strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Artur
Data: 09/11/2011
Publikacja: 14/11/2011
Pytanie: Czy polowanie na kaczki z udziałem 4 myśliwych i więcej (bez prowadzącego, z psem lub kilkoma) jest na pewno polowaniem zbiorowym?Odpowiedź:
Polowanie zbiorowe musi spełniać kryteria określone w § 2 pkt 14c) Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania , cytuję:

polowaniu zbiorowym - rozumie się przez to polowanie wykonywane z udziałem co najmniej dwóch współdziałających ze sobą myśliwych albo myśliwego i naganiacza, zorganizowane przez dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego, prowadzone przez prowadzącego polowanie; polowaniem zbiorowym nie jest poszukiwanie postrzałka, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 i 3;

Polowanie indywidualne definiuje § 2 pkt 14a), cytuję:

polowaniu indywidualnym - rozumie się przez to polowanie wykonywane przez jednego myśliwego działającego niezależnie od innych myśliwych znajdujących się w tym samym obwodzie łowieckim oraz polowanie na drapieżniki przy stogach i norach, wykonywane przez więcej niż jednego myśliwego z udziałem podkładacza z psem, oraz polowanie na ptactwo, w którym współpracuje ze sobą nie więcej niż trzech myśliwych korzystających z psa;

Polowanie współpracujących ze sobą 4 myśliwych na ptactwo wykracza poza definicję polowania indywidualnego, ale nie jest jeszcze polowaniem zbiorowym w rozumieniu w/w rozporządzenia. Należałoby je traktować jako polowanie indywidualne z naruszeniem zasad takiego polowania. Naruszenie to nie będzie ścigane przez policję lub prokuraturę, ale rzecznicy dyscyplinarni PZŁ znajdą w takim naruszeniu przewinienie łowieckie i pewnie zrobią postępowanie przed sądem łowieckim. Ponieważ nie zgadzam się z traktowaniem naruszeń przepisów ogólnie obowiązujących jako przewinień łowieckich, bo naruszenia prawa w państwie prawnym oceniają sądy powszechne, a nie łowieckie, jestem przeciwnikiem składania doniesień do rzecznika dyscyplinarnego w takiej sytuacji, ograniczając się do słownego zdyscyplinowania członków koła, którzy pewnie nie mając świadomości, że naruszają prawo, polując w 4 lub więcej osób na ptactwo.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.