Rozdział VI

Członkowie - osoby fizyczne

§ 13

Osoba fizyczna może zostać członkiem Zrzeszenia, jeżeli:
 1. jest pełnoletnia,
 2. korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była karana za przestępstwa wymienione w Prawie łowieckim,
 4. nabyła uprawnienia do wykonywania polowania.

§ 14

Uprawnienia do wykonywania polowania: podstawowe, selekcjonerskie bądź sokolnicze może uzyskać osoba, która spełniła warunki określone ustawą.

§ 15

 1. Osoba ubiegająca się o nabycie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania składa wniosek o przyjęcie na staż w zarządzie koła, ośrodku hodowli zwierzyny lub właściwym zarządzie okręgowym, o którym mowa w §7 ust. 3.
 2. Zarząd koła lub ośrodek hodowli zwierzyny, a także stażysta zobowiązani są o przyjęciu na staż powiadomić właściwy zarząd okręgowy w terminie 14 dni od dnia przyjęcia, przedkładając kopię wniosku oraz stosowną decyzję koła lub ośrodka hodowli zwierzyny.

§ 16

 1. Staż rozpoczyna się z chwilą dokonania rejestracji jego rozpoczęcia przez właściwy zarząd okręgowy i osoba o której mowa w §15 ust. 1 staje się kandydatem do Zrzeszenia.
 2. Właściwy zarząd okręgowy może zobowiązać koło lub ośrodek hodowli zwierzyny Polskiego Związku Łowieckiego, znajdujące się na terenie jego działania do przyjęcia kandydata do odbycia stażu.

§ 17

Wzór wniosku, o którym mowa w §15 ust. 1, zasady odbywania stażu, sposób jego dokumentowania oraz zaliczania określi Naczelna Rada Łowiecka.

§ 18

Z odbycia stażu zwolnione są:
 1. osoby posiadające wyższe lub średnie wykształcenie leśne,
 2. osoby posiadające inne wyższe wykształcenie o specjalności łowieckiej,
 3. strażnicy łowieccy pełniący swe funkcje przez okres nie krótszy niż 2 lata,
 4. cudzoziemcy oraz obywatele polscy, którzy przebywają z zamiarem stałego pobytu za granicą, jeżeli posiadają aktualne uprawnienia do wykonywania polowania w innym państwie,
 5. osoby, które uprzednio utraciły członkostwo w Polskim Związku Łowieckim.

§ 19

Osoba fizyczna - członek Zrzeszenia - traci członkostwo w Zrzeszeniu w razie:
 1. skreślenia z listy członków Zrzeszenia,
 2. wykluczenia ze Zrzeszenia.

§ 20

 1. Skreślenie z listy członków Zrzeszenia następuje w przypadku:
  1. dobrowolnego wystąpienia ze Zrzeszenia,
  2. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwa wymienione w Prawie łowieckim,
  3. śmierci,
 2. Właściwy zarząd okręgowy może skreślić także członka z listy członków Zrzeszenia w przypadku, gdy zalega on ze składkami lub innymi opłatami na rzecz Zrzeszenia.

§ 21

Członek może być wykluczony ze Zrzeszenia orzeczeniem sądu łowieckiego zapadłym w toku postępowania dyscyplinarnego w razie dopuszczenia się przewinienia łowieckiego.

§ 22

Osoba, o której mowa w §20 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 oraz §21, powinna opłacić zaległe składki i inne opłaty na rzecz Zrzeszenia. Zapłata powinna nastąpić w terminie miesiąca od dnia, w którym podjęta została decyzja o utracie członkostwa.

§ 23

 1. Ponowne przyjęcie do Zrzeszenia osoby, o której mowa w §20 ust. 1 pkt 2 może nastąpić po zatarciu skazania a osoby, o której mowa w §21 po upływie 5 lat od daty wykluczenia.
 2. Warunkiem ponownego przyjęcia do Zrzeszenia jest wywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w §22.

§ 24

 1. Na wniosek zainteresowanego członka właściwy zarząd okręgowy może urlopować go na okres nie przekraczający dwóch lat, zawieszając go w prawach i obowiązkach. W stosunku do członków kół łowieckich wymagana jest zgoda zarządów ich kół.
 2. Osoba, o której mowa w ust. 1 zobowiązana jest zdeponować we właściwym zarządzie okręgowym legitymację członka PZŁ.

§ 25

O utracie członkostwa w Zrzeszeniu, właściwy zarząd okręgowy bezzwłocznie powiadamia właściwy organ policji.

§ 26

 1. Potwierdzeniem przynależności do Zrzeszenia jest legitymacja Polskiego Związku Łowieckiego.
 2. Legitymację wydają:
  1. członkom honorowym Zrzeszenia - Zarząd Główny;
  2. pozostałym osobom fizycznym - właściwe zarządy okręgowe,
 3. Wzór legitymacji Zrzeszenia ustala Zarząd Główny.