strona główna forum dyskusyjne

szukaj słów: w dziale:

PYTANIA DO PIOTRA ŁAWRYNOWICZA, CZŁONKA NRŁ I ŁOWCZEGO W OKRĘGU GDAŃSKIM

Pytania do serwisu:
NrDataTreść pytania
1766 09/07/2012 Czy ZK może zobligować myśliwego polującego indywidualnie do wpisu w książce wyjść w łowisko imienia i nazwiska osoby towarzyszącej?
1765 09/07/2012 Jakie konsekwencje może ponieść koło łowieckie jeżeli Zarząd Koła przeoczył i nie poinformował Urzędu Gminy o dodatkowym polowaniu zbiorowym (poinformował tylko właściwe Nadleśnictwo).
1764 06/07/2012 Czy istnieje jakieś przeciwwskazanie, aby dwaj gospodarze naszych dwóch obwodów łowieckich pełnili jednocześnie funkcję vice-łowczych w kole, oczywiście powołani przez Walne Zgromadzenie?
1763 06/07/2012 Będziemy chcieli nie udzielić Prezesowi koła absolutorium, a później go odwołać. Naszym kandydatem na nowego Prezesa ma być myśliwy, który w przeszłości pracował w SB na stanowisku oficerskim. Niektórzy koledzy twierdzą, że ze względu na swoją przeszłość nie może pełnić funkcji w kole, na podstawie jakiejś uchwały zabraniającej byłym SB-kom przez 10 lat pełnienie funkcji w organizacjach społecznych. Czy rzeczywiście może to dotyczyć pełnienia funkcji w Zarządzie koła na stanowisku Prezesa?
1762 06/07/2012 ZK w porządku obrad wniósł projekt uchwały dotyczący uchwalenia budżetu na rok 2012/2013. Uchwała ta będzie głosowana w dniu 12 maja 2012 r. W § 3 tego projektu uchwały dokonano zapisu: "Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.04.2012r." Czy zapis taki jest zgodny z obowiązującym prawem?
1761 06/07/2012 W porządku obrad WZ ZK umieścił kilka projektów uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie. Czy w trakcie WZ można złożyć własny projekt uchwały częściowo zbieżny z projektem ZK? Czy taki wniosek składa się na podstawie § 40 ust.2 Statutu?
1760 06/07/2012 Zostałem przyjęty na staż do Koła Łowieckiego. Po odbyciu stażu i zdaniu egzaminów złożyłem podanie o przyjęcie mnie do Koła Łowieckiego. Decyzją zarządu koła nie zostałem przyjęły w poczet członków koła. W związku z powyższym odwołałem się do Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie koła z powodu błędów formalnych cofnęło sprawę do ponownego rozpatrzenia do Zarządu Koła. Zarząd Koła tak jak poprzednio rozpatrzył moje podanie negatywnie. W związku z powyższym po raz kolejny korzystając z przysługującego mi prawa odwołałem się od decyzji zarządu do Walnego Zgromadzenia. Tam już po zachowaniu wymogów proceduralnych przystąpiono do głosowania na temat przyjęcia, mojej osoby w poczet członków koła. Dodam, że sprawa dotyczy dwóch kandydatów. Po zakończeniu głosowania Komisja skrutacyjna ogłosiła wyniki, które wskazywały na to, że zarówno ja jak i kolego nie otrzymaliśmy wystarczającej liczby głosów. Krótko mówiąc odpowiednio dostaliśmy 4 i 7 głosów, na 23 uprawnionych do głosowania. Cóż pomyśleliśmy, że nas nie chcą i sprawa jest zakończona. Jednak po zebraniu rozdzwoniły się do nas telefony gdzie koledzy myśliwi sygnalizowali nam, że prawdopodobnie doszło do sfałszowania wyników głosowania a nawet pojawiły się głosy, że co niektórzy widzieli jak dochodziło do fałszowania. W związku z powyższym za namową kolegów myśliwych zebraliśmy oświadczenia od nich na piśmie, że głosowali na nas i że uważają, że coś w tym głosowaniu odbyło się nie tak jak powinno. I tu pojawia się nasze pytanie, co my, jako poszkodowani w tej sprawie możemy zrobić?
