strona główna forum dyskusyjneLinki
Prawo weterynaryjne
JAK ROZWIĄZYWAĆ PROBLEMY PRAWNE

Koła łowieckie oraz indywidualni myśliwi spotykają się na codzień z problemami prawnymi. Pomożemy je rozwiązywać. Z jednej strony prezentujemy najczęściej potrzebne akty prawne, z drugiej służymy radą w konkretnych sytuacjach i odpowiadamy na postawione nam pytania.

Propozycja PZŁ i posła Stanisława Wziątka zmiany ustawy 'Prawo łowieckie' po wyroku Trybunału Konstytucyjnego
Akty prawne ogólnie obowiązujące
Ustawa 'Prawo łowieckie' obowiązująca od dnia 1 kwietnia 2018 r.
Ustawa 'Prawo łowieckie' obowiązująca do dnia 31 marca 2018 r.
Ustawa 'Prawo łowieckie' od dnia 21 kwietnia 2014 r.
Ustawa 'Prawo łowieckie' do dnia 20/04/2014
Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunkach wykonywania polowania
Rozporządzenie z listą gatunków zwierząt łownych
Rozporządzenie dot. okresów polowań
Obwody, w których słonka objęta jest ochroną w 2008 r.
Rozporządzenie szacowania szkód
Rozporządzenie dot. łowieckich planów hodowlanych
Rozporządzenie dot. zasad kategoryzacji obwodów łowieckich
Rozporządzenie w sprawie zasobów naturalnych i leśnictwa
Rozporządzenie dot. PSŁ i strażników łowieckich.
Rozporządzenie w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt
Rozporządzenie dot. uprawnień do polowania
Rozporządzenie w sprawie zwierzyny bezprawnie pozyskanej
Rozporządzenie w sprawie polowań w strefie nadgranicznej
Ustawa 'Prawo weterynaryjne'
Rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny
Warunki trichinoskopowego badania mięsa
Ustawa o broni i amunicji
Rozporządzenie dot. przechowywania broni
Ustawa o ochronie przyrody
Ustawa o lasach
Ustawa o ochronie zwierząt

Akty prawne PZŁ
Statut Zrzeszenia PZŁ
Statut PZŁ obowiązujący do 31.12.2005.
Warunki Stażu w PZŁ
Wniosek o przyjęcie na staż w PZŁ
Regulamin Postępowania Dyscyplinarnego w PZŁ od 16/12/2014
Regulamin Postępowania Dyscyplinarnego w PZŁ od 24 kwietnia
   do 15 grudnia 2014 r.

Regulamin Postępowania Dyscyplinarnego w PZŁ do wyroku TK
Rekompensaty sędziów i rzeczników dyscyplinarnych
Zasady selekcji osobniczej i zasady postępowania przy ocenie obowiązujące od 1 kwietnia 2018 r.
Zasady postępowania przy ocenie poprawności odstrzału
   obowiązujące do 31 marca 2018 r.

Okresowe zasady selekcji i gospodarowania populacjami jelenia
   szlachetnego w celu zwiększenia udziału III klasy byków od 2010r.

Zasady selekcji osobniczej, ocena poroży i kary do 30/04/2009
Poradnik Metodyczny PZŁ (zip - 3,25 MB do wydruku)
Porozumienie w sprawie uzgadniania planów
Uchwała XX Zjazdu Delegatów PZŁ.
Statut ramowy koła uchwalony przez NRŁ
Statut alternatywny ZO PZŁ w Gdańsku

Ubezpieczenia
Informacja o ubezpieczeniu NNW myśliwych od 2010 r.
Zgłoszenie szkody ubezpieczenia NNW myśliwych
Ogólne warunki ubezpieczenia NNW myśliwych
Informacja o ubezpieczeniu OC myśliwych od 2010 r.
Zgłoszenie szkody ubezpieczenia OC myśliwych
Potwierdzenie szkody ubezpieczenia OC myśliwych
Informacja o ubezpieczeniu OC kół łowieckich
Zgłoszenie szkody ubezpieczenia OC koła łowieckiego
Umowa ubezpieczenia od szkód w uprawach rolnych
Zgłoszenie szkody z w/w ubezpieczenia
Umowa ubezpieczenia myśliwych w latach 2005 - 2010

Statut PZŁ w 2005 r.
Prace nad Statutem PZŁ
Statut uchwalony w 2005 r.
Druki do pobrania
Deklaracja wystąpienia o staż kandydacki
Wzór protokołu szacowania szkód
Wzór umowy użyczenia broni
Wzór umowy sprzedaży broni
Przykładowy druk bilansu koła (wersja ZIP)
Protokół inwentaryzacji metodą taksacji pasowej
Arkusz spisu z natury
Protokół inwentaryzacyjny gotówki w kasie
Ewidencja szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych oraz wypłaconych odszkodowań
Sprawozdanie z działalności koła (ŁOW-1)
Załącznik do ŁOW-1
Instrukcja sporządzania ŁOW-1
Sprawozdanie z działalności koła (ŁOW-2)
Druk rocznego planu łowieckiego
Wyliczenie rentowności polowania dewizowego
Protokół z czynności gospodarczych
Protokół stwierdzenia ubytku zwierzyny grubej
Protokół z prac wykonanych przez Koło Łowieckie w zakresie poprawy środowiska bytowania zwierzyny
Karta ewidencyjna myśliwego wzór 1
Karta ewidencyjna myśliwego wzór 2

Wzory uchwał Walnego Zgromadzenia koła, o:
ważności walnego zgromadzenia
przyjęciu sprawozdania z działalności zarządu
przyjęciu sprawozdania finansowego zarządu
przyjęciu sprawozdania komisji rewizyjnej
udzieleniu absolutorium członkom zarządu
przyjęciu planu działalności i budżetu kola
opłatach, wymagana § 53 pkt.8 Statutu PZŁ
odstrzałach, wymagana § 53 pkt.10 Statutu PZŁ
wykonywaniu polowań indywidualnych
wykonywaniu polowań zbiorowych
regulaminie obrad walnego zgromadzenia
uchyleniu wcześniejszych uchwał
siedziba i adres koła
Ewentualne zmiany, wprowadzone do treści powyższych uchwał, nie mogą być sprzeczne ze Statutem PZŁ.

Komentarze
Przestępcy trzeba odebrać pozwolenie na broń
Stanowisko Platformy Obywatel. w sprawie lasów
Nowelizacja ustawy łowieckiej
Stawki VAT stosowane w kołach
Odstrzał zdziczałych psów i kotów (od 01/01/2012)
Odstrzał zdziczałych psów i kotów (do 31/12/2011)
Opodatkowanie rekompensat
Obowiązki myśliwych i kół wobec U.S.
Polska akcyza na broń w Unii Europejskiej
Poradnik Metodyczny KR wydany przez GKR
Pozew do sądu o zapłatę za tusze!
Kara pieniężna na polowaniu zbiorowym


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.