Zmodyfikowany projekt Statutu PZŁ wg propozycji NRŁ,
wykonany na podstawie propozycji członków PZŁ
przysłanych do redakcji serwisu www.lowiecki.pl


DZIAŁ IV

POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZORGANIZACYJNE, NADZÓR
ORAZ WZNOWIENIE POSTĘPOWANIARozdział XXVI

Postępowanie wewnątrzorganizacyjne

§ 164

 1. Obszarem właściwości terytorialnej okręgowych organów łowieckich jest okręg.
 2. WAktualny wykaz okręgów oraz ich granice publikuje Zarząd Główny. stanowią załącznik nr 1 do niniejszego statutu.

§ 165

Kadencja wszystkich organów Zrzeszenia oraz kół łowieckich trwa 5 lat 4 lata.

§ 166

 1. Członek organów Zrzeszenia oraz organów koła przestaje pełnić swą funkcję w przypadku:
  1. śmierci;
  2. zrzeczenia się pełnienia funkcji;
  3. utraty członkostwa w Zrzeszeniu, a ponadto w przypadku funkcji w organie koła utraty członkostwa w kole,
  4. wyboru do innego organu Zrzeszenia, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to utraty mandatu na Krajowy i Okręgowy Zjazd Delegatów oraz funkcji w organach koła, w zgodzie z §132 ust.5 statutu.
 2. Zaprzestanie pełnienia funkcji stwierdzają organy Zrzeszenia lub koła łowieckiego, których członkiem była ta osoba, na skutek jej zrzeczenia się, następuje z chwilą stwierdzenia tego faktu na najbliższym posiedzenie organu powołującego, a w przypadku funkcji w organach, o których mowa w §98 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 na najbliższym posiedzeniu tych organów.
 3. Członkowie organów Zrzeszenia oraz organów koła, za wyjątkiem mandatów na Krajowy i Okręgowe Zjazdy Delegatów, przestają pełnić swoje funkcję, z chwilą postawienia im przez państwowe organa ścigania zarzutów karnych lub wykroczeń albo skazania przez sąd łowiecki w I instancji.
 4. Delegaci na Krajowy i Okręgowy Zjazd Delegatów przestają pełnić swą funkcję, z chwilą prawomocnego skazania przez sąd powszechny na podstawie kodeksu karnego lub wykroczeń albo prawomocnego skazania przez sąd łowiecki.

§ 167

 1. Członek organów Zrzeszenia oraz organów kół może być odwołany z swej funkcji w każdym czasie przez organ który go powołał.
 2. Członkowie Zrzeszenia i kół łowieckich mogą być wybierani do organów Zrzeszenia i kół ponownie w każdym czasie.

§ 168

 1. Jeżeli niniejszy statut nie stanowi inaczej, organy Zrzeszenia i koła łowieckiego podejmują swe uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków danego organu.
 2. Przy obliczaniu kworum nie uwzględnia się osób zawieszonych w prawach członka Zrzeszenia, a w przypadkach dotyczących koła łowieckiego także zawieszonych w prawach członka koła łowieckiego.
 3. Uchwały w sprawie rozwiązania koła łowieckiego podejmowane są większością 2/3 ogólnej liczby członków koła.
 4. Uchwały dotyczące nadania członkostwa honorowego Zrzeszenia i podziału koła, wykluczenia członka z koła oraz wykluczenia koła ze Zrzeszenia wymagają większości 2/3 głosów.
 5. Bezwzględną większością głosów podejmowane są uchwały dotyczące zmian statutu Zrzeszenia, powołania i odwołania członków organów Zrzeszenia bądź koła łowieckiego, połączenia koła z innym kołem., podziału koła oraz nadania członkostwa honorowego Zrzeszenia i koła.
 6. Przy wyborach do organów Zrzeszenia i kół łowieckich stosuje się zasadę względnej większości głosów.

§ 169

 1. Poza wyjątkami, o których mowa w ust. 2 i 3 organy Zrzeszenia i koła łowieckiego podejmują swe uchwały w głosowaniu jawnym.
 2. Uchwały w sprawie powołania (wyboru) i odwołania członków organów Zrzeszenia i koła łowieckiego oraz wykluczenia członka z koła lub wykluczenia koła ze Zrzeszenia podejmowane są w głosowaniu tajnym.
 3. Tajne głosowanie przeprowadza się także na wniosek 1/3 1/5 członków danego organu Zrzeszenia lub koła obecnych podczas obrad.

