strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Ryszard
Data: 31/01/2017
Publikacja: 03/02/2017
Pytanie: Czy ZK ustalając termin zwołania NWZ musi brać pod uwagę termin z wyprzedzeniem 14 dniowym do dnia podjęcia uchwały o zwołaniu NWZ? Np. od wpłynięcia wniosku 1/3 liczby członków ZK czternastego dnia (ostatniego) wyznacza termin NWZ za 11 dni.
Przykład: wniosek wpływa do ZK 12.12.2016r. Zarząd zbiera się ostatniego dnia tj. 26.12.2016r. Podając termin NWZ na 07.01.2017r. Czy taka forma jest dopuszczalna?

Odpowiedź:
Zgodnie z § 56 ust.4 statutu PZŁ zarząd koła jest obowiązany zwołać NWZ w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku co najmniej 1/3 liczby członków koła. WZ powinno odbyć się nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. Data 26.12.2016 i data 07.01.2017. spełniają wymagania powyższego przepisu. Gorzej z przepisem § 57 ust. 1, którego zapisu nie da się spełnić w świetle zwołania NWZ na dzień 07.01.2017, bo nie da się zawiadomić członków na 14 dni przez NWZ. Powstaje przy okazji pytanie, czy te 14 dni to minimalny okres na wysłanie zawiadomień, czy też na otrzymanie tych zawiadomień przez członków koła. W świetle § 57 ust. 2 i 3 można byłoby powiedzieć, że chodzi o wysłanie zawiadomień na 14 dni przed NWZ, ale taka interpretacja ma swoją słabą stronę wywodzoną z § 44 ust.3 statutu, bo tu również jak w § 57 ust. 1 przywołany jest termin 14 dni, a sądy powszechne stwierdzają, że członek koła, który miałby być wykluczony z koła ma otrzymać informacje o tym na 14 dni przed WZ, a więc trzeba ją wysłać co najmniej na ponad 30 dni przez terminem WZ, żeby wliczając możliwe 14-dniowe awizowanie przesyłki na poczcie, zagwarantować odbiór przesyłki na 14 dni przed WZ. Jak z powyższego wynika, w statucie występują sprzeczności, które nie pozwalają na jego jednoznaczna interpretację w przedmiocie zapytania Kolegi.

Cóż więc robić? Przyjmować takie terminy, które choć może niezgodne ze statutem, nie spowodują zaskarżenia do ZO zwołania NWZ. Jeżeli więc w dniu 07.01.2017. NWZ odbędzie się i nikt nie zwróci się do ZO o unieważnienie podjętych uchwał, to wszystko będzie w porządku, bo ZO nie będzie się interesował sposobem zwołania NWZ. Ale jeżeli któryś z członków złoży wniosek do ZO o unieważnienie podjętych na NWZ uchwał, to z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że ZO uchyli podjęte uchwały twierdząc, że zwołanie NWZ w dniu 26.12.2016. i wysłanie w dniu 27.12.2016. zawiadomień o NWZ wymagało, żeby terminem NWZ był dzień 11 stycznia 2017, a nie żaden inny dzień. Gdyby jednak wybrano datę nieznacznie późniejszą, podejrzewam, że nawet przy zaskarżeniu do ZO, NWZ uznane zostanie jako ważne.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.