowym członka okręgowej rady łowieckiej, ale zezwalał tej samej osobie na pełnienie funkcji w zarządzie okręgowym i w okręgowej radzie łowieckiej.

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o Rozdział IV ustawy utrzymano zakaz zatrudniania, ale pozostawiono gremiom wyborczym pełne prawo do decydowania, kogo chcą wybrać.

DZIAŁ IV

POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZORGANIZACYJNE, NADZÓR
ORAZ WZNOWIENIE POSTĘPOWANIARozdział XXVI

Postępowanie wewnątrzorganizacyjne

§ 164

 1. Obszarem właściwości terytorialnej okręgowych organów łowieckich jest okręg.
 2. WAktualny wykaz okręgów oraz ich granice publikuje Zarząd Główny. stanowią załącznik nr 1 do niniejszego statutu.

§ 165

Kadencja wszystkich organów Zrzeszenia oraz kół łowieckich trwa 5 lat 4 lata.

§ 166

 1. Członek organów Zrzeszenia oraz organów koła przestaje pełnić swą funkcję w przypadku:
  1. śmierci;
  2. zrzeczenia się pełnienia funkcji;
  3. utraty członkostwa w Zrzeszeniu, a ponadto w przypadku funkcji w organie koła utraty członkostwa w kole,
  4. wyboru do innego organu Zrzeszenia, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to utraty mandatu na Krajowy i Okręgowy Zjazd Delegatów oraz funkcji w organach koła, w zgodzie z §132 ust.5 statutu.
 2. Zaprzestanie pełnienia funkcji stwierdzają organy Zrzeszenia lub koła łowieckiego, których członkiem była ta osoba, na skutek jej zrzeczenia się, następuje z chwilą stwierdzenia tego faktu na najbliższym posiedzenie organu powołującego, a w przypadku funkcji w organach, o których mowa w §98 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 na najbliższym posiedzeniu tych organów.
 3. Członkowie organów Zrzeszenia oraz organów koła, za wyjątkiem mandatów na Krajowy i Okręgowe Zjazdy Delegatów, przestają pełnić swoje funkcję, z chwilą postawienia im przez państwowe organa ścigania zarzutów karnych lub wykroczeń albo skazania przez sąd łowiecki w I instancji.
 4. Delegaci na Krajowy i Okręgowy Zjazd Delegatów przestają pełnić swą funkcję, z chwilą prawomocnego skazania przez sąd powszechny na podstawie kodeksu karnego lub wykroczeń albo prawomocnego skazania przez sąd łowiecki.

§ 167

 1. Członek organów Zrzeszenia oraz organów kół może być odwołany z swej funkcji w każdym czasie przez organ który go powołał.
 2. Członkowie Zrzeszenia i kół łowieckich mogą być wybierani do organów Zrzeszenia i kół ponownie w każdym czasie.

§ 168

 1. Jeżeli niniejszy statut nie stanowi inaczej, organy Zrzeszenia i koła łowieckiego podejmują swe uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków danego organu.
 2. Przy obliczaniu kworum nie uwzględnia się osób zawieszonych w prawach członka Zrzeszenia, a w przypadkach dotyczących koła łowieckiego także zawieszonych w prawach członka koła łowieckiego.
 3. Uchwały w sprawie rozwiązania koła łowieckiego podejmowane są większością 2/3 ogólnej liczby członków koła.
 4. Uchwały dotyczące nadania członkostwa honorowego Zrzeszenia i podziału koła, wykluczenia członka z koła oraz wykluczenia koła ze Zrzeszenia wymagają większości 2/3 głosów.
 5. Bezwzględną większością głosów podejmowane są uchwały dotyczące zmian statutu Zrzeszenia, powołania i odwołania członków organów Zrzeszenia bądź koła łowieckiego, połączenia koła z innym kołem., podziału koła oraz nadania członkostwa honorowego Zrzeszenia i koła.
 6. Przy wyborach do organów Zrzeszenia i kół łowieckich stosuje się zasadę względnej większości głosów.

