Zmodyfikowany projekt Statutu PZŁ wg propozycji NRŁ,
wykonany na podstawie propozycji członków PZŁ
przysłanych do redakcji serwisu www.lowiecki.pl


DZIAŁ III

ORGANY ZRZESZENIA, ICH ZADANIA I KOMPETENCJE


Rozdział XVIII

Zarząd Główny

§ 112

 1. Zarząd Główny zarządza Polskim Związkiem Łowieckim i reprezentuje Zrzeszenie na zewnątrz.
 2. W skład Zarządu Głównego wchodzi Łowczy Krajowy, jako jego przewodniczący, zastępca Łowczego Krajowego oraz Łowczowie Okręgowi.

§ 113

 1. Na miejsce Łowczego Okręgowego, który przestał pełnić swoje funkcje w Zarządzie Głównym, wchodzi osoba wybrana przez właściwą Okręgową Radę Łowiecką.
 2. Zarząd Główny upoważnia swoich członków do określonych czynności związanych z zarządzaniem Zrzeszeniem oraz do reprezentowania Zrzeszenia na zewnątrz w okręgach.

§ 114

Do zakresu działalności Zarządu Głównego należy:
 1. zarządzanie Zrzeszeniem;
 2. reprezentowanie Zrzeszenia na zewnątrz;
 3. prowadzenie działalności Zrzeszenia w ramach zatwierdzonych planów oraz uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów i Naczelnej Rady Łowieckiej;
 4. przedstawianie Naczelnej Radzie Łowieckiej:
  1. projektów rocznych planów działalności i budżetu Zrzeszenia,
  2. sprawozdań z wykonania budżetu Zrzeszenia oraz jego działalności,
  3. rocznego sprawozdania finansowego i bilansu zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości,
  4. wniosków dotyczących działalności Zrzeszenia,
 5. wnioskowanie do Naczelnej Rady Łowieckiej zwołania Krajowego Zjazdu Delegatów;
 6. nadzór i kontrola działalności Zarządów Okręgowych;
 7. powoływanie i odwoływanie przedstawicieli Zrzeszenia do innych organizacji szczebla krajowego;
 8. wydawanie instrukcji dla Zarządów Okręgowych, kół łowieckich i członków Zrzeszenia, przewidzianych uchwałami właściwych organów Zrzeszenia;
 9. wydawanie komunikatów o możliwości zgłaszania się kandydatów na stanowiska obsadzane przez Naczelną Radę Łowiecką;
 10. wydawanie zarządzeń normujących zasady działania jednostek organizacyjnych i biur Zrzeszenia podległych Zarządowi Głównemu;
 11. zarządzanie majątkiem Zrzeszenia, pozostającym w dyspozycji Zarządu Głównego;
 12. publikacja bilansu oraz rachunku wyników Zrzeszenia przed przedstawieniem ich Krajowemu Zjazdowi Delegatów i Naczelnej Radzie Łowieckiej;
 13. nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz obciążanie majątku Zrzeszenia z zastrzeżeniem §108 ust.27;
 14. ustalanie zasad postępowania przy składaniu wniosków o wydzierżawienie obwodów łowieckich;
 15. określanie zasad przekazywania na własność trofeów łowieckich na terenie zarządzanych obwodów łowieckich;
 16. współdziałanie z właściwymi organami państwowymi przy opracowywaniu lub zmianie przepisów prawa w dziedzinie łowiectwa;
 17. wydawanie opinii przewidzianych w prawie łowieckim lub na żądanie ministra właściwego do spraw środowiska;
 18. ustalanie, w uzgodnieniu z Prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej, reprezentacji na krajowe i międzynarodowe Zjazdy, konferencje, imprezy kynologiczne, strzeleckie i sokolnicze;
 19. nadzór nad stacjami badawczymi Zrzeszenia;
 20. podpisywanie umów na obowiązkowe ubezpieczanie członków Zrzeszenia na warunkach zaakceptowanych przez Naczelną Radę Łowiecką;
 21. powoływanie klubów specjalistycznych oraz zatwierdzanie zasad ich działania;
 22. prowadzenie biblioteki i archiwum Zrzeszenia;
 23. gwarantowanie obsługi biurowej i organizacyjnej Prezesowi Naczelnej Rady Łowieckiej;
 24. obsługa organizacyjna Krajowego Zjazdu Delegatów;
 25. bieżące współdziałanie z organami państwowymi i organizacjami społecznymi szczebla krajowego oraz dyrekcją Państwowego Gospodarstwa Leśnego w sprawach dotyczących łowiectwa.
 26. wykonywanie innych zadań zleconych Statutem oraz przez Krajowy Zjazd Delegatów i Naczelną Radę Łowiecką oraz podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Zrzeszenia.

