Zmodyfikowany projekt Statutu PZŁ wg propozycji NRŁ,
wykonany na podstawie propozycji członków PZŁ
przysłanych do redakcji serwisu www.lowiecki.pl


DZIAŁ III

ORGANY ZRZESZENIA, ICH ZADANIA I KOMPETENCJE


Rozdział XX

Okręgowy zjazd delegatów

§ 120

 1. Okręgowy Zjazd delegatów tworzą:
  1. delegaci wybrani przez walne zgromadzenia kół łowieckich mających siedzibę na terenie działania Okręgowej Rady Łowieckiej;
  2. delegaci wybrani spośród członków niestowarzyszonych zamieszkałych na terenie działania Okręgowej Rady Łowieckiej;
  3. delegaci wybrani przez walne zgromadzenia kół mających siedzibę w innych okręgach dzierżawiących obwody łowieckie na terenie działania danej Okręgowej Rady Łowieckiej;
 2. Każdy delegat na okręgowy zjazd delegatów niezależnie od liczby reprezentowanych kół posiada jeden głos.

§ 121

 1. Okręgowy Zjazd Delegatów może być zwoływany uchwałą Okręgowej Radę Łowiecką w każdym czasie, ale nie rzadziej niż dwa razy w ciągu kadencji: po wyborze delegatów na Zjazd i po dwóch latach kadencji.
 2. Okręgowy Zjazd Delegatów po dwóch latach kadencji odbywa się w ciągu 60 dni od dnia zakończenia roku finansowego.

§ 122

 1. Okręgowy Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Okręgowy w terminie do 45 dni od otrzymania pisemnego wniosku, z proponowanym porządkiem obrad, od:
  1. Naczelnej Rady Łowieckiej;
  2. od co najmniej 1/5 kół mających siedzibę na terenie działania Okręgowej Rady Łowieckiej;
  3. od co najmniej 1/5 delegatów na Zjazd Okręgowy;
  4. Zarządu Głównego.

§ 123

 1. Do delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów należy wysłać zawiadomienie o Zjeździe na 30 dni przed terminem Zjazdu, wraz z projektem proponowanego porządku obrad, a w przypadku wyborów Łowczego Okręgowego, z listą kandydatów na tę funkcję.
 2. W Okręgowym zjeździe delegatów mogą brać udział członkowie organów Zrzeszenia oraz członkowie honorowi i osoby zaproszone przez Prezesa ORŁ, ale bez czynnego i biernego prawa wyborczego, jak również sprawozdawcy mediów;

§ 124

 1. Delegaci na Okręgowy Zjazd delegatów wybierani są przez walne zgromadzenia kół mających siedzibę na terenie działania danej Okręgowej Rady Łowieckiej w stosunku jeden delegat na każdą pełną liczbę dwudziestu członków koła, w którym opłacają składkę członkowską w Zrzeszeniu.
 2. Członkowie niestowarzyszeni wybierają na Zjazd Okręgowy swych delegatów w liczbie jeden delegat na każdą pełną dwudziestkę członków obecnych podczas wyborów delegatów, legitymujących się miejscem stałego pobytu na terenie działania danej Okręgowej Rady Łowieckiej;
 3. Delegaci kół mających siedziby poza terenem działania Okręgowej Rady Łowieckiej wybierani są w liczbie jednego delegata na każde koło.
 4. Mandaty delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów zachowują ważność przez całą kadencję.

§ 125

Do kompetencji Okręgowego Zjazdu Delegatów należy:
 1. podejmowanie uchwał dotyczących realizacji zadań Zrzeszenia na obszarze okręgu, w tym wynikających z wytycznych Krajowego Zjazdu Delegatów oraz uchwał Naczelnej Rady Łowieckiej podjętych w ramach jej kompetencji;
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Okręgowej Rady Łowieckiej;
 3. wybór spośród delegatów na Zjazd Okręgowy:
  1. delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów,
  2. Okręgowej Rady Łowieckiej,
  3. Prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej;
 4. powoływanie Łowczego Okręgowego;
 5. powoływanie Prezesa Okręgowego Sądu Łowieckiego;
 6. odwoływanie Prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej powołanego przez ORŁ
 7. odwoływanie Łowczego Okręgowego powołanego przez ORŁ
 8. odwoływanie Prezesa Sądu Okręgowego powołanego przez ORŁ
 9. udzielenie absolutorium Łowczemu Okręgowemu i Zarządowi Okręgowemu za okres dwóch lat;
 10. powoływanie komisji problemowych przygotowujących uchwały Zjazdu;
 11. uchwalanie regulaminu i porządku obrad Okręgowego Zjazdu Delegatów;
 12. podczas obrad zjazdu wszystkie kompetencje Okręgowej Rady Łowieckiej;
 13. wykonywanie innych zadań przewidzianych Statutem.

Propozycje z projektu NRŁ

Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję
 
Podstawowa działalność Zrzeszenia realizowana jest w kołach łowieckich i okręgach, sprawujących nadzór nad tymi kołami. Kontynuując dotychczasowe doświadczenia należy bezwzględnie ukonstytułować w nowym statucie Okręgowe Zjazdy Delegatów jako najwyższą władzę Zrzeszenia w okręgach. Kompetencje zjazdów oręgowych powinny być podobne do kompetencji Zjazdu Krajowego, tyle, że o zakresie zadań dotyczšcych okręgu. Tak jak Zjazd Krajowy, tak i zjazdy okręgowe powinny otrzymać kompetencję powoływania łowczych okręgowych oraz prezesów ORŁ i prezesów okręgowych sądów łowieckich.

Dalej, tak jak i Krajowy Zjazd Delegatów, tak i zjazdy okręgowe powinny w połowie kadencji podsumować działalność ORŁ, zarządów i łowczych okręgowych oraz sądu łowieckiego. Ponadto, równeiż tak jak Zjazd Krajowy, zjazdy okręgowe otrzymujš w naszej propozycji wszystkie kompetencje okręgowej rady łowieckiej w okresie zjazdu.