§ 169

 1. Poza wyjątkami, o których mowa w ust. 2 i 3 organy Zrzeszenia i koła łowieckiego podejmują swe uchwały w głosowaniu jawnym.
 2. Uchwały w sprawie powołania (wyboru) i odwołania członków organów Zrzeszenia i koła łowieckiego oraz wykluczenia członka z koła lub wykluczenia koła ze Zrzeszenia podejmowane są w głosowaniu tajnym.
 3. Tajne głosowanie przeprowadza się także na wniosek 1/3 1/5 członków danego organu Zrzeszenia lub koła obecnych podczas obrad.

§ 170

 1. Uchwały w sprawie wykluczenia bądź skreślenia z koła łowieckiego, skreślenia ze Zrzeszenia, orzeczenia przez sąd łowiecki, wykluczenia ze Zrzeszenia, wymierzenia członkowi Zrzeszenia lub koła łowieckiego kary porządkowej muszą być pod rygorem nieważności zaprotokołowane i wymagają uzasadnienia.
 2. Uzasadnienia i zaprotokołowania pod rygorem nieważności, wymagają także uchwały podejmowane w trybie odwoławczym.
 3. Uchwały, o których mowa w ust. 1 i 2 wraz z ich uzasadnieniem, zainteresowany powinien otrzymać na piśmie, a w przypadku określonym w ust. 1 także pouczony z pouczeniem o trybie odwołania.

§ 171

 1. O ile statut nie stanowi inaczej, od uchwał organów Zrzeszenia bądź koła łowieckiego, podjętych w pierwszej instancji, zainteresowanemu członkowi przysługuje odwołanie.
 2. Odwołanie przysługuje od uchwał:
  1. zarządu koła do walnego zgromadzenia;
  2. walnego zgromadzenia do zarządu okręgowego;
  3. zarządu okręgowego do okręgowej rady łowieckiej;
  4. Zarządu Głównego i okręgowej rady łowieckiej do Naczelnej Rady Łowieckiej.
  5. Naczelnej Rady Łowieckiej - do Krajowego Zjazdu Delegatów
 3. Od uchwał podjętych przez Naczelną Radę Łowiecką odwołanie nie przysługuje.

§ 172

 1. Odwołanie składa się na piśmie w terminie 14 dni od podjęcia uchwały, a w przypadku gdy niniejszy statut wymaga jej doręczenia uchwały, w terminie 14 dni od dnia doręczenia za pośrednictwem organu, który podjął zaskarżoną uchwałę. W przypadku uchwał podejmowanych przez walne zgromadzenie koła odwołanie składa się za pośrednictwem zarządu koła.
 2. Odwołanie wraz z uzasadnieniem i dokumentacją w sprawie powinny być niezwłocznie przekazane organowi odwoławczemu bez zbędnej zwłoki.
 3. Poza uzasadnionymi przypadkami o Organ odwoławczy rozpatruje odwołanie pod rygorem uznania odwołania, nie później niż na swoim drugim kolejnym na swym najbliższym posiedzeniu.
 4. O ile statut nie stanowi inaczej, złożenie odwołania w trybie i terminie określonym statutem wstrzymuje wykonanie uchwały do czasu rozpatrzenia go przez organ odwoławczy.
 5. W zależności od dokonanych ustaleń organ odwoławczy
  1. odwołania nie uwzględnia,
  2. uchyla zaskarżoną uchwałę,
  3. uchyla zaskarżoną uchwałę i sprawę przekazuje do ponownego rozpoznania,
  4. zmienia zaskarżoną uchwałę i orzeka co do istoty, ale w takim przypadku decyzja organu odwoławczego nie może być mniej korzystna dla odwołującego się.
 6. Uchwały podjęte w trybie odwoławczym są prawomocne.
 7. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, Zarząd Główny i zarządy okręgowe załatwiają przekazane im sprawy w ciągu 30 dni od ich otrzymania, a w przypadkach szczególnie trudnych i skomplikowanych, mogą ten termin wydłużyć uchwałą do 90 dni, informując o tym zainteresowanych na piśmie.
 8. Zarządy kół załatwiają przekazane im sprawy w ciągu 60 dni od ich otrzymania.
Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję
 
Określenie ilości i granic okręgów, na jakie dzieli się PZŁ jest kompetencją jego organów i statut nie definiuje liczby okręgów. Wprowadzając załącznik do statutu z wykazem okręgów, propozycja statutu NRŁ tylnymi drzwiami próbuje liczbę okręgów zatwierdzić, bo załącznik do statutu można interpretować jako jego część. Dla celów infornacyjnych, wykaz okręgów wraz z ich granicami publikować może ZG.

