strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Waldemar Hawrot
Data: 15/05/2002
Publikacja: 06/08/2005
Pytanie: Zgodnie ze Statutem PZŁ - członek niemacierzysty w kole nie posiada biernego prawa wyborczego. Czy w związku z powyższym może być wybrany na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków Koła, które jest najwyższą władzą koła?

Odpowiedź:
Członek niemacierzysty nie ma biernego prawa wyborczego do organów koła, o czym mówi pkt.1 ust.2 §10 statutu PZŁ. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie jest organem koła, a takimi organami są zarząd i komisja rewizyjna. Wprawdzie Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą w kole, to jednak statut PZŁ nie wprowadza żadnego ograniczenia dla członków niemacierzystych dot. władzy koła i w związku z powyższym nic nie stoi na przeszkodzie, aby członek niemacierzysty został wybrany przewodniczącym Walnego Zgromadzenia. Teoretycznie może zabraniać tego statut koła, ale nie słyszałem o kole, które uchwaliło taki zakaz w swoim statucie.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.