strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Jurek
Data: 13/06/2013
Publikacja: 16/06/2013
Pytanie: W dniu wczorajszym na WZ odbyły się wybory uzupełniające do KR. Po dokonaniu wyboru i ukonstytuowaniu się Komisji poprzez wybór przewodniczącego stwierdziłem, że nie widzę konstruktywnej współpracy z przewodniczącym KR i na ręce prowadzącego zebranie, prezesa ZK złożyłem pisemny wniosek o rezygnację z funkcji Sekretarz ZK, zwróciłem się o rozpatrzenie wniosku w trybie § 59 pkt. 2 Statutu PZŁ. Prezes wstrzymał mój wniosek i poinformował zebranych o mojej rezygnacji po podjęciu Uchwał, kiedy część Kolegów opuściła zebranie, co wpłynęło na brak kworum i ważności wyborów i podejmowania uchwał. Mój wniosek pozostał w materiałach z WZ i fakt ten został odnotowany w protokole z zebrania i protokole Komisji Uchwał i Wniosków. Jaki jest obecnie mój status? Jestem członkiem zarządu czy nie? Chcę i czy mogę zakończyć sprawozdawczość Koła do ZO? Zgodnie z kodeksem cywilnym oświadczenie woli jest skuteczne w chwili złożenia i zrozumienia przez adresata. Trochę wyjaśnienia: Sekretarzem ZK byłem od siedmiu lat, obowiązki wykonywałem z należytą starannością co znajdowało wyraz w uznaniu kolegów z zarządu, i protokołach KR. Mam bardzo dobre relacje z pozostałymi Kolegami z ZK i ogólnie oceniając robiliśmy dobra robotę. Koledzy z zarządu chcą abym dalej pełnił swoja funkcję jednak ja zdania nie zmienię, czasami trzeba odejść aby wrócić.

Odpowiedź:
Jeżeli rezygnacja Kolegi została zaprotokołowana w protokole z WZ, to nie ma znaczenia, czy wówczas było, czy nie było kworum. WZ jeszcze trwało, a ponieważ w związku z rezygnacja nie podejmuje się żadnych uchwał, to kworum nie trzeba było sprawdzać. Kworum było potrzebne, żeby wybrać nowego sekretarza.

W obecnej sytuacji, zarząd nie ma sekretarza i może powierzyć te obowiązki innej osobie, na podstawie § 62 ust.8 statutu, do czasu najbliższego NWZ lub WZ. Osobą tą może być również Kolega.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.