strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Jacek
Data: 14/06/2013
Publikacja: 17/06/2013
Pytanie: Czy Preliminarz sporządzony przez skarbnika w porozumieniu z prezesem przedstawiany WZ musi być wcześniej uchwalony przez zarząd koła oraz czy tak samo jeśli chodzi o przedstawione propozycje uchwał - czy muszą być uchwalone przez ZK czy wystarczy jak we wolnych wnioskach na WZ się je przedstawi?

Odpowiedź:
To zależy od tego, czy budżet należy traktować jako plan działalności koła, czy też tak traktować tylko propozycję planu działalności koła, o którym mówi § 53 pkt 6) statutu. Biorąc pod uwagę, że powyższy zapis statutowy rozdziela plan działalności koła od budżetu, traktując je jako dwa różne dokumenty, to obowiązkiem zarządu jest przygotowanie planu działalności koła, o czym mówi § 64 pkt.3) statutu. Czy również budżetu, to już bezpośrednio ze statutu nie wynika.

W tej sytuacji, poprawne jest moi zdaniem zgłoszenie projektu budżetu tylko przez skarbnika i prezesa, bez podejmowania uchwały o przyjęciu projektu budżetu przez zarząd, co nie zabiera w żaden sposób kompetencji walnemu zgromadzeniu, które może dowolnie taki projekt zmienić, bo członkowie koła mają pełne prawo proponować każda zmianę do budżetu i jeżeli uzyska ona poparcie większości głosów "za" w stosunku do głosów "przeciw", zostanie do budżetu wprowadzona. Podobnie jest z propozycją uchwał, zarząd może projekty przyjąć jako swoje stanowisko, ale nie musi.

Inaczej jest z planem działalności koła, który powinien być przez zarząd przyjęty w głosowaniu przed przedstawieniem go walnemu zgromadzeniu, bo to statutowa kompetencja zarządu, chociaż tak samo jak pisałem wyżej, walne zgromadzenie może dowolnie zmienić każdy element tego planu.

Równocześnie jednak, ani propozycje budżetu nie przyjęte przez zarząd, ani propozycje do uchwał mających swój punkt w porządku obrad nie mogą być zgłaszane w wolnych wnioskach. Budżet ma swój punkt w porządku obrad i tam są dyskutowane wszystkie propozycje w temacie budżetu, tak ewentualny projekt przyjęty przez zarząd, jak i dowolne inne projekty czy propozycje zmian do budżetu zgłaszane przez członków na WZ. Jeżeli zaś chodzi o uchwały, to żeby je przyjmować, ich tematyka musi być wprowadzona przez zarząd do porządku obrad WZ. W takim punkcie porządku dot. danej tematyki zgłasza się i dyskutuje wszystkie propozycje od kogokolwiek by wpływały i uchwała w brzmieniu odpowiadającym członkom koła. To, że np. jakaś uchwał został przyjęta wcześniej przez zarząd nie oznacza, że trzeba ja przyjąć na WZ tylko dokładnie w brzmieniu proponowanym przez zarząd. Każdy ma prawo zgłaszać zmiany i swoje propozycje i od WZ zależy, czy zostaną one do uchwały wprowadzone, czy nie i w jakim kształcie uchwała przejdzie głosowanie na WZ.

Punkt porządku obrad 'Wolne wnioski' służy do zgłaszania propozycji, których tematyka nie łączy się z żadnym wcześniejszym punktem porządku obrad i się takich wniosków nie głosuje. Pozostają one jako ewentualna sugestia dla zarządu dla podjęcia danej tematyki, np. poprzez przygotowanie propozycji uchwał na dany temat na następne WZ lub realizacji przez zarząd, jeśli mieści się to w kompetencjach zarządu, ale zarząd nie jest związany treścią wolnych wniosków.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.