§ 115

 1. Łowczy Krajowy jest przewodniczącym Zarządu Głównego PZŁ i na bieżąco kieruje jego pracami.
 2. Łowczemu Krajowemu podlega bezpośrednio biuro Zarządu Głównego i inne jednostki organizacyjne szczebla krajowego Zrzeszenia.
 3. Łowczy Krajowy będący w momencie powołania członkiem innych organów PZŁ traci w nich członkostwo, ale nie dotyczy to mandatu delegata na Krajowy i Okręgowy Zjazd Delegatów.
 4. Na miejsce Łowczego Krajowego, który przestał pełnić swoje funkcje, wybierana jest osoba przez Naczelną Radę Łowiecką.
 5. Kandydaci na Łowczych Krajowych muszą zgłosić swoje kandydatury do Naczelnej Rady Łowieckiej nie później niż na 45 dni przed planowanym Krajowym Zjazdem Delegatów.

§ 116

Do obowiązków Łowczego Krajowego należy:
 1. kierowanie bieżącą działalnością Zrzeszenia w ramach upoważnień Zarządu Głównego;
 2. wnioskowanie powołania i odwołania swojego zastępcy i określenie jego wynagrodzenia;
 3. dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, w stosunku do pracowników Zrzeszenia, z zastrzeżeniem §111 ust.10.
 4. reprezentowanie Zarządu Głównego w sprawach stosunku pracy ze swoimi zastępcami;
 5. zwoływanie posiedzeń Zarządu Głównego z określaniem proponowanego porządku obrad;
 6. przygotowanie posiedzeń Zarządu Głównego.  Propozycje z projektu NRŁ

Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję
 
Tego organu PZŁ dotyczy najpoważniejsza zmiana wprowadzona przez znowelizowaną ustawę. Z organu istniejącego tylko w oparciu o statut Zrzeszenia i zapisane w nim kompetencje, Zarząd Główny stał się ustawowym organem zarządzającym i reprezentującym Zrzeszenie na zewnątrz. Taki zapis ustawy zdeterminował całą strukturę zarządzającą Zrzeszeniem, bo tylko ZG ma prawo zarządzać działalnością Zrzeszenia na wszystkich jego szczeblach, tak krajowym, jak i okręgowym.

Kompetencje zarządcze posiadane dotychczas samorządnie przez zarządy okręgowe nie mogą w świetle zmian do ustawy ostać się w nowym statucie. Biorąc jednak pod uwagę konieczność zarządzanie Zrzeszeniem na obszarze całego kraju, trudno sobie wyobrazić, że będzie to mógł robić centralnie ZG w kształcie, do jakiego przyzwyczailiśmy się dotychczas. Jedynym sposobem, żeby okręgami zarządzały osoby formalnie związane z ZG jest, aby łowczowie okręgowi byli członkami Zarządu Głównego, reprezentującymi go w okręgach.

Na zarzut, że 50 osobowy Zarzad Główny jest za duży i przez to mało efektywny odpowiadamy, że kierunkiem zmian PZŁ musi być powrót do okręgów wojewódzkich, przez co ZG liczyłby tylko 18 osób jak proponujemy, co na kraj tego rozmiaru co Polska i ponad 100000 myśliwych wcale nie jest dużą liczbą. Poza tym, w ZG wytworzyłby się naturalny podział, że łowczy krajowy i jego zastępca zajmowaliby się Zrzeszeniem na szczeblu krajowym, a łowczowie okręgowi będacy też członkami ZG, sprawami okręgowymi. Prezentowane obawy, że zmniejszenie ilości okręgów zmarnuje dorobek dotychczasowych 49 okręgów i oddali struktury Zrzeszenie od kół łowieckich jest chybiony, bo zarząd okręgowy w danym województwie otrzymuje w naszej propozycji prawo powoływania swoich biur terenowych w siedzibach dotychczasowych okręgów, a zatrudniona tam kadra wysoko doświadczonych i profesjonalnych specjalistów łowieckich może dalej działać na rzecz lokalnych środowisk myśliwych. Jedyna zmiana, to zmniejszenie ilości szefów i personelu obsługi, co pozwoli zatrudnić znacząco większa ilość pracowników merytorycznych, za te same pieniądze.

