strona główna forum dyskusyjne


Pytał: KŁ Śnieżnik
Data: 26/10/2004
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Zarząd Koła podjął uchwałę o możliwości wypisywania się na polowania indywidualne w książce ewidencji w łowisko na okres do 3 dni. Czy uchwała ta została podjęta przez Zarząd wbrew obowiązującym przepisom? Jeśli tak , to kto jest władny do jej uchylenia i jakie przepisy to regulują? Jakie sankcje grożą Zarządowi Koła za podjęcie uchwały niezgodnej z obowiązującymi przepisami, a konkretnie w opisanym przypadku?


Odpowiedź:
Taka uchwała zarządu nie musi być niezgodna z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania. Nie znając treści tej uchwały, mogę ją interpretować jako prawo do polowania w jednym rejonie obwodu do 3 dni. Nie każde polowanie musi trwać jeden czy pół dnia. Można polować przecież kilka dni, np. podczas urlopu, czy też przez weekend.

Uchwała taka nie musi oznaczać zmiany podanego w rozporządzeniu sposobu zapisywania się w książce wyjść na polowanie. Obligatoryjnym jest, żeby wpisać się przed rozpoczęciem i po zakończeniu polowania, ale rozporządzenie nie określa, jak długo to polowanie może trwać. Zarząd określił, że nie dłużej jak 3 dni i choć tego typu uchwała powinna być raczej przyjęta przez WZ, to jednak jej sens podany przeze mnie wyżej nie kłóci się z w/w rozporządzeniem. U mnie w kole obowiązuje uchwała, że jeden wpis, który określa rejon polowania musi zakończyć się wypiem do południa dnia następnego, a w weekendy od piątku do południa w poniedziałek. Jeżeli myśliwy przebywa w łowisku dłużej, to musi w ramach powyższych ograniczeń czasowych wypisać się i powtórnie zapisać na ten sam, albo na inny rejon.

Od uchwał zarządu członkowie kołą moga odwołać sie do WZ, ale w tym wypadku bardziej celowe byłoby wystapienie do ZO PZŁ z wnioskiem o uchylenie uchwały w trybie nadzoru. ZO PZŁ będzie miał możliwośc szczegółowego zapoznania się z uchwałą i oceni, czy rzeczywiście narusza ona rozporzadzenie o warunkach wykonywania polowania.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.