Zmodyfikowany projekt Statutu PZŁ wg propozycji NRŁ,
wykonany na podstawie propozycji członków PZŁ
przysłanych do redakcji serwisu www.lowiecki.pl


DZIAŁ III

ORGANY ZRZESZENIA, ICH ZADANIA I KOMPETENCJE


Rozdział XIX

Kapituła Odznaczeń Łowieckich

§ 117

 1. Za zasługi na polu łowiectwa na wniosek właściwych organów Zrzeszenia, nadawane są odznaczenia łowieckie.
 2. Odznaczeniami łowieckimi są:
  1. Złom;
  2. Złoty, Srebrny i Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej;
  3. Medal Świętego Huberta;
  4. Odznaka Za Zasługi dla Łowiectwa;
 3. Odznaczenia łowieckie nadaje w imieniu Zrzeszenia Kapituła Odznaczeń Łowieckich.
 4. Kapituła Odznaczeń Łowieckich składa się z jedenastu osób powołanych spośród członków Zrzeszenia odznaczonych Złomem lub Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej. Członkowie Kapituły wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§ 118

 1. Odznaczenia łowieckie, o których mowa w §117 ust. 2 pkt 1, 2, 3 i §119 nadawane są członkom Zrzeszenia.
 2. Osobom lub instytucjom spoza Zrzeszenia za szczególne zasługi w rozwoju gospodarki łowieckiej, stworzenie wybitnych dzieł artystycznych o tematyce łowieckiej lub rozpowszechnianie idei łowieckich mogą być nadawane odznaczenia łowieckie wymienione w §117 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz w §119.
 3. Tryb postępowania Kapituły Odznaczeń Łowieckich określa regulamin, uchwalony przez Naczelną Radę Łowiecką.

§ 119

Odznaczeniami łowieckimi są także odznaczenia ustanawiane przez okręgowe rady łowieckie.