§ 170

 1. Uchwały w sprawie wykluczenia bądź skreślenia z koła łowieckiego, skreślenia ze Zrzeszenia, orzeczenia przez sąd łowiecki, wykluczenia ze Zrzeszenia, wymierzenia członkowi Zrzeszenia lub koła łowieckiego kary porządkowej muszą być pod rygorem nieważności zaprotokołowane i wymagają uzasadnienia.
 2. Uzasadnienia i zaprotokołowania pod rygorem nieważności, wymagają także uchwały podejmowane w trybie odwoławczym.
 3. Uchwały, o których mowa w ust. 1 i 2 wraz z ich uzasadnieniem, zainteresowany powinien otrzymać na piśmie, a w przypadku określonym w ust. 1 także pouczony z pouczeniem o trybie odwołania.

§ 171

 1. O ile statut nie stanowi inaczej, od uchwał organów Zrzeszenia bądź koła łowieckiego, podjętych w pierwszej instancji, zainteresowanemu członkowi przysługuje odwołanie.
 2. Odwołanie przysługuje od uchwał:
  1. zarządu koła do walnego zgromadzenia;
  2. walnego zgromadzenia do zarządu okręgowego;
  3. zarządu okręgowego do okręgowej rady łowieckiej;
  4. Zarządu Głównego i okręgowej rady łowieckiej do Naczelnej Rady Łowieckiej.
  5. Naczelnej Rady Łowieckiej - do Krajowego Zjazdu Delegatów
 3. Od uchwał podjętych przez Naczelną Radę Łowiecką odwołanie nie przysługuje.

§ 172

 1. Odwołanie składa się na piśmie w terminie 14 dni od podjęcia uchwały, a w przypadku gdy niniejszy statut wymaga jej doręczenia uchwały, w terminie 14 dni od dnia doręczenia za pośrednictwem organu, który podjął zaskarżoną uchwałę. W przypadku uchwał podejmowanych przez walne zgromadzenie koła odwołanie składa się za pośrednictwem zarządu koła.
 2. Odwołanie wraz z uzasadnieniem i dokumentacją w sprawie powinny być niezwłocznie przekazane organowi odwoławczemu bez zbędnej zwłoki.
 3. Poza uzasadnionymi przypadkami o Organ odwoławczy rozpatruje odwołanie pod rygorem uznania odwołania, nie później niż na swoim drugim kolejnym na swym najbliższym posiedzeniu.
 4. O ile statut nie stanowi inaczej, złożenie odwołania w trybie i terminie określonym statutem wstrzymuje wykonanie uchwały do czasu rozpatrzenia go przez organ odwoławczy.
 5. W zależności od dokonanych ustaleń organ odwoławczy
  1. odwołania nie uwzględnia,
  2. uchyla zaskarżoną uchwałę,
  3. uchyla zaskarżoną uchwałę i sprawę przekazuje do ponownego rozpoznania,
  4. zmienia zaskarżoną uchwałę i orzeka co do istoty, ale w takim przypadku decyzja organu odwoławczego nie może być mniej korzystna dla odwołującego się.
 6. Uchwały podjęte w trybie odwoławczym są prawomocne.
 7. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, Zarząd Główny i zarządy okręgowe załatwiają przekazane im sprawy w ciągu 30 dni od ich otrzymania, a w przypadkach szczególnie trudnych i skomplikowanych, mogą ten termin wydłużyć uchwałą do 90 dni, informując o tym zainteresowanych na piśmie.
 8. Zarządy kół załatwiają przekazane im sprawy w ciągu 60 dni od ich otrzymania.
Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję
 
Określenie ilości i granic okręgów, na jakie dzieli się PZŁ jest kompetencją jego organów i statut nie definiuje liczby okręgów. Wprowadzając załącznik do statutu z wykazem okręgów, propozycja statutu NRŁ tylnymi drzwiami próbuje liczbę okręgów zatwierdzić, bo załącznik do statutu można interpretować jako jego część. Dla celów infornacyjnych, wykaz okręgów wraz z ich granicami publikować może ZG.

