Rozdział XXV

Przepisy wspólne dla organów Zrzeszenia

§ 163

  1. Pracownicy Zrzeszenia nie mogą pełnić funkcji w organach Zrzeszenia, o których mowa w §98 ust. 1 pkt 2 i 4, ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 i 4 a także być społecznymi członkami organów wymienionych w §98 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3 Zrzeszenia.
  2. Sędziowie sądów łowieckich, rzecznicy dyscyplinarni i ich zastępcy oraz członkowie Komisji Rewizyjnych nie mogą pełnić funkcji w innych organach Zrzeszenia.
  3. Nie można jednocześnie pełnić funkcji w organach Zrzeszenia, o których mowa w §98 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3.
  4. Zakaz pełnienia funkcji w organach Zrzeszenia, o których mowa w §98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 2 i 3 obejmuje osoby prowadzące działalność gospodarczą w oparciu o Rozdział IV ustawy.