Kolejne statutu PZ niepotrzebnie wydłużały kadencje oraz pozbawiały zjazdy delegatów wpływu na bieżace życie Zrzeszenia. Skrócenie kadencji organów PZŁ umożliwi aktywizację kół przy częstrzym dokonywaniu wyboru delegatów oraz pozwoli zjazdom dokonywać częściej oceny organów Zrzeszenia. Nie będzie to jeszcze tak jak w statucie z 1948 roku, w któym kadencja trwała 3 lata, członkowie NRŁ wymieniani byli w liczbie 1/3 co roku, a zjazdy rozliczały organa Zrzeszenia co roku, ale jest to krok we właściwym kierunku.
Ten zapis gwarantuje, że dana osoba może pełnić tylko jedną funkcję w organach Zrzeszenia. Wyjątkiem jest mandat delegata na zjazdy oraz pełnienie funkcji w kole równolegle z funkcjami w innych organach, za wyjątkiem zarządu okręgowego.
Lepszy gramatycznie zapis tego samego.
Dodane dwa przepisy gwarantują, że funkcjonariusze Zrzeszenia są zawsze wolni od znanych ze świata polityki zarzutów o pełnienie swoich obowiązków równolegle z postawionymi zarzutami karnymi, bo po prostu w momencie postawienia im takich zarzutów przestają być funkcjonariuszami Zrzeszenia.
Przepis był zbyt rygorystyczny wobec członków honorowych, a ten rygortyzm ważniejszy jest w sprawach podziału koła i wykluczenia koła ze Zrzeszenia, żeby decyzje te nie były podejmowane koniunkturalnie lub dla realizacji ambicji personalnych.
Jako wymagające w głosowaniu większości bezwzględnej dopisano powołanie do organów Zrzeszenia, żeby osoby wybrane miały rzeczywistą legitymację od większości wybierających, co gwarantuje wybór najlepszych oraz daje tym osobom komfort działania za aprobatą większości. Proponowaną przez NRŁ większośc względna w wyborach do organów PZŁ odrzucamy, jako niedemokratyczną i nie znaną w całej historii istnienia PZŁ.
Wykluczenia członka z koła i koła ze Zrzeszenia wymagają zgodnei z naszą propozycją 2/3 głosów. Żeby głosy te można było złożyć zgodnie ze swoim sumieniem, należy wprowadzić tajne głosowanie tych spraw.
Przywracamy granicę uprawnień do żądania głosowania tajnego, tak jak to było dotychczas w tzw. statucie ramowym.
Wprowadzona zmiana gwarantuje, że wymienione w przepisie sytuacje bedą zaprotokółowane, pozwalając w odwołaniu lub postępowaniu nadzorczym na analizę tych faktów i przesłanek, które leżały u podstaw podjętych decyzji. Żeby obowiązek ten traktować poważnie, uchwałom niezaprotokółowanym nadajemy rygor nieważności.
Przepis ten zapisujemy w lepszym brzmieniu gramatycznym.
Żaden organ Zrzeszenia nie może stać ponad prawem do dwuinstancyjnego załatwiania uchwał, dlatego wprowadzamy zapis o prawie do odwołania od uchwały NRŁ, do Krajowego Zjazdu Delegatów, jako najwyższej władzy w Zrzeszeniu.
Przepis w wersji NRŁ dopuszczał sytuację, że zainteresowany nie wiedział o uchwale, a termin 14 na odwołanie już biegł. Uważamy, że każda uchwała dotycząca członka musi być mu znana i dopiero od chwili jej doręczenia może biec termin 14 dni na odwołanie.
Przepis ten zapisujemy w lepszym brzmieniu gramatycznym.
Rozpatrzenie odwołania na najbliższym posiedzeniu może być nierealne, bo odwołanie może wpłynąć w przeddzień posiedzenia. Dlatego proponujemy, żeby odwołanie rozpatrzone zostało na drugim kolejnym posiedzeniu. Równocześnie, żeby organ odwoławczy nie wprowadzał żadnej zwłoki, o którą w praktyce dotychczasoej nie było trudno, wprowadzamy rygor uznania odwołania, jeżeli organ odwoławczy nie zajmie się nim najpóźniej na drugim swoim posiedzeniu.
Zmiana zaskarżanej decyzji może miec miejsce, ale w państwie demokratycznym, nie może być po zmianie mniej korzystna dla osoby odwołującej się.
Statut NRŁ nie okreśłał, w jakim czasie organy PZŁ załatwiają przekazane im sprawy, np. przyjęcia do Zrzeszenia, etc. Dlatego uzupełniamy ten paragraf o ust.7 określający terminy dla zarządu głównego i zarządów okregowych. Ust.8 określa terminy obowiązujące zarządy kół. Ten termin jest dłuższy nić wyżej, bo zarządy kół mogą zbierać się rzadziej niż co miesiąc.