Kolejne statutu PZ niepotrzebnie wydłużały kadencje oraz pozbawiały zjazdy delegatów wpływu na bieżace życie Zrzeszenia. Skrócenie kadencji organów PZŁ umożliwi aktywizację kół przy częstrzym dokonywaniu wyboru delegatów oraz pozwoli zjazdom dokonywać częściej oceny organów Zrzeszenia. Nie będzie to jeszcze tak jak w statucie z 1948 roku, w któym kadencja trwała 3 lata, członkowie NRŁ wymieniani byli w liczbie 1/3 co roku, a zjazdy rozliczały organa Zrzeszenia co roku, ale jest to krok we właściwym kierunku.
Ten zapis gwarantuje, że dana osoba może pełnić tylko jedną funkcję w organach Zrzeszenia. Wyjątkiem jest mandat delegata na zjazdy oraz pełnienie funkcji w kole równolegle z funkcjami w innych organach, za wyjątkiem zarządu okręgowego.
Lepszy gramatycznie zapis tego samego.
Dodane dwa przepisy gwarantują, że funkcjonariusze Zrzeszenia są zawsze wolni od znanych ze świata polityki zarzutów o pełnienie swoich obowiązków równolegle z postawionymi zarzutami karnymi, bo po prostu w momencie postawienia im takich zarzutów przestają być funkcjonariuszami Zrzeszenia.
Przepis był zbyt rygorystyczny wobec członków honorowych, a ten rygortyzm ważniejszy jest w sprawach podziału koła i wykluczenia koła ze Zrzeszenia, żeby decyzje te nie były podejmowane koniunkturalnie lub dla realizacji ambicji personalnych.
Jako wymagające w głosowaniu większości bezwzględnej dopisano powołanie do organów Zrzeszenia, żeby osoby wybrane miały rzeczywistą legitymację od większości wybierających, co gwarantuje wybór najlepszych oraz daje tym osobom komfort działania za aprobatą większości. Proponowaną przez NRŁ większośc względna w wyborach do organów PZŁ odrzucamy, jako niedemokratyczną i nie znaną w całej historii istnienia PZŁ.
Wykluczenia członka z koła i koła ze Zrzeszenia wymagają zgodnei z naszą propozycją 2/3 głosów. Żeby głosy te można było złożyć zgodnie ze swoim sumieniem, należy wprowadzić tajne głosowanie tych spraw.
Przywracamy granicę uprawnień do żądania głosowania tajnego, tak jak to było dotychczas w tzw. statucie ramowym.
Wprowadzona zmiana gwarantuje, że wymienione w przepisie sytuacje bedą zaprotokółowane, pozwalając w odwołaniu lub postępowaniu nadzorczym na analizę tych faktów i przesłanek, które leżały u podstaw podjętych decyzji. Żeby obowiązek ten traktować poważnie, uchwałom niezaprotokółowanym nadajemy rygor nieważności.
Przepis ten zapisujemy w lepszym brzmieniu gramatycznym.
Żaden organ Zrzeszenia nie może stać ponad prawem do dwuinstancyjnego załatwiania uchwał, dlatego wprowadzamy zapis o prawie do odwołania od uchwały NRŁ, do Krajowego Zjazdu Delegatów, jako najwyższej władzy w Zrzeszeniu.
Przepis w wersji NRŁ dopuszczał sytuację, że zainteresowany nie wiedział o uchwale, a termin 14 na odwołanie już biegł. Uważamy, że każda uchwała dotycząca członka musi być mu znana i dopiero od chwili jej doręczenia może biec termin 14 dni na odwołanie.
Przepis ten zapisujemy w lepszym brzmieniu gramatycznym.
Rozpatrzenie odwołania na najbliższym posiedzeniu może być nierealne, bo odwołanie może wpłynąć w przeddzień posiedzenia. Dlatego proponujemy, żeby odwołanie rozpatrzone zostało na drugim kolejnym posiedzeniu. Równocześnie, żeby organ odwoławczy nie wprowadzał żadnej zwłoki, o którą w praktyce dotychczasoej nie było trudno, wprowadzamy rygor uznania odwołania, jeżeli organ odwoławczy nie zajmie się nim najpóźniej na drugim swoim posiedzeniu.
Zmiana zaskarżanej decyzji może miec miejsce, ale w państwie demokratycznym, nie może być po zmianie mniej korzystna dla osoby odwołującej się.
Statut NRŁ nie okreśłał, w jakim czasie organy PZŁ załatwiają przekazane im sprawy, np. przyjęcia do Zrzeszenia, etc. Dlatego uzupełniamy ten paragraf o ust.7 określający terminy dla zarządu głównego i zarządów okregowych. Ust.8 określa terminy obowiązujące zarządy kół. Ten termin jest dłuższy nić wyżej, bo zarządy kół mogą zbierać się rzadziej niż co miesiąc.