Rozdział X

Utrata członkostwa w kole

§ 42

Członek traci członkostwo w kole na skutek skreślenia lub wykluczenia z koła.

§ 43

 1. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku:
  1. dobrowolnego wystąpienia z koła;
  2. śmierci członka koła;
  3. ustania członkostwa w Zrzeszeniu.
 2. Zarząd koła może skreślić członka z koła jeśli zalega on z zapłatą składek i innych opłat uchwalonych przez walne zgromadzenie.

§ 44

 1. Wykluczenie członka z koła może nastąpić w przypadku:
  1. nieprzestrzegania prawa łowieckiego, statutu Zrzeszenia bądź uporczywego uchylania się od wykonywania obowiązków nałożonych przez uprawnione organy koła;
  2. gdy członek koła rażąco narusza zasady współżycia koleżeńskiego, dobre obyczaje bądź zasady etyki i tradycji łowieckiej.
 2. O umieszczeniu w porządku obrad sprawy dotyczącej wykluczenia członka z koła oraz jej uzasadnieniu zainteresowany oraz pozostali członkowie koła powinni być powiadomieni na piśmie co najmniej na 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia. Zainteresowanego powiadamia się przesyłką za zwrotnym poświadczeniem odbioru.
 3. Wykluczenia dokonuje walne zgromadzenie koła.
 4. W przypadku wykluczenia członka z koła - w myśl ust. 1 pkt 1, zarząd koła ma prawo zawiesić go w prawach członka koła do czasu rozpatrzenia odwołania.

§ 45

Złożenie odwołania od uchwały podjętej zgodnie z §44 ust. 4 nie wstrzymuje jej wykonania.

§ 46

Członek skreślony lub wykluczony z koła powinien opłacić składkę członkowską na rzecz koła w terminie do 30 dni od dnia, w którym ustało członkostwo oraz uregulować wszystkie inne opłaty na rzecz koła.

§47

O utracie członkostwa w kole zarząd koła zobowiązany jest powiadomić właściwy zarząd okręgowy w terminie 14 dni od uprawomocnienia się decyzji o ustaniu członkostwa.

§ 48

Po wyczerpaniu postępowania wewnątrzorganizacyjnego w sprawach związanych z utratą członkostwa w kole, zainteresowany może dochodzić swych praw na drodze sądowej - przed sądami powszechnymi.

§ 49

 1. Ponowne przyjęcie członka do koła, z którego został uprzednio wykluczony, może nastąpić po upływie 3 lat od daty wykluczenia na podstawie uchwały walnego zgromadzenia koła.
 2. Od uchwały podjętej w myśl ust. 1 odwołanie nie przysługuje.

§ 50

Warunkiem ponownego przyjęcia do koła jest wywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w §46.