strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Marek
Data: 06/07/2012
Publikacja: 10/07/2012
Pytanie: W dniu dzisiejszym kolega, który został zawieszony w prawach do wykonywania polowania udał się na posiedzenie Zarządu celem zapoznania się z materiałami postępowania. Wcześniej Zarząd powiadomił kolegę, że odpowiedzi udzieli po upływie 2 tygodni od dnia wniesienia pisma i w ostatnim dniu tego terminu wyznaczył dzisiejszy termin. Gdy kolega przybył kolejno okazywano mu dokumenty a zaczęto od okazania protokołów posiedzenia Zarządu z dnia 01.02.2012 r. oraz 12.02.2012 r. Okazane protokoły nie były podpisane przez żadnego członka Zarządu. Kolega sfotografował I część protokołu i zamierzał sfotografować kolejne strony jednak uniemożliwiono mu. Zarząd przywoływał różne przepisy prawa między innymi naruszenie praw autorskich, prawa cywilnego a sam Prezes zwrócił uwagę na ochronę danych osobowych. Kolega zwrócił uwagę, że protokoły z posiedzeń Zarządu muszą być podpisane i wówczas sekretarz w obecności kolegi wyjął pieczątkę i stawiając stempel podpisał mówiąc, że kolega doszukuje się problemu. Podpis złożył jako jedyny członek Zarządu. Pomimo różnych przedstawianych argumentów przez kolegę odmówiono mu wykonania foto. Jak stwierdzili koledzy decyzję o udostępnieniu dokumentów konsultowali z z-cą Rzecznika i poinformowali go, że ma prawo do zaznajomienia się ale foto i ksero już nie. Nadmieniam, że koledze temu nie przedstawiono żadnych zarzutów i nie wysłuchano go w przedmiotowej sprawie. Informację o zawieszeniu w prawie do wykonywania polowania na 1 rok otrzymał na piśmie. Czy w ww. sprawie Zarząd Koła postępuje zgodnie z prawem? Czy tryb postępowania Zarządu może być zaskarżony do ZO w drodze nadzoru?

Odpowiedź:
Z dokumentami i materiałami stanowiącymi podstawę do zawieszenia powinien był zostać zapoznany przed udzieleniem kary i przed złożeniem przez niego wyjaśnień. Właściwa procedura jest taka:

1. Pojawiają się zarzuty i zarząd informuje o nich zainteresowanego na piśmie z informacja, że w dniu tym i tym będzie zajmował się jego sprawą i może wtedy złożyć wyjaśnienia.

2. Zainteresowany pojawia się na posiedzeniu i wyjaśnia, albo przesyła wyjaśnienie w innej formie, albo też nie robi nic, bo złożenie wyjaśnień, to jego prawo, a nie obowiązek.

3. Zarząd podejmuje uchwałę o ukaraniu.

4. Zarząd przesyła zainteresowanemu uchwałę listem poleconym.

5. Zainteresowany ma 14 dni na wysłanie odwołania do WZ poprzez zarząd koła.

6. WZ rozpatruje odwołanie i głosuje uchwałę w brzmieniu nadanym odwołaniem, np. "Uchyla się uchwałę zarządu z dnia w sprawie udzielenia kary .....".

7. Więcej głosów przeciw niż za czyni uchwałę ważną od dnia WZ i prawomocną.

Jeżeli zarząd koła naruszył powyższa procedurę, to wniosek o uchylenie uchwały do ZO w trybie jest zasadny i może liczyć na uwzględnienie.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.