Rozdział XX

Okręgowy zjazd delegatów

§ 120

 1. Okręgowy zjazd delegatów tworzą:
  1. delegaci wybrani przez walne zgromadzenia kół łowieckich mających siedzibę na terenie okręgu;
  2. delegaci wybrani spośród członków niestowarzyszonych zamieszkałych na terenie działania okręgu;
  3. delegaci wybrani przez walne zgromadzenia kół mających siedzibę w innych okręgach a dzierżawiących obwody łowieckie na terenie działania danego okręgu. Osobom wymienionym w pkt 1 - 3 przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.
 2. Każdy delegat na okręgowy zjazd delegatów niezależnie od liczby reprezentowanych kół posiada jeden głos.
 3. Okręgowe zjazdy delegatów mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
 4. Zwyczajny okręgowy zjazd delegatów zwoływany jest przez okręgową radę łowiecką raz na 5 lat.
 5. Nadzwyczajny okręgowy zjazd delegatów zwołuje okręgowa rada łowiecka i powinien on się odbyć w terminie 60 dni od otrzymania wniosku:
  1. Naczelnej Rady Łowieckiej;
  2. co najmniej 1/3 liczby kół mających siedzibę na terenie okręgu lub 2/5 delegatów na okręgowy zjazd;
 6. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego okręgowego zjazdu delegatów powinien być złożony na piśmie wraz z uzasadnieniem i wskazaniem spraw, które powinny znaleźć się w porządku obrad.
 7. Nadzwyczajny okręgowy zjazd delegatów może być ponadto zwołany w każdym czasie przez okręgową radę łowiecką.

§ 121

 1. W okręgowym zjeździe delegatów mogą brać udział członkowie honorowi mający miejsce stałego zamieszkania na terenie okręgu, członkowie okręgowej rady łowieckiej oraz zarządu okręgowego, prezes okręgowego sądu łowieckiego, przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej oraz okręgowy rzecznik dyscyplinarny, a także delegowani przedstawiciele centralnych organów Zrzeszenia.
 2. W okręgowym zjeździe delegatów mogą brać udział inne osoby zaproszone przez okręgową radę łowiecką.

§ 122

Delegaci na okręgowy zjazd delegatów oraz organy i osoby wymienione w §121 ust. 1 powinny otrzymać na 30 dni przed zjazdem zawiadomienie o zjeździe, wraz z proponowanym porządkiem obrad.

§ 123

 1. Delegaci na okręgowy zjazd delegatów, o których mowa w §120 ust. 1 pkt 1 wybierani są w liczbie jednego delegata na każdą pełną liczbę 20 członków koła. Koła liczące nie więcej niż dwudziestu członków wybierają jednego delegata.
 2. Członkowie niestowarzyszeni, o których mowa w §120 ust. 1 pkt 2 wybierają swych delegatów na zjazd okręgowy w liczbie jednego delegata na każdą pełną liczbę 20 członków niestowarzyszonych obecnych podczas zebrania wyborczego organizowanego przed każdym zwyczajnym okręgowym zjazdem delegatów. W przypadku jeśli na zebraniu wyborczym obecnych jest nie więcej niż 20 członków, wybiera się jednego delegata.
 3. Delegaci, o których mowa w §120 ust. 1 pkt 3 wybierani są w liczbie jednego delegata na każde koło.
 4. Wybory delegatów odbywają się przed każdym zwyczajnym zjazdem delegatów.
 5. Mandaty delegatów zachowują ważność do czasu wyboru delegatów na następny zwyczajny okręgowy zjazd delegatów.

§ 124

Do kompetencji okręgowego zjazdu delegatów należy:
 1. podejmowanie uchwał dotyczących realizacji zadań Zrzeszenia na obszarze okręgu, w tym wynikających z uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów i Naczelnej Rady Łowieckiej;
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań okręgowej rady łowieckiej z działalności okręgowych organów Zrzeszenia;
 3. wybór spośród delegatów na okręgowy zjazd delegatów: a) okręgowej rady łowieckiej, b) delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów, c) członka do Naczelnej Rady Łowieckiej oraz w ustalonej kolejności jego zastępców, spośród delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów;
 4. wykonywanie innych zadań przewidzianych Statutem.

§ 125

 1. Sąsiadujące okręgi mogą, przy zachowaniu dotychczasowych terenów działania, łączyć się w jeden okręg. Decyzję o połączeniu podejmuje Naczelna Rada Łowiecka na zgodny wniosek właściwych okręgowych zjazdów po zasięgnięciu opinii Zarządu Głównego.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać określenie siedziby nowego okręgu i źródeł jego finansowania.