Rozdział XI

Organy koła

§ 51

Organami koła są;
 1. Walne zgromadzenie jako najwyższa władza koła,
 2. Zarząd koła jako jego organ zarządzający,
 3. Komisja Rewizyjna jako organ kontrolny walnego zgromadzenia.

Walne zgromadzenie

§ 52

 1. Walne zgromadzenie tworzą członkowie koła.
 2. Członek koła może brać udział w walnym zgromadzeniu tylko osobiście.
 3. W walnym zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele organów Zrzeszenia.
 4. W walnym zgromadzeniu mogą uczestniczyć zaproszeni przez zarząd goście.

§ 53

Do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia należy:
 1. określenie nazwy, siedziby i adresu koła,
 2. powoływanie (wybór) i odwoływanie zarządu i jego poszczególnych członków, określanie liczby członków zarządu a także sprawowanych funkcji oraz sposobu wyboru;
 3. powoływanie (wybór) i odwoływanie komisji rewizyjnej i jej poszczególnych członków;
 4. wybór delegatów na okręgowe zjazdy delegatów, o których mowa w §120 ust. 1;
 5. wykluczanie członków z koła;
 6. uchwalanie planu działalności i budżetu koła;
 7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu i komisji rewizyjnej koła, wykonania budżetu oraz udzielanie absolutorium członkom zarządu;
 8. uchwalanie wysokości składek na rzecz koła, sposobu oraz terminu ich uiszczania oraz wpisowego a także innych opłat wnoszonych przez członków na rzecz koła;
 9. zwalnianie w całości lub w części od składek i innych opłat na rzecz koła poszczególnych jego członków;
 10. ustalanie zasad wydawania zezwoleń na polowania indywidualne oraz zasad zagospodarowywania pozyskanej zwierzyny;
 11. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych i gospodarczych;
 12. podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości oraz wysokości zobowiązań jakie zarząd ma prawo zaciągnąć w imieniu koła;
 13. zatwierdzanie wniosków zgłaszanych przez zarząd lub członków koła o odznaczenia łowieckie, uchwalanie wyróżnień i nagród dla członków koła za zasługi w statutowej działalności;
 14. podjęcie uchwały w sprawie przekazywania na własność trofeów łowieckich zwierzyny pozyskanej zgodnie z zasadami selekcji osobniczej na terenie dzierżawionych obwodów łowieckich;
 15. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia, podziału i rozwiązania koła;
 16. powoływanie komisji problemowych;
 17. uchwalanie regulaminu obrad walnego zgromadzenia;
 18. uchwalanie wniosków, o których mowa w §120 ust. 5 pkt. 2;
 19. ustanawianie sztandaru koła oraz wzoru oznaki;
 20. uchwalanie i rozpatrywanie innych nie wymienionych spraw, a przewidzianych w niniejszym statucie, oraz zleconych przez organy Zrzeszenia.

§ 54

Walne zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 55

Zwyczajne walne zgromadzenie jest zwoływane przez zarząd raz do roku, przede wszystkim w celu rozpatrzenia spraw wymienionych w §53 pkt 6, 7 i 8.

§ 56

 1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie może być zwołane przez zarząd w każdym czasie.
 2. Zarząd zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenia także na żądanie:
  1. komisji rewizyjnej koła;
  2. właściwego zarządu okręgowego Zrzeszenia;
  3. 1/3 ogólnej liczby członków koła.
 3. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem spraw, które mają być przedmiotem obrad.
 4. Zarząd obowiązany jest zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie w terminie 7 dni od otrzymania żądania określonego w ust. 2. Walne zgromadzenie winno odbyć się nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania.
 5. Nie zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w terminie podanym w ust.4 upoważnia właściwy zarząd okręgowy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

§ 57

Zwołanie walnego zgromadzenia następuje przez pisemne zawiadomienie każdego członka koła co najmniej na 14 dni przed zgromadzeniem z podaniem:
 1. daty, godziny i miejsca mającego się odbyć walnego zgromadzenia;
 2. porządku obrad.

§ 58

 1. Uprawnieni do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, w myśl §56 ust. 2, mogą również żądać zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad, tak walnego zgromadzenia zwyczajnego jak i nadzwyczajnego, pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem przynajmniej na 10 dni przed jego terminem.
 2. O zamieszczeniu nowych spraw w porządku obrad zarząd zawiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem walnego zgromadzenia.
 3. Skierowanie żądania o umieszczeniu w porządku obrad jak i umieszczenie w porządku obrad spraw związanych z odwołaniem i powołaniem członków organów koła przed upływem kadencji oraz z wykluczeniem członka z koła wymaga uzasadnienia.

§ 59

 1. Walne zgromadzenie władne jest podejmować uchwały, gdy zostało zwołane zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu i jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
 2. Walne zgromadzenie władne jest podejmować uchwały bez zachowania wymogów ust. 1
  1. o ile obecni są wszyscy członkowie koła i nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu odnośnie samego walnego zgromadzenia jak i podejmowanych uchwał;
  2. uchwała dotyczyć ma bezpośrednio członka koła, a on sam wyraził zgodę na rozpatrzenie sprawy.
 3. W przypadku gdy zwołane walne zgromadzenie nie odpowiada wymogom określonym w statucie należy ponownie zwołać walne zgromadzenie z zachowaniem wymogów §57, które będzie władne podejmować uchwały bez względu na liczbę uczestniczących członków, z wyłączeniem przypadku dotyczącego rozwiązania koła.

