strona główna forum dyskusyjne


Pytał: A. Rybicki
Data: 06/01/2005
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Czy zarządca - dzierżawca obwodu łowieckiego wystawiając upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego ma obowiązek przestrzegania terminów okresów ochronnych zwierzyny łownej, a jeśli tak, to z jakich aktów prawnych to wynika?

Odpowiedź:
Oczywiście, że zarządca - dzierżawca obwodu łowieckiego wystawiając upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego ma obowiązek przestrzegania terminów okresów ochronnych zwierzyny łownej, bo taki obowiązek ciąży na każdym myśliwym związanym z wykonywaniem polowania na zwierzęta łowne. Terminy te określa rozporządzenie Ministra Środowiska.

Gdyby jednak stwierdzić, że upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego podaje jego ważność w okresach innych, niż dozwolone okresy pozyskania danej zwierzyny, to posiadacz takiego upoważnienia nie jest nim zwolniony z przestrzegania w/w rozporządzenia i może dokonywać na jego podstawie odstrzału tylko w granicach czasowych określonych w/w rozporzadzeniem.

Może się zdarzyć, że ważność odstrzału będzie ewidentnie źle wpisana, np. na sarny w tym roku do 16 stycznia, a ważność odstrzału na sarnę wpisana jest 30 stycznia. Również możliwe jest zdarzenie wpisania ważności odstrzału innej niż określa to uchwała WZ. Ocena takich błędów ważności upoważnienia jest ewentualnie materią do rozstrzygania przez zarząd i walne zgromadzenie koła lub okręgowego rzecznika dyscyplinarnego PZŁ o winie osób, które takie upoważnienie wystawiły.

Nie uważam za błędne, albo za nieuprawnione, wystawienie odstrzału np. na cały rok łowiecki, to jest do 31 marca, z wymieniem na nim różnej zwierzyny. Taki sposób ułatwia pracę łowczego i całego zarządu i zgodnie z ogólnie obowiązujacym prawem pozostawia myśliwemu obowiązek dopilnowania wykonywania polowania tylko w okresach na dane polowanie dozwolonych.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.