DZIAŁ IV

POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZORGANIZACYJNE, NADZÓR
ORAZ WZNOWIENIE POSTĘPOWANIARozdział XXVII

Nadzór

§ 173

 1. W ramach nadzoru organ nadzorujący może żądać od członków Zrzeszenia bądź koła łowieckiego, a także podległych organów Zrzeszenia niezbędnych oświadczeń i wyjaśnień, a także przedłożenia wymaganych dokumentów.
 2. Organ nadzorujący ma prawo uchylić każdą uchwałę koła łowieckiego lub nadzorowanego organu Zrzeszenia, w przypadku niezgodności z prawem bądź statutem, w ciągu 3 miesięcy od momentu otrzymania informacji o takiej uchwale.
 3. Organ nadzorujący uchylając uchwałę w myśl ust. 2 ma prawo także uchylić poprzedzające je uchwały podjęte w sprawie.
 4. Od uchwały podjętej w trybie ust. 2 przysługuje odwołanie, a przepisy statutu dot. odwołań stosuje się odpowiednio. Przepis §171 ust. 2 i §172 ust.5 stosuje się odpowiednio.
 5. Złożenie odwołania od uchwały podjętej w trybie ust.2 i 3 nie wstrzymuje jej wykonania.
 6. Uchwały nie uchylone w terminie określonym w ust.2 są obowiązujące.
Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję
 
Bez podanego uzupełnienia, organa nadzoru mogłyby wyciągać sprawy wtedy, kiedy byłoby im to wygodnie, nie zważając na upływ czasu.
Lepszy zapis, bo nie wymienia konkretnych paragrafów, a co w innych miejscach statutu jest przestrzegane.
Wyjaśnienie, co z uchwałami, których w ramach nadzoru nie uchylono.

DZIAŁ IV

POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZORGANIZACYJNE, NADZÓR
ORAZ WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA

Rozdział XXVIII

Wznowienie postępowania

§ 174

 1. Postępowanie w sprawach zakończonych prawomocną uchwałą może być wznowione w przypadku ujawnienia istotnych dla sprawy okoliczności, które nie były znane przy podejmowaniu tych uchwał.
 2. Właściwym do podjęcia uchwały o wznowieniu postępowania jest organ nadrzędny w myśl §171 ust. 2 nad organem, który podjął uchwałę ostateczną, a w przypadku uchwał podjętych przez Naczelną Radę Łowiecką - Naczelna Rada Łowiecka Prezes Naczelnej Rady Łowieckiej.

Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję
 

Byłoby niepoważnym, aby NRŁ sama wznawiała postępowanie przez siebie zakończone. Niech to zrobi Prezes NRŁ.

DZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE ZRZESZENIA ORAZ JEGO REPREZENTACJA


Rozdział XXIX

Majątek i fundusze

§ 175

Majątek i fundusze Zrzeszenia powstają z wpłat wpisowego, składek członkowskich, opłat, dochodów z własnej działalności i imprez organizowanych przez Zrzeszenie, dochodów z majątku Zrzeszenia oraz z darowizn i innych uznanych źródeł.
 1. Na majątek Zrzeszenia składa się:
  1. majątek trwały, wartości niematerialne i prawne,
  2. majątek obrotowy
   - środki pieniężne,
   - należności i roszczenia
  3. przychody:
   - z wpisowego, składek członkowskich, dotacje i darowizny, dobrowolne świadczenia osób fizycznych i prawnych oraz z imprez organizowanych przez Zrzeszenie,
   - wpływy z gospodarki łowieckiej,
   - przychody z prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. Poza wpisowym Zrzeszenie nie ma prawa pobierać od nowowstępujących jakichkolwiek innych świadczeń finansowych, w tym darowizn.
 3. Rok gospodarczy w Zrzeszeniu trwa od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego.

§ 176

 1. Zrzeszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad, określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Zrzeszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

§ 177

Zrzeszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 178

Uzyskane przychody Zrzeszenie przeznacza na finansowanie działalności statutowej oraz inne cele określone uchwałami władz i organów.

§ 179

 1. Podstawowym funduszem Zrzeszenia jest fundusz statutowy, zwany funduszem zasadniczym.
 2. W ramach części składki członkowskiej przysługującej Zarządowi Głównego Zrzeszenia tworzy się fundusze celowe - fundusz kultury łowieckiej oraz fundusz współpracy międzynarodowej - w wysokości 1,5% każdy.
 3. Zrzeszenie może, na mocy uchwał swych organów, tworzyć inne fundusze celowe w ciężar przychodów finansowych określonych ustawą.
 4. Zrzeszenie tworzy inne fundusze w oparciu o obowiązujące przepisy.

§ 180

Wpływy uzyskane ze składek członkowskich podlegają podziałowi między budżet Zarządu Głównego i budżety zarządów okręgowych właściwych według miejsca stałego pobytu rejestrów członków w zarządach okręgowych i właściwych dla położenia obwodów dzierżawionych przez koła.

Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję
 
Dotychczasowy zapis dot. majątku Zrzeszenia jest tak lakoniczny i ogólny, szczególnie w porównaniu do opisu majątku koła w tym samym statucie.


Ponieważ ogólnie patrząc majątek koła i Zrzeszenia pochodzi z tych samych tytułów, to opisujemy majątek Zrzeszenia tym samym tekstem co majątek koła w §74 .
Nigdzie w statucie nie określono roku obrachunkowego Zrzeszenia, dlatego dodaliśmy zapis na ten temat, określajśac ten rok w ten sam sposób jak rok obrachunkowy w kole łowieckim.
 
Zmiana podyktowana jest koniecznością utrzymania pełnej jasności, że finansowanie Zrzeszenia odbywa się tylko ze źródeł określonych ustawą, co dotychczas nie było przestrzegane i poszczególne okręgi i koła prześcigały sie w uchwałach każących myśliwym płacić oprócz składki takie czy inne opłaty na rzecz Zrzeszenia.

Zmiana prezyzująca, że chodzi o wszystkie fundusze Zrzesznia, a nie tylko te "inne".
W związku z wprowadzoną możliwością przypisania członka Zrzesznia do zarządu okręgowego właściwego dla jego koła, podział składki musi uwzględniać również takich członków, a nie tylko członków wg miejsca stałego pobytu.

DZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE ZRZESZENIA ORAZ JEGO REPREZENTACJA


Rozdział XXX

Składka i wpisowe

§ 181

 1. Roczna składka członkowska osób fizycznych nie może przekraczać 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat zysku, za II kwartał roku poprzedniego, publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny.
 2. Składka ulgowa osób fizycznych w wysokości 50% składki normalnej przysługuje młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz tym członkom, którzy ukończyli 70 65 lat - mężczyźni i 60 lat - kobiety rok życia.
 3. Składka osób fizycznych winna być uiszczana w terminie do 31 grudnia na rok następny.
 4. Wpisowe do PZŁ od osób fizycznych wynosi równowartość trzykrotnej składki członkowskiej na dany rok.
 5. Roczna składka członkowska od kół łowieckich jest różnicowana w zależności od zasobności w zwierzynę dzierżawionych obwodów łowieckich.
 6. Koła łowieckie nie wnoszą wpisowego do Zrzeszenia.
Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję
 