1759 06/07/2012 W zawiadomieniu o WZ rozesłanym do członków koła w porządku obrad Walnego Zgromadzenia nie ujęto punktu "powołanie komisji uchwał i wniosków" i "komisji skrutacyjnej". Niedopatrzenie zostało zauważone dopiero w trakcie przedstawiania porządku obrad przez przewodniczącego WZ. Czy w takim przypadku można powołać w/w komisję i jak się powinien zachować przewodniczący WZ?
1758 06/07/2012 Jestem członkiem zarządu naszego koła, zbliża się WZ i nurtuje mnie taka sprawa. Jeden z kolegów od początku roku został na własną prośbę i za zgodą zarządu koła urlopowany na dwa lata z uwagi na stan zdrowia. Kolega czuje się na tyle dobrze, że chciałby uczestniczyć w WZ. Czy jest to możliwe? Czy mamy go wliczać np. do kworum, czy może głosować?
1757 06/07/2012 Jestem członkiem Komisji Rewizyjnej Koła Łowieckiego. Do mnie należy dokonanie kontroli finansowej z działalności Zarządu Koła za ubiegły rok gospodarczy. Od listopada 2011 roku dotychczasowy Skarbnik Koła z powodu śmiertelnej choroby zaprzestał wykonywania swoich obowiązków. Do prowadzenia spraw finansowych Koła, Prezes Koła powołał ustnie (brak jakiejkolwiek pisemnej uchwały Zarządu o powołaniu innego członka Koła do pełnienia tej funkcji) innego członka Komisji Rewizyjnej. Na moje wielokrotne uwagi, że jest to konflikt interesów, że kolega z Komisji Rewizyjnej powinien złożyć pisemną rezygnację z pracy w Komisji, a Zarząd odpowiednią uchwałą powinien powołać go wtedy na funkcję Skarbnika, otrzymywałem tą sama odpowiedź od Prezesa, że tak jest dobrze. W chwili obecnej podczas prowadzonej przez Komisję (2 członków) kontroli po zapoznaniu się z dokumentacją stwierdziliśmy, że Zarząd Koła nie posiada żadnych pisemnych uchwał w tej sprawie. Czy Zarząd Koła postępuje zgodnie z prawem? Czy członek Komisji Rewizyjnej, który nie złożył żadnej pisemnej rezygnacji z jej członkostwa może prowadzić sprawy finansowe Koła? Czy Zarząd Koła może powierzyć członkowi Komisji Rewizyjnej prowadzenie spraw finansowych Koła?
1756 06/07/2012 W dniu dzisiejszym kolega, który został zawieszony w prawach do wykonywania polowania udał się na posiedzenie Zarządu celem zapoznania się z materiałami postępowania. Gdy kolega przybył kolejno okazywano mu dokumenty, które nie były podpisane przez żadnego członka Zarządu. Kolega sfotografował I część protokołu i zamierzał sfotografować kolejne strony jednak uniemożliwiono mu. Jak stwierdzili koledzy decyzję o udostępnieniu dokumentów konsultowali z z-cą Rzecznika i poinformowali go, że ma prawo do zaznajomienia się ale foto i ksero już nie. Nadmieniam, że koledze temu nie przedstawiono żadnych zarzutów i nie wysłuchano go w przedmiotowej sprawie. Informację o zawieszeniu w prawie do wykonywania polowania na 1 rok otrzymał na piśmie. Czy w ww. sprawie Zarząd Koła postępuje zgodnie z prawem? Czy tryb postępowania Zarządu może być zaskarżony do ZO w drodze nadzoru?
1755 05/07/2012 Moje Koło otrzymało ze Starostwa Powiatowego pismo w sprawie opłaty czynszu dzierżawnego za obwód polny. Do kwoty czynszu doliczono udział w kosztach ochrony lasu w wysokości 10 % wartości tusz zwierzyny płowej pozyskanej w ubiegłym sezonie 11/12. Kwotę udziału w kosztach ochrony lasu doliczono na podstawie pisma Nadleśnictwa skierowanego do Starostwa. Czy jest to zgodne z prawem?
1754 05/07/2012 Jako sekretarz Koła jestem zobowiązany do prowadzenia teczki dokumentów z WZ Koła. Czy w ramach tych dokumentów powinny się znaleźć kopie sprawozdań KR i kopia sprawozdania zarządu z działalności za dany rok? Czy jako członek Koła mam podstawę formalną żeby mieć wgląd do teczki sprawozdań KR?
