Zmodyfikowany projekt Statutu PZŁ wg propozycji NRŁ,
wykonany na podstawie propozycji członków PZŁ
przysłanych do redakcji serwisu www.lowiecki.pl


DZIAŁ III

ORGANY ZRZESZENIA, ICH ZADANIA I KOMPETENCJE


Rozdział XXIV

Organa kontroli wewnętrznej

§ 158

Organami kontroli wewnętrznej Zrzeszenia jest Główna Komisja Rewizyjna oraz okręgowe komisje rewizyjne.

Główna Komisja Rewizyjna

§ 159

 1. Główna Komisja Rewizyjna powołana jest do kontroli i analizy działalności organizacyjnej, gospodarczej i finansowej Zarządu Głównego.
 2. Główna Komisja Rewizyjna może również kontrolować działalność okręgowych organów Zrzeszenia oraz kół łowieckich.
 3. Główna Komisja Rewizyjna powoływana jest w składzie szesnastu osób.
 4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§ 160

 1. Główna Komisja Rewizyjna wykonuje swoje czynności z własnej inicjatywy lub na wniosek polecenie Naczelnej Rady Łowieckiej oraz w przypadku określonym w §159 ust. 2 także na wniosek - Zarządu Głównego. Obowiązana jest jednak dokonać kontroli działalności Zarządu Głównego co najmniej raz na rok.
 2. Z wyników kontroli Główna Komisja Rewizyjna składa corocznie sprawozdania Naczelnej Radzie Łowieckiej, przedkładając:
  1. wyniki badania rocznego sprawozdania finansowego i bilansu Zrzeszenia,
  2. sprawozdanie z kontroli wykonania budżetu Zrzeszenia.
  3. wniosek w sprawie o udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu
 3. Główna Komisja Rewizyjna koordynuje pracę okręgowych komisji rewizyjnych.

Okręgowa komisja rewizyjna

§ 161

 1. Okręgowa komisja rewizyjna jest powołana do kontroli i analizy działalności organizacyjnej, gospodarczej i finansowej zarządu okręgowego.
 2. Komisja rewizyjna może również kontrolować w zakresie określonym w ust. 1 działalność w kołach łowieckich.
 3. Okręgowa komisja rewizyjna powołana jest w składzie siedmiu osób.
 4. Członkowie okręgowej komisji rewizyjnej wybierają ze swojego grona zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§ 162

 1. Okręgowa komisja rewizyjna wykonuje czynności z własnej inicjatywy lub na wniosek polecenie okręgowej rady łowieckiej oraz w przypadku określonym w §161 ust. 2 także na wniosek - zarządu okręgowego. Obowiązana jest jednak dokonać kontroli działalności zarządu okręgowego co najmniej raz na rok.
 2. Z wyników kontroli okręgowa komisja rewizyjna składa corocznie sprawozdania okręgowej radzie łowieckiej, przedkładając:
  1. wynik badania rocznego sprawozdania finansowego zarządu okręgowego,
  2. sprawozdanie z kontroli wykonania budżetu zarządu okręgowego.
  3. wniosek w sprawie o udzielenie absolutorium zarządowi okręgowemu.
Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję
 
Główna Komisja Rewizyjna nie może być podporządkowana NRŁ i wykonywać jej polecenia. Jest to organ samodzielny, do którego NRŁ może tylko wnioskować.
Statut nie określał co ma wykonywać Główna Komisja Rewizyjna, a ta, jak w każdym stowarzyszeniu prowadzącym działalność gospodarczą, musi zająć się sprawozdaniem finansowym, bilansem i budżetem Zrzeszenia.
Jak wyżej, okręgowa komisja rewizyjna nie może być podporządkowana ORŁ i wykonywać jej polecenia. Jest to organ samodzielny, do którego ORŁ może tylko wnioskować.
Statut nie określał co ma wykonywać okręgowa komisja rewizyjna, a ta, jak w każdym stowarzyszeniu prowadzącym działalność gospodarczą, musi zająć się sprawozdaniem finansowym, bilansem i budżetem Zrzeszenia, w tym przypadku na poziomie okręgu.