Zmodyfikowany projekt Statutu PZŁ wg propozycji NRŁ,
wykonany na podstawie propozycji członków PZŁ
przysłanych do redakcji serwisu www.lowiecki.pl


DZIAŁ III

ORGANY ZRZESZENIA, ICH ZADANIA I KOMPETENCJE


Rozdział XVI

Krajowy Zjazd Delegatów

§ 100

Krajowy Zjazd Delegatów stanowią delegaci wybrani przez Okręgowe Zjazdy Delegatów.

§ 101

 1. Krajowy Zjazd Delegatów może być zwoływany przez Naczelną Radę Łowiecką w każdym czasie, ale nie rzadziej niż dwa razy w ciągu kadencji: na początku kadencji po wyborze delegatów na Zjazd i po dwóch latach kadencji.
 2. Krajowy Zjazd Delegatów po dwóch latach kadencji odbywa się w ciągu 90 dni od zakończenia roku finansowego.

§ 102

 1. Krajowy Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Naczelną Radę Łowiecką w terminie 45 dni od otrzymania pisemnego wniosku, z proponowanym porządkiem obrad, od:
  1. ministra właściwego do spraw środowiska
  2. co najmniej 1/5 liczby Okręgowych Rad Łowieckich;
  3. co najmniej 1/5 delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów;
  4. Zarządu Głównego.

§ 103

 1. Do delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów oraz do ministra właściwego do spraw środowiska, należy wysłać zawiadomienie o Zjeździe na 30 dni przed terminem Zjazdu, wraz z projektem proponowanego porządku obrad oraz listą kandydatów na Łowczego Krajowego.
 2. W Krajowym Zjeździe Delegatów mogą brać udział członkowie organów Zrzeszenia, członkowie honorowi, przedstawiciel ministerstwa środowiska i osoby zaproszone przez Prezesa NRŁ, ale bez czynnego i biernego prawa wyborczego, jak również sprawozdawcy mediów.

§ 104

 1. Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów wybierani są przez Okręgowe Zjazdy Delegatów, w stosunku jeden delegat na każdą rozpoczętą liczbę pięciuset członków Zrzeszenia, według terenu działania Okręgowej Rady Łowieckiej, w której opłacają składkę członkowską w Zrzeszeniu.
 2. Mandaty delegatów na Zjazd zachowują ważność przez całą kadencję, chyba, że delegat zostaje mandatu pozbawiony zgodnie z niniejszym statutem.

§ 105

Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:
 1. uchwalanie Statutu Zrzeszenia i jego zmian;
 2. podział terytorium kraju na okręgi PZŁ;
 3. ustalanie kierunków i zasad realizacji zadań Zrzeszenia;
 4. skrócenie bieżącej kadencji organów Zrzeszenia i kół łowieckich;
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Naczelnej Rady Łowieckiej;
 6. powołanie Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej spośród delegatów na Zjazd Krajowy;
 7. powołanie Łowczego Krajowego;
 8. powołanie Prezesa Głównego Sądu Łowieckiego;
 9. odwołanie Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej powołanego przez tę Radę;
 10. odwołanie Łowczego Krajowego powołanego przez Naczelną Radę Łowiecką;
 11. odwołanie Prezesa Głównego Sądu Łowieckiego powołanego przez Naczelną Radę Łowiecką;
 12. udzielenie absolutorium Łowczemu Krajowemu i Zarządowi Głównemu za okresy dwuletnie;
 13. nadawanie członkostwa honorowego Zrzeszenia;
 14. ustanawianie godła, barw, sztandaru oraz flagi Zrzeszenia;
 15. uchwalanie zasad ustalania wpisowego i składki członkowskiej;
 16. ustanawianie odznaczeń Polskiego Związku Łowieckiego oraz wzoru oznaki Zrzeszenia;
 17. uchwalanie regulaminu obrad Krajowego Zjazdu Delegatów i jego porządku obrad;
 18. tworzenie komisji problemowych przygotowujących uchwały Zjazdu;
 19. określenie kwoty powyżej której obciążanie majątku i nabywanie bądź zbywanie nieruchomości wymaga uchwały Naczelnej Rady Łowieckiej;
 20. podczas obrad zjazdu wszystkie kompetencje Naczelnej Rady Łowieckiej;
 21. wykonywanie innych zadań określonych Statutem.
Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję
 
Według znowelizowanej ustawy Krajowy Zjazd Delegatów jest organem najwyższej władzy Zrzeszenia. Najwyższa zgodnie z ustawą władza Zrzeszenia musi posiadać najważniejsze i najbardziej znaczące dla działania Zrzeszenia kompetencje. Tak wiec w stosunku do dotychczasowych kompetencji Zjazdu, należy powierzyć Zjazdowi prawo powoływania najwyższych stanowisk w Zrzeszeniu: prezesa NRŁ, Łowczego Krajowego i Prezesa Głównego Sądu Łowieckiego. Te trzy osoby stają na czele najważniejszych organów w Zrzeszeniu. Nie powierzenie najwyższemu organowi władzy Zrzeszenia tej kompetencji byłoby zamachem na ustawową pozycję Zjazdu i należy się tylko dziwić, że uchwalający poprzedni statut Zjazd Krajowy, tak łatwo pozbył się swej władczej roli w podstawowych dla działania każdej organizacji decyzjach kadrowych.