Za strukturą wojewódzką Zrzeszenia przemawia również konieczność ustanowienia w PZŁ organów odpowiedzialnych za współdziałanie z wojewodami i samorządami wojewódzkimi. Odpowiedzialne za to dotychczas sejmiki wojewódzkie przestają istnieć, a wymyślenie organów odpowiedzialnych za te zadania przy dotychczasowym podziale na 49 okręgów wymagałoby łamania ustawy łowieckiej i zburzenia przejrzystej struktury organów Zrzeszenia określonej przez tę ustawę. Decyzja o zmianie ilości okręgów dla sprawnego przejścia na 16 okręgów pod rządami nowego statutu, podjęta powinna zostać pod rządami jeszcze starego statutu. Dlatego komisja statutowa lub ZG powinny wystąpić do NRŁ z wnioskiem o skorzystanie z jej uprawnień do podziału terytorialnego kraju na okręgi, aby uchwałę o powołaniu 16 okręgów NRŁ podjęła przed Krajowym Zjazdem Delegatów w bieżącym roku.

Proponujemy, żeby wybierani przez zjazdy okręgowe łowczowie okręgowi, stawali się członkami Zarządu Głównego i zarządzali w jego imieniu Zrzeszeniem w okręgach. Przewodniczącym Zarządu Głównego byłby wybierany przez Zjazd Krajowy, łowczy krajowy. Powyższe uregulowanie gwarantowałoby, że najważniejszy organ zarządczy Zrzeszenia jakim jest jego ZG, powoływany byłby przez jego najwyższe władze, a nie jak dotąd przez organ przedstawicielski tej władzy. W przypadkach konieczności powołania nowego łowczego okręgowego pomiędzy zjazdami, kompetencję tę miałaby ORŁ, podobnie jak NRŁ wobec łowczego krajowego.

Redakcja zdaje sobie sprawę, że proponowane powyżej rozwiązanie napotka zdecydowany opór osób obecnie kierujących Zrzeszeniem. Podnoszony argument o konieczności dobierania sobie ludzi przez łowczego krajowego, na tej samej zasadzie co szef rządu jest z gruntu chybiony, bo po pierwsze Premier jest konstytucyjnym organem państwa, a łowczy krajowy nie jest nawet powołany w ustawie łowieckiej jako organ PZŁ, a co więcej, organ zarządzający Zrzeszeniem - Zarząd Główny - jest organem kolegialnym, w którym jego przewodniczący może pełnić co najwyżej rolę primus inter pares, tak samo jak Prezes NRŁ. W takiej ustawowej sytuacji, jakiekolwiek kompetencje nadane statutem PZŁ łowczemu krajowemu, mogą dotyczyć jedynie organizowania pracy Zarządu Głównego, kierowania jego biurem i reprezentowania Zrzeszenia na zewnątrz, bez jakichkolwiek kompetencji tak wobec członków tego Zarządu, jak i innych organów Zrzeszenia, a decyzje, które łowczy krajowy miałby podejmować w sprawach zarządzania Zrzeszeniem musiałyby mieć umocowanie we wcześniejszych uchwałach podjętych przez Zarządu Główny. Tak więc zapis z propozycji statutu wg NRŁ o wpływie łowczego krajowego na powoływanie łowczych okręgowych jest obecnie ustawowo niedopuszczalny.

W związku z podniesieniem rangi Zarządu Głównego, powinien on otrzymać prawo wnoszenia o zwołanie Krajowego i okręgowych zjazdów delegatów. W stosunku do dotychczasowego statutu dodaliśmy Zarządowi Głównemu (również zarządom okręgowym) obowiązek wydawania komunikatów o możliwości zgłaszania się kandydatów na stanowiska obsadzane przez Naczelną Radę Łowiecką (okręgowe rady łowieckie), co poszerzy krąg osób chcących aktywnie włączać się w działalność Zrzeszenia i wprowadza możliwość bliższego poznania dotychczasowych osiągnięć kandydatów przez gremia powołujące na określone stanowiska w Zrzeszeniu.

Z powyższym łączy się obowiązek informowania delegatów na zjazdy o osobach kandydujących na najwyższe stanowiska w Zrzeszeniu, co umożliwia delegatom przedyskutowanie kandydatur z gremiami, które delegaci reprezentują oraz włącza w najważniejsze sprawy Zrzeszenia i aktywizuje szerokie rzesze jego członków.