Cały ten paragraf zaproponowany przez NRŁ dot. osób fizycznych, członków Zrzeszenia, ale nie ma o tym ani słowa w tym paragrafie.
Wiek emerytalny też powinien być wzięty pod uwagę, szczególnie, że stystyczny wiek życia mężczyzny to obecnie 70,4 lata, co sprowadzało proponowaną ulgę do fikcji.
Zapisy tego paragrafu należało rozszerzyć o punkty dotyczące kół, jako członka Zrzeszenia, ich składek oraz wpisowego.

DZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE ZRZESZENIA ORAZ JEGO REPREZENTACJA

Rozdział XXXI

Reprezentacja Zrzeszenia

§ 182

Oświadczenia woli w imieniu Zrzeszenia składa, na podstawie uchwały Zarządu Głównego, Łowczy Krajowy lub inne osoby przez niego Zarząd Główny upoważnione.

Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję
 
Ustawowe umocowanie Zarządu Głównego jako organu reprezentującego Zrzeszenie nie może być w statucie naruszane.DZIAŁ VI

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 183

 1. Powołane przed dniem wejścia w życie niniejszego statutu - w myśl §34 ust. 1 lit. a, b, d, e ust. 2 oraz ust. 3 lit. a, b, c i d załącznika nr 1 do uchwały XIX Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów z dnia 20 listopada 1999 r. o uchwaleniu statutu PZŁ władze i organy Zrzeszenia stają się odpowiednio organami, o których mowa w §98 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1 i 2, ust. 3 pkt 1, ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 3, ust. 4, ust. 3 pkt 2 oraz ust. 1 pkt 4 niniejszego statutu.
 2. Władze i organy kół łowieckich powołane przed dniem wejścia w życie niniejszego statutu stają się odpowiednio organami, o których mowa w §51 niniejszego statutu.
 3. Kadencja władz i organów Zrzeszenia oraz władz i organów kół łowieckich rozpoczęta przed dniem wejścia w życie niniejszego statutu trwa do czasu jej zakończenia w myśl §165.
 4. Uchwały władz i organów Zrzeszenia oraz władz i organów kół łowieckich zachowują swą ważność w zakresie, w jakim nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
 5. Wszystkie dotychczasowe regulaminy, zarządzenia i inne dokumenty wewnętrzne wydane przez organy Zrzeszenia tracą ważność w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego statutu, chyba że właściwe organy Zrzeszenia zobowiązane są dostosować regulaminy uchwalone w oparciu o uchwałę, o której mowa w ust. 1 uaktualnią je i dostosują wcześniej do postanowień niniejszego statutu.
 6. Członkostwo w kole niemacierzystym członków kół łowieckich, z chwilą wejścia w życie niniejszego statutu staje się członkostwem w kole łowieckim.
 7. Z chwilą wejścia w życie niniejszego statutu koła łowieckie zachowują swe dotychczasowe nazwy i siedziby.
 8. W terminie 6 miesięcy od dnia wejście w życie niniejszego statutu walne zgromadzenia kół łowieckich zobowiązane są podjąć uchwały, o których mowa w §53 pkt 8, 10 i 14.
 9. Traci moc uchwała XIX Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 20 listopada 1999 r. w sprawie statutu Zrzeszenia oraz statuty kół łowieckich.
 10. Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego z dniem uchwalenia.
Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję
 

Zapis proponowany przez NRŁ powodował, że gdyby organa Zrzeszenia nie dostosowały aktów wewnętrznych do nowego statutu w ciągu 6 miesięcy, to obowiązywałyby one dalej, bez pewności, czy są zgodne z nowym statutem. Po naszej zmianie, wszystkiew akty prawne Zrzeszenia tracą ważność, chyba, że zostaną w ciągu tych 6 miesięcy dostosowane do nowego statutu.
A po co czekać z nowym statutem, chyba żeby jeszcze w ramach starego załatwić sobie coś, czego nowy statyt nie przewiduje.