Zmodyfikowany projekt Statutu PZŁ wg propozycji NRŁ,
wykonany na podstawie propozycji członków PZŁ
przysłanych do redakcji serwisu www.lowiecki.pl


DZIAŁ I

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI


Rozdział II

Zadania Zrzeszenia

§ 6

 1. Do zadań Zrzeszenia należy:
  1. prowadzenie gospodarki łowieckiej,
  2. troska o rozwój łowiectwa i współdziałanie z administracją rządową i samorządową, jednostkami organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i parkami narodowymi oraz organizacjami społecznymi w ochronie środowiska przyrodniczego, w zachowaniu i rozwoju populacji zwierząt łownych i innych zwierząt dziko żyjących,
  3. pielęgnowanie historycznych wartości kultury materialnej i duchowej łowiectwa,
  4. ustalanie kierunków i zasad rozwoju łowiectwa, zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych,
  5. czuwanie nad przestrzeganiem przez członków Zrzeszenia prawa, zasad etyki, obyczajów i tradycji łowieckich,
  6. prowadzenie dyscyplinarnego sądownictwa łowieckiego,
  7. organizowanie szkolenia w zakresie prawidłowego łowiectwa i strzelectwa myśliwskiego,
  8. prowadzenie i popieranie działalności wydawniczej i wystawienniczej o tematyce łowieckiej,
  9. współpraca z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi,
  10. wspieranie i prowadzenie prac naukowych w zakresie gospodarowania zwierzyną,
  11. prowadzenie i popieranie hodowli użytkowych psów myśliwskich i ptaków łowczych,
  12. realizacja innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw środowiska.

 2. Zrzeszenie może prowadzić:
  1. działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach,
  2. stacje naukowo - badawcze.
Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję
 
Zadania Zrzeszenia określiła ustawa, dlatego w statucie nie mogą być inne zadania, niż te wymienione w ustawie.

Propozycja NRŁ usunęła z dotychczasowego statutu zadanie PZŁ "zwalczanie kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego" zapisane tamże w §5 ust.3. Takie zadania powierzono jednak myśliwym i kołom łowieckim w §11 i §34 nowego statutu. Uważamy, że jeżeli zadanie takie przypisano członkom PZŁ, to powinno to być również zadaniem samego Zrzeszenia, ale coż z tego, jeżeli nie ma tego zadania w ustawie, więc nie możemy go wstawić do statutu.
Prowadzenie sądownictwa dyscyplinarnego, to tylko sposób na realizację zadania z ust.5, a nie zadanie samo w sobie, ale ponieważ jest zapisane w ustawie nie może być usunięte z zadań Zrzeszenia w statucie.
Z dotychczasowego statutu usunięto zadanie PZŁ propagowania łowiectwa i ochrony zwierzyny zapisane tamże w §5 ust.14. Uważamy, że jeżeli zadanie takie przypisano członkom PZŁ, to musi to być również zadaniem samego Zrzeszenia, ale coż z tego, jeżeli nie ma tego zadania w ustawie.