strona główna forum dyskusyjne


PRAWO

Nazwa Dziennik Ustaw PDF
USTAWA z dnia 21 maja 1999 r.o broni i amunicji.
( tekst jednolity na dzień 10 marca 2011 r. ) [Dz. U. Nr 53, poz. 549]
(Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, Nr 96, poz. 959, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 195, poz. 1199, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Dz. U, 2011, nr 38, poz. 195; Dz. U., 2011, nr 51, poz. 263.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 marca 2000 r. w sprawie wzoru zgłoszenia przywozu z zagranicy przez obywateli polskich broni i amunicji na własne potrzeby oraz trybu przekazywania organom Policji informacji o przywozie broni i amunicji przez organy celne. (Dz. U. Nr 17, poz. 222)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic. (Dz. U. z 2000r. Nr 18, poz. 234, Dz. U. z 2000r. Nr 51, poz. 618, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 238)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 marca 2000 r. w sprawie wzorów zaświadczeń uprawniających do przywozu, wywozu oraz przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni i amunicji oraz nabycia broni przez cudzoziemców. (Dz. U. Nr 18, poz. 235)
Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Spraw Zagranicznych z dnia 17 marca 2000 r. w sprawie trybu i warunków wydawania pozwoleń na broń członkom misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz osobom zrównanym z nimi na podstawie porozumień międzynarodowych.  (Dz. U. Nr 18, poz. 236)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią. (Dz.U. Nr 19, poz. 241, Dz.U. z 2003r. Nr 8, poz. 102)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic. (Dz. U. Nr 27, poz. 341)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji. (Dz. U. Nr 27, poz. 343)
Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2000 r. w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego. (Dz. U. Nr 31, poz. 390)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń. (Dz.U. Nr 79, poz. 898, Dz. U. z 2001r. Nr 22, poz. 261, Dz.U. z 2002r. Nr 68, poz. 630)
Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2001 r. w sprawie organów wojskowych właściwych do wydawania pozwoleń na broń żołnierzom zawodowym.  (Dz.U. Nr 66, poz. 670)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2003r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków przesyłania broni za pośrednictwem podmiotów zajmujących się przewożeniem i doręczaniem przesyłek. (Dz. U. Nr 198, poz. 1926)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni. (Dz. U. Nr 225, poz. 2233)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2004r. w sprawie wzoru Europejskiej karty broni palnej. (Dz.U. Nr 88, poz. 841oraz Dz.U. z 2005r. Nr 7, poz. 56)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie trybu przekazywania właściwym władzom państw członkowskich Unii Europejskiej informacji związanych z nabyciem broni i jej przywozem na terytorium tych państw oraz przewozem broni przez ich terytorium. (Dz.U. Nr 89, poz. 861)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie pozbawiania broni palnej cech użytkowych. (Dz.U. Nr 94, poz. 924)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad deponowania i niszczenia broni i amunicji w depozycie Policji, Żandarmerii Wojskowej lub organu celnego oraz stawki odpłatności za ich przechowywanie w depozycie. (Dz. U. Nr 152, poz. 1609)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie rodzajów broni palnej odpowiadających kategoriom broni palnej określonym w dyrektywie w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni. (Dz.U. Nr 32, poz. 285)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2005r. w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychicznego wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni. (Dz. U. Nr 2, poz. 14)


Inne przydatne przepisy


Nazwa PDF
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 października 2001 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie.
DYREKTYWA RADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ z dnia 18 czerwca 1991 r.
w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni
Wzór umowy sprzedaży broni
Wzór umowy użyczenia broni


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.