strona główna forum dyskusyjneLinki
Prawo weterynaryjne
JAK ROZWIĄZYWAĆ PROBLEMY PRAWNE

Koła łowieckie oraz indywidualni myśliwi spotykają się na codzień z problemami prawnymi. Pomożemy je rozwiązywać. Z jednej strony prezentujemy najczęściej potrzebne akty prawne, z drugiej służymy radą w konkretnych sytuacjach i odpowiadamy na postawione nam pytania.

Propozycja PZŁ i posła Stanisława Wziątka zmiany ustawy 'Prawo łowieckie' po wyroku Trybunału Konstytucyjnego
Akty prawne ogólnie obowiązujące
Ustawa 'Prawo łowieckie' obowiązująca od dnia 10 listopada 2022 r.
Ustawa 'Prawo łowieckie' obowiązująca od dnia 18 grudnia 2021 r.
Ustawa 'Prawo łowieckie' obowiązująca od dnia 16 maja 2020 r.
Ustawa 'Prawo łowieckie' obowiązująca od dnia 13 marca 2020 r.
Ustawa 'Prawo łowieckie' obowiązująca od dnia 31 stycznia 2020 r.
Ustawa 'Prawo łowieckie' do dnia 30 stycznia 2020 r.
Ustawa 'Prawo łowieckie' obowiązująca do dnia 31 marca 2018 r.
Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunkach wykonywania polowania
Rozporządzenie z listą gatunków zwierząt łownych
Rozporządzenie dot. okresów polowań
Obwody, w których słonka objęta jest ochroną w 2008 r.
Rozporządzenie dot. szacowania szkód od 27 kwietnia 2019 r.
Rozporządzenie dot. szacowania szkód do 26 kwietnia 2019 r.
Rozporządzenie dot. zasad kategoryzacji obwodów łowieckich od 29 marca 2019 r.
Rozporządzenie w sprawie zasobów naturalnych i leśnictwa
Rozporządzenie dot. PSŁ i strażników łowieckich.
Rozporządzenie w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt
Rozporządzenie dot. uprawnień do polowania
Rozporządzenie w sprawie zwierzyny bezprawnie pozyskanej
Rozporządzenie w sprawie polowań w strefie nadgranicznej
Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
Rozporządzenie w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików
Rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny
Warunki trichinoskopowego badania mięsa
Ustawa o broni i amunicji
Rozporządzenie dot. przechowywania broni
Ustawa o ochronie przyrody
Ustawa o ochronie zwierząt
Ustawa o lasach

Akty prawne PZŁ
Statut Zrzeszenia PZŁ obowiązujący od 28.02.2019
Statut PZŁ obowiązujący do 27.02.2019
Statut PZŁ obowiązujący do 31.12.2005.
Warunki Stażu w PZŁ
Wniosek o przyjęcie na staż w PZŁ
Regulamin Postępowania Dyscyplinarnego w PZŁ od 16/12/2014
Regulamin Postępowania Dyscyplinarnego w PZŁ od 24 kwietnia
   do 15 grudnia 2014 r.

Regulamin Postępowania Dyscyplinarnego w PZŁ do wyroku TK
Rekompensaty sędziów i rzeczników dyscyplinarnych
Zasady selekcji osobniczej i zasady postępowania przy ocenie obowiązujące od 9 marca 2020 r.
Zasady selekcji osobniczej i zasady postępowania przy ocenie obowiązujące od 1 kwietnia 2018 r.
Zasady postępowania przy ocenie poprawności odstrzału
   obowiązujące do 31 marca 2018 r.

Okresowe zasady selekcji i gospodarowania populacjami jelenia
   szlachetnego w celu zwiększenia udziału III klasy byków od 2010r.

Zasady selekcji osobniczej, ocena poroży i kary do 30/04/2009
Poradnik Metodyczny PZŁ (zip - 3,25 MB do wydruku)
Porozumienie w sprawie uzgadniania planów
Uchwała XX Zjazdu Delegatów PZŁ.
Statut ramowy koła uchwalony przez NRŁ
Statut alternatywny ZO PZŁ w Gdańsku

Ubezpieczenia
http://www.lowiecki.pl/prawo/ Informacja o ubezpieczeniu NNW myśliwych w 2020 r.

Statut PZŁ w 2005 r.
Prace nad Statutem PZŁ
Statut uchwalony w 2005 r.
Druki do pobrania
Deklaracja wystąpienia o staż kandydacki
Wzór protokołu szacowania szkód
Wzór umowy użyczenia broni
Wzór umowy sprzedaży broni
Przykładowy druk bilansu koła (wersja ZIP)
Protokół inwentaryzacji metodą taksacji pasowej
Arkusz spisu z natury
Protokół inwentaryzacyjny gotówki w kasie
Ewidencja szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych oraz wypłaconych odszkodowań
Sprawozdanie z działalności koła (ŁOW-1)
Załącznik do ŁOW-1
Instrukcja sporządzania ŁOW-1
Sprawozdanie z działalności koła (ŁOW-2)
Druk rocznego planu łowieckiego
Wyliczenie rentowności polowania dewizowego
Protokół z czynności gospodarczych
Protokół stwierdzenia ubytku zwierzyny grubej
Protokół z prac wykonanych przez Koło Łowieckie w zakresie poprawy środowiska bytowania zwierzyny
Karta ewidencyjna myśliwego wzór 1
Karta ewidencyjna myśliwego wzór 2

Wzory uchwał Walnego Zgromadzenia koła, o:
ważności walnego zgromadzenia
przyjęciu sprawozdania z działalności zarządu
przyjęciu sprawozdania finansowego zarządu
przyjęciu sprawozdania komisji rewizyjnej
udzieleniu absolutorium członkom zarządu
przyjęciu planu działalności i budżetu kola
opłatach, wymagana § 53 pkt.8 Statutu PZŁ
odstrzałach, wymagana § 53 pkt.10 Statutu PZŁ
wykonywaniu polowań indywidualnych
wykonywaniu polowań zbiorowych
regulaminie obrad walnego zgromadzenia
uchyleniu wcześniejszych uchwał
siedziba i adres koła
Ewentualne zmiany, wprowadzone do treści powyższych uchwał, nie mogą być sprzeczne ze Statutem PZŁ.

Komentarze
Przestępcy trzeba odebrać pozwolenie na broń
Stanowisko Platformy Obywatel. w sprawie lasów
Nowelizacja ustawy łowieckiej
Stawki VAT stosowane w kołach
Odstrzał zdziczałych psów i kotów (od 01/01/2012)
Odstrzał zdziczałych psów i kotów (do 31/12/2011)
Opodatkowanie rekompensat
Obowiązki myśliwych i kół wobec U.S.
Polska akcyza na broń w Unii Europejskiej
Poradnik Metodyczny KR wydany przez GKR
Pozew do sądu o zapłatę za tusze!
Kara pieniężna na polowaniu zbiorowym


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.