§ 60

 1. Walne zgromadzenia wybiera przewodniczącego obrad i sekretarza.
 2. Z przebiegu walnego zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz. Protokół podlega zatwierdzeniu na najbliższym walnym zgromadzeniu koła.
 3. Członkowie koła mogą przeglądać protokoły.

§ 61

 1. Uchwały walnego zgromadzenia obowiązują wszystkich członków koła.
 2. Koło jest zobowiązane przedstawić właściwemu zarządowi okręgowemu protokoły walnych zgromadzeń wraz z podjętymi uchwałami w terminie 30 dni od odbycia walnego zgromadzenia oraz na każde żądanie właściwych organów Zrzeszenia składać oświadczenia i wyjaśnienia, a także przedkładać wymagane dokumenty.

Zarząd koła

§ 62

 1. Zarząd koła składa się od 4 do 7 członków, wybranych spośród członków koła.
 2. W skład zarządu wchodzą: prezes, łowczy, sekretarz, skarbnik.
 3. Walne zgromadzenie może dokonać wyboru większej liczby członków zarządu, powierzając im pełnienie określonych funkcji.
 4. Walne zgromadzenie podejmuje decyzje i dokonuje wyboru członków zarządu przez dokonanie bezpośredniego wyboru do pełnienia poszczególnych funkcji.
 5. 1. Walne zgromadzenie może dokonać wyboru odpowiedniej liczby członków, którzy ze swego grona wybierają członków zarządu na poszczególne funkcje. Ukonstytuowanie się zarządu powinno nastąpić przed zakończeniem obrad walnego zgromadzenia dokonującego wyboru.
  2. Walne zgromadzenie może także dokonać w pierwszej kolejności wyboru prezesa zarządu i na jego wniosek, pozostałych członków.
 6. W przypadku określonym w ust. 5 oraz dokonania zmian pełnionych funkcji w ramach zarządu w trakcie jego kadencji, zarząd o zmianach powiadamia niezwłocznie członków koła.
 7. Członek zarządu, który nie uzyskał absolutorium może być odwołany przez walne zgromadzenie zwykłą większością głosów na tym samym posiedzeniu, z pominięciem wymogu umieszczenia w porządku dziennym walnego zgromadzenia sprawy odwołania.
 8. W przypadku przewidzianym w ust. 7 walne zgromadzenie może przeprowadzić wybory uzupełniające do zarządu koła z pominięciem umieszczenia tej sprawy w porządku obrad. Walne zgromadzenie może przeprowadzić także wybory uzupełniające do zarządu koła z pominięciem wcześniejszego umieszczenia tej sprawy w porządku obrad w przypadku stwierdzenia przez walne zgromadzenie zaprzestania pełnienia funkcji.
 9. W przypadku utraty zdolności sprawowania swej funkcji przez członka zarządu lub złożenia przez niego rezygnacji i zaprzestania pełnienia swych obowiązków, zarząd powierza pełnienie obowiązków innemu członkowi zarządu lub też innemu członkowi koła na czas do najbliższego walnego zgromadzenia. Osoba nie będąca członkiem zarządu, w trakcie jego obrad dysponuje jedynie głosem doradczym.

§ 63

 1. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
  1. Posiedzenie zarządu zwołuje i prowadzi prezes, a w przypadku jego nieobecności upoważniony wcześniej przez zarząd inny członek zarządu.
  2. W przypadku nie zwołania przez prezesa posiedzenia zarządu w terminie określonym w ust. 1, posiedzenie zarządu może zwołać upoważniony wcześniej członek zarządu.
 2. Do ważności uchwał potrzebna jest obecność prezesa lub upoważnionego wcześniej członka zarządu.
 3. Z posiedzeń zarządu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący obrad i sekretarz. Protokół podlega zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu zarządu.

§ 64

Do kompetencji zarządu należą wszystkie sprawy koła, z wyjątkiem zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia, a w szczególności:
 1. bieżące kierowanie sprawami związanymi z prowadzeniem gospodarki łowieckiej, działalności gospodarczej i organizacyjnej koła;
 2. realizacja budżetu;
 3. opracowanie projektów planów działalności koła;
 4. wykonywanie uchwał walnego zgromadzenia;
 5. wykonywanie uchwał i zarządzeń organów Zrzeszenia;
 6. zawieranie umów z uwzględnieniem §53 pkt 12;
 7. przyjmowanie i skreślanie członków i kandydatów;
 8. organizowanie i prowadzenie szkoleń;
 9. organizowanie praktycznych szkoleń i treningów strzeleckich;
 10. powoływanie i odwoływanie gospodarzy łowisk;
 11. zatrudnianie i zwalnianie oraz powoływanie i odwoływanie strażników łowieckich, i innych pracowników koła, a także wyznaczanie im zakresu obowiązków;
 12. nakładanie na członków kar porządkowych;
 13. wykonywanie innych zadań nie zastrzeżonych do kompetencji walnego zgromadzenia.

