strona główna forum dyskusyjne
szukaj słów: w dziale:
Polowania indywidualne, książka zgłoszeń

NrDataTreść pytania
168826/04/2012Czy łowczy koła może odmówić mi wpisania do odstrzału zwierzyny na którą można polować w danym miesiącu, np. czy w maju może mi nie wpisać dziki oprócz loch, sarna rogacz jeśli chcę polować na taką zwierzynę?
168726/04/2012Czy łowczy może używać korektora w książce wyjść w łowisko i w książce wypisywania odstrzałów? Czy sekretarz koła powinien założyć książkę druków ścisłego zarachowania i czy powinien wydawać łowczemu już ponumerowane bloczki z drukami ścisłego zarachowania?
167116/04/2012Czy Skarbnik koła może przedłużać odstrzały (pieczęć i podpis) gdyż tak nakazał mu łowczy dopiero po uregulowaniu przez myśliwych zaległości finansowych, którzy z nimi zalegają i chcą dostać odstrzały dopiero po uregulowaniu.
166610/04/2012W moim kole łowieckim jest ok. 40 urządzeń łowieckich ponumerowanych. Łowczy wraz z grupą myśliwych dokonuje wpisu "cały teren". Czy jest to zgodne prawnie?
165330/03/2012Czy myśliwy może zabrać osobę towarzyszącą (nie będącą myśliwym, ani stażystą, osobę niepełnoletnią - 15-letnią) na polowanie indywidualne np. na ambonę? Czy prezes koła może zabronić jeździć z myśliwym na to polowanie?
161209/02/2012W dniu 4.02 pojechałem do obwodu łowieckiego z zamiarem polowania na lisy z psem w stogach i z wabikiem. Ponieważ stogi rozsiane są po całym obwodzie dokonałem wpisu w książce pobytu w łowisku o treści "obwód nr...., polowanie na lisy i dopisałem swój numer telefonu" w dniu dzisiejszym tj 6.02 ponownie byłem w łowisku ale w książce pobytu zastałem wpis "zawiesza się odstrzał nr... kol...". W rozmowie telefonicznej z prezesem dowiedziałem się, że mój odstrzał został zawieszony a sprawa tego wpisu będzie rozpatrywana na posiedzeniu zarządu koła prawdopodobnie w marcu. Czy popełniłem tak duże wykroczenie? (w kole na lisy poluję tylko ja)? Nie ma żadnej uchwały koła o sposobie wpisywania się do książki na takie polowania (na kaczki i na lisy, gdzie myśliwy przemieszcza się po całym obwodzie). Czy ewentualna kara (myślę, że zawieszenia) będzie liczona od chwili podjęcia takiej uchwały na zarządzie czy od daty "wstrzymania odstrzału"? Czy łowczy miał prawo "wstrzymać" mój odstrzał wpisem w książce, nie powiadamiając mnie o takim fakcie?
160530/01/2012Czy prowadzący polowanie w porozumieniu z dwoma członkami zarządu skarbnikiem i łowczym może zezwolić na strzał do dzików jak nie było to ujęte w planie polowań na dany dzień? Ja myślę, że można skoro do wykonania planu brakuje 50 %?
159010/01/2012Kolega X wpisał się do książki pobytu myśliwego na polowaniu indywidualnym w określonym miejscu - ogólnie nazywając je nazwą miejscowości - zajmując dosyć znaczną część sektora. Młody myśliwy wpisał się w ten sam sektor, jednakże określając dokładnie miejsce swojego pobytu (nr sektora + nazwa pola rolnika). Okazało się, że młody młody myśliwy nieświadomie wpisał się w ten sam rejon co Kolega X, o czym młody myśliwy nie wiedział. Nic się nie stało, jednakże Kolega X (jest typem pieniacza) zrobił z tego wielką awanturę, pisząc jednocześnie pismo do Zarządu z wnioskiem o ukaranie młodego myśliwego. Czy w powyższej sytuacji Zarząd Koła może ukarać młodego myśliwego ? Czy został złamany regulamin polowań ?
157928/12/2011Zarząd mojego Koła uchwalił zarządzenie o wykonywaniu polowania wyłącznie z ambon i w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Powoduje to znaczne ograniczenie w możliwości polowania. W terenie jest około 30 ambon co stanowi nie więcej niż 10% terenu, wyklucza to także polowanie z podchodu. Czy taka uchwała jest zgodna ze statutem PZŁ?
157626/12/2011Jakie są regulacje prawne dotyczące wykonywania polowań indywidualnych bądź zbiorowych na obszarach ogrodzonych upraw leśnych?
154718/11/2011W okresie kiedy jeszcze obowiązywał stary Statut PZŁ, na obwodach łowieckich było po kilka książek ewidencji pobytu w łowisku na polowaniu indywidualnym, w tym czasie WZ Członków Koła podjęło uchwałę, która zobowiązywała każdego myśliwego który wybierał się na polowanie indywidualne do zgłaszania gospodarzowi łowiska tego faktu. Obecnie powstała niezdrowa atmosfera wokół tego problemu. Jedni uważają, że jest książka ewidencji myśliwych na polowaniu indywidualnym w której jednoznacznie określa się miejsce i czas polowania i to jest wystarczająca informacja dla wszystkich myśliwych (włącznie z zarządem i gospodarzem łowiska). Inni nadal uważają, że ta uchwała ma moc prawną i powinna być przestrzegana. Ja uważam, że zgodnie z paragrafem 36. art. 2. Statutu PZŁ uchwała ta nie ma prawa bytu. Jeżeli gospodarz chce wiedzieć gdzie i kto poluje, ma wgląd do książki ewidencji - tam jest pełen obraz, gdzie kto poluje i nie tylko w jego łowisku ale i na całym obwodzie łowieckim. Proszę o opinię prawną na temat dalszego funkcjonowania tej spornej uchwały.
