strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Myśliwy
Data: 18/12/2012
Publikacja: 19/12/2012
Pytanie: Zarząd Koła planuje zmienić rejon polowania zbiorowego w obwodzie (utrzymując termin i godzinę polowania). Mimo iż nadleśnictwu podaje się wyłącznie termin polowania ZK podaje im też miejsce polowania (na ich prośbę). Czy w związku z tym o powyższej zmianie należy powiadomić nadleśnictwo i gminę?

Odpowiedź:
Rozporządzenie MŚ o warunkach wykonywania polowania stanowi:

§ 28. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego, kierując się troską o bezpieczeństwo osób i mienia, uprzednio zawiadamia właściwych miejscowo nadleśniczych oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) o terminach organizowanych przez siebie polowań zbiorowych.

Jeżeli więc koło zmienia teren polowania w tym samym obwodzie, nie ma obowiązku powiadamiania o tym nadleśnictwa i gminy. W podobnej sprawie Ministerstwo Środowiska zajęło stanowisko, że nadleśnictwo nie ma prawa żądać od koła innych informacji nt. organizowanego polowania zbiorowego, jak tej, którą określa przywołany wyżej § 28 rozporządzenia.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.