Zmodyfikowany projekt Statutu PZŁ wg propozycji NRŁ,
wykonany na podstawie propozycji członków PZŁ
przysłanych do redakcji serwisu www.lowiecki.pl


DZIAŁ II

CZŁONKOWIE ZRZESZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI,
UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA POLOWANIARozdział XIII

Utrata członkostwa w Zrzeszeniu

§ 75

Koło traci członkostwo Zrzeszenia w razie:
  1. wykluczenia koła ze Zrzeszenia;
  2. rozwiązania koła.

§ 76

  1. Wykluczenie koła ze Zrzeszenia może nastąpić, gdy członkowie koła lub jego organy w sposób rażący naruszają przepisy prawa łowieckiego, statutu Zrzeszenia, uchwały organów Zrzeszenia oraz dyscyplinę organizacyjną , a walne zgromadzenie koła zwołane w tej sprawie na żądanie zarządu okręgowego, nie zbiera się.
  2. Walne Zgromadzenia przywołane w ust.1, zobowiązane jest podjąć uchwały w sprawach zarzutów zarządu okręgowego, a informację o możliwym wykluczeniu koła ze Zrzeszenia należy przedstawić wszystkim członkom koła w piśmie zwołującym walne zgromadzenie.

§ 77

Rozwiązanie koła następuje w przypadkach:
  1. Podjęcia przez walne zgromadzenie koła uchwały o jego rozwiązaniu.
  2. Podjęcia uchwały przez okręgową radę łowiecką właściwą wg siedziby koła w przypadku:
    a) zmniejszenia się liczby członków koła poniżej 10 i nie uzupełnienia przez koło liczby członków w terminie 6 miesięcy;
    b) nie dzierżawienia przez okres co najmniej jednego roku żadnego obwodu łowieckiego, pomimo istnienia oferty na dzierżawę obwodu.

§ 78

W razie wykluczenia koła ze Zrzeszenia lub jego rozwiązania, następuje likwidacja koła.

Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję
 
Poszczególnych członków koła, rażąco naruszających prawo łowieckie, kara się przez sądy powszechne i sądy łowieckie, w tym wykluczeniem z PZŁ. Dlaczego za ich postępowanie można byłoby wykluczać z PZŁ całe koło? To byłaby zbiorowa odpowiedzialność, dlatego dokonaliśmy odpowiedniego skreślenia w tym paragrafie.
Dopisaliśmy do tego paragrafu konkretna procedurę, która może doprowadzić do wykluczenia koła z PZŁ. Ważnym elementem tej procedury jest stanowisko członków kołą, wyrażone w sprawie zamierzomnego wykluczenia na specjalnie zwołanym walnym zgromadzeniu. Członkowie koła muszą być świadomi, że nad kołem wisi groŸba wykluczenia z PZŁ.
Dopisliśmy ten warunek, żeby była całkowita jasność, czy koło nie dzierżawi obwodu z powodów leżących po jego stronie. Jeżeli wolnego obwodu wolnego nie ma, to niech koło czeka na niego, a nie zostaje z PZŁ usunięte.