Antylopa szabloroga - Hippotragus niger - masa do 230 kg. Namibia 2002.