1753 05/07/2012 WZ podjęło uchwałę że wszystkie ambony maja być otwarte i dostępne dla wszystkich kolegów lecz jeden z kolegów nie zastosował się do tej uchwały. Czy ZK powinien ukarać kolegę i w jaki sposób? Jeśli tak, to jaka kara / nagana / zawieszenie?
1752 04/07/2012 Od kilku tygodni jesteśmy ZK o zmienionym częściowo składzie osobowym: Nowy Prezes, Nowy Łowczy, Nowy Skarbnik. Natomiast Podłowczy d/s szkód oraz Skarbnik pozostali z poprzedniego składu ZK. Zarząd Koła składa się więc z pięciu członków. Na pierwszym posiedzeniu ZK, Łowczy Koła postawił wniosek o odwołanie Przewodniczącego Komisji Etyki w naszym Kole. Kol. Prezes jednoznacznie stwierdził, iż nie będzie żadnego głosowania nad odwołaniem Kol. Przewodniczącego KE, ponieważ brakuje Sekretarza Koła i ZK jest w niepełnym składzie (kolega Sekretarz był nieobecny na posiedzeniu). Kiedy Łowczy poprosił o uwzględnienie jednak swego wniosku, Kolega Prezes stwierdził, iż jako Prezes Koła w przypadku "remisu głosowego" posiada dwa głosy. Rodzi się pytanie: czy w sytuacji kiedy brakuje na posiedzeniu jednego członka ZK brak jest podstaw prawnych do przeprowadzania głosowań na posiedzeniu ZK, oraz czy faktycznie w przypadku "głosowego remisu" Prezes Koła posiada dwa głosy?
1751 04/07/2012 Kiedy najpóźniej trzeba zorganizować WZ? Czy jest na to jakiś przepis, np. 3 miesiące po zakończeniu roku gospodarczego? Co się stanie jeśli zarząd nie zorganizuje WZ? Jakie są konsekwencje?
1750 02/07/2012 Miałem wypadek z udziałem zwierzęcia leśnego, na drodze krajowej gdzie nie było ustawionych żadnych znaków ostrzegawczych o zwierzętach leśnych. Zgłosiłem się z protokołem z miejsca zdarzenia do koła łowieckiego występującego na danym terenie o numer polisy lecz odmówili mi jej wydania. Co mam zrobić aby móc domagać się odszkodowania?
1749 02/07/2012 Czy jak jest pozyskany przelatek płci żeńskiej który nie prowadzi warchlaków to jest to odstrzał prawidłowy czy przelatek nie prowadzący warchlaków jest już zaliczany jako locha?
1748 27/06/2012 Zarząd skreślił myśliwego z listy członków koła za nieuregulowanie innych płatności na rzecz koła. Myśliwy się odwołał do WZ. Odbyło się WZ. Po głosowaniu komisja skrutacyjna podała wyniki: 8 głosów za uchyleniem uchwały Zarządu, 7 głosów przeciw, jeden głos nieważny. Obecnych było 16 członków. Przewodniczący zamknął WZ. Część kolegów się rozjechała, pozostało 9 członków. Jeden z kolegów przy świadkach przeglądnął ponownie karty do głosowania. Po analizie okazało się, iż komisja skrutacyjna popełniła błąd uznając prawidłowo choć słabo skreślony głos za nieważny. Prawidłowy wynik głosowania jest 8 do 8, czyli WZ nie uchyliło uchwały zarządu. Po wykryciu błędu członkowie obecni przy opisanym fakcie stworzyli protokół z wykrycia błędu. Poinformowano również część kolegów którzy się rozjechali do domów aby wrócili i potwierdzili pomyłkę komisji. Koledzy nie wyrazili chęci powrotu. Członek komisji skrutacyjnej posiada zapieczętowane karty do głosowania a przewodniczący WZ dwa protokoły - właściwy oraz stwierdzający błąd. Jak powinien postąpić Zarząd koła w powyższej sytuacji?
1747 27/06/2012 Chciałem zaprosić kolegę na polowanie na dziki i lisy i poprosiłem o odstrzał dla niego. Odmówiono mi i powiedziano mi żebym nikogo nie zapraszał bo odstrzału dla nikogo nie dostanę. Co w takiej sytuacji zrobić?

poprzednia 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 z 105 następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.