strona główna forum dyskusyjne
Pytał: D. Zwoliński
Data: 31/05/2012
Publikacja: 05/06/2012
Pytanie: W jaki sposób powinno być głosowane na WZ odwołanie członka KŁ od nałożonej przez ZK kary porządkowej? W sposób tajny, czy jawny i jakimi przepisami jest to ew. regulowane?

Odpowiedź:
Na zasadach ogólnych, jak wszystkie inne głosowania WZ. Głosowanie jest jawne, chyba, że 1/3 obecnych zażąda głosowania tajnego. Gdy taki wniosek padnie, przewodniczący obowiązany jest podać go pod głosowanie i wystarczy 1/3 głosów, żeby odwołanie głosować tajnie. Podstawowe znaczenie będzie miała uchwała, którą WZ będzie głosować. Uchwała powinna mieć treść zgodną z treścią odwołania, czyli np.:

WZ ............ uchyla uchwałę ZK .............. z dnia ...................... o ukaraniu karą porządkową ............. kol. ...............................

Głosuje się pytaniami:

- kto jest za?
- kto jest przeciw?
- kto się wstrzymał?

Uchwała ZK o ukaraniu zostanie uchylona, jeżeli głosów "za" będzie więcej niż "przeciw". W każdej innej sytuacji wyników głosowania kara nie zostanie uchylona.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.