154618/11/2011W moim kole łowieckim, obecnie obwody łowieckie są podzielone na mniejsze rejony, na których znajduje się po kilka ambon. Wybierając się na polowanie, dokonujemy wpisu w książce ewidencji na określony rejon, gdzie będziemy polować, na miejscu można wybrać ambonę (jeżeli np. są świeże tropy) lub polować z podchodu. Na ostatnim zebraniu, zarząd przedstawił projekt zmian, polegających na ponumerowaniu ambon i dokonywaniu wpisu w książce na konkretną ambonę. Wg tego projektu nie będzie można już zmieniać ambon po dokonaniu wpisu ani przemieszczać się pomiędzy ambonami - polowanie z podchodu ("myśliwy ma obowiązek wykonywać polowanie z ambony gdzie dokonał wpisu i nie wolno mu poza nią"). Czy ten projekt jest zgodny z prawem? W regulaminie polowań jest wymienione "polowanie z podchodu" jako jeden ze sposobów wykonywania polowania, czy można to w ten sposób ograniczyć / zabronić? Czy sam zarząd koła może podjąć taką uchwałę, czy musi zatwierdzić te zmiany walne zgromadzenie?
154516/11/2011W trakcie polowania dewizowego na jelenie byki(w tym samym obwodzie i w tym samym czasie), miało miejsce polowanie wykonywane przez Prezesa Koła. Jaki przepis prawny reguluje ten problem? Czy Uchwała Nr 6 ZG PZŁ z 3.10.1996 r. jest obowiązująca?
153909/11/2011Czy polowanie na kaczki z udziałem 4 myśliwych i więcej (bez prowadzącego, z psem lub kilkoma) jest na pewno polowaniem zbiorowym?
153809/11/2011Od kiedy pamiętam w obwodach, (rewirach) w których miało odbywać się polowanie zbiorowe nie można było co najmniej dwa tygodnie przed terminem tego polowania, polować indywidualnie. Teraz obserwuję, że myśliwi polują w łowiskach przeznaczonych na zbiorówki do ostatniej chwili. Jak to na dzień dzisiejszy wygląda, i czy jest to gdzieś określone?
153508/11/2011W moim kole możemy się wpisywać na 3 dni na polowanie. Wpisałem rozpoczęcie 05.11.11 i zakończenie polowania na 07.11.11. Pozyskałem dzika 05.11.11 o 21.30, natomiast 06.11.11 rano inny myśliwy znalazł patrochy i podniósł larum o skłusowanym dziku. O 10.00 zadzwonił do mnie jeden z myśliwych z pytaniem czy cos wiem o tym, odparłem że to ja jestem wpisany i ze ja strzeliłem dzika. Następnie zadzwoniłem do łowczego pytając się co się dzieje że jest jakaś nagonka ze to, że ja strzeliłem dzika. Łowczy przyjął do wiadomości i pogratulował. Około godz. 13 prezes z 2 członkami zarządu przyjechał poinformować mnie o nie dopełnieniu formalności i że będę wzywany na zarząd do wyjaśnienia. Czy złamałem jakiś przepis i co za to mi grozi?
152730/10/2011W marcu tego roku Zarząd mojego koła dla wygody większości kolegów koła zmienił miejsce wyłożenia książki ewidencji myśliwych, wynosząc ją kilka kilometrów poza nasz obwód: 1. Czy jest to zgodne z prawem? 2. Czy po tak długim okresie mam prawo na odwołanie i do kogo? 3. Czy po niezgodnej z prawem decyzji zarządu mogę się odwoływać do Z.O. pomijając W.Z?
152630/10/2011Czy myśliwy oddając niecelny strzał na polowaniu indywidualnym zobowiązany jest do odnotowania tego faktu po zakończeniu polowania w książce?
152426/10/2011ZK w związku z zagrożeniem nie wykonania planu pozyskania sarn rogaczy podjął decyzję - Myśliwy selekcjoner, który nie pozyska w sezonie łowieckim ani jednego sarny rogacza, nie otrzyma w tym samym sezonie zezwolenia na pozyskanie sarny kozy i koźlęta. Uchwały WZ w zasadach wypisywania odstrzałów na polowania indywidualne na ten temat nic nie mówią. Czy ZK ma prawo podjąć taką decyzję?
149322/08/2011Zaprosiłem na polowanie indywidualne do swego koła macierzystego kolegę myśliwego z innego koła. Po przedstawieniu potrzebnych dokumentów, Łowczy wydał upoważnienie do wykonywania polowania. Czy ten kolega mając wszystkie wymagane dokumenty i spełnił wszystkie wymogi związane z polowaniem indywidualnym może sam udać się do obwodu i wykonywać polowanie bez mojej asysty, pomimo że nie ma żadnych uchwał WZC na ten temat? Jeśli tak to jakie przepisy to regulują, a jeśli nie, to jakie przepisy to regulują?
poprzednia   1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 z 14   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.