Zmodyfikowany projekt Statutu PZŁ wg propozycji NRŁ,
wykonany na podstawie propozycji członków PZŁ
przysłanych do redakcji serwisu www.lowiecki.pl


DZIAŁ II

CZŁONKOWIE ZRZESZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI,
UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA POLOWANIARozdział XIV

Łączenie się, podział oraz likwidacja koła


Łączenie się kół

§ 79

Koło może w każdym czasie połączyć się z innym kołem na podstawie uchwał walnych zgromadzeń łączących się kół.

§ 80

Uchwały o połączeniu powinny zawierać:
 1. oznaczenie koła przejmującego i przejmowanego;
 2. datę połączenia.

§ 81

Podstawę rachunkową połączenia stanowią sprawozdania finansowe łączących się kół, sporządzone na dzień połączenia.

§ 82

Połączenie wywiera skutek od chwili wpisania go do rejestru właściwego zarządu okręgowego i wykreślenia koła przejmowanego.

§ 83

Członkowie, którzy w chwili połączenia należeli do koła przejmowanego, stają się członkami koła przejmującego.

§ 84

Wskutek połączenia majątek koła przejętego przechodzi na koło przejmujące a wierzyciele i dłużnicy pierwszego stają się wierzycielami i dłużnikami drugiego.

§ 85

 1. Niezwłocznie po podjęciu uchwał o połączeniu zamiast zarządu i komisji rewizyjnej koła przejmowanego, działa z Zarząd i komisja rewizyjna koła przejmującego przejmują obowiązki zarządu i komisji rewizyjnej koła przejmowanego w momencie zarejestrowania zmian zgodnie z §82 statutu.
 2. Jeżeli uchwały walnych zgromadzeń o połączeniu tak stanowią, p Po wpisie połączenia do rejestru, koło dokonuje niezwłocznie wyboru nowego zarządu i komisji rewizyjnej na okres do końca kadencji tak jak dotychczasowego zarządu.


Podział koła

§ 86

Koło może podzielić się na podstawie uchwały walnego zgromadzenia w ten sposób, że z jego wydzielonej części zostaje utworzone nowe koło.

§ 87

 1. Uchwała o podziale koła powinna zawierać:
  1. oznaczenie dotychczasowego koła i koła powstającego w wyniku podziału;
  2. listę członków przechodzących do nowego koła powstałą w oparciu o dobrowolne oświadczenie członków;
  3. zatwierdzenie sprawozdania finansowego koła i planu podziału składników majątkowych i finansowych oraz określenie procentowego udziału koła dotychczasowego i powstającego w dzielonym majątku;
  4. datę podziału koła.
 2. Koła dotychczasowe i koło powstające winny dzierżawić lub mieć gwarancję wydzierżawienia obwodu łowieckiego.

§ 88

Niezwłocznie po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały o podziale koła zebranie członków przechodzących do nowego koła:
 1. określa ilość członków zarządu, funkcję w zarządzie, sposób jego wyboru oraz dokonuje wyboru zarządu ilość członków komisji rewizyjnej,
 2. dokonuje wyboru zarządu i komisji rewizyjnej.

§ 89

Zarząd koła powstającego jest obowiązany w terminie 14 dni od jego wyboru wystąpić z wnioskiem do właściwego zarządu okręgowego Zrzeszenia o wpisanie koła do rejestru a zarząd koła dotychczasowego - z wnioskiem o wpisanie do rejestru jego podziału.

§ 90

Wskutek podziału koła, na koło powstające przechodzą z chwilą jego zarejestrowania wynikające z planu podziału składniki majątkowe oraz prawa i zobowiązania. W tym też zakresie wierzyciele i dłużnicy dotychczasowego koła stają się wierzycielami i dłużnikami powstającego koła. Za zobowiązania powstałe przed podziałem koło dotychczasowe i nowopowstające odpowiadają proporcjonalnie do przejętego majątku.

§ 91

Niezwłocznie po dokonaniu rejestracji o podziale koła zarząd koła zwołuje walne zgromadzenie celem podjęcia uchwał, o których mowa w §53 pkt 1, 6, 8, 10, 14.

§ 92

Przy podziale koła i rejestracji koła nowopowstającego stosuje się odpowiednio przepisy §30 niniejszego statutu.


Likwidacja koła

§ 93

Likwidacji koła dokonuje ostatni zarząd koła lub likwidatorzy powołani przez walne zgromadzenie koła.

§ 94

W przypadku nie powołania likwidatora przez walne zgromadzenie koła w terminie 30 dni od daty uchwały o rozwiązaniu koła bądź jego wykluczeniu ze Zrzeszenia likwidatora powołuje właściwy zarząd okręgowy.

§ 95

Likwidatorzy koła obowiązani są:
 1. powiadomić niezwłocznie właściwy zarząd okręgowy Zrzeszenia o powierzeniu im likwidacji z podaniem swoich nazwisk, imion i adresów do korespondencji;
 2. złożyć właściwemu zarządowi okręgowemu:
  a) bilans otwarcia likwidacji,
  b) sprawozdanie z dokonanej likwidacji koła.

§ 96

W przypadku uchylania się przez likwidatorów od przeprowadzenia likwidacji koła, albo nie zakończenia likwidacji koła w terminie 12 miesięcy od powołania likwidatora właściwy zarząd okręgowy władny jest odwołać likwidatorów i powołać nowych.

§ 97

 1. W przypadku likwidacji koła jego majątek przeznacza się na zaspokojenie zobowiązań koła. Majątek pozostały po likwidacji koła przechodzi na cele społeczne związane z łowiectwem, oznaczone w uchwale walnego zgromadzenia koła.
 2. Jeżeli zwołane przez likwidatora walne zgromadzenie nie jest w stanie podjąć decyzji o przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji lub mimo zwołania walne zgromadzenie nie jest w stanie się odbyć, decyzję o przeznaczeniu majątku podejmuje właściwy zarząd okręgowy Zrzeszenia.
Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję
 
Pojęcie "niezwłocznie" jest mało precyzyjne, dlatego termin ten dookreślamy dokładnie ten moment, nadając równocześnie temu przepisowi lepsze brzmienie gramatyczne.
Niezależnie od stanowiska walnych zgromadzeń, nowe koło powinno wybrać swoje organy, żeby w nowym kole członkowie jego organów pochodzili z wyboru.
Uzupełniono zapis o sprawę określenia liczby członków komisji rewizyjnej, o czym w propozycji NRŁ zapomniano.