DZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE ZRZESZENIA ORAZ JEGO REPREZENTACJA


Rozdział XXIX

Majątek i fundusze


§ 175

Majątek i fundusze Zrzeszenia powstają z wpłat wpisowego, składek członkowskich, opłat, dochodów z własnej działalności i imprez organizowanych przez Zrzeszenie, dochodów z majątku Zrzeszenia oraz z darowizn i innych uznanych źródeł.

§ 176

  1. Zrzeszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad, określonych w odrębnych przepisach.
  2. Dochód z działalności gospodarczej Zrzeszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

§ 177

Zrzeszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 178

Uzyskane przychody Zrzeszenie przeznacza na finansowanie działalności statutowej oraz inne cele określone uchwałami władz i organów.

§ 179

  1. Podstawowym funduszem Zrzeszenia jest fundusz statutowy, zwany funduszem zasadniczym.
  2. W ramach części składki członkowskiej przysługującej Zarządowi Głównego Zrzeszenia tworzy się fundusze celowe - fundusz kultury łowieckiej oraz fundusz współpracy międzynarodowej - w wysokości 1,5% każdy.
  3. Zrzeszenie może, na mocy uchwał swych organów, tworzyć inne fundusze celowe.
  4. Zrzeszenie tworzy inne fundusze w oparciu o obowiązujące przepisy.

§ 180

Wpływy uzyskane ze składek członkowskich podlegają podziałowi między budżet Zarządu Głównego i budżety zarządów okręgowych właściwych według miejsca stałego pobytu członków i właściwych dla położenia obwodów dzierżawionych przez koła.