Zmodyfikowany projekt Statutu PZŁ wg propozycji NRŁ,
wykonany na podstawie propozycji członków PZŁ
przysłanych do redakcji serwisu www.lowiecki.pl


DZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE ZRZESZENIA ORAZ JEGO REPREZENTACJA

Rozdział XXXI

Reprezentacja Zrzeszenia

§ 182

Oświadczenia woli w imieniu Zrzeszenia składa, na podstawie uchwały Zarządu Głównego, Łowczy Krajowy lub inne osoby przez niego Zarząd Główny upoważnione.

Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję
 
Ustawowe umocowanie Zarządu Głównego jako organu reprezentującego Zrzeszenie nie może być w statucie naruszane.