Zmodyfikowany projekt Statutu PZŁ wg propozycji NRŁ,
wykonany na podstawie propozycji członków PZŁ
przysłanych do redakcji serwisu www.lowiecki.pl


DZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE ZRZESZENIA ORAZ JEGO REPREZENTACJA


Rozdział XXX

Składka i wpisowe

§ 181

  1. Roczna składka członkowska osób fizycznych nie może przekraczać 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat zysku, za II kwartał roku poprzedniego, publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny.
  2. Składka ulgowa osób fizycznych w wysokości 50% składki normalnej przysługuje młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz tym członkom, którzy ukończyli 70 65 lat - mężczyźni i 60 lat - kobiety rok życia.
  3. Składka osób fizycznych winna być uiszczana w terminie do 31 grudnia na rok następny.
  4. Wpisowe do PZŁ od osób fizycznych wynosi równowartość trzykrotnej składki członkowskiej na dany rok.
  5. Roczna składka członkowska od kół łowieckich jest różnicowana w zależności od zasobności w zwierzynę dzierżawionych obwodów łowieckich.
  6. Koła łowieckie nie wnoszą wpisowego do Zrzeszenia.
Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję
 

Cały ten paragraf zaproponowany przez NRŁ dot. osób fizycznych, członków Zrzeszenia, ale nie ma o tym ani słowa w tym paragrafie.
Wiek emerytalny też powinien być wzięty pod uwagę, szczególnie, że stystyczny wiek życia mężczyzny to obecnie 70,4 lata, co sprowadzało proponowaną ulgę do fikcji.
Zapisy tego paragrafu należało rozszerzyć o punkty dotyczące kół, jako członka Zrzeszenia, ich składek oraz wpisowego.