Rozdział XXX

Składka i wpisowe

§ 181

  1. Roczna składka członkowska nie może przekraczać 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat zysku, za II kwartał roku poprzedniego, publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny.
  2. Składka ulgowa w wysokości 50% składki normalnej przysługuje młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz tym członkom, którzy ukończyli 70 rok życia.
  3. Składka winna być uiszczana w terminie do 31 grudnia na rok następny.
  4. Wpisowe do PZŁ wynosi równowartość trzykrotnej składki członkowskiej na dany rok.