Argument najczęściej przeciwstawiany powyższej zasadzie wskazywał na powstanie problemu w przypadku ustąpienia lub zaprzestania pełnienia obowiązków przez osoby zajmujące w/w kluczowe stanowiska w Zrzeszeniu. W obecnym kształcie ustawy łowieckiej argument ten stracił zupełnie na znaczeniu. Ustawa w nowym brzmieniu powierzyła NRŁ realizacja innych zadań przewidzianych statutem pomiędzy Krajowymi Zjazdami Delegatów. Tak więc powierzenie NRŁ obowiązku powołania nowych osób na w/w stanowiska w przypadku opuszczenia tych stanowisk przez osoby wybrane na Zjeździe jest naturalną konsekwencją zmian dokonanych w ustawie.

Dodatkową kompetencją, której Zjazd Krajowy dotychczas nie posiadał, powinno być określania ilości okręgów, na jakie dzieli się Zrzeszenie. Tak decyzja jest kluczową dla PZŁ i dlatego powinna być powierzona najwyższej jego władzy.

Pproponujemy, żeby kadencja wszystkich organów Zrzeszenia skrócona została do 4 lat, a Krajowy Zjazd Delegatów obradował nie jak dotychczas tylko raz na początku kadencji, ale żeby podsumował działalność NRŁ, ZG i Łowczego Krajowego również w połowie kadencji, tj. po dwóch latach. Jeżeli Zjazd ten jest ustawowo najwyższą władza Zrzeszenia, to niepoważnym jest, żeby oddawał on swoją władzę aż na 5 lat innym organom Zrzeszenia. Okres 4-letni jest wystarczający, żeby zrealizować stawiane sobie przed rozpoczęciem kadencji cele, tak w organach Zrzeszenia, jak i w organach koła łowieckiego, a częstsza niż raz na 5 lat aktywizacja członków do dyskusji o działalności Zrzeszenia i koła jest jak najbardziej potrzebna.

Uprawnienia do zwołania Krajowego Zjazdu Delegatów (również zjazdów okręgowych) zostały złagodzone w propozycji użytkowników serwisu "Łowiecki", bo zamiast dotychczasowych 1/3 liczby ORŁ, proponuje się, żeby już 1/5 ORŁ mogło zwołać Zjazd Krajowy. 20% to jest już znaczącą liczbą i nie ma co utrzymywać tej wielkości na zaporowej wysokości 33%. Zmniejszenie wymaganej granicy może uaktywnić ORŁ do bardziej aktywnego działania również dla dobra całego Zrzeszenia, a nie tylko na rzecz swojego okręgu.

Wprowadzony przez nas obowiązek zgłaszania się kandydatów na Łowczego Krajowego, również i na łowczych okręgowych, wcześniej niż podczas obrad organu wybierającego daje wyborcom możliwość zapoznania się z dotychczasową działalnością kandydatów i przedyskutowania tych kandydatur z członkami Zrzeszenia. Poza tym zniknie argument o przynoszeniu kandydatów w teczce, na czym tylko dobrze wyjdzie wizerunek Zrzeszenia.

Propozycja statutu PZŁ wg NRŁ przypisuje Zjazdowi Krajowemu 8 zadań, z czego połowa to sprawy na pewno nie najważniejsze dla działalności PZŁ. A sobi esamej NRŁ przypisuje aż 22 zadania, z czego 18 najwyższej wagi, a więc kilkakrotnie więcej niż przypisanych Zjazdowi. W naszej propozycji statutu, zadań przypisanych Krajowemu Zjazdowi Delegatów jest jest 3-krotnie więcej niż w projekcie NRŁ. Żeby ostatecznemu podziałowi tych kompetencji nie można było zarzucić niezgodności z ustawą, wprowadzamy zapis, że Zjazd posiada również wszystkie kompetencje NRŁ w czasie kiedy obraduje. To najlepszy sposób zagwarantowania Zjazdowi władczej kompetencji wobec NRŁ, która od statutu z 1946 roku zabiera Zjazdowi w kolejnych statutach poszczególne jego kompetencje