strona główna forum dyskusyjneII Mistrzostwa PZŁ Dian w strzelaniach myśliwskich
27-06-2015

Dodatkowe informacje:
REGULAMIN
II Mistrzostw Polskiego Związku Łowieckiego Dian
w Strzelaniach Myśliwskich

1. Mistrzostwa odbędą się 27-28 czerwca 2015 r. na strzelnicy myśliwskiej ZO PZŁ w Poznaniu - Antoninku. Otwarcie Mistrzostw nastąpi 27 czerwca 2015 r. o godz. 8.30.

2. Celem Mistrzostw jest:
- upowszechnianie strzelectwa myśliwskiego wśród kobiet polujących i społeczeństwa,
- sprawdzenie poziomu wyszkolenia strzeleckiego w organizacjach okręgowych PZŁ,
- wyłonienie zespołowych i indywidualnych mistrzyń na 2015 rok,
- integracja Dian z różnych regionów kraju.

3. Udział w Mistrzostwach biorą 3–osobowe zespoły reprezentujące wszystkie organizacje okręgowe PZŁ.

4. Reprezentantką Okręgu może być wyłącznie myśliwa zamieszkała na terenie danego Okręgu (płacąca składkę w Okręgu).
O składzie reprezentacji decyduje ZO PZŁ.

5. Zarządy Okręgowe prześlą do Zarządu Okręgowego w Poznaniu imienne zgłoszenia zespołów podając:
- imię i nazwisko zawodniczki, PESEL, oraz nr legitymacji PZŁ.

6. Zgłoszenia należy przesłać do dnia 15 czerwca 2015 r.

7. Zawodniczki startujące w Mistrzostwach obowiązane są posiadać ze sobą ważną legitymację Polskiego Związku Łowieckiego.

8. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z aktualnie obowiązującymi prawidłami strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ i obejmować będą pełny wielobój myśliwski – cztery konkurencje śrutowe i dwie kulowe.
9. Konkurencje śrutowe :

OŚ MYŚLIWSKA (maszyna pływająca) – 1 seria 20 rzutków:
1) 5 rzutków pojedynczych strzelanych na pięciu stanowiskach z miejsca
2) 5 dubletów strzelanych na pięciu stanowiskach z miejsca
3) 5 rzutków pojedynczych strzelanych na ścieżce strzeleckiej z podchodu (z zastosowaniem fotokomórki)
KRĄG MYŚLIWSKI – jedna seria 20 rzutków, w tym 6 dubletów ze stanowisk 1, 2, 3, 5, 6, 7 oraz osiem rzutków pojedynczych,
PRZELOTY – 1 seria 10 rzutków w tym 3 pojedyncze i 3 dublety strzelane z trzech stanowisk z dziesiątym rzutkiem strzelanym z dowolnego stanowiska,
ZAJĄC – 2 serie po 5 przebiegów: jedna seria z prawa na lewo i druga z lewa na prawo.


10. Konkurencje kulowe:

DZIK W PRZEBIEGU – jedna seria 10 przebiegów przemiennie kolejno z prawa na lewo i z lewa na prawo.
ROGACZ / LIS - jedna seria 10 strzałów, po 5 do tarczy rogacza i lisa (z czego 5 strzałów oddanych z podpórki i 5 strzałów ze słupka).

11. Do strzelań kulowych i śrutowych wolno używać wyłącznie myśliwskiej broni palnej dopuszczonej do polowań zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (z późniejszymi zmianami).
12. Zarządy Okręgowe zobowiązane są do zapoznania swoich reprezentantów z aktualnymi Prawidłami strzelań myśliwskich i obowiązującymi przepisami o zachowaniu bezpieczeństwa na strzelnicy. Każda uczestniczka zawodów ma obowiązek zapoznać się i podporządkować regulaminowi strzelnicy, który jest wywieszony na tablicach informacyjnych znajdujących się na terenie strzelnicy oraz zapoznać się z regulaminem zawodów.

13. Wysokość biodra oznacza się paskiem z materiału koloru jaskrawego na zewnętrznej stronie stroju strzelca w sposób umożliwiający sędziemu kontrolę prawidłowości gotowości. Każda zawodniczka podczas strzelania jest zobowiązana do używania ochronników słuchu, a przy konkurencjach śrutowych dodatkowo ochronników oczu i słuchu.

14. Ocena strzelań:

- za każde trafienie rzutka lub makiety zająca – 5 punktów (niezależnie od tego czy został trafiony pierwszym czy drugim strzałem),
- przy strzelaniu do makiet dzika, rogacza i lisa liczba punktów wynika z dodawania wartości punktowych trafionych pierścieni.

15. Każda zawodniczka może maksymalnie uzyskać 500 punktów, a zespół 1500 punktów.

16. Klasyfikacja będzie prowadzona zespołowo i indywidualnie osobno w klasie powszechnej i mistrzowskiej.

17. Kolejność zajętych miejsc zarówno w klasyfikacji zespołowej jak i indywidualnej ustala się według uzyskanych punktów.

18. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub większa ilość drużyn o zajętym miejscu decyduje kolejno:
• lepszy wynik w strzelaniu śrutem,
• lepszy wynik na kręgu,
• lepszy wynik na osi,
• lepszy wynik na zającu,
• lepszy wynik na dziku.

19. Jeżeli powyższe reguły nie przyniosą rozstrzygnięcia, to o zajęciu miejsc od I do III decydować będzie mniejsza rozpiętość wyników między pierwszą a ostatnią zawodniczką w drużynie, a następnie lepszy wynik najlepszego członka drużyny w klasyfikacji indywidualnej. Od miejsca IV nastąpi klasyfikacja „ex equo”.

20. W klasyfikacji indywidualnej przy uzyskaniu równej ilości punktów przez dwie lub większą ilość zawodniczek o pierwszym miejscu zadecyduje dogrywka (baraż) przez strzelenie jednej konkurencji, którą określi Sędzia Główny przed rozpoczęciem zawodów. Dalsze miejsca ustala się jak w punkcie 18, a następnie poprzez większą ilość dziesiątek (następnie dziewiątek itd.) w konkurencjach kulowych. Jeśli pierwsza rozgrywka barażowa w konkurencjach śrutowych nie przyniesie rezultatu, to następuje druga rozgrywka w tej samej konkurencji do pierwszego pudła z zachowaniem kolejki. Przeprowadza się kolejne baraże aż do skutku. Jeżeli baraż przewidziany jest w konkurencjach kulowych, strzela się pełne serie aż do wyłonienia zwycięzcy. Do kolejnego barażu przechodzą tylko te zawodniczki, które uzyskały najwyższy wynik w poprzednim barażu.

21. W klasyfikacji indywidualnej „najlepszy śrut” przy równej ilości punktów o zwycięstwie decydują kolejno wyniki strzelań na: kręgu, osi, zającu. W przypadku identycznego rozkładu punktów w poszczególnych konkurencjach o zwycięstwie w tej kategorii zadecyduje dogrywka (baraż) przez strzelenie jednej konkurencji śrutowej, którą określi Sędzia Główny przed rozpoczęciem zawodów.
22. W klasyfikacji indywidualnej „najlepsza kula” przy równej ilości punktów o zwycięstwie decydują kolejno: „lepszy dzik”, a następnie: ilość dziesiątek (następnie dziewiątek itd.) w „dziku”, ilość dziesiątek (następnie dziewiątek itd.) w „lisie”, następnie jw. w „rogaczu”. W przypadku identycznego rozkładu punktów o zwycięstwie w tej kategorii zadecyduje dogrywka (baraż) na osi „dzika w przebiegu”. W razie uzyskania w barażu tej samej liczby punktów o zwycięstwie decyduje ilość dziesiątek (dziewiątek itd.). W razie identycznego rozkładu punktów dogrywkę należy powtórzyć.


23. Nagrody:

• Klasyfikacja zespołowa:

- miejsca I – III – puchary, medale dyplomy,
- miejsca IV – VI – dyplomy.

• Klasyfikacja indywidualna:
Klasa mistrzowska:
- miejsca I – III – puchary, dyplomy, medale, nagrody rzeczowe,

Klasa powszechna
- miejsca I – III – puchary, dyplomy, medale, nagrody rzeczowe,
- miejsca IV – XV – dyplomy, nagrody rzeczowe,
- „najlepszy śrut” - puchar i nagroda rzeczowa,
- „najlepsza kula” – puchar i nagroda rzeczowa.

• Dodatkowo organizator przewiduje:

- nagrody rzeczowe losowane dla zawodniczek i sędziów obecnych na ceremonii zakończenia Mistrzostw.

20. Zarządy Okręgowe PZŁ zobowiązane są zaopatrzyć reprezentujących je zawodniczki w potrzebną amunicję myśliwską oraz pokryć koszty przejazdu i wpisowego. W ramach wpłaconego przed zawodami wpisowego Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu zapewnia uczestniczkom II Mistrzostw PZŁ Dian w Strzelaniach Myśliwskich zakwaterowanie, wyżywienie, parkingi oraz organizacyjne przeprowadzenie zawodów.

Przewodniczący Zarządu Głównego
Polskiego Związku Łowieckiego

/-/ dr Lech Bloch

Pozostałe imprezy rozgrywane na strzelnicy:
Lp.Nazwa zawodówZO PZŁStrzelnicaTerminWyniki
1Puchar LisiarzaPoznańAntoninek18-04-2015 
2Parkurowy Puchar PyrlandiiPoznańAntoninek18-04-2015 
3XVIIPuchar Targów PoznańskichPoznańAntoninek16-05-2015Wyniki 
4Eliminacje zawody okręgowePoznańAntoninek30-05-2015 
5Okręgowe Zawody StrzeleckiePoznańAntoninek20-06-2015 
6Puchar Św. HubertaPoznańAntoninek22-08-2015 
7Zawody strzeleckie kl CPoznańAntoninek05-09-2015 

Powrót do terminarza zawodów


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.