Zmodyfikowany projekt Statutu PZŁ wg propozycji NRŁ,
wykonany na podstawie propozycji członków PZŁ
przysłanych do redakcji serwisu www.lowiecki.pl


DZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE ZRZESZENIA ORAZ JEGO REPREZENTACJA


Rozdział XXIX

Majątek i fundusze

§ 175

Majątek i fundusze Zrzeszenia powstają z wpłat wpisowego, składek członkowskich, opłat, dochodów z własnej działalności i imprez organizowanych przez Zrzeszenie, dochodów z majątku Zrzeszenia oraz z darowizn i innych uznanych źródeł.
 1. Na majątek Zrzeszenia składa się:
  1. majątek trwały, wartości niematerialne i prawne,
  2. majątek obrotowy
   - środki pieniężne,
   - należności i roszczenia
  3. przychody:
   - z wpisowego, składek członkowskich, dotacje i darowizny, dobrowolne świadczenia osób fizycznych i prawnych oraz z imprez organizowanych przez Zrzeszenie,
   - wpływy z gospodarki łowieckiej,
   - przychody z prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. Poza wpisowym Zrzeszenie nie ma prawa pobierać od nowowstępujących jakichkolwiek innych świadczeń finansowych, w tym darowizn.
 3. Rok gospodarczy w Zrzeszeniu trwa od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego.

§ 176

 1. Zrzeszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad, określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Zrzeszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

§ 177

Zrzeszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 178

Uzyskane przychody Zrzeszenie przeznacza na finansowanie działalności statutowej oraz inne cele określone uchwałami władz i organów.

§ 179

 1. Podstawowym funduszem Zrzeszenia jest fundusz statutowy, zwany funduszem zasadniczym.
 2. W ramach części składki członkowskiej przysługującej Zarządowi Głównego Zrzeszenia tworzy się fundusze celowe - fundusz kultury łowieckiej oraz fundusz współpracy międzynarodowej - w wysokości 1,5% każdy.
 3. Zrzeszenie może, na mocy uchwał swych organów, tworzyć inne fundusze celowe w ciężar przychodów finansowych określonych ustawą.
 4. Zrzeszenie tworzy inne fundusze w oparciu o obowiązujące przepisy.

§ 180

Wpływy uzyskane ze składek członkowskich podlegają podziałowi między budżet Zarządu Głównego i budżety zarządów okręgowych właściwych według miejsca stałego pobytu rejestrów członków w zarządach okręgowych i właściwych dla położenia obwodów dzierżawionych przez koła.

Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję
 
Dotychczasowy zapis dot. majątku Zrzeszenia jest tak lakoniczny i ogólny, szczególnie w porównaniu do opisu majątku koła w tym samym statucie.


Ponieważ ogólnie patrząc majątek koła i Zrzeszenia pochodzi z tych samych tytułów, to opisujemy majątek Zrzeszenia tym samym tekstem co majątek koła w §74 .
Nigdzie w statucie nie określono roku obrachunkowego Zrzeszenia, dlatego dodaliśmy zapis na ten temat, określajśac ten rok w ten sam sposób jak rok obrachunkowy w kole łowieckim.
 
Zmiana podyktowana jest koniecznością utrzymania pełnej jasności, że finansowanie Zrzeszenia odbywa się tylko ze źródeł określonych ustawą, co dotychczas nie było przestrzegane i poszczególne okręgi i koła prześcigały sie w uchwałach każących myśliwym płacić oprócz składki takie czy inne opłaty na rzecz Zrzeszenia.

Zmiana prezyzująca, że chodzi o wszystkie fundusze Zrzesznia, a nie tylko te "inne".
W związku z wprowadzoną możliwością przypisania członka Zrzesznia do zarządu okręgowego właściwego dla jego koła, podział składki musi uwzględniać również takich członków, a nie tylko członków wg miejsca stałego pobytu.