strona główna forum dyskusyjneOstateczny projekt Statutu PZŁ redakcji serwisu www.lowiecki.pl
wykonany wg uwag użytkowników do projektu NRŁ

DZIAŁ II

CZŁONKOWIE ZRZESZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI,
UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA POLOWANIARozdział XIII

Utrata członkostwa w Zrzeszeniu

§ 75

Koło traci członkostwo Zrzeszenia w razie:
  1. wykluczenia koła ze Zrzeszenia;
  2. rozwiązania koła.

§ 76

  1. Wykluczenie koła ze Zrzeszenia może nastąpić, gdy członkowie koła lub jego organy w sposób rażący naruszają przepisy prawa łowieckiego, statutu Zrzeszenia, uchwały organów Zrzeszenia oraz dyscyplinę organizacyjną , a walne zgromadzenie koła zwołane w tej sprawie na żądanie zarządu okręgowego, nie zbiera się.
  2. Walne Zgromadzenia przywołane w ust.1, zobowiązane jest podjąć uchwały w sprawach zarzutów zarządu okręgowego, a informację o możliwym wykluczeniu koła ze Zrzeszenia należy przedstawić wszystkim członkom koła w piśmie zwołującym walne zgromadzenie.

§ 77

Rozwiązanie koła następuje w przypadkach:
  1. Podjęcia przez walne zgromadzenie koła uchwały o jego rozwiązaniu.
  2. Podjęcia uchwały przez okręgową radę łowiecką właściwą wg siedziby koła w przypadku:
    a) zmniejszenia się liczby członków koła poniżej 10 i nie uzupełnienia przez koło liczby członków w terminie 6 miesięcy;
    b) nie dzierżawienia przez okres co najmniej jednego roku żadnego obwodu łowieckiego, pomimo istnienia oferty na dzierżawę obwodu.

§ 78

W razie wykluczenia koła ze Zrzeszenia lub jego rozwiązania, następuje likwidacja koła.

Do wydruku
Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję
 
Poszczególnych członków koła, rażąco naruszających prawo łowieckie, kara się przez sądy powszechne i sądy łowieckie, w tym wykluczeniem z PZŁ. Dlaczego za ich postępowanie można byłoby wykluczać z PZŁ całe koło? To byłaby zbiorowa odpowiedzialność, dlatego dokonaliśmy odpowiedniego skreślenia w tym paragrafie.
Dopisaliśmy do tego paragrafu konkretna procedurę, która może doprowadzić do wykluczenia koła z PZŁ. Ważnym elementem tej procedury jest stanowisko członków kołą, wyrażone w sprawie zamierzomnego wykluczenia na specjalnie zwołanym walnym zgromadzeniu. Członkowie koła muszą być świadomi, że nad kołem wisi groŸba wykluczenia z PZŁ.
Dopisliśmy ten warunek, żeby była całkowita jasność, czy koło nie dzierżawi obwodu z powodów leżących po jego stronie. Jeżeli wolnego obwodu wolnego nie ma, to niech koło czeka na niego, a nie zostaje z PZŁ usunięte.

<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.