Rozdział XIII

Utrata członkostwa w Zrzeszeniu

§ 75

Koło traci członkostwo Zrzeszenia w razie:
  1. wykluczenia koła ze Zrzeszenia;
  2. rozwiązania koła.

§ 76

Wykluczenie koła ze Zrzeszenia może nastąpić, gdy członkowie koła lub jego organy w sposób rażący naruszają przepisy prawa łowieckiego, statutu Zrzeszenia, uchwały organów Zrzeszenia oraz dyscyplinę organizacyjną.

§ 77

Rozwiązanie koła następuje w przypadkach:
  1. Podjęcia przez walne zgromadzenie koła uchwały o jego rozwiązaniu.
  2. Podjęcia uchwały przez okręgową radę łowiecką właściwą wg siedziby koła w przypadku:
    a) zmniejszenia się liczby członków koła poniżej 10 i nieuzupełnienia przez koło liczby członków     w terminie 6 miesięcy;
    b) niedzierżawienia przez okres co najmniej jednego roku żadnego obwodu łowieckiego.

§ 78

W razie wykluczenia koła ze Zrzeszenia lub jego rozwiązania, następuje likwidacja koła.