§ 65

 1. Podział obowiązków między członków zarządu następuje wg poniższych zasad:
  1. Prezes zarządu kieruje bieżącą działalnością koła, reprezentuje koło na zewnątrz, kieruje pracą zarządu oraz zwołuje jego posiedzenia i im przewodniczy, a także dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
  2. Łowczy organizuje gospodarkę łowiecką w dzierżawionych obwodach, organizuje polowania, czuwa nad przestrzeganiem przez członków obowiązujących przepisów dotyczących wykonywania polowania, a w szczególności zasad bezpieczeństwa, etyki łowieckiej, dobrych obyczajów myśliwskich i koleżeńskich, opracowuje wnioski do planów hodowlanych, prowadzi ewidencję polowań oraz statystykę w zakresie zagospodarowania obwodów i pozyskania zwierzyny.
  3. Sekretarz sporządza protokoły zebrań zarządu, prowadzi zbiór protokołów walnych zgromadzeń i zarządu, rejestr uchwał walnych zgromadzeń i zarządu, prowadzi korespondencję, ewidencję członków i załatwia wszystkie sprawy związanie z prowadzeniem biurowości koła.
  4. Skarbnik - osobiście lub z pomocą osoby o odpowiednich kwalifikacjach, prowadzi kasę i rachunkowość koła, ściąga wszelkie przypadające na rzecz koła i Zrzeszenia składki i opłaty, czuwa nad prawidłowym wykonywaniem budżetu i prowadzi wszelką dokumentację finansowo-księgową.
 2. Zarząd we własnym zakresie dokonuje szczegółowego podziału kompetencji między swych członków, informując o tym członków koła.

§ 66

 1. Oświadczenia woli w imieniu koła składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba przez zarząd do tego upoważniona. W imieniu koła zarząd składa oświadczenia na piśmie, umieszczając swoje podpisy pod nazwą koła.
 2. Zarząd może udzielić jednemu z członków zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych określonego rodzaju lub czynności szczególnych, związanych z kierowaniem bieżącą działalności koła.

§ 67

Zarząd koła zobowiązany jest zapoznać wszystkich członków z obowiązującymi uchwałami organów Zrzeszenia i koła i na żądanie członka okazać je do wglądu.


Komisja rewizyjna


§ 68

 1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym walnego zgromadzenia, kontroluje całokształt działalności statutowej, organizacyjnej, gospodarczej i finansowej koła.
 2. Komisja rewizyjna składa się z 3-5 członków.
 3. W przypadku stwierdzenia zaprzestania pełnienia funkcji w komisji rewizyjnej, walne zgromadzenie może przeprowadzić wybory uzupełniające, z pominięciem umieszczenia tej sprawy w porządku dziennym.
  1. Członkowie komisji rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego przed zakończeniem obrad walnego zgromadzenia, które dokonało wyboru komisji rewizyjnej.
  2. O zmianach na stanowiskach w komisji rewizyjnej, jej przewodniczący powiadamia niezwłocznie zarząd i członków koła.
 4. Członkowie komisji rewizyjnej pełnią swe funkcje społecznie i nie mogą być z tego tytułu wynagradzani.

§ 69

 1. Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Komisja rewizyjna obowiązana jest dokonać kontroli działalności zarządu, w tym dokumentacji finansowo - księgowej, co najmniej raz w roku.
 2. Posiedzenia komisji rewizyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący.
 3. W przypadku gdy przewodniczący nie zwoła posiedzenia komisji rewizyjnej w terminie i w sprawach określonych w ust. 1, posiedzenia zwołuje co najmniej 2 członków komisji rewizyjnej.
 4. Z posiedzeń komisji rewizyjnej sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i protokolant.

§ 70

Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:
 1. przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli kasy i rachunkowości oraz gospodarczej działalności zarządu koła;
 2. dokonywanie okresowych ocen działalności statutowej zarządu koła;
 3. sporządzanie protokołów z rewizji i ocen działalności oraz innych czynności;
 4. składanie ze swych czynności sprawozdań walnemu zgromadzeniu, zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę rocznego sprawozdania finansowego oraz ocenę pracy zarządu;
 5. składanie wniosków w sprawie absolutorium dla członków zarządu;
 6. współpraca z okręgową komisją rewizyjną.

§ 71

W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń prawa przez zarząd koła lub poszczególnych jego członków, komisja rewizyjna zobowiązana jest powiadomić o tym właściwy zarząd okręgowy Zrzeszenia.


Przepisy wspólne dla zarządu i komisji rewizyjnej

§ 72

 1. Nie można być jednocześnie członkiem zarządu i komisji rewizyjnej.
 2. W skład komisji rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby pozostające z członkami zarządu w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej oraz stosunku zależności służbowej lub pracowniczej.
 3. W skład zarządu nie mogą wchodzić osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa w oparciu o przepisy rozdziału 4 ustawy.